Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bezpieczeństwo publiczne

 

bezpieczeństwo publiczne 11 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2016.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-96/16-2/PP
     ∟Czy ekwiwalent za pranie umundurowania straży miejskiej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.14 - Minister Finansów - DD3.8222.2.196.2015.CRS
     ∟Skoro zatem prawo do ekwiwalentu za pranie umundurowania straży gminnej jak również zasady jego przyznawania nie wynikają z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, to przedmiotowe świadczenie otrzymywane przez pracownika straży gminnej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT.

2013.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-316/13-2/MS
     ∟Czy na podstawie zapisu art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w treści obowiązującej od lutego 2013 r. wypłacany strażnikom miejskim ekwiwalent za pranie umundurowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2010.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1070/10/KG
     ∟Miasto nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego.

2009.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-241/09-4/HD
     ∟Czy z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca miał i nadal ma prawo do opłacania 8,5% zryczałtowanego podatku od opłat eksploatacyjnych?

2008.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1031/08-2/BS
     ∟Czynność nieodpłatngo użyczenia lokalu w ramach wykonywania przez Wnioskodawcę obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, na pomieszczenie służbowe dla uprawnionego podmiotu wykonującego nałożone na niego zadania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatne świadczenie usług

2007.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-152/07-2/AJ
     ∟Przedmiotowe koszty będą więc poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów, a także mogą przyczynić się pośrednio do powstania (zwiększenia) rzeczywistego przychodu. Poziom bezpieczeństwa na jednym z głównych dworców kolejowych w kraju ma niewątpliwy wpływ na liczbę pasażerów decydujących się na komunikację kolejową oraz wysokość czynszów wynajmowanych na terenie dworca lokali, a tym samym na zachowanie i ewentualne zwiększenie wysokości przychodów osiąganych z tych tytułów.

2007.02.16 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-181/06/JB
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z zawartym porozumieniem, tj. koszty zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy podmiotu X oraz koszty związane z zapewnieniem ich dowozu z miejsca zakwaterowania do portu lotniczego i z powrotem.

2004.12.22 - Urząd Skarbowy w Górze - PP.443/43/04
     ∟Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą m. in. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład którego wchodzą szkolenia wstępne, podstawowe, okresowe, instruktaże stanowiskowe BHP oraz szkolenia na operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, prosi o potwierdzenie poprawności wystawianych faktur VAT, gdzie w rubryce "stawka podatku" zapisuje ZW, opierając się na PKD 80.42.B – Kształcenie Ustawiczne Dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do...

2004.09.06 - Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim - USI/2/443/43/JB/04
     ∟Czy z tytułu wykonania usług polegających na wykonaniu robót związanych z piaskowaniem i malowaniem elementów składanej stalowej estakady kolejowej, dla celów podatku VAT będzie miało zastosowanie zwolnienie od tego podatku na podstawie załącznika Nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług pkt 75 – usługi w dziedzinie obrony narodowej (symbol PKWiU 75.22.1), z uwagi na fakt iż środki na sfinansowanie tej usługi pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej?

2004.03.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - IUSBIII/436/15/04
     ∟Czy czynności udostępniania kserokopii posiadanej dokumentacji medycznej przez Zakłady Opieki Zdrowotnej - Komendzie Wojewódzkiej Policji są zwolnione od podatku od towarów i usług, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU ex 85 - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT zał. Nr 2 ?Czy pilotowanie przez Policję pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przkraczają dopuszczalne wielkości są czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na podstawie zał. Nr 2 do ustawy, jako usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego ?W związku ze złożonym w dniu 17.03.2004 r. zapytaniem w zakresie ...

1

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj