Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-3.4011.405.2018.1.AW
z 22 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2018 r. (data wpływu – 17 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy zamiany udziału w lokalach – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 grudnia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy zamiany udziału w lokalach.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawczyni aktem notarialnym z dnia 25 kwietnia 2014 r. dokonała zamiany w ten sposób, że przeniosła na rzecz E. i M. G. swój udział wynoszący ½ część we współwłasności nieruchomości lokalowej przy ulicy X w …., w zamian za to E. i M. G. przenieśli na rzecz Wnioskodawczyni udział wynoszący ½ część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ulicy X2 w …. Wartość zamienianych udziałów określono na równe kwoty wynoszące po 60 000 zł. Oba lokale znajdują się w tym samym bloku mieszkalnym. E.G. to siostra Wnioskodawczyni, a M.G. jest mężem E.G.


Wyżej wymieniony udział w nieruchomości został przez Wnioskodawczynię nabyty w następujący sposób:


 • 1/6 część w spadku po zmarłym dnia 12 listopada 2012 r. ojcu J.K., co wynika z aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 20 grudnia 2012 r.,
 • 2/6 części w spadku po zmarłej w dniu 28 lutego 2014 r. matce G.K., co wynika z aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 2 kwietnia 2014 r.


Następnie w tym samym akcie notarialnym Wnioskodawczyni darowała nabyty w drodze umowy zamiany udział wynoszący ½ część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy X w ... swojej córce J.M.


W dniu 31 marca 2015 r. Wnioskodawczyni złożyła zeznanie podatkowe PIT-39, w którym wskazała:


 • przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości: 60 000 zł,
 • koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości: 0 zł,
 • dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości: 60 000 zł,
 • kwota dochodu zwolnionego: 60 000 zł.


Pismem z dnia 3 lipca 2018 r. Wnioskodawczyni została zawiadomiona, że dokonywane są czynności sprawdzające dotyczące zbycia nieruchomości w 2014 roku.


W wyniku wskazanego wyżej postępowania Naczelnik Urzędu Skarbowego w protokole czynności sprawdzających stwierdził, że prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w 2014 r. nieruchomości winno wynosić:


 • koszty uzyskania przychodu: 0 zł,
 • dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości: 60 000 zł,
 • kwota dochodu zwolnionego: 0 zł,
 • podstawa opodatkowania: 60 000 zł,
 • podatek do zapłaty: 11 400 zł.


Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, że Wnioskodawczyni darując w dniu 25 kwietnia 2014 r. nabyty w dniu 25 kwietnia 2014 r. udział w prawie do lokalu mieszkalnego córce, a w konsekwencji wyzbywając się tytułu własności przedmiotowej nieruchomości spowodowała, że nie można mówić o realizowaniu osobistych celów mieszkaniowych, a tym samym nie zostały spełnione przesłanki uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni, całkowicie nie zgadzając się z konkluzją protokołu, uiściła jednak należny podatek wraz z odsetkami


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Wnioskodawczyni przysługiwało zwolnienie z opodatkowania dochodu otrzymanego z zamiany udziałów w lokalach na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy otrzymany w ramach zamiany udział w lokalu w tym samym akcie notarialnym podarowała córce J.M.?


Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanej sytuacji nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Prawo podatkowe traktuje zamianę mieszkań jako odpłatne zbycie nieruchomości. Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany jest wartość zbywanej nieruchomości, o czym mówi art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy nakłada obowiązek podatkowy pod warunkiem, że odpłatne zbycie (w tym przypadku: zamiana) nastąpiło przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. A.M. dokonała tej zamiany przed upływem wskazanego okresu. Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od osób fizycznych nakładał na nią teoretycznie obowiązek podatkowy. Jednak art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnił ją z tego obowiązku.

Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o zwolnieniu z podatku dochodowego, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje pojęcie wydatków na własne cele mieszkaniowe, wyliczając w art. 21 ust. 25 desygnaty tego pojęcia (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2018 r. sygn. akt II FSK 44/18, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2018 r. sygn.. akt II FSK 1246/16). Katalog ten ma charakter zamknięty. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 3 lit. b za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

A.M. spełniła te warunki, ponieważ w wyniku zamiany nie otrzymała do ręki ani grosza, gdyż cała transakcja została dokonana bezgotówkowo – bez jakichkolwiek dopłat. Ponadto warunek „dwóch lat” spełniony został natychmiastowo, bowiem w tym samym akcie notarialnym przyjęła na siebie ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Bez znaczenia ma darowanie w tym samym akcie notarialnym udziału w lokalu przy ulicy X. w …. przez A.M. swojej córce. Momentem wydatkowania przez podatnika przychodu z odpłatnego zbycia udziału na własne cele mieszkaniowe jest data jego faktycznego wydatkowania. Dlatego też w przypadku zamiany ustawodawca określił, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe podatnika należy uznać wyłącznie wartość otrzymanych w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości i praw wskazanych w art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 1140/16). Omawiane zwolnienie następuje z mocy prawa i przysługuje podatnikowi bez decyzyjnej ingerencji organów podatkowych, jeżeli spełni on określone przepisami warunki. Warunkami tymi są: wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe i dokonanie tej czynności przed upływem terminu dwuletniego. Spełnienie tych warunków łącznie powoduje nabycie i zrealizowanie zwolnienia podatkowego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1475/15 i powołane tam orzecznictwo).

Zatem, wskazując jako cel mieszkaniowy wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego podkreślić należy, że przepisy prawa podatkowego nie określają kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego.

Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, że nie doszło do realizacji celu mieszkaniowego w przypadku, gdy A.M. nabyła udział w lokalu mieszkalnym i następnie, podarowała go w tym samym akcie notarialnym swoje córce.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:


 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,


 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.


Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie powoduje obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Użyte w cytowanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „odpłatne zbycie” oznacza przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Tym samym „odpłatne zbycie” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale również umowę zamiany. Aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi jej bowiem towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy.

Forma bezpośredniej wymiany towarów, jaką jest uregulowana w art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) umowa zamiany, w wyniku której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy, również stanowi odpłatne zbycie rzeczy. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Ponadto, zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne, a formę zapłaty stanowi inna rzecz. Zamiana więc podobnie jak umowa sprzedaży stanowi formę odpłatnego zbycia. Nie ma przy tym znaczenia czy zamieniane nieruchomości mają taką samą wartość lub powierzchnie, bowiem niezależnie od tego czy przedmiotem zamiany są nieruchomości mające taką samą wartość lub powierzchnie czy też nie, zamiana stanowi formę odpłatnego zbycia, przez co wywołuje określone skutki podatkowe. W następstwie umowy zamiany mają miejsce dwie czynności. Z jednej strony dochodzi u każdej ze stron do odpłatnego zbycia nieruchomości, a z drugiej natomiast każda ze stron nabywa nową nieruchomość.

Wobec powyższego wyjaśnienia należy powtórzyć, że zamiana nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zamiana ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli natomiast zamiana nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości następuje po upływie tego okresu, przychód z zamiany nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.


Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła:


 • 1/6 część w spadku po zmarłym dnia 12 listopada 2012 r. ojcu J.K.,
 • 2/6 części w spadku po zmarłej w dniu 28 lutego 2014 r. matce G.K. udział wynoszący ½ część we współwłasności nieruchomości lokalowej przy ulicy X. w ….


W dniu 25 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni zbyła ww. udział (dokonała zamiany w ten sposób, że przeniosła go na rzecz na rzecz E. i M. G. w zamian za udział wynoszący ½ część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ulicy X. w …). Wartość zamienianych udziałów określono na równe kwoty wynoszące po 60 000 zł.

Oznacza to, że dokonana zamiana – o ile nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej –

stanowiła odpłatne zbycie udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niezależnie od powyższych regulacji, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).


Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 3 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:


 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
 3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
 4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.


Tym samym, skoro nabyła Pani – w drodze zamiany – od małżonków E. i M. G. udział wynoszący ½ część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w zamian za udział wynoszący ½ część we współwłasności nieruchomości lokalowej, to wartość ½ część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogłaby – co do zasady – być traktowana jako wydatek na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 25 pkt 3 ww. ustawy.

Rozpatrując sprawę w odniesieniu do możliwości skorzystania przez Wnioskodawczynię z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji opisanej we wniosku stwierdzić należy, że warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez Wnioskodawczynię, że wydatkuje ona uzyskane przez siebie przychody na własne cele mieszkaniowe.

Ze stanu faktycznego wynika jednak, że Wnioskodawczyni w tym samym akcie notarialnym darowała nabyty w drodze umowy zamiany udział wynoszący ½ część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego swojej córce J.M.

Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, albo że strony inaczej postanowiły.

Zgodnie z art. 888 § 1 tej ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W sytuacji, gdy nabycie i zbycie nieruchomości następuje w tym samym akcie notarialnym, to trudno jest się zgodzić z tym, że podatnik wydatkuje środki na realizację własnych celów mieszkaniowych. Wnioskodawczyni, mimo że przeznaczyła przychód ze zbycia udziału w nieruchomości na nabycie udziału w prawie do innego lokalu, ostatecznie nie stała się jego właścicielką i nie zaspokaja w nim własnych potrzeb mieszkaniowych.

Słusznie wskazuje Wnioskodawczyni, że warunkami skorzystania z przedmiotowego zwolnienia są: wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe i dokonanie tej czynności przed upływem terminu dwuletniego oraz że przepisy prawa podatkowego nie określają kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Niemniej jednak, w związku z tak skonstruowaną umową wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na nabycie kolejnego udziału w celu natychmiastowego darowania go innej osobie nie spełnia warunku zwolnienia. Okoliczność nabycia udziału wynoszącego ½ część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i jednoczesnego darowania go córce w tym samym akcie notarialnym nie można uznać za uprawniające do uznania wydatków na to nabycie jako wydatków na własne cele mieszkaniowe.

Odnosząc powyższe wprost do postawionego we wniosku pytania, Wnioskodawczyni nie przysługiwało zwolnienie z opodatkowania dochodu otrzymanego z zamiany udziałów w lokalach na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy otrzymany w ramach zamiany udział w lokalu w tym samym akcie notarialnym podarowała córce.


Końcowo podkreślić również należy, że przepisy rozdziału 1a ustawy Ordynacja podatkowa stanowią, że interpretacja indywidualna wydana w tym trybie, może dotyczyć tylko przepisów prawa podatkowego, przy czym Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać je w złożonym wniosku. Zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza natomiast w szczególności:


 • stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy.


Ze względu zatem na zakres żądania Wnioskodawcy, ocenie interpretacyjnej organu podlegało wyłącznie zagadnienia przedstawione w pytaniu interpretacyjnym dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy.

Natomiast potwierdzenie przedstawionych we wniosku wartości liczbowych nie może być dokonane w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Ich weryfikacja może być przeprowadzona dopiero na etapie ewentualnych, późniejszych postępowań podatkowych lub kontrolnych, która nie jest możliwa w ramach wydawania interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w tym postępowaniu. Wyroki te dotyczą ponadto odmiennych stanów faktycznych od przedstawionego w niniejszym wniosku.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43300 BielskoBiała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj