Interpretacje do przepisu
art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3815/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.821.2018.1.KO
     ∟w zakresie prawa do zwrotu podatku z tytułu wydatków poniesionych w związku z utworzeniem strefy rekreacyjnej oraz z budową ścieżki edukacyjnej w związku z potrzebą ochrony środowiska przed negatywnym wpływem człowieka

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.491.2018.1.BC
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną operacją przebudowy sali wiejskiej.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.690.2018.1.RM
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.447.2018.2.AR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu z uwzględnieniem proporcji obliczonej zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.566.2018.1.BS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację operacji pt.: „Rewitalizacja budynku Domu Ludowego (...)”

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.445.2018.2.JK
     ∟Sukcesja praw i obowiązków podatkowych w związku z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki komandytowej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.490.2018.1.AP
     ∟Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania, jak i po zakończeniu inwestycji oraz możliwości zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy w odniesieniu do planowanej inwestycji pn.: „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy …”.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.642.2018.1.AK
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację projektu

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.526.2018.3.JO
     ∟Ppodatkowanie zbywanych składników majątku będących przedmiotem sprzedaży oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Kontrahenta z faktury wystawionej przez Wnioskodawcę dokumentującej sprzedaż składników majątku.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.585.2018.1.MK
     ∟Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.564.2018.2.DM
     ∟W przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych, przysługuje mu na umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, na zasadach art. 87 ust. 5a ustawy.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.506.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.445.2018.1.AŻ
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom".

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.631.2018.2.JSZ
     ∟podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT i brak zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT dla sprzedaży Nieruchomości, prawo Kupującego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości oraz zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.466.2018.1.JK
     ∟Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi związanymi z realizacją projektu.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.632.2018.2.MGO
     ∟braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.649.2018.2.WN
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „…”

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.642.2018.1.JP
     ∟W zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.505.2018.2.AKO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym zadaniem.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.591.2018.1.AJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.600.2018.1.AM
     ∟W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych przez Gminę na inwestycję dotyczącą budowy dróg gminnych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.547.2018.1.ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego VAT w związku z wydatkami związanymi z inwestycją pn. „Zagospodarowanie otoczenia Stadionu Sportowego w …”.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.576.2018.1.ISK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.384.2018.5.MD
     ∟Zasadność zastosowania obniżonej stawki podatku do usług nabywanych i świadczonych, obowiązek odrębnego opodatkowania przekazania prawa własności instalacji oraz zasadność odliczenia podatku naliczonego w kontekście realizowanego projektu Sposób opodatkowania usług nabywanych od podwykonawców oraz podstawa opodatkowania właściwej dla usług świadczonych przez Miasto na rzecz jego mieszkańców w ramach projektu.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.598.2018.1.MN
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.621.2018.1.PS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu oraz prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.476.2018.1.IT
     ∟uznanie przeniesienia własności Przedmiotów Zabezpieczenia za czynność podlegającą opodatkowaniu, określenia dla tej transakcji podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj