Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-2.4012.895.2018.1.AP
z 8 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu 3 grudnia 2018 r.) uzupełnionym w dniach 11 i 17 grudnia 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. … – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 3 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 11 i 17 grudnia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. …


We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 6, poz. 427). Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw. Celem statutowym działania Stowarzyszenia jest:


  1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi D.,
  2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
  3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.


Stowarzyszenie zgodnie ze statutem nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest również zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7. Dokonywane zakupy na potrzeby realizacji operacji nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie w dniu 11 lipca 2017 r. złożyło do LGD Stowarzyszenie wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’ z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” z przeznaczeniem na realizację operacji pn. ... Celem operacji jest udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mieszkańcom i turystom poprzez budowę placu zabaw w G. i oznakowanie szlaku turystycznego w B.K. Operacja polega na budowie placu zabaw w G. oraz oznakowaniu szlaku turystycznego X w B. K. Plac zabaw w G. powstanie w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. W miejscu planowanej operacji brakuje zorganizowanej przestrzeni wspólnej, gdzie dzieci mogłyby się bezpiecznie bawić a rodzice wspólnie z dziećmi spędzić czas. Dla dzieci zabawa z rówieśnikami będzie formą rekreacji, korzystnie wpływającą na wszechstronny rozwój. Plac zabaw zapewni dzieciom nie tylko dobrą zabawę, ale również ustrzeże je przed takimi miejscami „zabawy” jak pobocza, drogi, chodniki. Najbliższy plac zabaw i boisko sportowe … znajdują się przy szkole, oddalonej od miejsca realizacji operacji o ok. 2 km. W ramach operacji Wnioskodawca planuje wybudować plac zabaw w G., na działce o powierzchni 0,1548 ha, który użytkuje na podstawie Umowy użyczenia Nr … z dnia 6 lipca 2017 r. Zakres prac obejmować będzie wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu. Na działce zostaną umieszczone następujące urządzenia: dwie zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, pomost, drabinka, karuzela tarczowa, domek zabawowy. Zamontowane zostaną również ławki z oparciem. Wydzielona zostanie również miejsce na palenisko wokół którego ustawione zostaną ławki i ławostół zadaszony. Na działce, na której powstanie plac zabaw istnieje już boisko do piłki siatkowej, zamontowana jest również huśtawka ważka. W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy, zaplanowano również oznakowanie szlaku turystycznego X w B. K. Szlak rozpocznie się nad zalewem a zakończy przy rezerwacie przyrody. Trasa szlaku prowadzić będzie przez atrakcyjny przyrodniczo teren Obszaru …. Szlak będzie przeznaczony do pieszych wędrówek i jazdy na rowerze. Długość szlaku wynosić będzie około 3,3 km. Kolejny szlak turystyczny na terenie Gminy L., nie tylko uatrakcyjni ofertę turystyczną dla osób wypoczywających nad zalewem w B. K. ale także stworzy dodatkowe możliwości dla mieszkańców Gminy do rekreacji i aktywnego wypoczynku w środowisku lokalnym. Realizacja operacji pozwoli na zagospodarowanie przestrzeni, która ze względu na swoje cechy funkcjonalno - przestrzenne, sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów społecznych i integracji społecznej, atrakcyjności turystycznej, promocji lokalnych walorów przyrodniczych, organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Operacja jest zgodna z następującymi lokalnymi kryteriami wyboru operacji: Kryterium nr 1, Kryterium nr 3, Kryterium nr 4, Kryterium nr 6. Wnioskodawca ma duże doświadczenie w realizacji projektów. Posiada osobowość prawną, jego siedziba znajduje się w miejscowości liczącej 1380 mieszkańców (Urząd Gminy L.). Stowarzyszenie występując z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” z przeznaczeniem na realizację operacji pn. …, uwzględniło w budżecie operacji podatek VAT jako koszt kwalifikowany z uwagi na brak możliwości odliczenia podatku VAT. W uzupełnieniu Gmina wskazała, że dany projekt pn. … po zakończeniu realizacji nie będzie służył czynnościom opodatkowanym.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy w związku z realizacją operacji pn. …realizowaną w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w całości lub części ?


Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku od towaru i usług na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie ma związku pomiędzy poniesionymi wydatkami a sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku i nie przysługuje mu prawo do zwrotu podatku na podstawie przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193). Prawo do odliczenia podatku nie przysługuje z uwagi na brak związku pomiędzy poniesionymi wydatkami a sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem, ,,o których mowa w art. 15” przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 oraz art. 124 ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe w związku z realizacją operacji pn. … w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dany projekt pn. … po zakończeniu realizacji nie będzie służył czynnościom opodatkowanym.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony, gdyż wydatki w ramach operacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj