Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-1.4012.886.2018.1.BS
z 9 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2018 r. data wpływu (7 grudnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 8 stycznia 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku związanego z realizacją projektu pn. „….”– jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 7 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 8 stycznia 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku związanego z realizacją projektu pn. „...”.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca, Niepubliczny Zakład Opieki... został utworzony przez Zgromadzenie … w ... jako jednostka organizacyjna …. Działa na podstawie przepisów ustawy o lecznictwie z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz statutu. Udziela świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz opiekuńczo-leczniczych. Działalność prowadzi w budynkach będących własnością Zgromadzenia... w ... powstało w … r. w celu niesienia pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, starym, opuszczonym, dzieciom pozbawionym opieki. Zgromadzenie działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce. Prowadzi niegospodarczą działalność statutową w resorcie zdrowia, oświaty i pomocy społecznej.

Zgromadzenie … realizuje projekt: „….”. Zagospodarowanie dotyczy terenu wokół budynków zlokalizowanych w ..., posiadających dużą wartość historyczną, którego właścicielem jest Zgromadzenie … w ...

Projekt realizowany jest we współpracy Zgromadzenia …. z Niepublicznym Zakładem Opieki …. w ... (NZO…).


Niepubliczny Zakład Opieki… w ... na mocy porozumienia z dnia 8 września 2014 r., jako podmiot realizujący projekt, czuwa nad prawidłową i sprawną realizacją zadania, uczestnicząc w kolejnych jego etapach. NZO… zobowiązał się do współpracy w zakresie:


1.1. przygotowania inwestycji:

 1. opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z niezbędnymi badaniami, ekspertyzami itp.
 2. pozyskanie właściwych decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji projektu wraz z przeprowadzeniem postępowań na wybór wykonawców poszczególnych usług

1.2. realizacji inwestycji:

 1. realizacja robót budowlano-montażowych,
 2. odbiór końcowy robót,
 3. rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego.

wraz z przeprowadzeniem postępowań na wybór wykonawców poszczególnych zadań

1.3. pozyskiwania środków finansowych

 1. przygotowanie i pozyskanie wszelkich wymaganych dokumentów, działań i usług wynikających z programów pomocowych, z których możliwe będzie uzyskanie pomocy finansowej, wraz z przeprowadzeniem postępowań na wybór wykonawców niezbędnych działań i usług.

1.4. finansowania

 1. zawieranie umów z poszczególnymi wykonawcami i ich rozliczanie finansowe Współpraca ta jest nieodpłatna, oparta na zasadach wzajemnej pomocy.


W ramach projektu przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej, zagospodarowanie otwartej przestrzeni, poprzez budowę miejsc postojowych i jezdni, ścieżek pieszych, małej architektury, zieleni, oświetlenia, następnie sporządzenie wniosku o dotację i prac związanych z pozyskaniem środków na zagospodarowanie i rozliczenie projektu.


Celem projektu jest:


 • nadanie funkcji kulturalnych niewykorzystywanej przestrzeni;
 • uzupełnienie terenu rewitalizowanego o elementy podnoszące jego wartość użytkową i sprzyjające lepszemu wykorzystaniu;
 • aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem, budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej,
 • poprawa bezpieczeństwa.


Projekt służyć będzie w szczególności mieszkańcom rewitalizowanego obszaru, interesariuszom (pacjenci i ich bliscy), pracownikom i wolontariuszom.

Dokonane zmiany w układzie ciągów pieszych w sposób umożliwiający właściwą obsługę terenu w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym miasta, zapewnią dostępność wszystkim grupom społecznym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zagospodarowanie przestrzeni pod parking i infrastrukturę zieloną rekreacyjno-wypoczynkową spowoduje, że zyska ona nowe funkcje oraz wysoki walor estetyczny. Zgromadzenie zyska nową przestrzeń do prowadzenia działalności statutowej i rozszerzenia oferty dla podopiecznych.

Na etapie realizacji projektu Niepubliczny Zakład Opieki ... w ... poniósł wydatki opracowania dokumentacji projektowej, sporządzenia wniosku o dotację.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Niepubliczny Zakład Opieki …. w ... z tytułu realizacji projektu: „...”, ma możliwość odzyskania podatku VAT?


Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a podatek VAT naliczony w fakturach dotyczący wymienionego zadania winien być uznany jako koszt. Wnioskodawca został utworzony przez Zgromadzenie … w ..., działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. i statutu. Udziela świadczeń zdrowotnych art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Niepubliczny Zakład Opieki … nie jest podatnikiem VAT w zakresie realizowanych zadań w zakresie opieki medycznej, do realizacji których został powołany, nie posiada możliwości odliczenia podatku VAT - podstawa prawna art. 43 ust. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Realizacja projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Projekt nie generuje dochodów. Po realizacji projektu nie będą pobierane opłaty z tytułu korzystania z budynku. Zgromadzenie ... będzie prowadziło działalność charytatywną (nieodpłatną) – obiekt wykorzystywany będzie wyłącznie na cele statutowe Niepublicznego Zakładu Opieki … oraz Zgromadzenia.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

I tak, stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ponadto, w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 ze zm.), wskazano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia wskazany został katalog środków, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Otrzymanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w oparciu o powołane przepisy prawa prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. Nie będą bowiem spełnione warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż jak wskazano, towary i usługi nabywane w ramach realizacji inwestycji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawcy nie przysługuje także prawo do zwrotu podatku naliczonego, ponieważ dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazania wymaga, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj