Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-1.4011.524.2018.2.MJ
z 4 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 16 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. (data nadania 18 grudnia 2018 r., data wpływu 28 grudnia 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 04 grudnia 2018 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.524.2018.1.MJ o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług marketingu handlowego oraz usług handlowych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 16 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług marketingu handlowego oraz usług handlowych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest Prezesem Zarządu Fundacji (dalej „Fundacja”), prowadzącej działalność statutową i działalność gospodarczą. Wnioskodawca jednocześnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą.

Wnioskodawca świadczy na rzecz Fundacji jako Prezes Zarządu usługi zarządcze - obejmujące m.in. decydowanie o strategicznych kierunkach rozwoju Fundacji, planowanie finansowe, zarządzanie personelem zatrudnionym w Fundacji i rekrutacja personelu, nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i rozliczeniami podatkowymi. Za wykonywane zadania Prezesa Zarządu Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie na podstawie uchwały o powołaniu, zaliczane przez Wnioskodawcę do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.


W związku z rozwojem Fundacji i wynikającymi z tego potrzebami, Wnioskodawca rozważa realizowanie na jej rzecz także usług innego rodzaju niż usługi zarządcze (obok opisanego powyżej zarządzania Fundacją). Fundacja zaproponowała, by Wnioskodawca świadczył - w oparciu o umowę o współpracę - na rzecz Fundacji także:

 1. Usługi marketingu internetowego, obejmujące:
  • Prowadzenie profili Fundacji w mediach społecznościowych - w tym tworzenie treści przeznaczonych do publikacji w mediach społecznościowych, tworzenie i realizacja planu publikacji, oraz odpowiadanie na komentarze i wiadomości umieszczane przez odbiorców.
  • Reklamowanie Fundacji w Internecie - w tym tworzenie treści przeznaczonych do publikacji w Internecie, planowanie i wykupywanie przestrzeni reklamowej w wyszukiwarce Google i w mediach społecznościowych, analiza zasięgu i skuteczności reklam.
  • Prowadzenie newslettera Fundacji - w tym tworzenie treści przeznaczonych do wysyłki w ramach newslettera, oraz tworzenie i realizacja planu wysyłki.
 2. Usługi handlowe, polegające na przeprowadzaniu spotkań i rozmów handlowych z obecnymi i potencjalnymi klientami Fundacji oraz obecnymi i potencjalnymi dostawcami i podwykonawcami Fundacji.

Oba rodzaje usług mieszczą się w zakresie działalności gospodarczej Wnioskodawcy, Wnioskodawca ma doświadczenie w ich wykonywaniu i w znacznym zakresie świadczy je w ramach swojej działalności gospodarczej także na rzecz innych podmiotów niż Fundacja. Do niniejszego wniosku załączony zostaje projekt umowy przygotowany przez Fundację.


Usługi marketingu internetowego będą wynagradzane według stawki godzinowej. Usługi handlowe będą wynagradzane według ryczałtowej, jednolitej stawki za każde spotkanie.


Wnioskodawca i Fundacja są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT.


Ponadto w piśmie z dnia 18 grudnia 2018 r. (data nadania 18 grudnia 2018 r., data wpływu 28 grudnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 04 grudnia 2018 r. Nr 0117-KDIP3-1.4011.524.2018.1.MJ Wnioskodawca wskazał, że umowa o świadczenie usług marketingu internetowego oraz usług handlowych będzie miała charakter umowy o świadczenie konkretnych, oznaczonych usług na zasadach rynkowych. Nie będzie miała w ocenie Wnioskodawcy charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze.


Zakres usług przewidzianych umową nie będzie pokrywał się z zakresem obowiązków członka zarządu. Będą to zupełnie odrębne czynności.


Czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego, ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego. Wnioskodawca będzie wykonywał umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, tj. bez kierownictwa zlecającego i w miejscu i czasie wybranym samodzielnie.

Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, związane m.in. z nieograniczoną odpowiedzialnością cywilnoprawną za jakość świadczonych usług, jak również z pełną odpowiedzialnością za koszty związane ze świadczeniem usług.


Wnioskodawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności objętych umową.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług marketingu internetowego i usług handlowych na podstawie załączonej umowy, powinien być zakwalifikowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i czy w związku z tym Wnioskodawca będzie miał obowiązek samodzielnego obliczenia i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia z tytułu świadczenia ww. usług (a nie Fundacja jako płatnik podatku)?


Zdaniem Wnioskodawcy, w kontekście opisanego w ramach niniejszego wniosku zdarzenia przyszłego przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług marketingu internetowego i usług handlowych, powinien być zakwalifikowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W związku z tym Wnioskodawca będzie miał obowiązek samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy - Fundacja nie będzie miała obowiązku obliczenia, poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia ani obowiązku przekazania właściwemu organowi podatkowemu i Wnioskodawcy informacji podatkowej PIT-11.


Uzasadnienie stanowiska


Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów jest przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w tej ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Nie powinno budzić wątpliwości, że wykonywane przez Wykonawcę usługi marketingu internetowego oraz usługi handlowe zaliczają się do działalności usługowej, mają charakter zarobkowy, oraz są realizowane we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły.

Nie budzi też wątpliwości, że przychody te nie będą zaliczane do źródeł przychodów wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4-9 ustawy o PIT. Rozważyć należy jednak, czy przychody te nie zaliczą się do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. działalności wykonywanej osobiście, tym bardziej, że Wykonawca otrzymuje od Fundacji również wynagrodzenie z tego właśnie tytułu na podstawie uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście należą m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT zalicza się do tych przychodów także przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Analizując te przepisy, należy uznać, że przychody z tytułu wykonywania usług marketingu internetowego oraz usług handlowych nie będą mogły być zaliczone do przychodów, o których mowa art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Wykonawca jest co prawda osobą należącą do składu zarządu, jednak wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług nie jest w żaden sposób związane z tą sferą jego działalności jako Prezesa Zarządu Fundacji - omawiane usługi marketingowe i handlowe nie stanowią prowadzenia spraw Fundacji - Fundacja i tak musiałaby je zakupić od dostawców zewnętrznych (zakupić usługi marketingowe czy handlowe).

Zastosowania w przedmiotowej sytuacji nie znajdzie także art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Przepis ten wskazuje zamknięty, konkretny katalog rodzajów umów, z których przychody zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Umowa o świadczenie usług, która ma zostać zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Fundacją, nie dotyczy materii zarządzania przedsiębiorstwem ani świadczenia usług menedżerskich, lecz jedynie wyspecjalizowanych usług marketingowych i handlowych. Wnioskodawca wprawdzie wykonuje na rzecz Fundacji także usługi zarządcze, są one jednak wyraźnie wyodrębnione od usług marketingowych i handlowych, w tym m.in. odrębnie rozliczane.


Stanowisko Wnioskodawcy jest zbieżne ze stanowiskiem organów podatkowych przedstawionych w licznych interpretacjach indywidualnych, w tym m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 6 lipca 2018 r. (0114-KDIP3- 1.4011.333.2018.1.MJ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 grudnia 2017 r. (0114- KDIP3-1.4011.374.2017. l.MJ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 r. (sygn. 1462-IPPB1.4511.1064.2016.3.KS1),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2015 r. (sygn. IPPB1/4511-627/15-4/KS1).

Mając na uwadze powyższe argumenty Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie jego stanowiska.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Stosownie do treści 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy: źródłami przychodów są:

 • działalność wykowywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).


W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.


Ponadto w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W kontekście działalności gospodarczej należy także zacytować art. 14 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którym: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.


Stosownie do art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.


Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych między przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W tym miejscu należy również wskazać, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Prezesem Zarządu Fundacji prowadzącej działalność statutową i działalność gospodarczą. Wnioskodawca jednocześnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą.

Wnioskodawca świadczy na rzecz Fundacji jako Prezes Zarządu usługi zarządcze - obejmujące m.in. decydowanie o strategicznych kierunkach rozwoju Fundacji, planowanie finansowe, zarządzanie personelem zatrudnionym w Fundacji i rekrutacja personelu, nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i rozliczeniami podatkowymi. Za wykonywane zadania Prezesa Zarządu Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie na podstawie uchwały o powołaniu, zaliczane przez Wnioskodawcę do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Wnioskodawca rozważa realizowanie na rzecz Fundacji także usług innego rodzaju niż usługi zarządcze. Fundacja zaproponowała, by Wnioskodawca świadczył - w oparciu o umowę o współpracę - na rzecz Fundacji także usługi marketingu internetowego oraz usługi handlowe.

Umowa o świadczenie usług marketingu internetowego oraz usług handlowych będzie miała charakter umowy o świadczenie konkretnych, oznaczonych usług na zasadach rynkowych. Nie będzie miała w ocenie Wnioskodawcy charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze.

Zakres usług przewidzianych umową nie będzie pokrywał się z zakresem obowiązków członka zarządu. Będą to zupełnie odrębne czynności.


Czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego, ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego. Wnioskodawca będzie wykonywał umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, tj. bez kierownictwa zlecającego i w miejscu i czasie wybranym samodzielnie.

Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, związane m.in. z nieograniczoną odpowiedzialnością cywilnoprawną za jakość świadczonych usług, jak również z pełną odpowiedzialnością za koszty związane ze świadczeniem usług.


Wnioskodawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności objętych umową.


Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że umowa o współpracę, którą Wnioskodawca planuje zawrzeć z Fundacją, będzie dotyczyć usług marketingu internetowego oraz usług handlowych. Natomiast nie będzie ona obejmować czynności o zarządzanie Fundacją lub czynności o podobnym charakterze. Ponadto równocześnie nie są spełnione łącznie warunki określone w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Tym samym Wnioskodawca, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Fundacji usługi na podstawie umowy o współpracę, której zakres wskazany został w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy uzyskiwany przychód stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14, na podmiocie dokonującym wypłaty wynagrodzenia nie spoczywają obowiązki obliczenia, poboru i wpłaty na konto urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wobec powyższego w związku z zakwalifikowaniem przychodu z umowy o świadczenie usług marketingu internetowego oraz usług handlowych zawartej z Fundacją przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do samodzielnego obliczenia i wpłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia z tytułu świadczenia ww. usług.


W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj