Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: azbest

 

azbest 239 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.783.2018.2.AP
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dotacji uzyskanych z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawcy w związku z realizacją zadań.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.623.2018.1.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności usuwania azbestu z nieruchomości, określenia stawki podatku dla ww. czynności, określenia podstawy opodatkowania w związku z ww. usługą usuwania azbestu z nieruchomości. ◾prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji pr

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.575.2018.1.IP
     ∟Nieuznanie realizacji Zadania za odpłatne świadczenie usług na rzecz właścicieli nieruchomości, podlegające opodatkowaniu VAT, brak uwzględnienia w podstawie opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację Zadania oraz brak prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od wykonawcy.

2018.12.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.604.2018.1.AS
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem usługi polegającej na usunięciu azbestu.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.549.2018.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu wg 8% stawki podatku VAT; określenia podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu oraz prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

2018.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.719.2018.2.IR
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług na rzecz mieszkańców i otrzymanej dotacji w ramach realizowanego zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, jak również stawki podatku dla ww. dotacji oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.542.2018.2.NK
     ∟Opodatkowanie dotacji otrzymanej z WFOŚiGW przyznanej na finansowanie kosztów usunięcia azbestu z nieruchomości mieszkańców Gminy i osób prawnych z terenu Gminy oraz uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, stwierdzenie, czy podstawę opodatkowania dla usług usuwania azbestu, świadczonych przez Gminę, stanowi kwota dotacji otrzymana z WFOŚiGW, pomniejszona o kwotę VAT należnego, tj. czy kwotę dotacji należy uznać jak wartość brutto oraz prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

2018.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.754.2018.1.JK
     ∟uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, określenia podstawy opodatkowania dla usług usuwania azbestu, prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania

2018.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.473.2018.1.LS
     ∟Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców w związku z usunięciem azbestu z budynków (stawka 8%). Prawo do pełnego odliczenia podatku Vat wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie usuwania azbestu. Podstawę opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu z budynków położonych na terenie Gminy stanowi/będzie stanowić suma kwot, tj. kwota należna w postaci wpłaty, którą uiści/będzie uiszczał Mieszkaniec biorący udział w projekcie zgodnie z zawartą umową oraz kwota otrzymana przez Gminę od podmiotu trzeciego na realizację przedmiotowego projektu dotyczącego usuwania azbestu.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.744.2018.1.NK
     ∟Dofinansowanie otrzymane przez Gminę na realizację zadania polegającego na demontażu i transporcie azbestu będzie wchodzić do podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy i tym samym będzie – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku - podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.485.2018.1.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy otrzymana przez Gminę dotacja stanowi element ceny płatnej za usługę usunięcia azbestu na rzecz mieszkańców Gminy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz ustalenia, czy Gmina działa w tym zakresie jako podatnik VAT; określenia stawki podatku VAT dla usługi usuwania azbestu przez Gminę a także w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem usługi polegającej na usunięciu azbestu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.541.2018.1.KM
     ∟opodatkowanie czynności usuwania azbestu z nieruchomości, określenie stawki podatku oraz podstawy opodatkowania dla ww. czynności, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji projektu oraz zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.467.2018.1.AKO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku czynności związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z ww. czynnościami.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.615.2018.1.MJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie usuwania azbestu oraz brak opodatkowania dotacji otrzymanej na ten cel

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.538.2018.1.JK
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.322.2018.2.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dofinansowania otrzymanego na realizację projektu, opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców na rzecz Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.427.2018.1.RH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.420.2018.1.DC
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizowanym Projektem

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.502.2018.1.JK
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.501.2018.1.MGO
     ∟braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem azbestu

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.497.2018.1.JM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.429.2018.2.ALN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.496.2018.1.JK
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.376.2018.1.KK
     ∟Opodatkowanie dotacji przyznanej na finansowanie pokrycia kosztów usunięcia azbestu na nieruchomościach mieszkańców Gminy, uznanie czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, określenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.460.2018.1.RG
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.437.2018.1.ŻR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.405.2018.1.MK
     ∟niepodleganie opodatkowaniu czynności wykonywanych przez Gminę w ramach realizacji projektu, brak opodatkowania dotacji pozyskanej na realizację projektu, brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.295.2018.1.KSM
     ∟obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem osobom fizycznym usługi związanej z usuwaniem azbestu

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.395.2018.1.MJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczanego w związku z realizacją zadania pn. „…”

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.384.2018.1.MK
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj