Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
z 20 lipca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w dniu 7 maja 2018 r. (data wpływu 9 maja 2018 r.) uzupełnionym w dniu 25 czerwca 2018 r. pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.) na wezwanie tutejszego Organu z dnia 8 czerwca 2018 r. (doręczone w dniu 22 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych na rzecz przyszłej Spółki z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych na rzecz przyszłej Spółki z o.o. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.) na wezwanie tutejszego Organu z dnia 8 czerwca 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.1.KC.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w odpowiedzi na wezwanie):

Opisywane przewidywane zdarzenie przyszłe dotyczy planowanych transakcji sp. z o.o., którą Wnioskodawca utworzy z inną osobą fizyczną, tj. z innym wspólnikiem. Siedziba Spółki będzie się znajdowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Pomiędzy przyszłymi wspólnikami Spółki zostało już zawarte porozumienie, z którego wynika między innymi zobowiązanie się przyszłych wspólników spółki do zawarcia umowy spółki oraz zostały w nim wskazane elementy jakie ma zawierać planowana umowa spółki, a także czym ma się zajmować utworzona w przyszłości Spółka.

Usługobiorca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a w związku z tym w ocenie wnioskodawcy, usługobiorca będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, usługobiorca nabywając od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., świadczącego je jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., będzie dokonywał ww. zakupów jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, gdyż zakupy nie będą dokonane dla działalności rolniczej usługobiorcy, ponieważ chowu i hodowli tych ryb lub roślin akwariowych dokona usługodawca, a usługobiorca po wykonaniu ww. usług przez usługodawcę dla usługobiorcy i niekontynuowaniu ich dalej, nie będzie przechowywał ww. ryb i roślin akwariowych, odnośnie których zostaną wykonane ww. usługi (nawet przez 1 tydzień), a w związku z tym będzie jedynie mógł dokonać ich sprzedaży traktując je jako towary handlowe niepochodzące z działalności rolniczej usługobiorcy, bez możliwości zastosowania przez usługobiorcę do ww. sprzedaży ww. ryb lub roślin akwariowych, zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

Usługobiorca w okresie możliwości stosowania przez usługobiorcę, uzyskanej w związku z niniejszym wnioskiem interpretacji indywidualnej lub interpretacji indywidualnych, nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm., dalej: „u.o.r.”), gdyż jego przychody netto ze sprzedaży towarów (produktów) i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie wyniosą co najmniej równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro.

W dniu podpisania umowy pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą i rozpoczęcia świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługobiorca nie będzie posiadał doświadczenia w gospodarstwie rolnym lub leśnym lub rybackim oraz nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu, ale powyższe na przestrzeni czasu może się zmienić.

Usługodawca w przeszłości złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Następnie usługodawca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym ponownie wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Następnie usługodawca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.


W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, usługodawca świadcząc dla usługobiorcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie je świadczył jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.


Natomiast w późniejszym okresie, tj. przed dokonaniem przez usługodawcę jakiejkolwiek sprzedaży niezwiązanej z działalnością rolniczą usługodawcy, tj. związanej z inną działalnością niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a w związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, usługodawca będzie łączyć dwa statusy, tj. odnośnie działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a odnośnie pozostałej działalności, tj. innej niż działalność, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.


Usługodawca w okresie możliwości stosowania przez usługobiorcę, uzyskanej w związku z niniejszym wnioskiem interpretacji indywidualnej lub interpretacji indywidualnych, nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r., gdyż jego przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie wyniosą co najmniej równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro.


W dniu podpisania umowy pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą i rozpoczęcia świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługodawca nie będzie posiadał doświadczenia w gospodarstwie rolnym lub leśnym lub rybackim oraz nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu, ale powyższe na przestrzeni czasu będzie mogło się zmienić.


Usługobiorca podpisze z usługodawcą umowę chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (dalej: „umowa”) na czas nieokreślony, polegającą na świadczeniu przez usługodawcę dla usługobiorcy „usług kompleksowego chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) w zbiornikach wodnych (akwariach) oraz gwarantowania (zapewnienia) nowych ryb lub roślin akwariowych w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych” (dalej także, jako: „usługi” lub ,,przedmiot umowy”), do momentu zwrotu ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy przez usługodawcę po wyświadczeniu usług.

W czasie trwania umowy usługobiorca będzie powierzał usługodawcy ryby lub rośliny akwariowe do świadczenia usług odnośnie powierzonych ryb lub roślin akwariowych, a usługodawca w ramach świadczenia usług - przedmiotu umowy będzie:

 1. organizował, prowadził i podtrzymywał chów i hodowlę ryb lub roślin akwariowych w zbiornikach wodnych (akwariach),
 2. obserwował ryby lub roślin akwariowe w zbiornikach wodnych (akwariach),
 3. opiekował się rybami lub roślinami akwariowymi w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. dbał o ryby lub rośliny akwariowe poprzez zapewnianie rybom lub roślinom akwariowym dobrych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym będzie możliwy pełny rozwój ryb lub roślin akwariowych, w tym uzyskania pożądanych przez usługobiorcę i usługodawcę cech ryb lub roślin akwariowych,
 4. w przypadku zgonu lub choroby poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej zapewniał niezwłocznie i nieodpłatnie usługobiorcy (na własność usługobiorcy) nową rybę lub roślinę akwariową w miejsce zdechłej lub chorej ryby lub rośliny akwariowej, tylekrotnie w okresie świadczenia usług, ile będzie to konieczne dla kontynuowania świadczenia usług.

W ramach świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług, usługodawca będzie wykonywał np. takie konkretne czynności, jak: karmienie ryb akwariowych, oświetlanie zbiorników wodnych (akwariów), ogrzewanie zbiorników wodnych (akwariów), napowietrzanie zbiorników wodnych (akwariów), napełnianie zbiorników wodnych (akwariów) odpowiednią wodą, czyszczenie roślin akwariowych, nawożenie roślin akwariowych, zwalczanie glonów, odmulanie biologiczne, usuwanie fosforanów, zwalczanie ślimaków, korektę ph i twardości wody, usuwanie azotanów i amoniaku, przenoszenie do zbiorników wodnych (akwariów), sadzenie i przesadzanie roślin akwariowych, czyszczenie zbiorników wodnych (akwariów), tj. czyszczenie szyb zbiornikach wodnych (akwariach), czyszczenie podłoży w zbiornikach wodnych (akwariach), uzdatnianie wody w zbiornikach wodnych (akwariach), podmiana/wymiana wody w zbiornikach wodnych (akwariach), wymiana podłoży w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. wymiana piasku lub żwirku, wyłapywanie chorych ryb i roślin akwariowych, aplikowanie lekarstw w razie chorób ryb akwariowych, obserwowanie ryb lub roślin akwariowych, selekcja ryb i roślin akwariowych, dobór osobników ryb akwariowych do kojarzenia, łączenie ryb akwariowych w celu ich rozmnożenia, aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i przez usługodawcę ilość tych ryb akwariowych, ale także w celu uzyskania takich cech tych ryb akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, rozmnażanie rośliny akwariowych w taki sposób aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i usługodawcę ilość tych roślin, ale także w celu uzyskania takich cech tych roślin akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, wymiany na nowe ryby lub rośliny akwariowe w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych, itp.

Usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorcy objęte umową będą mieścić w PKWiU 2008 r. pod symbolem 03.00.72.0 - Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych.

W dniu podpisania umowy usługodawca i usługobiorca nie będą posiadać doświadczenia w chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych, a wiedzę i doświadczenie w tym zakresie będą zdobywać stopniowo w trakcie świadczenia usług.

Po podpisaniu umowy usługodawca sporządzi w dwóch egzemplarzach, jako osobny dokument oświadczenie o treści, cyt.: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”, którego jeden oryginalny egzemplarz przekaże usługobiorcy. Oświadczenie będzie zawierać: imię i nazwisko usługodawcy i nazwę usługobiorcy, tj. spółki oraz adresy usługobiorcy i usługodawcy, numery identyfikacji podatkowej usługobiorcy i usługodawcy, numer dowodu osobistego usługodawcy, datę jego wydania i nazwę organu, który go wydał, oraz datę zawarcia umowy i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis usługodawcy.


Czynności objęte umową nie będą wykonywane przez usługodawcę dla usługobiorcy od razu po podpisaniu umowy, lecz świadczenie usług będzie rozpoczęte po pewnym czasie oraz, np. w jednym zbiorniku wodnym (akwarium) i w razie woli i decyzji usługobiorcy z usługodawcą stopniowo powiększane w czasie o kolejny zbiornik wodny (akwarium) lub o kolejne zbiorniki wodne (akwaria).


Świadczenie usług będzie wykonywane przez usługodawcę w zbiorniku wodnym (akwarium) o pojemności od 10 litrów do 1.000 litrów lub w zbiornikach wodnych (akwariach) o pojemności (każdego z nich z osobna) od 10 litrów do 1.000 litrów. Powyższe zbiorniki wodne (akwaria) będą posiadać klasyczne prostokątne kształty i będą wykonane przez profesjonalnych producentów zajmujących się produkcją akwariów i będą one wykonane ze szkła odpowiedniej jakości i grubości dobranej przez producenta proporcjonalnie do objętości zbiornika wodnego (akwarium), a krawędzie tych zbiorników wodnych (akwariów) będą klejone specjalnym klejem lub silikonem akwarystycznym, który będzie nietoksyczny dla ryb akwariowych, nie będą powiadać obramowań (wzmocnień) z kątowników stalowych lub aluminiowych. W nielicznych przypadkach powyższe zbiorniki wodne (akwaria) będą miały kształt kuli, a w związku z tym w takich przypadkach zbiorniki wodne (akwaria) nie będą posiadać klasycznych prostokątnych kształtów i będą wykonane przez profesjonalnych producentów zajmujących się produkcją akwariów i będą one wykonane ze szkła odpowiedniej jakości i grubości dobranej przez producenta proporcjonalnie do objętości zbiornika wodnego (akwarium) i nie będą posiadać krawędzi klejonych specjalnym klejem lub silikonem akwarystycznym, nietoksycznym dla ryb akwariowych i nie będą powiadać obramowań (wzmocnień) z kątowników stalowych lub aluminiowych.

Zbiornik wodny (akwarium) lub zbiorniki wodne (akwaria), w których będą świadczone usługi w trakcie świadczenia w nich usług będą własnością usługobiorcy.

Zbiorniki wodne (akwaria) będą w trakcie świadczenia usług usytułowane w różnych budynkach lub w pomieszczeniach, w tym, np. będą usytułowane w budynkach mieszkalnych, np. w mieszkaniu, w którym wspólnik usługobiorcy będzie mieszkać lub w siedzibie usługobiorcy lub w mieszkaniu, w którym będzie mieszkać usługodawca.

Usługodawca będzie nabywał od swoich kontrahentów: towary, produkty, materiały, preparaty, sprzęt itd., niezbędne do świadczenia usług, np. takie jak: ryby akwariowe, rośliny akwariowe, zbiorniki wodne (akwaria), pokarm dla ryb, piasek, żwirek, lekarstwa dla ryb akwariowych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla roślin akwariowych, preparaty do zwalczanie glonów, preparaty do odmulania biologicznego, preparaty do usuwania fosforanów, preparaty do zwalczania ślimaków, preparaty dla korekty ph i twardości wody, preparaty do usuwanie azotanów i amoniaku, pompki i urządzenia do napowietrzania zbiorników wodnych (akwariów) i ich elementy, urządzenia filtrujące do filtrowania wody w zbiorników wodnych (akwariów) i ich elementy, urządzenia do oświetlania zbiorników wodnych (akwariów) i ich elementy, grzałki do zapewnienia odpowiedniej temperatury w zbiornikach wodnych (akwariach), siatki do odławiania ryb, odkurzacze do czyszczenia podłoża, kotniki dla ryb, termometry, rurki, wężyki, złączki, itd.

Po wykonaniu przez usługodawcę usług odnośnie konkretnych ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy i niekontynuowaniu przez usługodawcę nowych usług odnośnie tych konkretnych ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy, usługodawca będzie zwracał usługobiorcy te konkretne ryby lub rośliny akwariowe.

Świadczenie usług będzie podzielone na okresy wskazane w dokumentach potwierdzających nabycie usług, a później także po wykonaniu usług wskazane w fakturach VAT RR i będzie trwało „podstawowy okres” lub „podstawowe okresy” lub wielokrotność „podstawowych okresów”, poprzez podanie w dokumentach potwierdzających nabycie usług i po wykonaniu usług w fakturach VAT RR zapisu „podstawowy okres” lub ilości „podstawowych okresów”, np. „dwa podstawowe okresy”, np. „trzy podstawowe okresy”, itd., a odnośnie usług dotyczących roślin akwariowych poszczególny „podstawowy okres” będzie trwał 31 dni, a w związku z powyższym, np. „dwa podstawowe okresy” będą trwały 62 dni (2x31= 62), a np. „trzypodstawowe okresy” będą trwały 93 dni (3x31= 93), itd., a odnośnie usług dotyczących ryb akwariowych poszczególny „podstawowy okres” będzie trwał 62 dni, a w związku z powyższym, np. „dwa podstawowe okresy” będą trwały 124 dni (2 x 62 = 124), a np. „ trzy podstawowe okresy” będą trwały 186 dni (3 x 62 = 186), itd.

Wynagrodzenie przysługujące usługodawcy od usługobiorcy za jeden poszczególny dzień świadczenia usług odnośnie poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej (bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), będzie obliczane/kalkulowane w oparciu o ceny netto ostatniej nabytej przez usługobiorcę lub usługodawcę w sklepie akwarystycznym lub zoologicznym lub hurtowni akwarystycznej lub zoologicznej itp., ryby lub rośliny akwariowej tego samego gatunku jak ryba lub roślina akwariowa objęta dokumentem potwierdzającym nabycie usług, a później po wykonaniu usług także fakturą VAT RR i będzie wynosić 1/31 ceny netto ostatniej nabytej w sklepie akwarystycznym lub zoologicznym lub hurtowni akwarystycznej lub zoologicznej ryby lub rośliny akwariowej tego gatunku jak ryba lub roślina akwariowa objęte świadczoną usługą, zaokrąglona do pełnych groszy, a do tej kwoty będzie doliczana kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, także zaokrąglona do pełnych groszy, tj. jeżeli cena netto ostatniej nabytej w sklepie akwarystycznym lub zoologicznym lub hurtowni akwarystycznej lub zoologicznej itp., ryby lub rośliny akwariowej tego samego gatunku jak ryba lub roślina akwariowa objęta świadczoną usługą będzie wynosić, np. 1 zł to wynagrodzenie za jeden poszczególny dzień świadczenia usług odnośnie poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej tego samego gatunku będzie wynosić 3 grosze (1 zł : 31 = 0,032 zł) zaokrąglone do pełnych groszy, plus kwota zryczałtowanego zwrotu podatku także zaokrąglona do pełnych groszy.

Nabywane przez usługobiorcę od usługodawcy usługi będą wykorzystywane przez usługobiorcę do działalności opodatkowanej, gdyż po tym jak usługobiorca podejmie decyzję o sprzedaży całej hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) lub poszczególnych ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy), ww. transakcje sprzedaży, zostaną dokonane przez usługobiorcę jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego i zostaną opodatkowane przy zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku VAT należnego, gdyż usługobiorca będzie dokonywać sprzedaży produktów rolnych, tj. ryb lub roślin akwariowych, które nie będą pochodzić z jego własnej działalności rolniczej, ponieważ chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych dla usługobiorcy dokona usługodawca, a usługobiorca po wykonaniu ww. usług przez usługodawcę dla usługobiorcy i niekontynuowaniu ich dalej, nie będzie przechowywał ww. ryb i roślin akwariowych odnośnie, których zostaną wykonane ww. usługi (nawet przez 1 tydzień), a w związku z tym będzie jedynie mógł dokonać ich sprzedaży traktując je jako towary handlowe niepochodzące z działalności rolniczej usługobiorcy, bez możliwości zastosowania przez usługobiorcę do ww. sprzedaży ww. ryb lub roślin akwariowych, zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.


W trakcie (okresie) świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy odnośnie jego konkretnych ryb lub roślin akwariowych, usługobiorca nie będzie posiadać kontrahentów na zakup od usługobiorcy jego konkretnych ryb lub roślin akwariowych, odnośnie których w tym okresie będą świadczone usługi i nie będzie w tym okresie tych ryb lub roślin akwariowych sprzedawać.


Usługobiorca z tytułu świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy będzie dokonywać wpłat zaliczek (przedpłat) obejmujących także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, na rachunek bankowy usługodawcy, a ww. zaliczki (przedpłaty) będą wpłacane wielokrotnie przez usługobiorcę na rachunek bankowy usługodawcy w okresie trwania umowy, niezależnie czy wcześniejsze zaliczki (przedpłaty) zostaną już zagospodarowane, tj. niezależnie czy usługi, odnośnie których usługobiorca wcześniej wpłaci zaliczki (przedpłaty), zostaną już wykonane.

Po dokonaniu wpłat zaliczek (przedpłat) przez usługobiorcę na rachunek bankowy usługodawcy z tytułu świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług, usługobiorca będzie wystawiać usługodawcy w trakcie trwania umowy szczegółowe dokumenty potwierdzające nabycie usług (dalej: „dokumenty potwierdzające nabycie usług”), zawierające między innymi dane:

 1. okres trwania świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług, np. „podstawowy okres” lub wielokrotność „podstawowego okresu”, np. „dwa podstawowe okresy”, itd.;
 2. numer i datę umowy, do której sporządzono dokument potwierdzający nabycie usług;
 3. nazwę usługobiorcy,
 4. adres usługobiorcy;
 5. imię i nazwisko usługodawcy;
 6. adres usługodawcy;
 7. numer identyfikacji podatkowej usługobiorcy;
 8. numer identyfikacji podatkowej usługodawcy;
 9. numer dowodu osobistego usługodawcy, datę jego wydania i nazwę organu, który go wydał;
 10. datę rozpoczęcia świadczenia usług, objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 11. datę zakończenia świadczenia usług, objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 12. datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy usługodawcy zaliczki (przedpłaty) lub daty dokonanych wpłat na rachunek bankowy usługodawcy zaliczek (przedpłat) objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 13. datę wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie usług;
 14. numer kolejny dokumentu potwierdzającego nabycie usług;
 15. nazwę gatunku ryb lub roślin akwariowych, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 16. ilość ryb lub roślin akwariowych, np. „dziesięć” i jednostkę miary, tj. „sztuk”, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 17. oznaczenie (opis) klasy świadczonych usług, np. „klasa pierwsza”,
 18. oznaczenie (opis) jakości świadczonych usług, np. „jakość bardzo dobra”,
 19. wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 20. wartość świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 21. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 22. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 23. wartość świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 24. kwotę należności ogółem dotyczącą usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 25. czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia po stronie usługobiorcy lub czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia po stronie usługobiorcy i czytelny podpis osoby uprawnionej do otrzymania po stronie usługodawcy dokumentu potwierdzającego nabycie usług lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób (po stronie usługobiorcy i usługodawcy i odbiorcy dokumentu potwierdzającego nabycie usług może wystąpić ta sama osoba lub mogą wystąpić te same osoby);
 26. dane identyfikujące przelewy bankowe, np. takie jak: data przelewu, oznaczenie przelewu i kwota przelewu lub wyciągi bankowe, np. takie jak: data wyciągu bankowego, oznaczenie wyciągu bankowego lub potwierdzenia wykonania operacji bankowych, np. takie jak: data potwierdzenia wykonania operacji bankowej, oznaczenie potwierdzenia wykonania operacji bankowej, kwota potwierdzenia wykonania operacji bankowej, potwierdzające dokonanie przez usługobiorcę wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, itp.

Usługobiorca będzie ujmować kwoty wpłacanych zaliczek (przedpłat) przez usługobiorcę na rachunek bankowy usługodawcy za świadczenie usług, w ewidencjach lub w ewidencjach korekt, tj. będzie ujmować między innymi: wartości świadczonych usług bez kwot zryczałtowanych zwrotów podatku, kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, wartości świadczonych usług wraz z kwotami zryczałtowanych zwrotów podatku oraz będzie wykazywać stosowne kwoty w deklaracjach dla podatku VAT lub w korektach deklaracji dla podatku VAT za okresy rozliczeniowe, w których usługobiorca dokona wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, w pozycjach dotyczących podatku VAT naliczonego ww. kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku.

Ponieważ zryczałtowane zwroty podatku wypłacane usługodawcy przez usługobiorcę, będą zwiększać u usługobiorcy kwoty podatku VAT naliczonego za okresy rozliczeniowe, w których zostaną dokonane przez usługobiorcę poszczególne wpłaty zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługobiorcę dla usługobiorcy, kwoty VAT naliczonego będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty przez usługobiorcę na rachunek bankowy urzędu skarbowego, a w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego lub braku podatku VAT należnego usługobiorca jeżeli zechce będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone) na rachunek bankowy usługobiorcy lub o stwierdzenie nadpłat w podatku VAT lub o zwroty kwot nadpłat w podatku VAT, na rachunek bankowy usługobiorcy.

W pierwszych dniach po upływie okresów wskazanych w poszczególnych dokumentach potwierdzających nabycie usług, tj. po upływie „podstawowego okresu” lub po upływie wielokrotności „podstawowego okresu”, odnośnie których usługobiorca wcześniej wpłaci zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługobiorca do poszczególnych dokumentów potwierdzających nabycie usług będzie wystawiać i wydawać usługodawcy faktury VAT RR, zawierające między innymi dane:

 1. numer kolejny dokumentu potwierdzającego nabycie usług, do którego została wystawiona faktura VAT RR;
 2. data wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie usług, do którego została wystawiona faktura VAT RR;
 3. okres trwania świadczenia usług objętych fakturą VAT RR, np. „podstawowy okres” lub wielokrotność „podstawowego okresu”, np. „dwa podstawowe okresy” itd.;
 4. numer i datę umowy, do której sporządzono fakturę VAT RR;
 5. nazwę usługobiorcy,
 6. adres usługobiorcy;
 7. imię i nazwisko usługodawcy;
 8. adres usługodawcy;
 9. numer identyfikacji podatkowej usługobiorcy;
 10. numer identyfikacji podatkowej usługodawcy;
 11. numer dowodu osobistego usługodawcy, datę jego wydania i nazwę organu, który go wydał;
 12. datę rozpoczęcia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR;
 13. datę zakończenia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR;
 14. datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy usługodawcy zaliczki (przedpłaty) lub daty dokonanych wpłat na rachunek bankowy usługodawcy zaliczek (przedpłat);
 15. datę wystawienia faktury VAT RR;
 16. numer kolejny faktury VAT RR;
 17. nazwę gatunku ryb lub roślin akwariowych, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR;
 18. ilość ryb lub roślin akwariowych, np. „dziesięć” i jednostkę miary, tj. „sztuk”, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR;
 19. oznaczenie (opis) klasy świadczonych usług, np. „klasa pierwsza”;
 20. oznaczenie (opis) jakości świadczonych usług, np. „jakość bardzo dobra”;
 21. wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 22. wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 23. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 24. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości świadczenia usług objętych fakturą VAT RR;
 25. wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 26. kwotę należności ogółem dotyczącą usług objętych fakturą VAT RR wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 27. czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia po stronie usługobiorcy lub czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia po stronie usługobiorcy i czytelny podpis osoby uprawnionej do otrzymania po stronie usługodawcy faktury VAT RR lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób (po stronie usługobiorcy i usługodawcy i odbiorcy faktury VAT RR może wystąpić ta sama osoba lub mogą wystąpić te same osoby);
 28. dane identyfikujące przelewy bankowe, np. takie jak: data przelewał, oznaczenie przelewu i kwota przelewu lub wyciągi bankowe, np. takie jak: data wyciągu bankowego, oznaczenie wyciągu bankowego lub potwierdzenia wykonania operacji bankowych, np. takie jak: data potwierdzenia wykonania operacji bankowej, oznaczenie potwierdzenia wykonania operacji bankowej, kwota potwierdzenia wykonania operacji bankowej, potwierdzające dokonanie przez usługobiorcę wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, itp.;
 29. oświadczenie usługodawcy w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”


W związku z planowanymi transakcjami i czynnościami opisanymi w wniosku, od których uzależnione będzie zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, osiągnięcie oczekiwanych przez:

 1. usługodawcę głównych korzyści, takich jak:
  1. zyskanie od usługobiorcy wynagrodzenia za usługi wskazane w wniosku,
  2. uzyskanie od usługobiorcy zryczałtowanego zwrotu podatku zgodnie z art. 115 ust. 1 u.p.t.u., z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla świadczonych usług, gdyż usługodawca jako rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. będzie pozbawiony prawa odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabywania środków produkcji potrzebnych dla świadczenia usług rolniczych, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u.,
 2. usługobiorcę główne korzyści, takich jak:
  1. nabycie od usługobiorcy usług wskazanych w wniosku, tj. usług kompleksowego chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) w zbiornikach wodnych (akwariach) oraz gwarantowania (zapewnienia) nowych ryb lub roślin akwariowych w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy, ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych, do momentu zwrotu ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy przez usługodawcę po wyświadczeniu usług,
  2. zwiększenie zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. kwoty podatku VAT naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., w rozliczeniu za okresy rozliczeniowe, w których usługobiorca będzie dokonywał wpłat zaliczek na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług i w konsekwencji kwoty podatku VAT naliczonego będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty przez usługobiorcę na rachunek bankowy urzędu skarbowego, a w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego lub braku podatku VAT należnego usługobiorca, jeżeli zechce będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone) na rachunek bankowy usługobiorcy lub o stwierdzenie nadpłat w podatku VAT lub o zwroty kwot nadpłat w podatku VAT, na rachunek bankowy usługobiorcy.


Wartość rynkowa lub nominalna przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego na dzień złożenia wniosku oraz w obecnym roku nie wynosi i w przyszłych najbliższych poszczególnych latach nie będzie wynosić łącznie co najmniej 10.000.000 zł.

Usługodawca będący osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bierze i będzie brał udział bezpośrednio w zarządzaniu usługobiorcy, tj. A. Sp. z o.o. położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jej kontroli, gdyż usługodawca jest jednym ze wspólników ww. Spółki, ponieważ będzie w niej posiadał bezpośrednio udział nie mniejszy niż 25%.

Transakcje i czynności objęte zdarzeniem przyszłym będą wynikały z podpisanej umowy zawartej między usługobiorcą a usługodawcą. W związku z tym te transakcje i czynności oparte na ww. umowie będą dokonywane wyłącznie między usługodawcą a usługobiorcą. Powyższe jednak nie wyklucza, aby usługobiorca po pewnym czasie, w tym nawet po dłuższym czasie, podpisał podobne umowy z innymi podmiotami - kontrahentami i na podstawie tych umów będą mogły być dokonywane takie same transakcje i czynności przez inne podmioty - kontrahentów dla usługobiorcy.


Usługobiorca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. I pkt 3 u.p.t.u., a w związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, usługobiorca będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.


W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, usługobiorca nabywając od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., świadczącego je jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., będzie dokonywał ww. zakupów jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, gdyż zakupy nie będą dokonane dla działalności rolniczej usługobiorcy, ponieważ chowu i hodowli tych ryb lub roślin akwariowych dokona usługodawca, a usługobiorca po wykonaniu ww. usług przez usługodawcę dla usługobiorcy i niekontynuowaniu ich dalej, nie będzie przechowywał ww. ryb i roślin akwariowych, odnośnie których zostaną wykonane ww. usługi (nawet przez 1 tydzień), a w związku z tym będzie jedynie mógł dokonać ich sprzedaży traktując je jako towary handlowe niepochodzące z działalności rolniczej usługobiorcy, bez możliwości zastosowania przez usługobiorcę do ww. sprzedaży ww. ryb lub roślin akwariowych, zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy usługobiorca będzie nabywał od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., a w związku z tym nabywane przez usługobiorcę od usługodawcy usługi będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.?
 2. Zakładając, że odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy w związku z tym, że usługobiorca będzie nabywał od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., a dodatkowo usługodawca:
  1. złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u., a w późniejszym okresie, tj. przed dokonaniem przez usługodawcę jakiejkolwiek sprzedaży niezwiązanej z działalnością rolniczą usługodawcy, tj. związanej z inną działalnością, niż o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.,
  2. nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.,
  3. będzie otrzymywał zaliczki (przedpłaty) od usługobiorcy na świadczenie usług na swój rachunek bankowy i następnie będzie świadczył dla usługobiorcy usługi,
  4. nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu lub będzie posiadał gospodarstwo rolne lub leśne lub grunt,
  5. będzie świadczył usługi w zbiornikach wodnych (akwariach),
  6. niezależnie od wielkości jego działalności oraz miejsca i sposobu jej wykonania,
  7. bez konieczności spełniania innych niż ww. wymogów (w tym wymogów innych ustaw)
  - usługobiorca powinien uznać usługodawcę za rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., a w związku z tym powinien wypłacać usługodawcy zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 115 ust. 1 u.p.t.u.?
 3. Czy usługobiorca będzie nabywał usługi od usługodawcy jako rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u., a wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługobiorca będzie dokonywał jako podatnik VAT czynny, a w związku z tym usługobiorca powinien otrzymywać od usługodawcy faktury, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. oraz będzie zobowiązany stosować art. 118 u.p.t.u. i będzie mógł otrzymać oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 3 u.p.t.u. tylko raz w okresie obowiązywania umowy?
 4. Czy usługobiorca wpłacając zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, powinien od razu po wpłaceniu poszczególnych zaliczek (przedpłat), wystawiać i przekazywać usługodawcy faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ust. 1 u.p.t.u., czy faktury VAT RR usługobiorca powinien wystawiać i przekazywać usługodawcy dopiero po wykonaniu usług przez usługodawcę dla usługobiorcy?
 5. Czy wystawiane przez usługobiorcę i przekazywane usługodawcy faktury VAT RR, dotyczące świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy będą wystawiane prawidłowo i będą spełniać wszystkie wymogi art. 116 ust. 2 i 3 u.p.t.u.?
 6. Czy usługobiorca wpłacając zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, powinien wypłacać usługodawcy także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u., a jeśli tak to, w których momentach powinien dokonywać wpłat usługodawcy kwot zryczałtowanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u.?
 7. Czy wypłacane przez usługobiorcę dla usługodawcy zryczałtowane zwroty podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u. będą zwiększać u usługobiorcy kwoty podatku VAT naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., w rozliczeniu za okresy rozliczeniowe, w których usługobiorca będzie dokonywać wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, tj. prawo do zwiększenia u usługobiorcy kwot podatku VAT naliczonego, będzie występować już w momentach dokonania przez usługobiorcę wpłat ww. zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, a kwoty podatku VAT naliczonego będą zmniejszać kwot podatku VAT należnego do zapłaty przez usługobiorcę na rachunek bankowy urzędu skarbowego lub w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego usługobiorca będzie mógł jeżeli zechce występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone) na rachunek bankowy usługobiorcy lub o stwierdzenie nadpłat w podatku VAT lub o zwroty kwot nadpłat w podatku VAT, na rachunek bankowy usługobiorcy?
 8. Czy w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, tj. gdy usługobiorca będzie:
  1. wpłacał zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy, które będą obejmować całe kwoty należności z tytułu nabycia usług,
  2. wystawiał i wydawał usługodawcy dokumenty potwierdzające nabycie usług,
  3. po wykonaniu usług wystawiał i przekazywał usługodawcy faktury VAT RR, w których zostaną wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy,
  - będzie miał zastosowanie przepis art. 116 ust. 6 pkt 3 u.p.t.u.?


Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1

W myśl art. 2 pkt 21 u.p.t.u. ilekroć w przepisach u.p.t.u. jest mowa o usługach rolniczych - rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u.

W załączniku nr 2 do u.p.t.u. zawierającym wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku VAT zostało wskazane między innymi:

 1. w poz. 1 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 01.1 - Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem: 1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1), 2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0), 3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0),
 2. w poz. 16 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 01.30.10.0 - Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią,
 3. w poz. 17 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 01.4 - Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem: 1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0), 2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzebionej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0), 3) spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0), 4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0),
 4. w poz. 18 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 02 - Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU ex 02.20.13.0),
 5. w poz. 19 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 03 - Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem: l) ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0), 2) ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0), 3) skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków, 4) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0), 5) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0), 6) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0), 7) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0), 8) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00),
 6. w poz. 26 towary o symbolu PKWiU 2008 ex 10.20.11.0 - Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone - wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone,
 7. w poz. 35 usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 01.6 - Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),
 8. w poz. 36 usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 02.40.10 - Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami,
 9. w poz. 37 usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 03.00.7 - Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0),
 10. w poz. 38 usługi o symbolu PKWiU 2008 77.31.10.0 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 u.p.t.u. ilekroć w przepisach u.p.t.u. jest mowa o działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i mięsnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

W myśl art. 2 pkt 18 u.p.t.u. przez gospodarstwo rybackie - rozumie się prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie.


Sformułowanie „rybactwo” zgodnie, np. z Słownikiem Języka Polskiego PWN, tom III, Warszawa 1981, pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, str. 149 oznacza, cyt.: „hodowlę i łowienie ryb (także: raków, krabów)”.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

W związku z tym, że usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorcy związane będą z chowem i hodowlą ryb lub roślin akwariowych w zbiornikach wodnych (akwariach), czyli usługami wspomagającymi chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych mieszczącymi się w PKWiU 2008 r. pod symbolem 03.00.72.0, objętymi załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT, dlatego będą usługami rolniczymi, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., a w związku z tym, że działalność rolnicza, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u. obejmuje między innymi: chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie oraz świadczenie usług rolniczych, usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorcy będą wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa art. 2 pkt 15 u.p.t.u., a w związku z tym nabywane przez usługobiorcę od usługodawcy usługi będą zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

 1. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące pytania nr 2


 1. Usługodawca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o który mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u., a w późniejszym okresie, tj. przed dokonaniem przez usługodawcę jakiejkolwiek sprzedaży niezwiązanej z działalnością rolniczą usługodawcy, tj. związanej z inną działalnością niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.


Zgodnie z art. 96 ust. 1 u.p.t.u. podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl ust. 2 art. 96 u.p.t.u. w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 u.p.t.u. w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Z przepisu ust. 5 art. 15 u.p.t.u. wynika, że przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Jak stanowi ust. 3 art. 43 u.p.t.u. rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Natomiast z ust. 5 art. 43 u.p.t.u. wynika, że podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.


Usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. lub złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.


 1. Usługodawca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 u.p.t.u., ilekroć w u.p.t.u. jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Z definicji rolnika ryczałtowego wynika, że zastrzeżenie dotyczące nieprowadzenia ksiąg rachunkowych przez rolnika dotyczy wyłącznie działalności rolniczej, z którą wiąże się ww. zwolnienie w podatku VAT, a nie całokształtu jego działalności. Gdyby intencją ustawodawcy było obostrzenie tego warunku i rozszerzenie na całokształt działalności, to ustawodawca użyłby w definicji określenia „z wyjątkiem podatnika”, a nie jak użył „z wyjątkiem rolnika”.


W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.


W związku z tym, że przychody netto usługodawcy ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie wyniosą co najmniej równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro, usługodawca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.


 1. Usługodawca będzie otrzymywał od usługobiorcy zaliczki (przedpłaty) na świadczenie usług na swój rachunek bankowy i następnie będzie świadczył dla usługobiorcy usługi.

W myśl art. 116 ust. 6 u.p.t.u zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana (art. 116 ust. 7 u.p.t.u.).

Z ust. 8 art. 116 u.p.t.u. wynika, że warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Zgodnie z ust. 9 art. 116 u.p.t.u. przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

W myśl ust. 9a art. 116 u.p.t.u. przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Zgodnie z art. 116 ust. 9b u.p.t.u. przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt I. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wskazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

W myśl art. 118 u.p.t.u. między innymi przepis art. 116 ust. 6-9b u.p.t.u. stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczą ten podatek.

Usługodawca będzie otrzymywał od usługobiorcy zaliczki (przedpłaty) na świadczenie usług na swój rachunek bankowy, a następnie będzie świadczył usługi dla usługobiorcy.

 1. Nieposiadanie przez usługodawcę gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu lub posiadanie gospodarstwa rolnego lub leśnego lub grunt, nie ma żadnego wpływu na posiadanie statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. przez usługodawcę.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 u.p.t.u. w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.


Z ww. przepisu wynika, że w przypadku, gdy działalność ta prowadzona jest w formie gospodarstwa rolnego, leśnego lub rybackiego i osoby te prowadzą wyłącznie tego typu działalność, za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 u.p.t.u.

W myśl ust. 5 art. 15 u.p.t.u. przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Z powyższego przepisu wynika, że zasadę określoną w art. 15 ust. 4 u.p.t.u. stosuje się również do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach, tj. zgodnie z wolą ustawodawcy działalność rolnicza może być prowadzona w innej formie niż gospodarstwo rolne lub leśne lub rybackie.

O tym, że działalność rolnicza może być prowadzona w dowolnej innej formie świadczy poza treścią art. 15 ust. 4 i 5 u.p.t.u. także treść art. 2 pkt 15 u.p.t.u., w którym ustawodawca zawarł definicję „działalności rolniczej” obejmującą przykłady produkcji oraz świadczenie usług rolniczych.


Zgodnie z art. 2 pkt 15 u.p.t.u. ilekroć jest mowa o działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.


Większość z ww. przykładów działalności rolniczej wskazanych w ww. przepisie, z natury rzeczy i wyrobionej w tych dziedzinach praktyki, mogą być wykonywane poza gospodarstwem rolnym i bez gruntu, np. „hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie”, która zgodnie z art. 2 pkt 18 u.p.t.u. jest wykonywana w tzw. gospodarstwie rybackim, a to oznacza, że ustawodawca dopuszcza możliwość działalności rolniczej poza gospodarstwem rolnym i bez gruntu.

Jako działalność rolniczą ustawodawca traktuje także „świadczenie usług rolniczych” (jak najbardziej rozumiane szeroko), nie ograniczając ich do świadczenia na konkretnym terenie lub w konkretny sposób ustalony przez ustawodawcę.

W myśl art. 2 pkt 21 u.p.t.u. usługami rolniczymi są usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.p.t.u., w którym w pozycji 35 zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 01.6 „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex, a w pozycji 37 załącznika nr 2 do u.p.t.u. zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU 2008 ex 03.00.7 „Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)”.


Należy podkreślić, że sformułowanie „rybactwo” zgodnie, np. z Słownikiem Języka Polskiego PWN, tom III, Warszawa 1981, pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, str. 149 oznacza, cyt.: „hodowlę i łowienie ryb (także: raków, krabów)”.


Usługi mogą być świadczone przez usługodawcę u usługobiorcy lub w dowolnym miejscu wskazanym przez usługobiorcę lub uzgodnionym z usługobiorcą, a miejscem tym może nie być gospodarstwo rolne i miejsce to może być zmienne. Usługodawca lub usługobiorca nie muszą posiadać gospodarstw rolnych lub gruntów, gdyż mogą one być zbędne do świadczenia usług.


Powyższe poglądy potwierdzają od lat organy podatkowe, a dla przykładu można przywołać interpretację indywidualną nr PP/443/I-28/04/104636/2004 z dnia 27 maja 2004 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie, w której wskazano, cyt.: „Czy osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w zakresie usług leśnych, nie posiadająca własnego gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) może zostać uznana za rolnika ryczałtowego?”, a dalej wskazano, cyt.: „ Wobec powyższego osobę fizyczną, która świadczy usługi związane z leśnictwem, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, tj. świadczy usługi rolnicze, należy uznać za rolnika ryczałtowego.”

W innej przykładowej interpretacji indywidualnej nr PP/443-91/04 z dnia 10 sierpnia 2004 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach, wskazano, cyt.: „Wobec powyższego osoby, które świadczą usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, niezależnie od faktu, czy prowadzą gospodarstwo rolne czy nie, należy uznać za rolnika ryczałtowego (jeżeli korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych).”

W kolejnej przykładowej interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-294/10/MD z dnia 17 czerwca 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydanej w imieniu Ministra Finansów, wskazano, cyt.: „Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że chów ryb, o który rozszerzył działalność, będzie prowadzony w zbiornikach sztucznych (poza gospodarstwem rolnym, którego nie posiada) stanowi przychód z działów specjalnych produkcji rolnej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, rozliczanym na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ jest już podatnikiem tego podatku.”, a dalej wskazano, cyt.: „Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 18 ustawy, należy stwierdzić, że jako osoba fizyczna, która zamierza prowadzić działalność rolniczą, w rozumieniu ww. ustawy, będzie Pan z mocy prawa rolnikiem ryczałtowym.”

W innej przykładowej interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-1645/08-4/IG z dnia 21 listopada 2008 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanej w imieniu Ministra Finansów, zostało wskazane, cyt.: „Reasumując wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku gdy Spółka: 1. nie spełnia wymogów art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o podatku VAT, 2. nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3. nie posiada czasowo gruntów albo posiada grunty poniżej 1 ha, 4. dokonuje cały czas bez zmian wyłącznie dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i świadczenia usług, o których mowa w załączniku Nr 2 do ustawy o podatku VAT, to nie może się wyzbyć statusu rolnika ryczałtowego (przestać być rolnikiem ryczałtowym), (...).”, a dalej wskazane, cyt.: „W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.”

W innej przykładowej interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-1262/12-4/MM z dnia 25 lutego 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanej w imieniu Ministra Finansów, dotyczącej tego, czy osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej, ani nieposiadająca gospodarstwa rolnego - ziemi rolnej o pow. 1 ha) prowadząca hodowlę ślimaka jadalnego będzie mogła korzystać z zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., zostało wskazane, cyt.: „Biorąc pod uwagę powyżej opisane przepisy prawa podatkowego na tle zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni, która prowadzi działalność rolniczą polegająca na hodowli ślimaków spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni dokonując dostawy produktów rolnych (ślimaków sklasyfikowanych pod wskazanym wyżej numerem PKWiU) pochodzących z własnej działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym (bowiem przychody netto ze sprzedaży ślimaków jak wskazała Wnioskodawczym nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro), korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, tj. dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.”

W innej przykładowej interpretacji indywidualnej nr 1061-IPTPP3.4512.707.2016.2.MJ z dnia 8 marca 2017 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wydanej w imieniu Ministra Finansów, zostało wskazane, cyt.: „Należy zauważyć, że przepisy ustawy nie wskazują na konieczność posiadania przez rolnika ryczałtowego własnego gospodarstwa rolnego. Natomiast koniecznym jest, aby rolnik ryczałtowy dokonywał dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczył usługi rolnicze korzystając ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 3. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.”

Nieposiadanie przez usługodawcę gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu lub posiadanie gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu, nie ma żadnego wpływu na posiadanie statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. przez usługodawcę.


 1. Usługodawca będzie świadczył usługi w zbiornikach wodnych (akwariach).

Zgodnie z art. 2 pkt 18 u.p.t.u. ilekroć w u.p.t.u. jest mowa o gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie.


W interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-294/10/MD z dnia 17 czerwca 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydanej w imieniu Ministra Finansów, zostało wskazane, cyt.: „Dla potrzeb szczególnych uregulowań w zakresie opodatkowania działalności rolnej, do której zgodnie z wyżej cyt. definicją - zaliczono również chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, wprowadzono autonomiczną definicję gospodarstwa rybackiego. Przez takie gospodarstwo w świetle art. 2 pkt 18 ustawy - rozumie się prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie. Zatem uznać należy, iż samo podjęcie działalności polegającej na chowie lub hodowli ryb (i innych organizmów żyjących w wodzie), przesądza o posiadaniu gospodarstwa rybackiego, a tym samym wykonywaniu działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.”

W związku z tym, że usługodawca będzie świadczył: „usługi kompleksowego chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) w zbiornikach wodnych (akwariach) oraz gwarantowania (zapewnienia) nowych ryb lub roślin akwariowych w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług. tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych” ww. usługi będą świadczone przez usługodawcę w gospodarstwie rybackim, o którym mowa w art. 2 pkt 18 u.p.t.u.


 1. Wielkość działalności usługodawcy oraz miejsce i sposób jej wykonywania, nie ma żadnego wpływu na posiadanie statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. przez usługodawcę.

Działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 pkt 15 u.p.t.u. może być prowadzona, niezależnie od wielkości tej działalności, tj. w bardzo małych rozmiarach, gdyż w przepisach u.p.t.u. ustawodawca nie wskazał jakich rozmiarów musi być ta działalność.


Działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 pkt 15 u.p.t.u. może być prowadzona niezależnie od miejsca oraz sposobu jej wykonywania, gdyż w przepisach u.p.t.u. ustawodawca nie wskazał, że działalność rolnicza musi być wykonywana w konkretnym miejscu oraz że musi być wykonywana w konkretny sposób wskazany przez ustawodawcę.


Przykładowo uprawa roślin ozdobnych będąca niewątpliwie działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u. może odbywać się, np. w gruncie lub w doniczkach bez posiadania gruntu lub mogą być uprawiane nawet bez ziemi, np. „in vitro” itd.


Działalność rolnicza, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u. może być wykonywana, np. na tzw. świeżym powietrzu lub wszelkiego rodzaju budynkach lub budowlach, np.: budynkach gospodarskich, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych, mieszkaniach, magazynach, szklarniach, tunelach foliowych, itd.


Hodowla ryb akwariowych, czy szeroko ujmując wszelkich ryb oraz usługi rolnicze, będące z całą pewnością działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., mogą odbywać się, np.: w akwariach, w oczkach wodnych, w stawach lub innych zbiornikach wodnych oraz mogą być wykonywane, np. na tzw. świeżym powietrzu lub wszelkiego rodzaju budynkach lub budowlach, w tym, np.: budynkach gospodarskich, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych, mieszkaniach, magazynach, szklarniach, tunelach foliowych, itd., tj. w dowolnym miejscu wskazanym przez usługodawcę lub uzgodnionym z usługodawcą.


Wielkość działalności usługodawcy oraz miejsce jej wykonywania, np. w mieszkaniu w budynku mieszkalnym i sposób jej wykonywania, nie mają żadnego wpływu na posiadanie statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. przez usługodawcę.


 1. Usługodawca, aby korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. nie musi spełnić innych wymogów niż wskazanych w pytaniu, w tym wymogów wynikających z innych ustaw poza brakiem obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Gdyby ustawodawca chciał, aby rolnik ryczałtowy spełniał lub nie spełniał (poza brakiem obowiązku prowadzenia na podstawie odrębnych przepisów prowadzenia ksiąg rachunkowych) inne wymogi, w tym wymogi wynikające z innych ustaw to by to wskazała w u.p.t.u., a tego nie uczynił.


Zgodnie z art. 2 pkt 19 u.p.t.u., ilekroć w u.p.t.u. jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Analizując poszczególne elementy tej definicji przede wszystkim należy ustalić, czy użycie przez ustawodawcę pojęcia „rolnik” wskazuje wyłącznie na osobę fizyczną, czy może w tym zakresie podmiotowym mieszczą się również spółki cywilne osób fizycznych. Problem ten rozstrzyga art. 116 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u., stanowiącej: „jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną co pozwala jednoznacznie stwierdzić, że zgodnie z wolą ustawodawcy inne podmioty niż osoby fizyczne mogą mieć status rolnika ryczałtowego w tym, np. spółki cywilne osób fizycznych.


W przykładowej interpretacji indywidualnej nr ITPP1/4512-10/15/BK z dnia 19 marca 2015 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydanej w imieniu Ministra Finansów, zostało wskazane, cyt.: „(...) dostawa ryb hodowlanych w wodach śródlądowych pochodzących z własnej działalności rolniczej (hodowli) dokonywana przez spółkę cywilną może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy”.


Z ww. przepisu wynika, że ustawodawca przewidział tylko jeden przypadek braku prawa do korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u., czyli przypadek obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z tym usługodawca nie musi spełnić innych wymogów wynikających z innych ustaw, aby spełniać wymogi rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u.”


Powyższe wnioski znajdują także potwierdzenie w postanowieniach (wiążących interpretacjach) Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście oraz decyzjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jak i interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów wydanych w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.


W dniu 29 czerwca 2007 r. wspólnik usługobiorcy zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej wiążącej interpretacji w jego indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego, odnośnie wymagań, które muszą zostać spełnione, aby być uznanym za rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., a w odpowiedzi na wniosek z dnia 29 czerwca 2007 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście wydał między innymi postanowienia (wiążące interpretacje): nr 1449/1BV/33/2007/AP z dnia 26 września 2007 r., nr 1449/1BV/34/2007/AP z dnia 26 września 2007 r., nr 1449/1BV/35/2007/AP z dnia 26 września 2007 r. nr 1449/1BV/36/2007/AP z dnia 26 września 2007 r., w których wskazał, cyt.: „Zgodnie zatem z art. 2 status rolnika ryczałtowego mogą uzyskać osoby fizyczne oraz Spółki cywilne osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 800.000 euro, bowiem podatnicy ci nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. A zatem Usługobiorca cywilna dokonująca dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji rolniczej lub świadcząca usługi rolnicze, która nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych może mieć status rolnika ryczałtowego.”

W sprawie ww. postanowień (wiążących interpretacji) Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście na późniejszym etapie zostały wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie decyzje (wiążące interpretacje): nr 1401/PV-IV/4407/14-19a/2007/MK z dnia 18 stycznia 2008 r., nr 1401/PV-IV/4407/14-18a/2007/MK z dnia 18 stycznia 2008 r., nr 1401/ PV-IV/4407/14-17a/2007/MK z dnia 18 stycznia 2008 r., nr 1401/PV-IV/4407/14-16a/2007/MK z dnia 18 stycznia 2008 r., w których wskazano, cyt.: „W świetle powyższych przepisów prawa podatkowego uznać należy, iż podatnikiem podatku od towarów i usług może być w zasadzie każdy samodzielny podmiot prawny, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą. Przy czym za działalność gospodarczą uznaje się również czynności rolników. Równocześnie przepis art. 2 ust. 19 ww. ustawy wskazujący definicję rolnika ryczałtowego nie wskazuje, aby jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, tj. Usługobiorca – spółka cywilna, nie mogła być rolnikiem ryczałtowym. Jedynym warunkiem korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego jest brak obowiązku takiego podmiotu, wynikającego z odrębnych przepisów, do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku bowiem, gdy osoba fizyczna, czy Spółka cywilna dokonująca dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji rolniczej bądź świadcząca usługi rolnicze będzie miała obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, wówczas podmiot taki utraci status rolnika ryczałtowego.”


Usługodawca, aby korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u. nie musi spełnić innych wymogów niż wskazanych w pytaniu, w tym wymogów wynikających z innych ustaw poza brakiem obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Zgodnie z art. 115 ust. 1 u.p.t.u., rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 2, w związku z tym, że usługobiorca będzie nabywał od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., a dodatkowo usługodawca:

 1. złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u., a w późniejszym okresie, tj. przed dokonaniem przez usługodawcę jakiejkolwiek sprzedaży niezwiązanej z działalnością rolniczą usługodawcy, tj. związanej z inną działalnością niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.,
 2. nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.,
 3. będzie otrzymywał zaliczki (przedpłaty) od usługobiorcy na świadczenie usług na swój rachunek bankowy i następnie będzie świadczył dla usługobiorcy usługi,
 4. nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu lub będzie posiadał gospodarstwa rolne lub leśne lub grunt,
 5. będzie świadczył usługi w zbiornikach wodnych (akwariach),
 6. niezależnie od wielkości jego działalności oraz miejsca i sposobu jej wykonania,
 7. bez konieczności spełniania innych niż ww. wymogów (w tym wymogów innych ustaw),

- usługobiorca powinien uznać usługodawcę za rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., a w związku z tym powinien wypłacać usługodawcy zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 115 ust. 1 u.p.t.u.


 1. Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 3


Zgodnie z art. 113 ust. 1 u.p.t.u. zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wskazanej w tym przepisie. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.


W świetle pkt 2 ust. 2 art. 113 u.p.t.u. do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.


Z powyższego uregulowania wynika, że ustawodawca celowo rozgraniczył prowadzoną przez jeden podmiot działalności zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 u.p.t.u., w tym działalności rolniczej zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. od innej działalności niż rolnicza i uznał, iż są to dwie różne odrębne od siebie działalności prowadzone przez jednego podatnika. Podatnik w jednej działalności (rolniczej) może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, a w drugiej (innej niż działalność rolnicza), w której wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwotę netto określoną w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. ten sam podatnik może stracić zwolnienie i stać się podatnikiem VAT z tego tytułu.


To, że podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku VAT jako rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. może być w pozostałym zakresie swojej działalności podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia), znajduje także potwierdzenie w wiążących interpretacjach, jak i interpretacjach indywidualnych organów podatkowych.


W interpretacji indywidualnej nr IBPP1/443-662/08/AZ z dnia 2 lipca 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów, w której czytamy, cyt.: „Natomiast w myśl art. 113 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej. Z powyższych przepisów wynika, iż podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być - w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) oraz jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że do działalności handlowej prowadzonej przez Wnioskodawcę nie wlicza się obrotów ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej i nie ma on obowiązku w składanej miesięcznie deklaracji VAT-7 wykazywać obrotów z dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.”

Tytułem kolejnego przykładu wskazać można postanowienie nr US-PP/4430-10/2006 z dnia 13 marca 2006 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie, w którym czytamy, cyt.: „Rolnik ryczałtowy sprzedając, pochodzące z działalności rolniczej swoje produkty rolne nie traci przez fakt prowadzenia innej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, statusu rolnika ryczałtowego, korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, do którego ma zastosowanie art. 117 tej ustawy. Rolnik ryczałtowy może zrezygnować z tego zwolnienia dobrowolnie w trybie art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług lub gdy jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, o czym mowa w art. 2 pkt 19 tej ustawy. Jeżeli żaden z tych przypadków nie zachodzi, dokonywana dostawa produktów rolnych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, mimo iż w części działalności wykraczającej poza dostawę produktów rolnych, podlega opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych. Zatem, jeżeli podatnik nie dokona rezygnacji z przysługującego mu prawa zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako rolnikowi ryczałtowemu wówczas nie jest on obowiązany do prowadzenia w zakresie tej działalności ewidencji VAT oraz rozliczania jej w deklaracji VAT-7.”

Innym przykładem może być interpretacja indywidualna nr ILPP1/443-127/07-2/KG z dnia 14 września 2007 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów, w której czytamy, cyt.: „Wnioskodawca może podjąć dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrować się jako „czynny podatnik VAT” i jednocześnie jako rolnik ryczałtowy korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3”.

W interpretacji indywidualnej nr IBPP1/443-662/08/AZ z dnia 2 lipca 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów, czytamy, cyt.: „Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym w przepisie zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. agroturystyka, działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), podlegać będzie co do zasady opodatkowaniu.”

Powyższy pogląd, że podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku VAT jako rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. może być w pozostałym zakresie swojej działalności gospodarczej podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia) potwierdzają, także interpretacje indywidualne Ministra Finansów (wydane między innymi usługobiorcy lub usługodawcy): nr IPPP2/443-1506/08-2/ASi z dnia 5 grudnia 2008 r., nr IPPP2/443-1505/08-2/ASi z dnia 6 stycznia 2009 r. nr IPPP1/443-1645/08-4/IG z dnia 21 listopada 2008 r., nr IBPPP1/443-925/08/EA z dnia 28 sierpnia 2009 r. nr ILPP1/443-127/07-3/KG z dnia 14 września 2007 r., nr ITPP2/443-573a/09/AK z dnia 5 października 2009 r. wydane z upoważnienia i w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Pogląd, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. jest odmiennym zwolnieniem, niż zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. oraz że skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. nie jest uzależnione od korzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u., prowadzący do wniosku, że podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. jako rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. może być w pozostałym zakresie swojej działalności gospodarczej czynnym podatnikiem podatku VAT (nie korzystającym ze zwolnienia) potwierdza, także orzecznictwo sądów administracyjnych w tym orzecznictwo WSA w Warszawie. Dla przykładu można przywołać prawomocne wyroki WSA w Warszawie, zapadłe w sprawach usługobiorcy lub usługodawcy: sygn. akt III SA/Wa 1691/10 z dnia 8 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa z dnia 7 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 258/11 z dnia 6 września 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 3117/10 z dnia 29 czerwca 2011 r. i zacytować fragment wyroku WSA w Warszawie: sygn. akt III SA/Wa 1691/10 z dnia 8 marca 2011 r., cyt.: „Zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. wprowadza jeden z wyjątków od zasady powszechności podatku od towarów i usług, zwalniając z tego podatku określoną grupę podmiotów. Podmioty objęte zwolnieniem określonym w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. to podatnicy, których łączna wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w tymże artykule. Podatnicy korzystający z powyższego zwolnienia mogą z niego zrezygnować pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Mogą oni również utracić to zwolnienie, o ile zrealizowana przez nich wartość sprzedaży przekroczy kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. Z mocy art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. Powyższe zwolnienie o charakterze podmiotowym odróżnić należy jednak od zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., tj jest od zwolnienia obejmującego dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Zwolnienie to, w ocenie sądu ma charakter przedmiotowo-podmiotowy: zwolnione z podatku jest bowiem wykonywanie określonych czynności, ale wyłącznie sytuacji gdy dokonuje ich określony podmiot - rolnik ryczałtowy. W sytuacji, w której rolnik ryczałtowy wykonuje inne czynności niż objęte zwolnieniem, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i może wtedy również skorzystać z ogólnych zasad dotyczących zwolnień, w tym ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. Warunki rezygnacji przez rolnika ryczałtowego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. i wyboru opodatkowania wedle zasad ogólnych określono w art. 43 ust. 3 ustawy (...). Jak wskazano wyżej, zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Dotyczy ono wyłącznie podatników mających status rolników ryczałtowych. Jak wynika z art. 2 ust. 19 u.p.t.u. pod pojęciem rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W konsekwencji uznać należy, że możliwość korzystania z tego zwolnienia jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy na skutek zrealizowania w roku poprzedzającym rok podatkowy wartości sprzedaży zobowiązującej ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych, utracili status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 ust. 19 u.p.t.u. Wskazać należy dodatkowo, że rolnik ryczałtowy w zakresie, w jakim wykonuje czynności inne niż czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. Jednak zwolnienie to dotyczyć będzie tylko owych innych czynności, w zakresie których rolnik ryczałtowy traktowany będzie jako podatnik działający na zasadach ogólnych. Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym będzie mógł w takiej sytuacji korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., w zakresie określonym w tymże artykule, natomiast w odniesieniu do działalności obejmującej inne czynności, niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., traktowany będzie jako podatnik, który może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, że o odrębnym traktowaniu przez ustawodawcę działalności rolnika ryczałtowego zwolnionej z opodatkowania na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. i tej zwolnionej na zasadzie art. 113 ust. 1 u.p.t.u. świadczy treść art. 113 ust. 3 u.p.t.u., zgodnie z którym w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 10 u.p.t.u., dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej. Jak wynika z powyższego, nie jest możliwe utożsamienie zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. Zwolnienie z art. 113 ust. 1 u.p.t.u. dotyczy ogółu podatników, którzy realizują sprzedaż opodatkowaną nie przekraczającą określonej kwoty. Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 dotyczy wyłącznie rolników ryczałtowych i to wyłącznie dokonujących określonych czynności. Zrealizowanie przez rolnika ryczałtowego czynności innych niż określonych w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. i przekroczenie z tytułu realizacji tychże czynności kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. powoduje utratę zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1, nie powoduje jednak utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. Możliwość skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy nie korzystają ze statusu rolnika ryczałtowego (np. utracili go na skutek osiągnięcia przychodów z działalności rolniczej w kwocie przekraczającej 1.200.000 EURO) lub też zrezygnowali z tego zwolnienia, w trybie określonym w art. 43 ust. 3 u.p.t.u. Jednocześnie, osiągnięcie przez rolnika ryczałtowego przychodów z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej przekraczających kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. nie powoduje utraty zwolnienia o którym mowa w tymże przepisie - przychodów z tytułu tejże sprzedaży nie wlicza się bowiem do sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1.


Podatnik prowadzący działalność rolniczą ma możliwość, w świetle przepisów u.p.t.u., wyboru formy opodatkowania i może on wybrać:

 1. status rolnika ryczałtowego lub też
 2. opcję mieszaną, jeśli poza działalnością rolniczą prowadzona będzie przez niego inna działalność,
 3. status podatnika VAT czynnego w całym zakresie prowadzonej działalności.

Podmiot, który dokonuje dostawy produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 20 u.p.t.u. lub świadczy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u. może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., posługując się statusem rolnika ryczałtowego zgodnie z art. 2 pkt 19 tej ustawy. Rolnikami ryczałtowymi nie mogą być jednak podatnicy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. sprzedający produkty rolne, o których mowa w art. 2 pkt 20 u.p.t.u. lub świadczący usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., jest zwolniony z szeregu obowiązków dotyczących ogółu podatników podatku VAT.


Nie dotyczy go obowiązek:

 1. wystawiania faktur,
 2. prowadzenia ewidencji dostaw oraz nabyć towarów i usług,
 3. składania w urzędzie skarbowym comiesięcznych deklaracji VAT,
 4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, celem wpisania do rejestru podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 u.p.t.u.

Co jednak istotne, rolnicy ryczałtowi, o których mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. dostarczający produkty rolne, o których mowa w art. 2 pkt 20 u.p.t.u. lub świadczący usługi w zakresie rolnictwa, leśnictwa lub rybactwa, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., korzystają ze szczególnej procedury, umożliwiającej (mimo korzystania ze zwolnienia od podatku VAT) otrzymanie zryczałtowanego zwrotu podatku w kwocie, w założeniu mającej zrównoważyć niepodlegający odliczeniu podatek naliczony od zakupionych środków do produkcji rolnej. Dzięki tej procedurze rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. korzystając ze zwolnienia od podatku VAT nabywa równocześnie prawo do zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem.


Działalność rolnicza może być także rozliczana z podatku VAT przez podatnika na zasadach ogólnych, a podatnik wybierając status czynnego podatnika podatku VAT zobowiązany jest do rejestracji dla potrzeb tego podatku, prowadzenia ewidencji wymaganych przepisami ustawy, w tym ewidencji sprzedaży i zakupu oraz składania deklaracji VAT i rozliczania podatku VAT.


Możliwe są również mieszane warianty rozliczania się z podatku, jeśli podatnik obok działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u. prowadzi inną działalność, czyli:

 1. podatnik może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. jako rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u., dokonujący dostawy produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 20 u.p.t.u. lub świadczący usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u. bez względu na wartość dostaw w zakresie ww. produktów rolnych lub bez względu na wartość usług w zakresie ww. usług rolniczych oraz korzystać ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu pozostałych dostaw i świadczenia usług, w przypadku gdy wartość tych pozostałych dostaw lub usług nie przekroczyła w poprzednim roku limitu określonego w art. 113 ust. 1 u.p.t.u.,
 2. podatnik może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. jako rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. i równocześnie być opodatkowanym podatnikiem podatku VAT z tytułu dostaw innych produktów niż własne produkty rolne, o których mowa w art. 2 pkt 20 u.p.t.u. oraz świadczenia usług innych niż usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., a opodatkowanie to może być skutkiem wyboru podatnika - jeśli obroty z tego tytułu nie przekroczyły limitu określonego w art. 113 ust. 1 u.p.t.u., lub też może być obligatoryjne, jeśli obroty te przekroczyły ww. limit,
 3. rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. może zrezygnować z tego statusu i zarejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT i wówczas cała prowadzona przez niego działalność zostanie objęta podatkiem VAT na ogólnych zasadach.

W przykładowym wyroku WSA w Bydgoszczy sygn. akt I SA/Bd 367/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. uznał, cyt.: „(...) że właścicielem kombajnu, świadczącym usługi rolnicze, może być również osoba nie będąca rolnikiem, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Oznacza to, że decydujące dla rozstrzyganej sprawy jest kto, w jakim charakterze wykonuje te usługi. Czy usługi te są wykonywane przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą czy przez osobę wykonującą te czynności jako rolnik.”


W przykładowym wyroku WSA w Olsztynie sygn. akt I SA/Ol 738/15 z dnia 23 marca 2016 r. wskazał, cyt.: „Świadczenie przez rolnika ryczałtowego usług takich jak wymienione w załączniku nr 2 do ustawy VAT w warunkach określonych w powołanym wyżej przepisie Dyrektywy 112, tj. „z wykorzystaniem jego siły roboczej lub przy użyciu sprzętu zwykle wykorzystywanego w jego gospodarstwie rolnym”, podlega zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Nie ma przy tym istotnego znaczenia to, czy rolnik ryczałtowy prowadzi, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, także inną niż rolnicza działalność gospodarczą. Przesądzający jest bowiem rodzaj wykonywanej usługi, tj. czy jest to usługa rolnicza w podanym wyżej rozumieniu, (p. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 czerwca 2013 r., sygn. I FSK 1006/12, opubl. http://orzeczenia, nsa. sov.pl)). Przy czym podkreślenia wymaga, że podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być w pozostałym zakresie swojej działalności - tj. działalności innej niż dokonywana przez niego „dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczenie usług rolniczych” - podatnikiem VAT czynnym, niekorzystającym ze zwolnienia (por. A. Bartosiewicz, Komentarz do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, Lex). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (i niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) oraz jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas - chociaż w pozostałej części rolnik ryczałtowy prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych nadal będą jednak zwolnione z podatku.”

W przykładowym wyroku z dnia 5 czerwca 2013 r. o sygn. akt I FSK 1006/12 NSA zauważył, że to, iż dana osoba jest rolnikiem ryczałtowym, nie oznacza, że w stosunku do niej zastosowanie ma wyłącznie system zryczałtowanego opodatkowania rolnictwa, niezależnie od rodzaju działalności, którą prowadzi. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, systemem tym są bowiem objęte wyłącznie czynności polegające na „dokonywaniu dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczenie usług rolniczych”. W myśl art. 295 ust. 1 pkt 5 Dyrektywy 112, chodzi przy tym o usługi, które rolnik ryczałtowy jest w stanie świadczyć przy użyciu siły roboczej i sprzętu, jakich z reguły używa w celach uprawy swojego gospodarstwa rolnego. Przesądzający jest zatem rodzaj wykonywanej usługi, tj. czy jest to usługa rolnicza w podanym wyżej rozumieniu. Niezgodne z celem i charakterem zwolnienia byłoby zatem założenie, że świadczone przez rolnika ryczałtowego usługi rolnicze „przy użyciu sprzętu zwykle wykorzystywanego w jego gospodarstwie rolnym”, podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej przez niego odrębnie pozarolniczej działalności gospodarczej.


Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.


W myśl art. 117 pkt 1 u.p.t.u., rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur.


Z art. 118 u.p.t.u., wynika, że przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatnika podatku, którzy rozliczają ten podatek.


Jak stanowi art. 116 ust. 3 u.p.t.u., faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”


W ust. 4 art. 116 u.p.t.u., zostało wskazane, że w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.


Usługobiorca będzie nabywał usługi od usługodawcy jako rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u., a wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługobiorca będzie dokonywał jako podatnik VAT czynny, a w związku z tym usługobiorca nie powinien otrzymywać od usługodawcy faktury, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. oraz będzie zobowiązany stosować art. 118 u.p.t.u. i nie będzie mógł otrzymać oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 3 u.p.t.u. tylko raz w okresie obowiązywania umowy.


 1. Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 4

Zgodnie art. 116 ust. 1 u.p.t.u. podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.


W myśl art. 118 u.p.t.u. między innymi przepis art. 116 ust. 1 u.p.t.u. stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczą ten podatek.


Usługobiorca wpłacając zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, nie powinien od razu po wpłaceniu poszczególnych zaliczek (przedpłat) wystawiać i przekazywać usługodawcy faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ust. 1 u.p.t.u., lecz faktury VAT RR usługobiorca powinien wystawiać i przekazywać usługodawcy dopiero po wykonaniu usług przez usługodawcę dla usługobiorcy.


 1. Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 5

Zgodnie z art. 116 ust. 1 u.p.t.u. podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.


W myśl art. 116 ust. 2 u.p.t.u. faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkowy nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.


Zgodnie z art. 116 ust. 3 u.p.t.u. faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.


W myśl art. 118 u.p.t.u. między innymi przepis art. 116 ust. 2-3 u.p.t.u. stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.


Wystawiane przez usługobiorcę i przekazywane usługodawcy faktury VAT RR, dotyczące świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy będą wystawione prawidłowo i będą spełniać wszystkie wymogi art. 116 ust. 2 i 3 u.p.t.u.


 1. Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 6

Zgodnie z art. 115 ust. 1 u.p.t.u. rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.


W myśl art. 118 u.p.t.u. między innymi przepis art. 115 u.p.t.u. stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczą ten podatek.


Biorąc pod uwagę ww. przepisy usługodawcy przyjmującemu od usługobiorcy zaliczki (przedpłaty) na swój rachunek bankowy na świadczenie, przysługiwać będzie od usługobiorcy zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u., usługobiorca powinien wypłacać usługodawcy kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, o których mowa w art. 115 u.p.t.u.


Usługodawcy przysługiwać będzie od usługobiorcy zryczałtowane zwroty podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u., a usługobiorca wpłacając zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, powinien wypłacać usługodawcy także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u. w momentach dokonywania przez usługobiorcę wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy zaliczek (przedpłat) na świadczenie usług.


 1. Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 7

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u. kwotę podatku naliczonego stanowi zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.


Jak stanowi art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

W myśl ust. 8 art. 116 u.p.t.u. warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.


Zgodnie z ust. 9 art. 116 u.p.t.u. przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Z ust. 9b art. 116 u.p.t.u. wynika, że przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.


Jak stanowi art. 118 u.p.t.u. między innymi przepisy art. 116 ust. 6, 9 i 9b u.p.t.u. stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.


Wnioskodawca pragnie przywołać pogląd zaprezentowany przez Pana Janusza Zubrzyckiego Sędziego NSA zaprezentowany w „Leksykonie VAT", a dotyczący między innymi art. 116 ust. 9b u.p.t.u., cyt.: ,,Od grudnia 2008 r. istotnej zmiany dokonano w art. 116 ustawy poprzez dodanie w jego ramach ustępu 9b, stanowiącego, że: Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 ust. 1. W przypadku, gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Zmiana ta stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. (sygn. akt SK 36/06). W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 33b ust. 4 pkt 3 nie obowiązującej już ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawia podatnika dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VA T RR uprawnień przewidzianych w tym przepisie, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP. Stwierdzenie przez Trybunał niekonstytucyjności normy prawnej zawartej w art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. spowodowało potrzebę nowelizacji normy tożsamej zamieszczonej w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Sejm zatem, z inicjatywy Senatu, ustawą z dnia 30 maja 2008 r., zmienił z dniem 5 sierpnia 2008 r. treść art. 116 ust. 6 pkt 3 (Dz. U. Nr 130, poz. 826) nadając mu nowe brzmienie, zgodnie z którym zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, m.in. pod warunkiem, że w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty. Zmiana ta została jednak uznana za niewystarczającą co spowodowało w ramach nowelizacji z dnia 7 listopada 2008 r. - dodanie w art. 116 ustępu 9b. Celem tego unormowania jest jednoznaczne umożliwienie podatnikowi nabywającemu produkty rolne od podatników ryczałtowych odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty (zaliczki) za nabywane produkty rolne, a nie dopiero po ich nabyciu. Z regulacji tej wynika, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty zaliczki rolnikowi ryczałtowemu. W przypadku, gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych powinien wystawić i wydać rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.”

Inna wykładnia ww. przepisów, np. prowadząca do poglądu, że w przypadku wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczeni przez usługodawcę dla usługobiorcy usług, czyli usług objętych załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., czyli usług rolniczych, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., będzie dawało prawo do odzyskania z urzędu skarbowego zryczałtowane zwroty podatku przez usługobiorcę nabywającą usługi od usługodawcę, dopiero w momencie wykonania usług oraz wystawienia faktur VAT RR, prowadziłby do tego, że przepis ust. 9b art. 116 u.p.t.u. byłby przepisem zbędnym, a to prowadziłoby do wniosku, iż ustawodawca jest nieracjonalny - taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Powyższe stanowisko zostało zaakceptowane także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia i w imieniu Ministra Finansów między innymi w interpretacjach indywidualnych wydanych usługobiorcy lub usługodawcy: nr IPPP2/443-747/10-3/MM z dnia 14 stycznia 2011 r„ nr IPPP2/443-719/10-4/IG z dnia 21 stycznia 2011 r., nr IPPP2-443-561/11-2/AK z dnia 28 lipca 2011 r. nr IPPP2/443-562/11-2/MM z dnia 29 lipca 2011 r.

Wypłacane przez usługobiorcę dla usługodawcy zryczałtowane zwroty podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u. będą zwiększać u usługobiorcy kwoty podatku VAT naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., w rozliczeniu za okresy rozliczeniowe, w których usługobiorca będzie dokonywać wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, tj. prawo do zwiększenia u usługobiorcy kwot podatku VAT naliczonego, będzie występować już w momentach dokonania przez usługobiorcę wpłat ww. zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, a kwoty podatku VAT naliczonego będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty przez usługobiorcę na rachunek bankowy urzędu skarbowego lub w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego usługobiorca będzie mógł występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone) na rachunek bankowy usługobiorcy lub o stwierdzenie nadpłat w podatku VAT lub o zwroty kwot nadpłat w podatku VAT, na rachunek bankowy usługobiorcy.


 1. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące pytania nr 8

Zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Z ust. 7 art. 116 u.p.t.u. wynika, że za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.


Jak stanowi ust. 8 art. 116 u.p.t.u. warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2. dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.


W myśl art. 116 ust. 9b u.p.t.u. przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.


Z pkt 1 ust. 9 art. 116 u.p.t.u. wynika, że przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty.


Jak stanowi art. 118 u.p.t.u. między innymi przepisy art. 116 ust. 6, 8, 9, 9b u.p.t.u. stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.


Przepis art. 116 ust. 6 pkt 3 u.p.t.u. nie będzie miał zastosowania w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, gdyż usługobiorca będzie:

 1. wpłacał zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy, które będą obejmować całe kwoty należności z tytułu nabycia usług.
 2. wystawiał i wydawał usługodawcy dokumenty potwierdzające nabycie usług,
 3. po wykonaniu usług wystawiał i przekazywał usługodawcy faktury VAT RR, w których zostaną wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, tj. przelewy bankowe, np. takie jak: data przelewu, oznaczenie przelewu i kwota przelewu lub wyciągi bankowe, np. takie jak: data wyciągu bankowego, oznaczenie wyciągu bankowego lub potwierdzenia wykonania operacji bankowych, np. takie jak: data potwierdzenia wykonania operacji bankowej, oznaczenie potwierdzenia wykonania operacji bankowej, kwota potwierdzenia wykonania operacji bankowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Ad 1 i 2


W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.


Wymienione zwolnienie od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolniona jest wyłącznie – po pierwsze: dostawa produktów rolnych oraz usług rolniczych, po drugie: realizowana przez rolnika ryczałtowego, po trzecie: produkty lub usługi muszą pochodzić z działalności rolniczej tego rolnika ryczałtowego.


Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu.


Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.


Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt ustawy 20 rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.


Jak stanowi art. 2 pkt 21 ustawy, przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.


W załączniku nr 2 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług”, pod pozycją 37 zostały wymienione usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0).


Wyjaśnienia wymaga, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z osobą fizyczną, której przedmiotem będzie hodowla ryb lub roślin akwariowych. W czasie trwania umowy usługobiorca będzie powierzał usługodawcy ryby lub rośliny akwariowe do świadczenia usług odnośnie powierzonych ryb lub roślin akwariowych, a usługodawca w ramach świadczenia usług - przedmiotu umowy będzie:

 1. organizował, prowadził i podtrzymywał chów i hodowlę ryb lub roślin akwariowych w zbiornikach wodnych (akwariach),
 2. obserwował ryby lub roślin akwariowe w zbiornikach wodnych (akwariach),
 3. opiekował się rybami lub roślinami akwariowymi w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. dbał o ryby lub rośliny akwariowe poprzez zapewnianie rybom lub roślinom akwariowym dobrych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym będzie możliwy pełny rozwój ryb lub roślin akwariowych, w tym uzyskania pożądanych przez usługobiorcę i usługodawcę cech ryb lub roślin akwariowych,
 4. w przypadku zgonu lub choroby poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej zapewniał niezwłocznie i nieodpłatnie usługobiorcy (na własność usługobiorcy) nową rybę lub roślinę akwariową w miejsce zdechłej lub chorej ryby lub rośliny akwariowej, tylekrotnie w okresie świadczenia usług, ile będzie to konieczne dla kontynuowania świadczenia usług.

W ramach świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług, usługodawca będzie wykonywał np. takie konkretne czynności, jak: karmienie ryb akwariowych, oświetlanie zbiorników wodnych (akwariów), ogrzewanie zbiorników wodnych (akwariów), napowietrzanie zbiorników wodnych (akwariów), napełnianie zbiorników wodnych (akwariów) odpowiednią wodą, czyszczenie roślin akwariowych, nawożenie roślin akwariowych, zwalczanie glonów, odmulanie biologiczne, usuwanie fosforanów, zwalczanie ślimaków, korektę ph i twardości wody, usuwanie azotanów i amoniaku, przenoszenie do zbiorników wodnych (akwariów), sadzenie i przesadzanie roślin akwariowych, czyszczenie zbiorników wodnych (akwariów), tj. czyszczenie szyb zbiornikach wodnych (akwariach), czyszczenie podłoży w zbiornikach wodnych (akwariach), uzdatnianie wody w zbiornikach wodnych (akwariach), podmiana/wymiana wody w zbiornikach wodnych (akwariach), wymiana podłoży w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. wymiana piasku lub żwirku, wyłapywanie chorych ryb i roślin akwariowych, aplikowanie lekarstw w razie chorób ryb akwariowych, obserwowanie ryb lub roślin akwariowych, selekcja ryb i roślin akwariowych, dobór osobników ryb akwariowych do kojarzenia, łączenie ryb akwariowych w celu ich rozmnożenia, aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i przez usługodawcę ilość tych ryb akwariowych, ale także w celu uzyskania takich cech tych ryb akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, rozmnażanie rośliny akwariowych w taki sposób aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i usługodawcę ilość tych roślin, ale także w celu uzyskania takich cech tych roślin akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, wymiany na nowe ryby lub rośliny akwariowe w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych, itp. Usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorcy objęte umową będą mieścić się w PKWiU 2008 r. pod symbolem 03.00.72.0 - Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych.


Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 dla usługi rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 21 ustawy objętej załącznikiem nr 2 do ustawy wykonywanej przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy.


Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem nabycia będzie usługa mieszcząca się w PKWiU 2008 r. pod symbolem 03.00.72.0 - Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych. Przy czym Spółka będzie nabywała usługi związane z chowem i hodowlą ryb lub roślin akwariowych. Nie będą to zatem usługi związane z rybołówstwem morskim. Wobec tego należy uznać, że Spółka nabywa usługi wymienione w poz. 37 załącznika nr 2 do ustawy. Zatem spełniona zostanie przesłanka przedmiotowa do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.


Dla zastosowania wymienionego zwolnienia konieczne jest ustalenie statusu rolnika ryczałtowego.


W art. 43 ust. 3 ustawy postanowiono, że rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.


Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.


Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 3 podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.


W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.


Jak wynika z powyższego, do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązane są podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy. Są to – nazywane podatnikami – podmioty będące osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi wykonującymi samodzielnie działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Tak więc nie ma przeszkód, aby działalność rolnicza podlegała rozliczeniu VAT na zasadach ogólnych. Wybierając taki sposób opodatkowania działalności rolniczej, rolnik zobowiązany jest do rejestracji dla potrzeb tego podatku, prowadzenia ewidencji wymaganych przepisami o VAT, w tym ewidencji sprzedaży i zakupu oraz składania deklaracji podatkowych i rozliczania podatku.


Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.


Jednakże, ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwa rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwa rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.


Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują jeden przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy – podatnika VAT zwolnionego jako rolnika ryczałtowego (niemającego obowiązku składania deklaracji, wystawiania faktur) oraz jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wynika to z art. 113 ust. 3 ustawy, który stanowi, że w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.


Wnioskodawca zamierza podpisać umowę dotyczącą świadczenia usług związanych z chowem i hodowlą ryb lub roślin akwariowych przez rolnika ryczałtowego niezobowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nabywane usługi są wymienione – jak rozstrzygnięto wyżej – w załączniku nr 2 do ustawy.


W przedstawionych okolicznościach spełnione zostaną przesłanki pozwalające uznać usługodawcę za rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, dokonującego świadczenia usług rolniczych zwolnionych od podatku w związku z poz. 37 załącznika nr 2 do ustawy.


Tym samym stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.


Ad 3


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także obowiązku wystawienia faktury przez usługodawcę na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy, obowiązku stosowania art. 118 ustawy oraz obowiązku otrzymania oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy raz w okresie obowiązywania umowy.


Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.


Z powołanego przepisu wynika zasada wystawiania faktury przez podatnika dokonującego sprzedaży na rzecz wymienionych podmiotów, jakimi są: podatnik podatku VAT (podatku odpowiadającemu VAT) oraz osobie prawnej, która nie jest podatnikiem.


Odstępstwo od zasady wystawiania faktury przez sprzedawcę określone zostało m.in. w art. 117 ustawy. I tak zgodnie z art. 117 ustawy, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

 1. wystawiania faktur;
 2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
 3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
 4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Natomiast w myśl art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.


Na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”


Zgodnie z art. 116 ust. 4 ustawy w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument.


Z powyższych przepisów wynika brak obowiązku wystawienia faktury przez rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych. Jednocześnie w przypadku dostawy produktów rolnych (usługi rolniczej) przez rolnika ryczałtowego na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnik VAT – na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy – to nabywca wystawia fakturę VAT RR. W takim przypadku faktura VAT RR powinna zawierać oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy. Przy czym faktura może nie zawierać ww. oświadczenia tylko w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze.

Umowa kontraktacji została uregulowana w art. 613 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), zgodnie z którym przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.


Ilość produktów rolnych może być w umowie oznaczona także według obszaru, z którego produkty te mają być zebrane (§ 2).


Z powołanego przepisu wynika, że zawarcie umowy kontraktacji zobowiązuje producenta rolnego do wyprodukowania i dostawy produktów rolnych.


Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że jako podatnik VAT czynny będzie nabywał usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego. Ponadto wskazał, że wystawiona przez Spółkę Faktura VAT RR będzie zawierała między innymi oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.


W takich okolicznościach spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 116 ust. 1 ustawy zobowiązujące Wnioskodawcę do wystawienia faktury VAT RR. Wobec tego rolnik ryczałtowy świadczący na rzecz Spółki usługi rolnicze nie będzie posiadał obowiązku wystawienia faktury na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie z uwagi na to, że przedmiotem nabycia jest usługa rolnicza (chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych) świadczona na podstawie umowy niebędącej umową kontraktacji ani umową o podobnym charakterze, wobec tego nie znajdzie zastosowania art. 116 ust. 4 ustawy wskazujący na możliwość złożenia oświadczenia, w formie odrębnego dokumentu, tylko raz w okresie obowiązywania tej umowy. Tym samym Wnioskodawca powinien zawrzeć każdorazowo oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy na wystawianych fakturach VAT RR.


Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że będzie On zobowiązany stosować art. 118 ustawy i nie będzie mógł otrzymać oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy tylko raz w okresie obowiązywania umowy.


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należy uznać za prawidłowe


Ad 4


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku wystawienia i przekazania usługodawcy faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ust. 1 ustawy, dokumentującej wpłacone zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy.


Należy ponownie wskazać, że w myśl art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.


Ponadto zgodnie z art. 118 ustawy przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.


Biorąc pod uwagę definicję działalności rolniczej, zawartą w art. 2 pkt 15 ustawy, uznać należy, że rolnicy, prowadzący taką działalność, z wyjątkiem tych, którzy dobrowolnie dokonali rejestracji w zakresie VAT jako podatnicy VAT czynni oraz takich, którzy na podstawie odrębnych przepisów są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, z mocy ustawy są rolnikami ryczałtowymi w zakresie działalności rolniczej, tj. zarówno sprzedaży produktów rolnych pochodzących z tej działalności, jak również świadczenia usług rolniczych, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi dla podatników posiadających status rolnika ryczałtowego.


Wnioskodawca zamierza nabywać od rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy produkty rolne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.


Z przywołanych przepisów wynika, że obowiązek dokumentowania transakcji z rolnikiem ryczałtowym, m.in. wystawienia faktury RR w przypadku dostawy towaru (świadczenia usługi rolniczej) przez rolnika ryczałtowego został przeniesiony na nabywcę produktów rolnych lub usługobiorcę usługi rolniczej i nabywca powinien udokumentować taka transakcję poprzez wystawienie faktury VAT RR stosując zasady określone w art. 116 ustawy.


Wskazać należy, że regulacje dotyczące faktur VAT RR i szczególnej procedury przewidzianej dla rolników ryczałtowych przedstawiono w art. 115-118 ustawy.


Z przepisów tych wynika, że zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT nabywający produkty rolne (usługi rolnicze) od rolnika ryczałtowego jest obowiązany do wystawienia faktur VAT RR dokumentujących nabycie tych produktów (usług). Tym samym skoro przepisy szczególne nie przewidują wystawienia faktury VAT RR dla wpłaty zaliczek dla rolnika ryczałtowego, to zapłata zaliczek na poczet świadczonej usługi rolniczej nie wymaga dokumentowania fakturą VAT RR.


Należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że wpłacając zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego na świadczenie usług, Wnioskodawca nie powinien po wpłaceniu poszczególnych zaliczek (przedpłat) wystawiać i przekazywać usługodawcy faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ust. 1 ustawy. Faktury VAT RR Wnioskodawca powinien wystawiać i przekazywać usługodawcy dopiero po wykonaniu usług przez usługodawcę dla usługobiorcy.


Tym samym stanowisko w zakresie pytania nr 4 należy uznać za prawidłowe.


Ad 5


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również zgodności z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy faktur RR wystawionych przez Wnioskodawcę dotyczących świadczenia usług na rzecz usługobiorcy.

Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Podkreślić należy, że faktury VAT RR nie są fakturami w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy (definicja faktury) oraz art. 2 pkt 32 ustawy (definicja faktury elektronicznej).

W opisie sprawy wskazano, że Faktura RR wystawiona przez usługobiorcę będzie zawierała między innymi dane:

 1. numer kolejny dokumentu potwierdzającego nabycie usług, do którego została wystawiona faktura VAT RR;
 2. data wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie usług, do którego została wystawiona faktura VAT RR;
 3. okres trwania świadczenia usług objętych fakturą VAT RR, np. „podstawowy okres” lub wielokrotność „podstawowego okresu”, np. „dwa podstawowe okresy” itd.;
 4. numer i datę umowy, do której sporządzono fakturę VAT RR;
 5. nazwę usługobiorcy, tj. „Y.” spółka cywilna;
 6. adres usługobiorcy;
 7. imię i nazwisko usługodawcy;
 8. adres usługodawcy;
 9. numer identyfikacji podatkowej usługobiorcy;
 10. numer identyfikacji podatkowej usługodawcy;
 11. numer dowodu osobistego usługodawcy, datę jego wydania i nazwę organu, który go wydał;
 12. datę rozpoczęcia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR;
 13. datę zakończenia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR;
 14. datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy usługodawcy zaliczki (przedpłaty) lub daty dokonanych wpłat na rachunek bankowy usługodawcy zaliczek (przedpłat);
 15. datę wystawienia faktury VAT RR;
 16. numer kolejny faktury VAT RR;
 17. nazwę gatunku ryb lub roślin akwariowych, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR;
 18. ilość ryb lub roślin akwariowych, np. „dziesięć” i jednostkę miary, tj. „sztuk”, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR;
 19. oznaczenie (opis) klasy świadczonych usług, np. „klasa pierwsza”;
 20. oznaczenie (opis) jakości świadczonych usług, np. „jakość bardzo dobra”;
 21. wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 22. wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 23. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 24. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości świadczenia usług objętych fakturą VAT RR;
 25. wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 26. kwotę należności ogółem dotyczącą usług objętych fakturą VAT RR wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 27. czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia po stronie usługobiorcy lub czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia po stronie usługobiorcy i czytelny podpis osoby uprawnionej do otrzymania po stronie usługodawcy faktury VAT RR lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób (po stronie usługobiorcy i usługodawcy i odbiorcy faktury VAT RR może wystąpić ta sama osoba lub mogą wystąpić te same osoby);
 28. dane identyfikujące przelewy bankowe, np. takie jak: data przelewu, oznaczenie przelewu i kwota przelewu lub wyciągi bankowe, np. takie jak data wyciągu bankowego, oznaczenie wyciągu bankowego lub potwierdzenia wykonania operacji bankowych, np. takie jak data potwierdzenia wykonania operacji bankowej, oznaczenie potwierdzenia wykonania operacji bankowej, kwota potwierdzenia wykonania operacji bankowej, potwierdzające dokonanie przez usługobiorcę wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, itp.;
 29. oświadczenie usługodawcy w brzmieniu:
  „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”


Przytoczone wyżej przepisy wymieniają wprost elementy faktury VAT RR wystawionej przez zarejestrowanego podatnika VAT czynnego nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej elementy wymienione w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy.

Po dokonaniu analizy przedstawionych przez Wnioskodawcę danych mających znajdować się na fakturze VAT RR wystawionej przez Wnioskodawcę dla rolnika ryczałtowego należy stwierdzić, że wystawione faktury RR będą zawierały dane wynikające z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5 należy uznać za prawidłowe.


Ad 6


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również obowiązku wypłacania0 na rachunek bankowy usługodawcy poza zaliczką (przedpłatą) także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 115 ustawy oraz terminu wpłaty kwoty tego podatku.


Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy podatnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Przy czym na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Powołane przepisy obligują nabywcę produktów rolnych oraz usług rolniczych rozliczającego podatek VAT do wypłaty rolnikowi kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku. Przepisy wprost nie określają terminu zapłaty takiego zwrotu.


Zwrócić należy uwagę jednakże na warunek wynikający z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy, z którego wynika obowiązek zapłaty zwrotu kwoty zryczałtowanego podatku na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu przez podatnika zamierzającego zwiększyć kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikowi ryczałtowemu.


Wskazać należy, że - jak wynika z wniosku (pytanie nr 8) - Wnioskodawca jest podatnikiem zamierzającym zwiększać kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy. Wobec tego będzie On zobowiązany do wypłaty rolnikowi ryczałtowemu kwoty zryczałtowanego podatku na rachunek bankowy usługodawcy w terminie do 14. od nabycia usługi (chyba że zawarto umowę określającą dłuższy termin płatności).

Wnioskodawca wskazał, że będzie dokonywać wpłat zaliczek (przedpłat) obejmujących także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, na rachunek bankowy usługodawcy.

Wobec tego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że usługodawcy przyjmującemu od usługobiorcy zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy, przysługiwać będzie od usługobiorcy zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 115 ustawy, a usługobiorca wpłacając zaliczki (przedpłaty) powinien wypłacać usługodawcy także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku w momencie dokonywania wpłat zaliczek (przedpłat) na świadczenie usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 6 należy uznać za prawidłowe.

Ad 7

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okresy rozliczeniowe, w których Wnioskodawca będzie dokonywać wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Stosownie do ww. art. 116 ust. 6 ustawy zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Jednakże w myśl art. 116 ust. 9b ustawy przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z kolei z art. 116 ust. 9 pkt 1 ustawy przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty.

Ciężarem mechanizmu „zryczałtowanego zwrotu podatku” dla rolników ryczałtowych obarczono przede wszystkim podmioty nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od tych rolników bezpośrednio, przede wszystkim: punkty skupu, hurtownie, przetwórnie, niektóre sklepy itp. Ponadto na nabywającego od rolnika ryczałtowego produkty rolne (usługi rolnicze), a nie na tego rolnika nałożono obowiązek udokumentowania tej transakcji dostawy (usługi). Podatnik omawianego podatku bowiem, nabywający te produkty, rozliczając podatek, ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą zakup tych produktów, oznaczoną jako „Faktura VAT RR”. Aby jednak powyższe obowiązki nałożone na tych podatników były dla nich neutralne, w art. 116 ust. 6 ustawy przewidziano możliwość odzyskania z urzędu skarbowego kwoty podatku zryczałtowanego zapłaconego rolnikom, przy spełnieniu warunków podanych w tym przepisie.

Określony w przepisie art. 116 ust. 6 ustawy, mechanizm prawa do odliczenia przez podatników wypłaconych kwot zryczałtowanego podatku rolnikom ryczałtowym jest wyrazem zasady neutralności wypłacanych kwot dla kontrahentów rolników ryczałtowych. W zakresie, w jakim nabywane produkty lub usługi służą działalności uprawniającej podatnika do odliczenia podatku naliczonego, kwoty wypłaconego zryczałtowanego podatku nie mogą dla podatników być ciężarem w sensie ekonomicznym.

Mechanizm ten w ustawie o podatku od towarów i usług odzwierciedla art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6, stanowi kwotę podatku naliczonego, która obniża podatek należny podatnika stosownie do art. 86 ust. 1. W pełni zatem znajduje tu zastosowanie zasada neutralności dla podatnika tego podatku, która wyraża się tym, że przez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ekonomicznego ciężaru tego podatku. Realizacja zasady neutralności wyraża się w stworzeniu takich rozwiązań legislacyjnych, w ramach których podatek naliczony (zapłacony) przez podatnika w cenie nabytych towarów i usług do celów jego działalności opodatkowanej tym podatkiem może zostać odliczony, nie stanowiąc tym samym dla podatnika obciążenia kosztowego. Konieczność przestrzegania tej zasady jest akcentowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który w swoim orzecznictwie wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia zostało wprowadzone w tym celu, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów podatku zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego opisu sprawy, biorąc pod uwagę cytowane przepisy prawa stwierdzić należy, iż zapłata należności za usługę nabytą od rolnika ryczałtowego nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do podwyższenia kwoty podatku naliczonego.

A zatem Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, może zwiększyć kwotę podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, w rozliczeniu na okres rozliczeniowy, w którym dokonał zapłaty rolnikowi ryczałtowemu. Przy czym należy nadmienić, że zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy winny być spełnione pozostałe dwa warunki: związek nabytych produktów rolnych ze sprzedażą opodatkowaną oraz posiadanie dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty należności za produkty rolne. Przy czym wystawiona przez Spółkę faktura VAT RR potwierdzająca nabycie produktów rolnych powinna zawierać dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki (zaliczek) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zatem, gdy na fakturze VAT RR dokumentującej nabycie od rolnika ryczałtowego zostaną zamieszczone dane identyfikujące dokument potwierdzający przekazanie częściowych wpłat na rachunek bankowy rolnika, a częściowa zapłata za zakupiony towar nastąpi z zachowaniem warunków określonych w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy, podatnik ma prawo do powiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku zawartego w wystawionej fakturze VAT RR oraz prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy dokonania wpłaty stosownej części należności.


Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przepis art. 116 ust. 6 ustawy, nie sprzeciwia się zwiększeniu u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w odpowiedniej części zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano częściowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu.


W rezultacie Wnioskodawca może zwiększać kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku - w odniesieniu do zaliczki – w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty tej części należności za usługę rolniczą oraz za okres dokonania ostatniej końcowej płatności na rzecz rolnika ryczałtowego.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 6 należy uznać za prawidłowe.

Ad 8

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zastosowania przepisu art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy kiedy będzie wpłacał zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy obejmujące całe kwoty należności z tytułu nabycia usług, wystawiał i wydawał dokumenty potwierdzające nabycie usług, a po wykonaniu usług wystawiał i przekazywał usługodawcy faktury VAT RR, w których zostaną wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy.

Stosownie do cytowanego już art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Powyższy przepis reguluje prawo do wykazania kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, tj. zwiększenia u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty.

W myśl art. 116 ust. 9b ustawy przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Wnioskodawca będzie wpłacał zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy obejmujące całe kwoty należności z tytułu nabycia usług, wystawiał i wydawał usługodawcy dokumenty potwierdzające nabycie usług, a po wykonaniu usług wystawiał i przekazywał usługodawcy faktury VAT RR, w których zostaną wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy.

Wobec powyższego należy podzielić pogląd Wnioskodawcy, że w przepis art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy nie będzie miał zastosowania w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 8 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 0/0, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj