Interpretacje do przepisu
art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


819/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.476.2018.1.RK
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.413.2018.1.WR
     ∟Możliwość dalszego zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny mającej miejsce przed 1 stycznia 2018 r.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.473.2018.1.IS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.377.2018.4.KU
     ∟Czy w związku ze sprzedażą lokali wraz z wyposażeniem oraz umeblowaniem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość zakupionego wyposażenia oraz umeblowania?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.395.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.396.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.397.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów od-pisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.355.2018.1.KS1
     ∟Ustalenia wartości początkowej środka trwałego.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.257.2018.1.MM
     ∟Określenie wartości początkowej budynków/lokali mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2018.1.DR
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego po Jego stronie nie powstanie przychód z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego do Spółki, w której wnoszący jest wspólnikiem? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego, Spółka uprawniona będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wniesionych majątkowych praw autorskich do znaku towarowego jako wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 22 b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to odpisy amortyzacyjne mogą zostać zakwalifikowane na poziomie wspólników Spółki jako koszty uzyskania przychodów?

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.334.2018.2.AP
     ∟Stawki amortyzacji środka trwałego będącego.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.210.2018.4.PSZ
     ∟Czy, w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2018 r., Wnioskodawca może po tej dacie nadal zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w latach 2012-2013, w drodze darowizny?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.407.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji teletechnicznej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.406.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.405.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji elektrycznej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji klimatyzacji za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.402.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.401.2018.1.DJD
     ∟Uznanie instalacji przeciwpożarowej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.310.2018.2.DJD
     ∟Uznanie instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej za odrębny środek trwały podlegający amortyzacji.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.266.2018.1.AK
     ∟1. Czy do wykupu na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnie późniejszej jego sprzedaży (po okresie co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu) zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2. Czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste należało skorygować koszty uzyskania przychodów w zakresie zaliczanych do nich wcześniej opłat leasingowych (w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy to pojazd ten służył prowadzonej działalności gospodarczej?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2018.1.MD
     ∟Możliwość zaliczenia do wartości początkowej lokalu mieszkalnego wartości wykonanych prac budowlanych na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2018.2.MM
     ∟Czy po rozbudowie i modernizacji Budynku głównego Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.202.2018.1.RK
     ∟Skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.210.2018.1.DB
     ∟Wnioskodawca począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. nie ma już prawa do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, że jak wskazano we wniosku darowizna udziałów w prawie własności przedmiotowych nieruchomości korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, spełniona została negatywna przesłanka o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączająca możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.105.2018.2.KP
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić od dotacji podatek? Jeżeli tak, czy powinna przychód pomniejszyć o koszty poniesionej inwestycji. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, rozlicza się systemem podatku liniowego, a więc PIT36L. Jeżeli ma rozliczyć otrzymaną dotację, to jaki druk ma złożyć PIT36 czy PIT37?

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.144.2018.2.MD
     ∟KUP w związku z wykorzystywaniem części nieruchomości lokalowej (mieszkalnej) w działalności gospodarczej

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.101.2018.1.KP
     ∟Uznanie za odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji instalacji i urządzeń stanowiących elementy wyposażenia hali magazynowej z zapleczem biurowym.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.92.2018.2.MPŁ
     ∟Czy wskazane wycofanie nieruchomości z ewidencji środków trwałych i zaprzestanie wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie skutkować koniecznością dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym były one wykorzystywane w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej i kiedy znajdowały się w ewidencji środków trwałych?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.89.2018.1.KS1
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości mieszkalnej w części wykorzystywanej w działalności gospodarczej Wnioskodawcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj