Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1933/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.409.2018.2.ASZ
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości w części nabytej we wspólności majątkowej i w części w drodze darowizny od męża.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.466.2018.2.LZ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.417.2018.3.MG
     ∟zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.421.2018.3.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.343.2018.2.PW
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę w związku z działem spadku, jako wydatek na cel mieszkaniowy związany z nabyciem udziału w tej nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.279.2018.1.KP
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed upływem pięciu lat od nabycia powstanie podatek dochodowy? Czy w przypadku jego powstania Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć od dochodu kwotę spłaty w wysokości: 67 625 zł, a także kwotę zachowku, której zrzekła się otrzymania – 25 375 zł, a także kwotę 7 000 zł (tj. połowa wartości garażu)?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.401.2018.2.AK
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2017 r. nieruchomości stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, przychód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem – jak wynika z treści wniosku – wskazane nieruchomości wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, po sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego oraz zostały nabyte przez kupującego w celu powiększenia jego gospodarstwa rolnego. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.345.2018.2.AK
     ∟Ustalenie kwoty przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości nabytej w spadku po rodzicach oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.244.2018.4.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – zakup udziału w domu mieszkalnym należącym do majątku odrębnego męża.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.444.2018.1.MJ
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku związanego z wykonaniem zapisu testamentowego.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.325.2018.1.JK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.390.2018.2.AKU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności domu mieszkalnego i budynku niemieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup nieruchomości niezabudowanej

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.344.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.399.2018.1.MT
     ∟Reasumując, stwierdzić należy, że zawarcie przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania i Jej rodzeństwo umowy przeniesienia własności udziałów w nieruchomości położonej na działce 2/3, nabytych w 2016 r. w spadku po ojcu, w wykonaniu postanowień zawartej umowy przedwstępnej, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. udziałów w nieruchomości, stanowić będzie dla ww. Zainteresowanych czynność odpłatnego zbycia tych udziałów w nieruchomości i źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, dochód Zainteresowanej będącej stroną postępowania i Jej rodzeństwa uzyskany z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30e w zw. z art. 19 ww. ustawy.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.283.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.292.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.235.2018.2.MJ
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2018.2.MS2
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.240.2018.3.JG
     ∟W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.269.2018.1.DW
     ∟Czy przy sprzedaży nieruchomości spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup (dokonany przez osobę niebędącą kredytobiorcą), a następnie nabytej przez kredytobiorcę w drodze umowy darowizny, można uznać tę spłatę za koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu, tudzież uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe?

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.241.2018.2.JG
     ∟W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.239.2018.2.JG
     ∟W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.238.2018.2.JG
     ∟W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.361.2018.2.MG
     ∟skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.314.2018.3.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek).

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.323.2018.1.PW
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatkowanie przychodu na budowę własnego lokalu mieszkalnego.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.337.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.218.2018.2.KP
     ∟1) Czy kwota, którą Kupujący, w momencie zakupu nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w roku 2014, w imieniu Wnioskodawcy uiści w przyszłości tytułem spłaty kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty przez Darczyńców Wnioskodawcy w celu zakupu tejże nieruchomości, a następnie został (kredyt) w drodze aneksu przejęty przez Wnioskodawcę stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości? 2) Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przeznaczając w całości przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego wraz z konkubiną przed datą zbycia ww. nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f.?

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.399.2018.1.AKU
     ∟zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po zmarłym ojcu w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup lokalu mieszkalnego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.185.2018.3.JS
     ∟Czy przedstawiona sytuacja uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. ulgi mieszkaniowej związanej ze spłatą kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup wyżej wymienionej nieruchomości, gdy nieruchomość będąca własnym celem mieszkaniowym znajduje się w Wielkiej Brytanii?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj