Interpretacje do przepisu
art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3012/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.481.2018.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.490.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z przekazaniem akcji Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w tym programie.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.398.2018.2.MG
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.393.2018.1.LZ
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.378.2018.3.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.374.2018.1.IM
     ∟Działy specjalne produkcji rolnej – dochód - normy szacunkowe.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-426/15-6/18-S/MP
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie premiowym

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.290.2018.2.WS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uzyskaniem przez pracowników uprawnień do objęcia/nabycia akcji oraz ich objęciem/nabyciem, a także odpłatnym zbyciem akcji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.286.2018.2.WS
     ∟Skutki podatkowe uzyskania uprawnień do objęcia/nabycia akcji oraz ich objęcia/nabycia, a także odpłatnego zbycia akcji.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.405.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.406.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.218.2018.4.MT
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie u Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w momencie odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i będzie to przychód ze źródła kapitały pieniężne, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.403.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.427.2018.2.PR
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za udziały i sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji późniejszego zbycia tych akcji

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.244.2018.2.WS
     ∟skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, realizacji opcji na akcje, sprzedaży akcji.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.243.2018.2.WS
     ∟skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, realizacji opcji na akcje, sprzedaży akcji.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.381.2018.2.JG1
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę akcyjną z siedzibą w Holandii.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.218.2018.6.JG1
     ∟Skutki podatkowe dotyczące wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążące na Wnioskodawcy obowiązki płatnika w związku z przekazaniem akcji Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w tym programie.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.328.2018.1.DP
     ∟Czy dochody uzyskane z hodowli psów rasowych polegającej na rozmnażaniu psów, karmieniu psów w celu przyrostu masy, selekcji psów ze względu na płeć, kolor, popędy behawioralne mogą korzystać z opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 poz. 15 lit. k) ww. ustawy?

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.380.2018.1.AK
     ∟Dot. Obowiązków płatnika związane z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę Francuską.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.460.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze umowy sprzedaży

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.236.2018.2.MS
     ∟1. Czy koszty uzyskania przychodu z umorzenia udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w 2016 r. powinny być ustalone wg przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.? 2. W jaki sposób określić przychód z umorzenia udziałów w spółce z o.o.?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.270.2018.2.WS
     ∟Obowiązki płatnika związane z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.288.2018.4.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w Spółce komandytowej

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.166.2018.3.KK
     ∟konsekwencje podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce komandytowej

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.368.2018.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Uczestnika (Menedżera) dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Programu Motywacyjnego akcji rzeczywistych, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce Polskiej nie będą ciążyć obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód Menedżer, jako uczestnik Programu Motywacyjnego, rozliczy w drodze samoopodatkowania zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-534/15/18-S/JK
     ∟Skutki udziału w programie motywacyjnym.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.321.2018.2.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.324.2018.2.AK
     ∟Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników Spółek w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Niemczech.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.279.2018.1.MG
     ∟Skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj