Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPP3.4512.666.2016.2.JM
z 25 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2016 r. (data wpływu 2 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2017 r. (data wpływu 9 lutego 2017 r.) i z dnia 17 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie statusu rolnika ryczałtowego w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w sytuacji gdy inny współwłaściciel dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej (pytania nr 1 i nr 2 wniosku) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie statusu rolnika ryczałtowego w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w sytuacji gdy inny współwłaściciel dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej oraz prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami związanymi z działalnością rolniczą.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 lutego 2017 r. (data wpływu 9 lutego 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania (oznaczonego we wniosku z dnia 28 listopada 2016 r. jako pytanie nr 2) oraz przedstawienie stanowiska w sprawie oceny stanu faktycznego w zakresie ww. pytania oraz pismem z dnia 17 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r. o sprostowanie omyłki w zakresie przeformułowanego pytania i stanowiska Wnioskodawczyni.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

… (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych oraz spedycyjnych pod firmą „X” (dalej: „Firma X”). Z tytułu prowadzonej działalności przez Firmę X Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym i składa deklaracje VAT. Niezależnie od powyższego Wnioskodawca wraz z małżonkiem jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego w R. (dalej „Gospodarstwo 1”) w udziale wynoszącym 50%. Wnioskodawca posiada status rolnika ryczałtowego i dotychczas nabywcy płodów rolnych (np. rzepaku) od Wnioskodawcy wystawiali faktury VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 1 ustawy o VAT. Drugim ze współwłaścicieli Gospodarstwa 1 jest niepowiązane w żaden (rodzinnie, kapitałowo, przez stosunek pracy etc.) sposób z Wnioskodawcą małżeństwo L., któremu również przysługuje łącznie 50% udziału. Współwłaściciel Gospodarstwa 1 – małżonek L. – w przeciwieństwie do Wnioskodawcy, który jak już wskazano jest rolnikiem ryczałtowym w odniesieniu do działalności rolniczej z wykorzystaniem Gospodarstwa 1 – jest podatnikiem podatku od towarów i usług również w związku z prowadzeniem własnej działalności rolniczej z wykorzystaniem Gospodarstwa 1.

Obecnie Wnioskodawca zamierza nabyć 50% udziałów w innym gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości H. (dalej: „Gospodarstwo 2”), którego dotychczasowi współwłaściciele mają status rolników ryczałtowych sprzedających m.in. rzepak, a także słomę w stanie nieprzetworzonym (PKWiU 01.11.50.0). Po nabyciu Gospodarstwa 2, drugi ze współwłaścicieli, który jest niepowiązany w żaden (rodzinnie, kapitałowo, przez stosunek pracy etc.) sposób z Wnioskodawcą pozostanie rolnikiem ryczałtowym, a Wnioskodawca zamierza rozliczać VAT związany z działalnością Gospodarstwa 2 na zasadach ogólnych, tj. wystawiać faktury sprzedaży na nabywców płodów rolnych oraz odliczać VAT od wydatków związanych z Gospodarstwem 2. Gospodarstwo 2 prowadzi i będzie prowadzić wyłącznie działalność rolniczą uznawaną w rozumieniu przepisów o VAT za działalność gospodarczą, a co za tym idzie nie będzie problemu z alokacją wydatków Wnioskodawcy (po wcześniejszym odjęciu udziału w kosztach przypadającego na pozostałych współwłaścicieli) do działalności podlegającej i niepodlegającej opodatkowaniu, a także nie będzie obowiązku liczenia przez Wnioskodawcę tzw. prewspółczynnika sprzedaży, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Z uwagi na fakt, że produkty rolne są towarami oznaczonymi co do gatunku, możliwe jest wydzielenie produktów przypadających na udział Wnioskodawcy oraz pozostałych współwłaścicieli zarówno Gospodarstwa 1, jak i Gospodarstwa 2.

W piśmie uzupełniającym z dnia 3 lutego 2017 r. (data wpływu 9 lutego 2017 r.) Wnioskodawczyni podała następujące informacje:

W odniesieniu do Gospodarstwa 1:

 1. Wnioskodawczyni nie zaznaczyła w deklaracji VAT-R kwadratu 34 – podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
 2. Wnioskodawczyni w sensie prawnym jest współwłaścicielem udziałowym Gospodarstwa 1, jednakże Wnioskodawczyni faktycznie nie prowadzi Gospodarstwa 1 wspólnie z małżeństwem L. bowiem nie ma między nimi zgody co do zasad prowadzenia Gospodarstwa 1. Obecnie został ustanowiony zarządca sądowy, który zarządza Gospodarstwem 1 do czasu fizycznego sądowego podziału Gospodarstwa 1.
 3. Małżonek Wnioskodawczyni nie jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
 4. Małżonek Wnioskodawczyni nie jest również podatnikiem VAT z tytułu działalności rolniczej prowadzonej z wykorzystaniem Gospodarstwa 1, a także z tytułu dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Na ten moment nie ma planów, aby małżonek Wnioskodawczyni był podatnikiem w zakresie, o którym mowa w poprzednim zdaniu.
 5. Dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej związanej z Gospodarstwem 1 dokonuje i do czasu sądowego podziału będzie dokonywał zarządca sądowy w imieniu wszystkich współwłaścicieli Gospodarstwa 1.
 6. W Gospodarstwie 1 nie są przetwarzane płody (produkty) rolne. Nie ma także w planach, aby z Gospodarstwa 1 była dokonywana dostawa towarów wytworzonych z ww. produktów rolnych.
 1. Towary, które są i mają być przedmiotem dostawy, a są płodami wytworzonymi przez Gospodarstwo 1 są klasyfikowane do następujących kodów PKWiU z 2008 r.:
  • 01.11 zboża,, rośliny strączkowe oraz nasiona oleiste, z wyłączeniem ryżu;
  • 01.11.l pszenica;
  • 03.11.3 jęczmień, żyto i owies;
  • 01.11.4 sorgo, proso i pozostałe zboża;
  • 01.11.5 słoma i plewy zbóż;
  • 01.11.92 Nasiona gorczycy;
  • 01.11.93 Nasiona rzepaku i rzepiku.


 1. Nabywane towary i usługi związane z działalnością rolniczą są i będą dokumentowane fakturami.
 2. Faktury zakupowe związane z działalnością rolniczą będą zawierały wszystkie elementy wymagane dla faktury, o których mowa w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, tj.:
  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
  7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
  8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  12. stawkę podatku;
  13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  15. kwotę należności ogółem.
 3. Dotychczas faktury związane z działalnością rolniczą Gospodarstwa 1 były wystawiane na poszczególnych współwłaścicieli, tj. zarówno na Wnioskodawczynię, jak i na małżonków L.
 4. Wnioskodawczyni będzie wykorzystywała nabywane przez siebie towary i usługi do działalności rolniczej zwolnionej z VAT.

W odniesieniu do Gospodarstwa 2:

 1. Wnioskodawczyni zamierza zaznaczyć w deklaracji VAT-R kwadrat 34 – podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
 2. Wnioskodawczyni w sensie prawnym będzie współwłaścicielem udziałowym Gospodarstwa 2, jednakże w sensie faktycznym będzie je prowadziła samodzielnie w części odpowiadającej Jej udziałom.
 3. Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej związanej z Gospodarstwem 2 będzie dokonywał każdy ze współwłaścicieli osobno na swój rachunek.
 4. W Gospodarstwie 2 nie będą przetwarzane płody (produkty) rolne. Nie ma także w planach, aby z Gospodarstwa 2 była dokonywana dostawa towarów wytworzonych z ww. produktów rolnych.
 5. Towary, które mają być przedmiotem dostawy, a będą płodami wytworzonymi przez Gospodarstwo 2 będą klasyfikowane do następujących kodów PKWiU z 2008 r.:
  • 01.11 zboża, rośliny strączkowe oraz nasiona oleiste, z wyłączeniem ryżu;
  • 01.11.1 pszenica;
  • 01.11.3 jęczmień, żyto i owies;
  • 01.11.4 sorgo, proso i pozostałe zboża;
  • 01.11.5 słoma i plewy zbóż;
  • 01.11.92 Nasiona gorczycy;
  • 01.11.93 Nasiona rzepaku i rzepiku. 1. Nabywane towary i usługi związane z działalnością rolniczą będą dokumentowane fakturami.
 2. Faktury zakupowe związane z działalnością rolniczą będą zawierały wszystkie elementy wymagane dla faktury, o których mowa w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, tj.:
  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
  7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
  8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  12. stawkę podatku;
  13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  15. kwotę należności ogółem.
 3. Na fakturach zakupowych będzie wskazywany tylko jeden ze współwłaścicieli, którego części gospodarstwa ten zakup będzie dotyczył.
 4. Wnioskodawczyni będzie wykorzystywała nabywane przez siebie towary i usługi związane z Gospodarstwem 2 do działalności rolniczej związanej z tym Gospodarstwem (tj. Gospodarstwem 2) podlegającej opodatkowaniu VAT.

Uzupełnienie stanu faktycznego dotyczącego Gospodarstwa 1)

Współwłaściciel Gospodarstwa 1 – małżonek L. – w przeciwieństwie do Wnioskodawczyni, która jest rolnikiem ryczałtowym w odniesieniu do działalności rolniczej z wykorzystaniem Gospodarstwa 1 – jest podatnikiem podatku od towarów i usług również w związku z prowadzeniem własnej działalności rolniczej z wykorzystaniem Gospodarstwa 1. Małżonek L., mimo że miał świadomość iż Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym w związku ze sprzedażą płodów rolnych pochodzących z Gospodarstwa 1, złożył bowiem zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w związku ze sprzedażą realizowaną przez to Gospodarstwo, nie uzyskując w tym zakresie zgody i nie informując wcześniej o tym Wnioskodawczyni. Obecnie Wnioskodawczyni nie mogąc dojść do porozumienia z małżeństwem L. na tle spraw majątkowych, złożyła wniosek do sądu o zniesienie współwłasności Gospodarstwa 1 poprzez fizyczny podział tego Gospodarstwa. Do czasu zakończenia postępowania sądowego dotyczącego został powołany zarządca sądowy celem podejmowania czynności zwykłego zarządu związanego z Gospodarstwem 1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. (we wniosku 1) Czy Wnioskodawca zachowuje swój status rolnika ryczałtowego w związku z działalnością rolniczą prowadzoną przez Gospodarstwo 1, a co za tym idzie nadal może rozliczać się z nabywcami produktów rolnych wytwarzanych przez Gospodarstwo 1 na zasadach dotyczących rolników ryczałtowych?
 2. (we wniosku 2 ostatecznie postawione w piśmie uzupełniającym z dnia 17 lutego 2017 r.) Czy w przypadku, gdy inny współwłaściciel Gospodarstwa 1 złożył skuteczne zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik VAT, Wnioskodawczyni może nadal sprzedawać produkty rolne wytwarzane przez Gospodarstwo 1 na zasadach dotyczących rolników ryczałtowych?

Zdaniem Wnioskodawcy

W ocenie Wnioskodawcy:

Ad 1. (we wniosku Ad. 1.) Wnioskodawca zachowuje swój status rolnika ryczałtowego w związku z działalnością rolniczą prowadzoną przez Gospodarstwo 1, a co za tym idzie nadal może rozliczać się z nabywcami produktów rolnych wytwarzanych przez Gospodarstwo 1 na zasadach dotyczących rolników ryczałtowych.

Ad 2. (we wniosku Ad. 2.) Wnioskodawca może sprzedawać produkty rolne wytwarzane przez Gospodarstwo 1 na zasadach dotyczących rolników ryczałtowych w zakresie, w jakim przysługuje mu prawo do rozporządzania tymi produktami jak właściciel.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, przez działalność rolniczą w rozumieniu przepisów o VAT rozumie się „produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych”. Ustawa o VAT dość szeroko definiuje również „działalność gospodarczą”, przez którą rozumie się „wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych” (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy o VAT) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. Konsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej, którą jest również działalność rolnicza, jest uznanie osób prowadzących tą działalność za podatników VAT. Podatnikami są bowiem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w cytowanym powyżej art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT (art. 15 ust. 4 ustawy o VAT). Podobnie, za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne w przypadku podatników prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach, np. nieprowadzących gospodarstwa rolnego (art. 15 ust. 5 ustawy o VAT). Ustawa o VAT definiuje „gospodarstwo rolne” w art. 2 pkt 16 poprzez odwołanie do definicji zawartej w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm., dalej: „Ust.Pod.Rol.”). Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ust.Pod.Rol., za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 tej ustawy (zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za działalność rolniczą Ust.Pod.Rol. uważa produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Ustawa o VAT rozróżnia dwie kategorie rolników, mianowicie rolnika ryczałtowego (1) – korzystającego ze zwolnienia od podatku VAT (art. 2 pkt 19 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT), jak też rolnika rozliczającego VAT na zasadach ogólnych (2), który albo obowiązany jest na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo zrezygnował ze zwolnienia z VAT (art. 43 ust. 3 Ustawy o VAT). Zarówno jeden, jak i drugi dokonuje dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, jednak ten pierwszy z tytułu takiej działalności jest zwolniony z VAT, drugi zaś podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie zrezygnował ze zwolnienia dla rolników ryczałtowych w zakresie sprzedaży produktów rolnych pochodzących z Gospodarstwa 1 oraz zamierza zrezygnować z takiego zwolnienia i rozliczać sprzedaż na ogólnych zasadach VAT w przypadku produktów pochodzących z Gospodarstwa 2.

Każdy ze współwłaścicieli, w tym także Wnioskodawca jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków, a co za tym idzie może być odrębnym podatnikiem VAT z tytułu dokonywanej sprzedaży produktów rolnych. Zasady tego opodatkowania są jednak ograniczone przez przepisy o VAT. Przykładowo, zgodnie z dominującym stanowiskiem organów podatkowych, w przypadku prowadzenia działalności rolniczej z wykorzystaniem gospodarstwa rolnego pozostającego składnikiem małżeńskiej wspólności majątkowej, wyłącznie jeden z małżonków może prowadzić działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Stanowisko to znane jest praktyce oraz przedstawicielom branży rolniczej, przykładowo o takiej interpretacji przepisów resortu finansów można przeczytać na stronie internetowej Krajowej Rady Izb Rolniczych, (źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/2562-rolnik-jako-podatnik-vat-wyjasnienia-resortu-finansow).

Przepisem ograniczającym odrębne prowadzenie działalności gospodarczej przez oboje małżonków jest art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Co więcej, z cytowanych wcześniej art. 15 ust. 4-5 ustawy o VAT wynika, że tylko jeden z tych małżonków jest podatnikiem VAT. Stanowisko to w odniesieniu do małżonków potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-648/13-4/ALN); Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji Indywidualnej z 10 czerwca 2013 r., sygn. ITPP1/443-259/13/JJ oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 września 2012 r. (sygn. IPPP2/443-501/12-5/RR/AK). Wprowadzenie tego rodzaju regulacji miało chronić budżet państwa przede wszystkim przed nadużyciami wynikającymi z działalności małżonków, z których jeden posiada status rolnika ryczałtowego, a drugi rozlicza VAT na zasadach ogólnych (korzystając z pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego). Ograniczenie dotyczy przede wszystkim małżonków objętych ustrojem wspólności małżeńskiej (łącznej). Prawdą jest, że „w sytuacji gdy ,.podatnik pełnoprawny” będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabywanych towarach i usługach na potrzeby danego gospodarstwa, a podatnik zwolniony od VAT będzie generował zasadniczą część sprzedaży tego gospodarstwa jako sprzedaż zwolnioną z VAT to może prowadzić to do nadużyć w rozliczeniu podatku VAT” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 sierpnia 2011 r., sygn. akt I FSK 1211/10). Z drugiej strony, prawo do rezygnacji ze status rolnika ryczałtowego (a przez to korzystanie ze zwolnienia z VAT wraz z korzystaniem ze zryczałtowanego zwrotu podatku) jako prawo fakultatywne sprawia, że dopuszczenie prowadzenia działalności gospodarczej (rolniczej) przez oboje małżonków pozostających we współwłasności majątkowej małżeńskiej mogłoby powodować pokusę złożenia takiego zgłoszenia wyłącznie przez jednego z nich, skoro na drugim nie ciążyłby taki obowiązek. W efekcie, dopuszczalnym byłby stan, o którym pisał NSA w cytowanym powyżej wyroku.

Inna jest jednak sytuacja małżonków mających rozdzielność małżeńską pozostających współwłaścicielami w częściach ułamkowych (współwłasność udziałowa). Inaczej także należy podejść do tych ograniczeń w przypadku osób dla siebie obcych pozostających współwłaścicielami jednego gospodarstwa rolnego, jak ma to miejsce w przypadku Gospodarstwa 1 i będzie miało miejsce w przypadku Gospodarstwa 2. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do wyboru adekwatnego i optymalnego dla siebie modelu opodatkowania przychodów i obrotów z działalności rolniczej. Swoją decyzją nie może również wiązać innych współwłaścicieli, zwłaszcza że z założenia współwłasność jest stanem jedynie przejściowym, a między współwłaścicielami nie zawsze jest zgoda co do wizji zarządu rzeczą wspólną, co staje się przedmiotem sporów sądowych o zniesienie współwłasności lub zarząd rzeczą wspólną. Niesprawiedliwym byłoby przyjęcie, że jeżeli jeden ze współwłaścicieli udziałowych zarejestruje się jako podatnik VAT czynny (na zasadzie kto pierwszy ten lepszy) nie konsultując się przy tym z pozostałymi współwłaścicielami, to wszyscy współwłaściciele gospodarstwa będą musieli podporządkować się rozliczeniom VAT tego, który pierwszy złożył zgłoszenie rejestracyjne, a co za tym idzie na niego będą wystawiane faktury i on będzie jedynym uprawnionym aby na fakturach wykazywać sprzedaż całości produktów. Nie bez znaczenia również jest fakt, że produkty rolne są towarami oznaczonymi co do gatunku, a co za tym idzie możliwe jest wydzielenie produktów przypadających na udział Wnioskodawcy oraz pozostałych współwłaścicieli zarówno Gospodarstwa 1, jak i Gospodarstwa 2. Z tego właśnie powodu, w ocenie Wnioskodawcy zachowuje on swój status rolnika ryczałtowego w związku z działalnością rolniczą prowadzoną przez Gospodarstwo 1. W konsekwencji nadal może rozliczać się z nabywcami produktów rolnych wytwarzanych przez Gospodarstwo 1 na zasadach dotyczących rolników ryczałtowych mimo że współwłaściciele Gospodarstwa 1 – małżonek L – jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Możliwość sprzedaży produktów rolnych ze stawką zwolnioną, z której korzystają rolnicy ryczałtowi obejmuje jedynie tę część sprzedawanych produktów, która proporcjonalnie przypada na Wnioskodawcę. Wnioskodawca może więc sprzedawać produkty rolne wytwarzane przez Gospodarstwo 1 na zasadach dotyczących rolników ryczałtowych w zakresie, w jakim przysługuje mu prawo do rozporządzania tymi produktami jak właściciel.

W ocenie Wnioskodawczyni, nawet jeżeli inny współwłaściciel Gospodarstwa 1 złożył skuteczne zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik VAT, Wnioskodawczyni może nadal sprzedawać produkty rolne wytwarzane przez Gospodarstwo 1 na zasadach dotyczących rolników ryczałtowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Gospodarstwem rolnym – w myśl art. 2 pkt 16 ww. ustawy – jest gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

I tak, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 ustawy wynika, iż w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r., naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Z opisu sprawy wynika Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych oraz spedycyjnych. Z tytułu prowadzonej działalności przez Firmę X Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym i składa deklaracje VAT. Wnioskodawca wraz z małżonkiem jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego („Gospodarstwo 1”) w udziale wynoszącym 50%. Wnioskodawca posiada status rolnika ryczałtowego i dotychczas nabywcy płodów rolnych (np. rzepaku) od Wnioskodawcy wystawiali faktury VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 1 ustawy o VAT. Drugim ze współwłaścicieli Gospodarstwa 1 jest niepowiązane w żaden (rodzinnie, kapitałowo, przez stosunek pracy etc.) sposób z Wnioskodawcą małżeństwo L., któremu również przysługuje łącznie 50% udziału. Współwłaściciel Gospodarstwa 1 – małżonek L. – w przeciwieństwie do Wnioskodawcy, który jest rolnikiem ryczałtowym w odniesieniu do działalności rolniczej z wykorzystaniem Gospodarstwa 1 – jest podatnikiem podatku od towarów i usług również w związku z prowadzeniem własnej działalności rolniczej z wykorzystaniem Gospodarstwa 1. Wnioskodawczyni w sensie prawnym jest współwłaścicielem udziałowym Gospodarstwa 1, jednakże Wnioskodawczym faktycznie nie prowadzi Gospodarstwa 1 wspólnie z małżeństwem L. bowiem nie ma między nimi zgody co do zasad prowadzenia Gospodarstwa 1. Obecnie został ustanowiony zarządca sądowy, który zarządza Gospodarstwem 1 do czasu fizycznego sądowego podziału Gospodarstwa 1. Dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej związanej z Gospodarstwem 1 dokonuje i do czasu sądowego podziału będzie dokonywał zarządca sądowy w imieniu wszystkich współwłaścicieli Gospodarstwa 1.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas za podatnika jest uważana osoba, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym stanowi art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy tym, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w art. 96 ust. 2 tej ustawy wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

W analizowanej sprawie prowadzone gospodarstwo rolne jest własnością wspólną. Jak wskazano we wniosku został ustanowiony zarządca sądowy, który zarządza Gospodarstwem 1 do czasu fizycznego sądowego podziału Gospodarstwa 1, a dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej związanej z Gospodarstwem 1 dokonuje i do czasu sądowego podziału będzie dokonywał zarządca sądowy w imieniu wszystkich współwłaścicieli Gospodarstwa 1. W rzeczywistości nie ma więc niezależnych od siebie gospodarstw rolnych, w których współwłaściciele prowadzą gospodarstwo rolne w pełni autonomicznie. Współwłaściciele nie prowadzą dwóch odrębnych gospodarstw rolnych z których każde jest samodzielne pod względem technicznym i ekonomicznym. Zatem nie powstały dwa niezależne gospodarstwa rolne, w których działalność rolnicza prowadzona jest w sposób samodzielny przez małżeństwo – L. i będzie prowadzona w sposób samodzielny przez Wnioskodawczynię. Należy zaznaczyć, że aby prowadzone przez współwłaścicieli gospodarstwa rolne uznać za niezależne muszą stanowić gospodarstwa, które wraz z prawami związanymi z ich prowadzeniem, przedstawiają zorganizowane całości gospodarcze w rozumieniu art. 55³ Kodeksu cywilnego. Co więcej, wszelkie decyzje związane z prowadzeniem i kierowaniem tymi gospodarstwami współwłaściciele powinni podejmować odrębnie.

W niniejszych okolicznościach reprezentantem prowadzonego gospodarstwa rolnego jest małżonek L., z uwagi na dokonaną przez Niego rejestrację jako podatnik VAT czynny. Małżonek L. zarejestrował się w imieniu całego gospodarstwa, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 4 w zw. z art. 96 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Zatem gospodarstwo rolne prowadzone przez Wnioskodawczynię i małżeństwo L. dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego reprezentantem, jak wyżej wskazano, jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – małżonek L. Opodatkowanie działalności rolniczej w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego obejmuje wszystkie wymienione w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT czynności i nie można wyłączać niektórych z nich do rozliczania przez oddzielnego podatnika VAT. Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące rolników w zakresie ich rejestracji i opodatkowania są zapisami szczególnymi i nie rozciągają się na wszystkich podatników. W obrębie tej działalności przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają regulacje szczególne, odmienne niż dla działalności gospodarczej prowadzonej w innym zakresie niż działalność rolnicza. Z uregulowań tych bezwzględnie wynika, że w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. Tak więc nie jest możliwy zaprezentowany w złożonym wniosku dualizm polegający na tym, że w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego, w którym określono równe udziały bez dokonania zniesienia współwłasności, funkcjonowało dwóch podatników podatku od towarów i usług, gdzie jeden będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a drugi podatnik podatku VAT będzie korzystał ze zwolnienia od tego podatku i miał status rolnika ryczałtowego.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego dla dokonywanej sprzedaży produktów rolnych z Gospodarstwa nr 1.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej statusu rolnika ryczałtowego w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w sytuacji gdy inny współwłaściciel dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej (pytania nr 1 i nr 2 wniosku). Natomiast wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami związanymi z działalnością rolniczą (pytania

nr 3 i nr 4 wniosku) zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41799 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj