Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: tor

 

tor 1863 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.482.2019.2.JB
     ∟Uznanie Zarządcy za odbiorcę usługi najmu w celu krótkoterminowego zakwaterowania oraz opodatkowania tej usługi stawką podatku w wysokości 23%.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.424.2019.6.AG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wybudowaniem infrastruktury oraz od zakupu taboru.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.493.2017.11.JO
     ∟Uznanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług w dziedzinie kultury za kompleksowe usługi współpracy przy organizacji i produkcji serialu podlegające opodatkowaniu VAT w wysokości 8%

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.285.2019.3.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania przez Spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wierzytelności, które zostały scedowane na rzecz Faktora przez świadczeniodawcę/świadczeniodawców oraz momentu poboru tego podatku

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.452.2019.2.MJ
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę na/w budynkach mieszkalnych, stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wykonywanych poza bryłami budynków mieszkalnych, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych, tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.413.2019.1.JB
     ∟- określenie stawki podatku od towarów i usług w przypadku zawarcia umowy najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania; - uznanie Operatora za odbiorcę usług najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania w przypadku zawarcia tzw. umowy o współpracę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.317.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia: 1. czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik potrącać podatek u źródła od wypłacanego na rzecz Faktora wynagrodzenia w postaci opłaty za zapewnienie środków finansowych obliczonej od przekazanych na rzecz Wnioskodawcy środków z tytułu zakupu wierzytelności na podstawie zmiennej stopy referencyjnej EURIBOR 1M + marża na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 2. czy pozostałe wynagrodzenie wynikające z umowy, wypłacane przez Wnioskodawcę Faktorowi z tytułu realizowanych usług, tj.: a) specyficznej opłaty factoringowej za usługi administracyjne powiązane z factoringowym finansowaniem należności określonej procentowo (jako stała wartość procentowa) od kwoty przejętej. Obliczanej procentem z obrotu należności cedowanych na podstawie Umowy (nie niższej niż 2.000 EUR za rok); b) opłaty za przejęcie ryzyka niepłacenia obliczanej w oparciu o obrót należności Odbiorców, dla których określono limit kredytowy; c) opłaty za określenie i monitoring limitu kredytowego obliczonej według aktualnego cennika Faktora; d) opłaty za inne usługi w ramach umowy faktoringowej pomiędzy Wnioskodawcą a Faktorem (niespecyficzna opłata faktoringowa); e) wynagrodzenia w formie jednorazowej kwoty, tytułem opłaty za przygotowanie Umowy i dokumentacji do umowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem u źródła.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.270.2019.3.ASZ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.255.2019.3.PW
     ∟Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.243.2019.3.PW
     ∟Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.227.2019.1.MŁ
     ∟Prawidłowość wystawienia faktury zbiorczej.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.163.2019.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem w ramach umowy faktoringu wierzytelności własnych.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.183.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzeń obywatelom Szwecji.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.279.2019.1.AGW
     ∟Możliwość zastosowania stawki 0% do dostawy części do jednostek pływających.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.301.2019.1.EN
     ∟Planowane przez Wnioskodawcę wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.122.2019.3.AP
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia wicedyrektora będącego jednocześnie organem prowadzącym publiczne liceum

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.198.2019.1.BJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy oraz braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji po upływie okresu trwania umowy.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.80.2019.2.AK
     ∟Prawo otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.107.2019.2.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług Wsparcia.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.108.2019.1.AŻ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczonych usług.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.18.2019.2.DP
     ∟Czy Wnioskodawczyni może zmienić sposób opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej z zasad ogólnych na zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%? Czy Wnioskodawczyni – otrzymywane wynagrodzenie z dotacji oświatowej z Urzędu Miasta jako dyrektor placówki – może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.762.2018.2.AP
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.437.2018.2.MT
     ∟Zasady rozliczania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta ze spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, mającej faktyczny zarząd w Polsce.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.732.2018.3.KB
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w trybie odwrotnego obciążenia z tytułu nabywanych usług sprzętowych ładowarkami wraz z operatorami oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych na rzecz Wnioskodawcy.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.717.2018.3.KS
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w trybie odwrotnego obciążenia z tytułu nabywanych od usług wynajmu sprzętu wraz z operatorem oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych na rzecz Wnioskodawcy.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.358.2018.2.AGR
     ∟Ustalenie źródła przychodów.

2018.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.426.2018.1.AMN
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie przedszkole niepublicznego.

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.555.2018.2.MC
     ∟Stawka podatku dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; opodatkowanie otrzymywanych przez Gminę od Mieszkańców wpłat jako zaliczki w momencie ich otrzymania na poczet wynagrodzenia za świadczone przez Gminę usługi; brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji po upływie okresu trwania umowy.

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.553.2018.1.MG
     ∟Wliczenie do podstawy opodatkowania dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców kwoty otrzymywanego od Mieszkańców wynagrodzenia przewidzianego w Umowach powiększonego o kwotę podatku należnego oraz wliczenie do podstawy opodatkowania kwoty otrzymanego dofinansowania pomniejszonego o przypadającą na nie kwotę podatku należnego.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.411.2018.3.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy oraz braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji po upływie okresu trwania umowy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41712 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj