Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP1/443-162/11-6/KŁ
z 29 kwietnia 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPP1/443-162/11-6/KŁ
Data
2011.04.29


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku


Słowa kluczowe
podatek od towarów i usług
podatek od towarów i usług
stawki podatku
stawki podatku
towar
towar


Istota interpretacji
Czy jednostka stosuje właściwe stawki VAT dla poszczególnych towarów i usług?Wniosek ORD-IN 407 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2011 r. (data wpływu 31 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla siana – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla siana.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

X jest jednostką budżetową Gminy Y. Przedmiotem działalności podstawowej X jest prowadzenie działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym w szczególności: organizowanie imprez o charakterze sportowym takich jak: sporty konne krajowe i międzynarodowe zawody w dyscyplinach ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, powożenia, woltyżerki, rajdów długodystansowych i western. Organizowanie i prowadzenie działalności rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku, w tym m. in.: jazd konnych, biegów myśliwskich. Prowadzenie stacjonarnego treningu dla koni. Organizowanie wyścigów konnych oraz udostępnianie wyników gonitw rozegranych na X. Organizowanie hipoterapii i usług rehabilitacyjnych, imprez masowych, półkolonii letnich i ferii dla grup zorganizowanych.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. jednostka stosuje następujące stawki podatku:

 1. Na podstawie załącznika nr 3 do ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) stawka 8% dla:
  1. owies - 01.11.33.0,
  2. słoma - 01.11.50.0,
  3. siano - 01.19.10.0,
  4. koń - 01.43.10.0,
  5. usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt - utrzymanie koni - 01.62.10.0,
  6. nawozy zwierzęce - obornik koński - 20.15.80.0,
  7. usługi weterynaryjne dla zwierząt gospodarskich - 75.00.12.0.
 2. Na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie od podatku dla:
  1. jazdy rekreacyjne - 93.11.10.0,
  2. jazdy rehabilitacyjne - 86.90.13.0,
  3. organizacja półkolonii - 88.91.11.0,
  4. organizacja wyścigów konnych - 93.12.10.0,
  5. trening koni wyścigowych - 93.29.19.0.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jednostka stosuje właściwą stawkę podatku dla dostawy siana...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowane stawki podatku od towarów i usług są właściwe.

Towary i usługi opodatkowane stawką 8% wymienione są w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Towary i usługi, dla których stosuje się zwolnienie mieszczą się w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednostka może stosować to zwolnienie, jako jednostka budżetowa Gminy Y, która została utworzona w celu prowadzenia działalności o charakterze sportowym oraz organizacji wyścigów konnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Ponadto, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Art. 5a został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 2 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. powołanej wyżej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Zgodnie z cyt. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przepisem art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), oraz art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), od dnia 1 stycznia 2011 r. dodano do ustawy przepis art. 146a ustawy, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Ponadto, w art. 41 ust. 2a ustawy wskazano, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W ww. załączniku pod poz. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., wymieniono symbol PKWiU ex 01.1, tj. „rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

 1. owsa (PKWiU 01.11.33.0),
 2. słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),
 3. nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),
 4. nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),
 5. trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),
 6. tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),
 7. roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),
 8. pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19).”

Jednocześnie tut. Organ zaznacza, iż z dniem 1 kwietnia 2011 r. (z wyjątkami określonymi w art. 1 pkt 25, art. 2 i 9 oraz art. 1 pkt 33 lit. d tej ustawy) weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), zwanej dalej nowelizacją.

Na podstawie nowelizacji pod poz. 1 załącznika nr 10, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., wymieniono symbol PKWiU ex 01.1, tj. „rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

 1. (uchylony),
 2. słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),
 3. nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),
 4. nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),
 5. trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),
 6. tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),
 7. roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),
 8. pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19).”

Natomiast pod poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.1, tj. „rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)”.

Należy przy tym zaznaczyć, iż z treści art. 2 pkt 30 ustawy wynika, że przez zapis PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa wyrobu. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie, bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania – konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto, na uwagę zasługuje objaśnienie pod załącznikiem nr 3, które stanowi, że „wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik”.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz wskazany w przedstawionym stanie faktycznym symbol PKWiU dla siana 01.19.10.0 – „rośliny pastewne”, wskazać należy, że nie korzysta ono z preferencyjnej, tj. 5% stawki podatku VAT – na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, ale korzysta z obniżonej 8% stawki podatku - na podstawie art. 146a ust. 2 ustawy, w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Reasumując, siano sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 01.19.10.0 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu preferencyjną, tj. 8% stawką podatku VAT.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego. Należy podkreślić, że jeżeli jakikolwiek element ww. stanu faktycznego ulegnie zmianie, np. klasyfikacja wg PKWiU siana, wówczas niniejsza interpretacja traci ważność.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla siana. Ponadto w części wniosku dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

 • stawki podatku dla słomy,
 • stawki podatku dla siana,
 • stawki podatku dla konia,
 • stawki podatku dla nawozów zwierzęcych – obornika końskiego,
 • stawki podatku dla usług weterynaryjnych dla zwierząt gospodarskich,

zostały wydane interpretacje indywidualne nr ILPP1/443-162/11-4/KŁ, nr ILPP1/443-162/11 -5/KŁ, nr ILPP1/443-162/11-7/KŁ, nr ILPP1/443-162/11-8/KŁ, nr ILPP1/443-162/11-9/KŁ z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Natomiast kwestie dotyczące przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

 • stawki podatku dla usług związanych z chowem i hodowlą zwierząt – utrzymanie koni,
 • zwolnienia od podatku usług jazd rekreacyjnych,
 • zwolnienia od podatku usług jazd rehabilitacyjnych,
 • zwolnienia od podatku usług organizacji półkolonii,
 • zwolnienia od podatku usług organizacji wyścigów konnych,
 • zwolnienia od podatku usług treningu koni wyścigowych,

zostaną rozpatrzone odrębnymi pismami.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji