Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: autostrada

 

autostrada 248 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.480.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: nie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych przez Wnioskodawcę Robót i Usług; uznania wykonywanych przez Wnioskodawcę Robót i Usług, o których mowa we wniosku jako usługi kompleksowe i zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę Roboty i Usługi; uznania wykonywanych przez Wnioskodawcę Robót i Usług za usługę kompleksową oraz zastosowania podstawowej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę Roboty i Usługi; braku obowiązku rozliczenia podatku należnego przez Zainteresowanego z tytułu nabycia Robót i Usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Zainteresowanego wykazanego na fakturach dokumentujących wykonane Roboty i Usługi.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.269.2018.2.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikowi kosztów z tytułu podróży służbowej

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.275.2018.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkom rady nadzorczej kosztów przejazdu na posiedzenia rady.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.214.2018.1.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania Płatności z Tytułu Koncesji; stawki podatku VAT dla wykonywanej usługi; uznania Podmiotu A za podatnika i obowiązku wystawienia faktury; momentu powstania obowiązku podatkowego; prawa do odliczenia podatku oraz okresu za który Koncesjonariusz może dokonać odliczenia.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.166.2018.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikom wydatków związanych z realizacją zadań.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.30.2018.1.JŁ
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty podróży grupy architektów, projektantów wnętrz, wykonawców współpracujących z Wnioskodawcą (lub z którymi Wnioskodawca nawiąże współpracę), związane z uczestnictwem w prezentacjach/szkoleniach organizowanych przez producentów płytek będą stanowiły dla Wnioskodawcy podatkowe koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.19.2018.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu świadczeń pozapłacowych wypłacanych lub udzielanych w naturze w związku z realizacją Umowy.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.670.2017.2.RS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa, akcesoriów samochodowych oraz z tytułu przejazdów autostradami, uznanie za import usług czynności, za które pobrano prowizje za przejazd autostradami, podstawa opodatkowania ww. czynności oraz obowiązek podatkowy dla czynności, za które pobrano prowizje.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-857/12-1/MK
     ∟Czy Wnioskodawca powinien traktować poniesione przez siebie wydatki (noclegi, opłaty parkingowe, koszty posiłków spożywanych w czasie spotkań z klientami, opłaty za przejazd autostradą) jako świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika stanowiące przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.142.2017.1.RK
     ∟obowiązki płatnika wynikające ze zwrotu pracownikom kosztów poniesionych podczas odbywania podróży służbowej

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB1/4511-740/13-5/RK
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje słusznie nie traktując zwróconych przedstawicielom handlowym wydatków na noclegi w trasie, paliwo do samochodów służbowych, opłaty za przejazdy płatnymi autostradami oraz opłaty parkingowe jako ich przychód podlegający opodatkowaniu, a przy tym, czy prawidłowe jest stanowisko takie, że w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, nie nalicza, nie pobiera i nie odprowadza podatku dochodowego od zwróconych wydatków?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB1/4511-739/13-5/ISL
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje słusznie nie traktując zwróconych przedstawicielom handlowym wydatków na noclegi w trasie, paliwo do samochodów służbowych, opłaty za przejazdy płatnymi atuostradami oraz opłaty parkingowe jako ich przychód podlegający opodatkowaniu, a przy tym, czy prawidłowe jest stanowisko takie, że w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, nie nalicza, nie pobiera i nie odprowadza podatku dochodowego od zwróconych wydatków?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.977.2016.1.AD
     ∟Prawo do odliczenia podatku z paragonu fiskalnego dotyczącego opłaty za przejazd autostradą.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.609.2016.1.AG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot zwracanych pracownikom z tytułu używania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróży służbowej oraz kwot zwracanych pracownikom z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróży służbowej, takich jak opłaty za parkingi oraz autostrady

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-52/13-1/MK
     ∟W jaki sposób należy opodatkować przychody uzyskiwane od węgierskiego pracodawcy?

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-157/16-4/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-157/16-3/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-656/16-1/BK
     ∟Czy zwrot dodatkowych kosztów podróży służbowych, tj. opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy spółka jest zobowiązana do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku?

2016.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-53/16-4/AG
     ∟Czy koszty z tytułu opłat za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży służbowej zwracane pracownikowi oprócz kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu wypłacane w związku z odbytą podróżą służbową samochodem prywatnym pracownika, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 1992 r. nr 21, poz. 86 ze zm., dalej: ustawa o CIT)?

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-396/15-4/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w przypadku nabycia, w ramach Umowy, usług mycia Pojazdów wykonanych poza terytorium Polski oraz usług serwisowych związanych z nabyciem towarów i usług dla celów eksploatacji Pojazdów; obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w przypadku nabycia, w ramach Umowy, usług w zakresie umożliwienia korzystania z dróg przez Pojazdy poza terytorium Polski; wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu towarów w przypadku nabycia poza terytorium Polski, w ramach Umowy, paliwa do napędu Pojazdów; obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia kosztów usług mycia Pojazdów wykonanych poza terytorium Polski oraz usług serwisowych związanych z nabyciem towarów i usług dla celów eksploatacji Pojazdów, na rzecz Spółek przejmujących; obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia na Spółki przejmujące kosztów usług w zakresie umożliwienia korzystania z dróg przez Pojazdy poza terytorium Polski; obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia na Spółki przejmujące kosztów nabycia poza terytorium Polski paliwa do napędu Pojazdów.

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-429/15/AD
     ∟zwrot wydatków z tytułu opłat za parkingi oraz przejazdy autostradami

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-428/15/AD
     ∟zwrot wydatków z tytułu opłat za parkingi oraz przejazdy autostradami

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-811/15/KM
     ∟interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku VAT w związku z najmem nieruchomości na cele użytkowe oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia nieruchomości, a także uznania paragonów fiskalnych dotyczących opłat za przejazd autostradą i parking za faktury oraz prawa do odliczenia podatku z tych paragonów.

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-713/15-4/JK3
     ∟Zwolnienie z opodatkowania zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykorzystaniem przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych,

2015.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-92/15-4/AG
     ∟czy koszty wypłacane z tytułu opłat za parkingi/ autostrady zwracane pracownikowi oprócz kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu wypłacane w związku z odbytą podróżą służbową samochodem prywatnym pracownika, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop?

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-51/15-8/15-S/SJ
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo w przypadku, gdy nie uzna poniesionych przez siebie kosztów noclegów za zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przedstawicieli handlowych, wykonujących obowiązki pracownicze na określonym w umowie o pracę obszarze, wskazanym w niej jako miejsce świadczenia pracy, w kategoriach przychodu pracownika ze stosunku pracy i nie będzie pobierać w takiej sytuacji oraz odprowadzać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli potrzeba zapewnienia noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika?

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-51/15-7/15-S/SJ
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo w przypadku, gdy nie uzna poniesionych przez siebie kosztów noclegów za zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przedstawicieli handlowych, wykonujących obowiązki pracownicze na określonym w umowie o pracę obszarze, wskazanym w niej jako miejsce świadczenia pracy, w kategoriach przychodu pracownika ze stosunku pracy i nie będzie pobierać w takiej sytuacji oraz odprowadzać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli potrzeba zapewnienia noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika?

2015.07.10 - Minister Finansów - PT8.8101.291.2015/PSG/473
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, iż usługi w zakresie zimowego utrzymania autostrady, utrzymania zieleni przydrożnej oraz czyszczenia i sprzątania pasa drogowego opodatkowane są 8% stawką podatku VAT, a ewentualne roboty budowlane w zakresie likwidacji awarii spowodowanej zdarzeniami drogowymi również opodatkowane są stawką VAT 8% – należało uznać za nieprawidłowe, gdyż w ocenie Ministra Finansów z podanego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że będzie on świadczył jedną usługę kompleksową – usługę utrzymania autostrady.

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-243/15/AW
     ∟Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego w 2014 r. za wywłaszczenie decyzją z 2003 r. nieruchomości niezabudowanej pod budowę autostrady oraz ustalenie stawki podatku.

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-51/15-5/SJ
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo w przypadku, gdy nie uzna poniesionych przez siebie kosztów noclegów za zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przedstawicieli handlowych, wykonujących obowiązki pracownicze na określonym w umowie o pracę obszarze, wskazanym w niej jako miejsce świadczenia pracy, w kategoriach przychodu pracownika ze stosunku pracy i nie będzie pobierać w takiej sytuacji oraz odprowadzać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli potrzeba zapewnienia noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownik...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj