Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-1.4012.814.2018.1.AK
z 23 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 28 listopada 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 12 grudnia 2018 r. (data wpływu 19 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury – jako faktury spełniającej wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT,
 • prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, podpisanych i odebranych w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną,
 • prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR w sytuacji, zapłaty po uzgodnionym terminie;
 • prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z faktury/umowy z rolnikiem ryczałtowym

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury – jako faktury spełniającej wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT,
 • prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, podpisanych i odebranych w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną,
 • prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR w sytuacji, zapłaty po uzgodnionym terminie;
 • prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z faktury/umowy z rolnikiem ryczałtowym.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 11 grudnia 2018 r. w zakresie własnego stanowiska w sprawie oraz w dniu 19 grudnia 2018 r. o wskazanie sposobu doręczenia interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej jako „Wnioskodawca”, zajmuje się głównie przetwórstwem mięsa (ubój i rozbiór mięsa wieprzowego). Jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik VAT. Prowadzi tylko i wyłącznie działalność opodatkowaną.

Spółka dokonuje zakupów żywca między innymi od rolników ryczałtowych, które to produkty są podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji. Nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną i jest przez Spółkę dokumentowane poprzez wystawianie faktur VAT RR.

Spółka w transakcjach stosuje umowy o dostawę produktów rolnych.

Skup surowca w Spółce odbywa się w ten sposób, że zgodnie z zapotrzebowaniem produkcji na dany produkt, Spółka informuje rolników o terminie skupu. We wskazanym terminie rolnicy przywożą produkt do skupu i otrzymują dokument potwierdzający przyjęcie.

W następnym etapie dokonywana jest weryfikacja surowca pod względem jakościowym i jego zafakturowanie. Zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 13, faktury VAT RR muszą zawierać czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. W celu uzyskania podpisu rolnika ryczałtowego wystawiona faktura VAT RR jest wysyłana w dwóch egzemplarzach pocztą. Niestety ten sposób jest często bezskuteczny, rolnicy nie odsyłają lub odsyłają faktury z dużym opóźnieniem. Ze względu na dużą ilość transakcji i rozproszenie rolników na terenie całego kraju nie jest możliwe osobiste dostarczanie faktur VAT RR bezpośrednio rolnikom ryczałtowym i odbieranie od nich podpisanych kopii tych faktur. Z uwagi na powyższe trudności z uzyskaniem podpisu na kopii faktury VAT RR, a co za tym idzie, wypełnieniem dyspozycji przepisu art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka, w celu zachowania prawa do odliczenia zryczałtowanego podatku VAT zawartego w fakturach VAT RR, zamierza wprowadzić następujące rozwiązanie w ramach transakcji zawieranych z rolnikami ryczałtowymi:

 1. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów udzieli pisemnego pełnomocnictwa na rzecz pracownika Spółki imiennie upoważnionego do odbioru w jego imieniu (rolnika ryczałtowego) faktury VAT RR. Pracownik umocowany przez rolnika ryczałtowego do ww. odbioru faktur VAT RR nie będzie równocześnie osobą upoważnioną do podpisywania tych faktur w imieniu Spółki (nabywcy produktów). W oparciu o udzielone pełnomocnictwo, pracownik Spółki będzie dokonywał odbioru faktury w imieniu rolnika ryczałtowego, na dowód czego pracownik będzie podpisywał fakturę (z zachowaniem warunków określonych w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług), jako osoba upoważniona do odbioru faktury.
  W tej sytuacji powstała wątpliwość czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu, będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy czy fakturę taką będzie można uznać za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury i czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które będą podpisane i odebrane w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną.
 2. Spółka w oparciu o umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określa dłuższy niż 14-dniowy termin płatności, tj. od 21 dni do 28 dni. Zapłata za nabyte produkty rolne następuje na wskazany przez sprzedającego numer rachunku bankowego, w tytule przelewu wpisany jest numer faktury i data faktury RR. Zapłata należności za produkty rolne jest w kwocie brutto zawierającej kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, wynikającej z faktury VAT RR.
  Powstała wątpliwość czy w przypadku płatności powyżej dłuższego terminu płatności, Spółce nadal będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR i kwot zryczałtowanego podatku. Czy Spółce przysługuje prawo do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z faktury/umowy z rolnikiem ryczałtowym?

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy czy będzie można uznać za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury?
  2. Czy faktury, które zostały odebrane i podpisane w imieniu rolnika przez osobę przez tego rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru faktur VAT RR), czyli pracownika Spółki uprawniają do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR?
  1. Czy w sytuacji zapłaty po uzgodnionym terminie rolnikowi ryczałtowymi, nabywca produktów rolnych będzie uprawniony do odliczenia zryczałtowanego podatku wynikającego z faktury VAT RR jako podatku naliczonego?
  2. Czy Spółce przysługuje prawo do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z faktury/umowy z rolnikiem ryczałtowym?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 5 grudnia 2018 r.):

Ad. 1.

a)

Zdaniem Wnioskodawcy, faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na mocy udzielonego jej przez rolnika ryczałtowego pełnomocnictwa, spełniać będzie wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie będzie można uznać taką fakturę za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

Zdaniem Spółki, fakturę VAT RR podpisaną przez pracownika Spółki na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego można uznać za fakturę zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

W ocenie Spółki brak jest przeszkód prawnych do podpisania faktury VAT RR w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, działającego w oparciu o pisemne pełnomocnictwo. Zdaniem Spółki osoba pozostająca w stosunku pracy ze Spółką może zostać umocowana przez rolnika ryczałtowego do podpisania i otrzymania faktury VAT RR. W tym przypadku pracownik nie będzie umocowany przez Spółkę do podpisywania/wystawiania tych faktur i nie będzie dochodziło do sytuacji dokonywania „czynności z samym sobą”.

b)

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury, które zostały odebrane i podpisane w imieniu rolnika przez osobę przez tego rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru faktur VAT RR), czyli pracownika Spółki uprawniają do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR.

Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dalej u.p.t.u., zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że: nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego (...) ; w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Ad. 2.

a)

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji zapłaty po uzgodnionym terminie rolnikowi ryczałtowymi, nabywca produktów rolnych będzie uprawniony do odliczenia zryczałtowanego podatku wynikającego z faktury VAT RR jako podatku naliczonego, w miesiącu w którym dokonano zapłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, przy spełnieniu poniższych warunków:

 • nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,
 • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności,
 • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zasada neutralności podatku VAT wymaga by prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT zostało przyznane w razie spełnienia podstawowych wymagań formalnych. Zasada neutralności wyraża się tym, że przez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ciężaru tego podatku. Podatek naliczony przez podatnika w cenie nabytych dóbr wykorzystywanych do działalności opodatkowanej tym podatkiem, może zostać odliczony, nie stanowiąc tym samym dla podatnika obciążenia kosztowego. Tym samym, zdaniem Spółki nie można odebrać podatnikowi prawa do odliczenia podatku zawartego w fakturze VAT RR. Ustawodawca wprowadził ograniczenia i wymogi dla podmiotów nabywających produkty rolne od rolników ryczałtowych kierując się zamiarem uniknięcia nadużyć i jednocześnie nie przewidział wprost pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku w przypadku niedotrzymania terminu płatności wynikającego z umowy, co zdaniem Spółki, oznacza iż zapłata po terminie nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia zryczałtowanego podatku.

Pogląd taki iż, podatnik nie traci prawa do odliczenia VAT wykazanego w fakturze VAT RR wystawionej w związku z zakupem produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, nawet jeżeli dokona zapłaty po ustawowym terminie, zaprezentowany został np. w wyroku WSA w Bydgoszczy z 10 września 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 769/14.

Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z dnia 3 czerwca 2016 r. (sygn. I FSK 2054/140, zgodnie z którym na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów Dyrektywy rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. podatnik nie traci bezwzględnie prawa do obniżki VAT z faktur VAT RR w przypadku nieterminowej zapłaty, a jedynie przesuwa termin tej obniżki na miesiąc, w którym dokonał tej zapłaty po umówionym terminie.

b)

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z faktury/umowy z rolnikiem ryczałtowym. Można twierdzić, że mimo spóźnionej zapłaty rolnikowi ryczałtowemu nabywca produktów rolnych będzie uprawniony do odliczenia zryczałtowanego zwrotu z faktury VAT RR jako podatku naliczonego. Jak już wskazywano mimo tego, że wymóg zapłaty w terminie 14-dniowym jest przewidziany w przepisach, to w orzecznictwie sądów administracyjnych jest on uważany za nazbyt restrykcyjny i niezgodny z przepisami unijnymi.

Stanowisko takie zostało też zaprezentowane w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24.04.2017 r. nr 2461-IBPP3.4512.57.2017.1.AW w którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym.

Zgodnie z ww. interpretacją, określony w art. 116 ust. 6 ustawy p.t.u, mechanizm prawa do odliczenia przez podatników wypłaconych kwot zryczałtowanej rekompensaty rolnikom ryczałtowym jest wyrazem zasady neutralności wypłacanych kwot dla kontrahentów rolników ryczałtowych. W zakresie, w jakim nabywane produkty lub usługi służą działalności uprawniającej podatnika do odliczenia podatku naliczonego, kwoty wypłaconej zryczałtowanej rekompensaty nie mogą być ciężarem, w sensie ekonomicznym, dla podatników.

Tym samym - zdaniem Wnioskodawcy i zdaniem Dyrektora KIS w ww. interpretacji indywidualnej - zryczałtowany zwrot podatku (wynikający z faktur VAT RR) zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w miesiącu dokonania zapłaty, pomimo faktu zapłaty zobowiązania po terminie określonym w umowie z rolnikiem ryczałtowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na mocy art. 2 pkt 19 ustawy – rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Elementy, które powinna zawierać faktura VAT RR określone zostały w art. 116 ust. 2 ustawy. I tak, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Jak wynika z powyższego przepisu, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej elementy wymienione w ust. 2 tego artykułu, w tym kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, o której mowa w art. 116 ust. 2 pkt 10 ustawy.

W myśl art. 116 ust. 3 ustawy – faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka) zajmuje się głównie przetwórstwem mięsa (ubój i rozbiór mięsa wieprzowego). Jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik VAT. Spółka dokonuje zakupów żywca między innymi od rolników ryczałtowych, które to produkty są podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji. Nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną i jest przez Spółkę dokumentowane poprzez wystawianie faktur VAT RR. Spółka w transakcjach stosuje umowy o dostawę produktów rolnych. Skup surowca w Spółce odbywa się w ten sposób, że zgodnie z zapotrzebowaniem produkcji na dany produkt, Spółka informuje rolników o terminie skupu. We wskazanym terminie rolnicy przywożą produkt do skupu i otrzymują dokument potwierdzający przyjęcie.

W następnym etapie dokonywana jest weryfikacja surowca pod względem jakościowym i jego zafakturowanie. W celu uzyskania podpisu rolnika ryczałtowego wystawiona faktura VAT RR jest wysyłana w dwóch egzemplarzach pocztą. Niestety ten sposób jest często bezskuteczny, rolnicy nie odsyłają lub odsyłają faktury z dużym opóźnieniem. Ze względu na dużą ilość transakcji i rozproszenie rolników na terenie całego kraju nie jest możliwe osobiste dostarczanie faktur VAT RR bezpośrednio rolnikom ryczałtowym i odbieranie od nich podpisanych kopii tych faktur. Z uwagi na powyższe trudności z uzyskaniem podpisu na kopii faktury VAT RR, a co za tym idzie, wypełnieniem dyspozycji przepisu art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka, w celu zachowania prawa do odliczenia zryczałtowanego podatku VAT zawartego w fakturach VAT RR, zamierza wprowadzić następujące rozwiązanie w ramach transakcji zawieranych z rolnikami ryczałtowymi. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów udzieli pisemnego pełnomocnictwa na rzecz pracownika Spółki imiennie upoważnionego do odbioru w jego imieniu (rolnika ryczałtowego) faktury VAT RR. Pracownik umocowany przez rolnika ryczałtowego do ww. odbioru faktur VAT RR nie będzie równocześnie osobą upoważnioną do podpisywania tych faktur w imieniu Spółki (nabywcy produktów). W oparciu o udzielone pełnomocnictwo, pracownik Spółki będzie dokonywał odbioru faktury w imieniu rolnika ryczałtowego, na dowód czego pracownik będzie podpisywał fakturę (z zachowaniem warunków określonych w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług), jako osoba upoważniona do odbioru faktury.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął m.in. wątpliwość, czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu, będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z przepisem art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego). Zgodnie natomiast z art. 96 ww. ustawy, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Z kolei, w myśl art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

W świetle powyższego, pełnomocnictwo uprawnia określoną w nim osobę do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych czynności cywilnoprawnych, w sytuacji kiedy spełnia ono warunki prawem przewidziane.

Mając na względzie opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro z okoliczności sprawy wynika, że rolnik ryczałtowy, który jest dostawcą nabywanych przez Wnioskodawcę produktów rolnych, będzie udzielać, na rzecz pracownika Spółki, pełnomocnictwa do podpisywania w jego imieniu (w imieniu rolnika ryczałtowego) faktur VAT RR, to zawarcie na tych fakturach czytelnego podpisu osoby upoważnionej, bądź jej podpisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz odbiór przez tą osobę upoważnioną w imieniu rolnika ryczałtowego faktury, nie będzie stać w sprzeczności z treścią powołanego art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy, przy założeniu, że osoba umocowana do przedmiotowego podpisywania i odbioru faktur (pracownik Wnioskodawcy) faktycznie (w sensie cywilnoprawnym) będzie upoważniona do tej czynności. W powyższym przypadku pracownik ten nie będzie bowiem jednocześnie umocowany do podpisywania faktur VAT RR w imieniu Wnioskodawcy, których odbiór będzie poświadczał w imieniu rolnika ryczałtowego (mocodawcy).

Podsumowując, faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu, spełnia wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy.

Ponadto, Zainteresowany ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które zostały odebrane i podpisane w imieniu rolnika przez osobę przez tego rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru faktur VAT RR), czyli pracownika Wnioskodawcy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy – zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zatem stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku z faktur VAT RR wystawionych zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej (przy zachowaniu pozostałych warunków odliczenia podatku naliczonego przy nabyciach dokonywanych od rolników ryczałtowych).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ponadto Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w sytuacji zapłaty po uzgodnionym terminie rolnikowi ryczałtowymi, nabywca produktów rolnych będzie uprawniony do odliczenia zryczałtowanego podatku wynikającego z faktury VAT RR jako podatku naliczonego.

Z treści powyżej powołanego już art. 115 ust. 1 ustawy wynika, że rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Stosownie do art. 115 ust. 2 tej ustawy, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Wskazać należy, że na podstawie art. 146a pkt 3 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

Szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

W myśl art. 116 ust. 4 ustawy, w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

Zgodnie z powołanymi przepisami faktura VAT RR nie jest wystawiana przez sprzedawcę, lecz przez nabywcę. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury przekazywany jest sprzedawcy, czyli rolnikowi ryczałtowemu. Należy również podkreślić, iż celem faktury oraz dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty jest w tym przypadku przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a dodatkowo – dla nabywcy produktów rolnych – potwierdzenie prawa do powiększenia kwoty podatku naliczonego uprawniającej do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak już powyżej wskazano, w myśl art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Celem regulacji zawartej w powyższym przepisie jest powiązanie zapłaty dokonywanej przez podatnika z konkretną transakcją zakupu produktów rolnych oraz określenie warunków, na jakich podatnik może zrealizować prawo do odliczenia.

Stosownie do art. 116 ust. 7 ustawy, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

W myśl art. 116 ust. 8 ustawy, warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Według art. 116 ust. 9 ustawy, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Treść art. 116 ust. 9a ustawy, stanowi, że przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Stosownie do art. 116 ust. 9b ustawy o VAT przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 116 ust. 6 ustawy o VAT nabywca produktów rolnych ma prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

Ciężarem mechanizmu „zryczałtowanego zwrotu podatku” dla rolników ryczałtowych obarczono przede wszystkim podmioty nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od tych rolników bezpośrednio, przede wszystkim: punkty skupu, hurtownie, przetwórnie, niektóre sklepy itp. Ponadto na nabywającego od rolnika ryczałtowego produkty rolne (usługi rolnicze), a nie na tego rolnika nałożono obowiązek udokumentowania tej transakcji dostawy (usługi).

Podatnik bowiem, nabywający te produkty (usługi), rozliczając podatek, ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą zakup tych produktów, oznaczoną jako „Faktura VAT RR”. Aby jednak powyższe obowiązki nałożone na tych podatników były dla nich neutralne, w art. 116 ust. 6 omawianej ustawy przewidziano możliwość odzyskania kwoty podatku zryczałtowanego zapłaconego rolnikom, przy spełnieniu warunków podanych w tym przepisie.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka w oparciu o umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określa dłuższy niż 14-dniowy termin płatności, tj. od 21 dni do 28 dni. Zapłata za nabyte produkty rolne następuje na wskazany przez sprzedającego numer rachunku bankowego, w tytule przelewu wpisany jest numer faktury i data faktury RR. Zapłata należności za produkty rolne jest w kwocie brutto zawierającej kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, wynikającej z faktury VAT RR.

Przedstawione powyżej przepisy ustawy o VAT przewidują, że zapłata na rachunek rolnika ryczałtowego powinna nastąpić w terminie 14 dni licząc od dnia zakupu. Istnieje możliwość zastrzeżenia w umowie, że termin płatności zostanie wydłużony. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają wprawdzie ścisłych ram dla udokumentowania takiej umowy, jednak z całą pewnością dla celów dowodowych powinna to być umowa zawarta w formie pisemnej i to już w momencie wystawienia faktury VAT RR, bądź też po wystawieniu faktury VAT RR, ale przed upływem terminu 14-dniowego ustawowego terminu płatności. Jeśli bowiem nabywca produktów, przed upływem ustawowego terminu płatności, nie zawrze z rolnikiem umowy na wydłużony termin płatności, to należy uznać, że obowiązuje go ustawowy termin płatności.

Dodatkowo warto zauważyć, że 14-dniowy termin wynikający z ustawy lub wydłużony termin wynikający z umowy z rolnikiem ryczałtowym nie stoi na przeszkodzie wcześniejszemu wypełnieniu warunku dokonania zapłaty za zakupione produkty rolnikowi ryczałtowemu.

Określony w przepisie art. 116 ust. 6 ustawy, mechanizm prawa do odliczenia przez podatników wypłaconych kwot zryczałtowanej rekompensaty rolnikom ryczałtowym jest wyrazem zasady neutralności wypłacanych kwot dla kontrahentów rolników ryczałtowych. W zakresie, w jakim nabywane produkty lub usługi służą działalności uprawniającej podatnika do odliczenia podatku naliczonego, kwoty wypłaconej zryczałtowanej rekompensaty nie mogą być ciężarem, w sensie ekonomicznym, dla podatników.

Mechanizm ten w ustawie o podatku od towarów i usług odzwierciedla art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w jej art. 116 ust. 6, stanowi kwotę podatku naliczonego, która obniża podatek należny podatnika stosownie do art. 86 ust. 1. W pełni zatem znajduje tu zastosowanie zasada neutralności dla podatnika tego podatku, która wyraża się tym, że przez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ekonomicznego ciężaru tego podatku. Realizacja zasady neutralności wyraża się w stworzeniu takich rozwiązań legislacyjnych, w ramach których podatek naliczony (zapłacony) przez podatnika w cenie nabytych towarów i usług do celów jego działalności opodatkowanej tym podatkiem może zostać odliczony, nie stanowiąc tym samym dla podatnika obciążenia kosztowego. Konieczność przestrzegania tej zasady jest akcentowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który w swoim orzecznictwie wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia zostało wprowadzone w tym celu, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów podatku zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego opisu sprawy, biorąc pod uwagę cytowane przepisy prawa stwierdzić należy, iż fakt uiszczenia przez Wnioskodawcę należności względem rolnika ryczałtowego z opóźnieniem, to jest po terminie wskazanym w umowie, nie pozbawia Wnioskodawcy (nabywcy produktów rolnych od rolnika ryczałtowego) prawa do podwyższenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

Dla oceny istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego decydujące znaczenie ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z obecnymi lub przyszłymi czynnościami opodatkowanymi, posiadanie faktury zawierającej elementy wskazane w przepisach oraz niezaistnienie okoliczności powodujących brak możliwości odliczenia, o których mowa w art. 116 ust. 6 ustawy.

A zatem Wnioskodawca w wyżej opisanej sytuacji może zwiększyć kwotę podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (i dokonać odliczenia tego podatku), w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym dokonał zapłaty rolnikowi ryczałtowemu, ponieważ Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywany przez Wnioskodawcę żywiec od rolników ryczałtowych wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. organ informuje, że zgodnie z przepisem art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zatem, interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41807 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj