Interpretacje do przepisu
art. 120 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1135/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 120 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.350.2018.1.BG
     ∟Czy w czwartym kwartale 2017 r. Spółka posiadała na terytorium Republiki Czeskiej „zakład” zgodnie z art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”) lub art. 5 Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 114-KDIP3-2.4011.460.2018.1.MM
     ∟W związku z powyższym, w rozpatrywanej sprawie nie dochodzi do otrzymania przez Wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia ze strony spółki w związku z realizacją roszczenia w oparciu o art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, bowiem wynagrodzenie z przeniesienia własności Gruntu nie będzie uwzględniać wartości rynkowej Naniesień. Zatem poczynienie na przedmiotowej nieruchomości nakładów nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.459.2018.1.MM
     ∟W związku z powyższym, w rozpatrywanej sprawie nie dochodzi do otrzymania przez Wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia ze strony spółki w związku z realizacją roszczenia w oparciu o art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, bowiem wynagrodzenie z przeniesienia własności Gruntu nie będzie uwzględniać wartości rynkowej Naniesień. Zatem poczynienie na przedmiotowej nieruchomości nakładów nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.458.2018.1.MM
     ∟W związku z powyższym, w rozpatrywanej sprawie nie dochodzi do otrzymania przez Wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia ze strony spółki w związku z realizacją roszczenia w oparciu o art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, bowiem wynagrodzenie z przeniesienia własności Gruntu nie będzie uwzględniać wartości rynkowej Naniesień. Zatem poczynienie na przedmiotowej nieruchomości nakładów nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-513/15/18-S/BK
     ∟Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię przedwstępnej umowy w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego o wartości tego udziału wynoszącym co najmniej 60 000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz wpłacenie kwoty 60 000 zł na konto zbywcy (dewelopera) do dnia 31 grudnia 2012 r. powoduje zwolnienie Wnioskodawczyni z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości sprzedanej w dniu 26 marca 2010 r.?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.258.2018.2.AZ
     ∟Powstanie przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych od otrzymanych za pośrednictwem austriackiej spółki powiązanej środków pieniężnych tytułem odszkodowania.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.330.2018.1.AZ
     ∟Czy TFI i Fundusze inwestycyjne stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop oraz mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a updop

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.306.2018.1.AZ
     ∟Czy należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych są wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 updop, jako przychody z gospodarki leśnej ?

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.397.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Koszty Umów Zlecenia i o Dzieło, c. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, d. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, e. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę od 1 lipca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 100% ich wartości.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.396.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, c. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, d. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę na 30 czerwca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 50% ich wartości.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.180.2018.1.MS
     ∟Powstanie przychodu z tytułu prowizji od pożyczki.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Spółkę Koszty Zatrudnienia na rzecz Pracowników B+R można uznać w całości za koszty kwalifikowane na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.303.2018.1.MST
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia całości Kosztów Zatrudnienia ponoszonych na rzecz Pracowników B+R na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.298.2018.2.BM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, całości Kosztów Zatrudnienia poniesionych w 2017 r. na rzecz Pracowników B+R?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.304.2018.1.APO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, całości Kosztów Zatrudnienia poniesionych w 2017 r. na rzecz Pracowników B+R?

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.258.2018.1.MST
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia całości Kosztów Zatrudnienia ponoszonych na rzecz Pracowników B+R na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.246.2018.1.IF
     ∟Możliwość zaliczenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki komandytowej, w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępnej, rat leasingowych, zakupu wyposażenia, eksploatacji i obsługi jachtu.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.241.2018.1.IF
     ∟Możliwość zaliczenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki komandytowej, w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępnej, rat leasingowych, zakupu wyposażenia, eksploatacji i obsługi jachtu.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.192.2018.1.AZ
     ∟Możliwość zaliczenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki komandytowej, w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępnej, rat leasingowych, zakupu wyposażenia, eksploatacji i obsługi jachtu.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.319.2018.1.RR
     ∟1. Czy prace wykonywane przez Dział Konstrukcyjny zmierzające do modyfikowania istniejących oraz opracowywania i wdrażania nowych urządzeń i sterowników dla klientów Spółki w zakresie opisanym w stanie faktycznym stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawczyni jako komandytariusz spółki, która jest komandytariuszem w Spółce w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego ma co do zasady prawo, na podstawie art. 8 w zw. z art. 26e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych limitów? 3. W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych limitów: a) nakłady poniesione przez Spółkę na opisane w stanie faktycznym Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Działu Konstrukcyjnego wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki? b) nakłady poniesione przez Spółkę na opisane w stanie faktycznym Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Działu Produkcyjnego wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, gdzie zakres wykonanych prac badawczo-rozwojowych znajduje potwierdzenie w prowadzonej przez Spółkę ewidencji? c) poniesione przez Spółkę nakłady na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji) nabywanego dla potrzeb Działu Konstrukcyjnego? e) koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na certyfikacji/recertyfikacji oferowanych lub modyfikowanych przez Spółkę urządzeń? f) koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników Spółki zatrudnionych w Dziale Konstrukcyjnym, tj. w dziale dedykowanym do prac badawczo-rozwojowych? 4. W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 oraz nr 2 jest prawidłowe, czy odliczenia kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały poniesione?

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.311.2018.1.RR
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych nakładów na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych usług nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów, polegających na certyfikacji/recertyfikacji oferowanych lub modyfikowanych urządzeń możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych usług nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów, polegających na przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników możliwości odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.188.2018.1.PR
     ∟w zakresie opodatkowania kwot pokrywanych przez Spółkę należności z tytułu dojazdu oraz zakwaterowania Członków Rady Nadzorczej na posiedzenie Rady Nadzorczej

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.147.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.74.2018.1.AG
     ∟Potwierdzenie skuteczności zmiany roku podatkowego

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.109.2018.3.MH
     ∟Możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek zasądzonych na podstawie wyroku sądowego

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.139.2018.1.AZ
     ∟zastosowanie przepisów o cenach transferowych do otrzymanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.75.2018.1.BM
     ∟Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268)?

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.15.2018.1.AZ
     ∟W zakresie kryteriów wyznaczających obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 updop oraz braku obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej zawierającej analizę danych porównawczych w odniesieniu do transakcji dotyczących refaktur Wnioskodawcy.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.14.2018.1.AZ
     ∟w zakresie kryteriów wyznaczających obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 updop oraz braku obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej zawierającej analizę danych porównawczych w odniesieniu do transakcji dotyczących refaktur Wnioskodawcy

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.1.2018.1.AZ
     ∟w zakresie kryteriów wyznaczających obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 updop oraz braku obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej zawierającej analizę danych porównawczych w odniesieniu do transakcji dotyczących refaktur Wnioskodawcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj