Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPP3.4512.814.2016.2.MN
z 24 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 listopada 2016 r. (data wpływu 18 listopada 2016 r.) uzupełnionym pismem z 10 lutego 2017 r. (data wpływu 15 lutego 2017 r.) oraz pismem z 21 lutego 2017 r. (data wpływu 22 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania zespołu składników majątkowych w postaci pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjnej obsługi za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania – jest prawidłowe,
 • uznania zespołu składników majątkowych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych w postaci pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjnej obsługi za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania oraz uznania zespołu składników majątkowych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 lutego 2017 r. (data wpływu 15 lutego 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 2 lutego 2017 r. znak: 2461-IBPP3.4512.814.2016.1.MN oraz pismem z 21 lutego 2017 r. (data wpływu 22 lutego 2017 r.).


W przedmiotowym wniosku uzupełnionym wnioskiem z 10 lutego 2017 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

xxx (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zamierza założyć spółkę kapitałową (wspólnie z inną firmą) i wnieść do założonej spółki zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, a także pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjnej obsługi. W ramach tej czynności zostanie wniesiony sprzęt komputerowy, meble i oprogramowanie.

Od dnia 1 listopada 2016 r. Spółka oddała do używania fragment gruntu pod konstrukcję reklamową, przychód z reklamy, pobierany będzie od grudnia 2016 r.

Z chwilą aportu do nowej spółki przejdą również pracownicy, którzy na dzień dzisiejszy są zatrudnieni w Spółce, w pionie obsługującym wspólnoty. W zamian za aport Spółka obejmie udziały w nowoutworzonej spółce. Aport zostanie wyceniony z uwzględnieniem wartości rynkowej poszczególnych składników. Poza opisanymi składnikami w ramach aportu zostaną wniesione również należności wynikające z faktur wystawionych dla wspólnot mieszkaniowych za czynności związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych oraz zobowiązania wynikające z wynagrodzeń dla pracowników obsługujących wspólnoty.

Wynagrodzenia w Spółce są wypłacane do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, co oznacza, że pracownicy przechodząc do nowej spółki z początkiem danego miesiąca otrzymają wynagrodzenie za poprzedni miesiąc (przepracowany w Spółce) już od nowej spółki, do której przejdą w ramach aportu.

Nowa spółka na działce wniesionej aportem planuje wzniesienie budynków mieszkalnych przeznaczonych na wynajem, natomiast pion obsługujący wspólnoty będzie stanowił zaplecze administracyjne niezbędne do funkcjonowania nowej spółki.

Obecnie w Spółce płace wraz z narzutami pracowników pionu obsługującego wspólnoty są ewidencjonowane na wydzielonych kontach w księgach Spółki, co pozwala na jednoznaczne określenie kosztów bezpośrednich funkcjonowania tego pionu. Również koszty związane z działką, która ma być przedmiotem aportu można, w sposób jednoznaczny, wydzielić spośród innych kosztów ponoszonych przez Spółkę.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nie wchodzi aktualnie oraz na dzień wniesienia aportu w strukturę pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych. Nie stanowią jednego obszaru działalności Spółki.

Zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nie jest w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy „majątkiem” przypisanym do pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych.

Pion zajmujący się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjną obsługą jest w istniejącym przedsiębiorstwie, w schemacie organizacyjnym wyodrębnionym organizacyjnie pionem.

Pion zajmujący się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjną obsługą jest w istniejącym przedsiębiorstwie wyodrębniony funkcjonalnie poprzez:

 • dysponuje wszystkimi aktywami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo w działalności z zakresu obsługi wspólnot mieszkaniowych będą to w szczególności prawo do umów zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi, wyposażenie pomieszczeń biurowych (szafki, biurka), sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, bazy danych, drukarki i kopiarki, telefony stacjonarne i komórkowe (składniki materialne umożliwią realizację wszystkich czynności z zakresu obsługi wspólnot mieszkaniowych).
 • do pionu przypisany jest zespół pracowników merytorycznych odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności wspólnot mieszkaniowych.

Pion zajmujący się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjną obsługą jest w istniejącym przedsiębiorstwie wyodrębniony finansowo tzn. jest prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych, która pozwala/pozwoli w ramach prowadzonej działalności na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Część przedsiębiorstwa zajmująca się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjnej obsługi, która zostanie wniesiona aportem do nowo utworzonej spółki kapitałowej, stanowi zespół funkcjonalnie ze sobą połączonych składników materialnych i niematerialnych, który na dzień dokonania tego aportu będzie w stanie funkcjonować na rynku jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, nie będzie posiadał swojego miejsca w schemacie organizacyjnym w przedsiębiorstwie.

Zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, nie będzie wyodrębniony funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, nie będzie wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, nie będzie w stanie funkcjonować na rynku jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Na bazie nabytego zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych nabywca części przedsiębiorstwa będzie prowadzić dotychczasową działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (przedstawione w piśmie z 10 lutego 2017 r.):

Czy wniesienie aportu w postaci opisanego we wniosku zespołu składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a tym samym stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy do czynności takiej nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku do towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy opisany w części G wniosku zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Sama ustawowa definicja wskazuje, że do uznania określonej grupy składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędnym jest, aby składniki te mogły stanowić podstawę do prowadzenia działalności gospodarczej. Ma zatem znaczenie „docelowe” przeznaczenie tych składników, rozumiane jako cel, do którego zostaną wykorzystane. Wnoszona działka, dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz towarzyszący jej pion obsługujący wspólnoty przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wystarcza do tego, aby na ich podstawie prowadzić działalność do jakiej zostały przeznaczone, to znaczy zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, budowę budynków na cele mieszkalne. Nowa spółka, która ma się stać beneficjentem aportu nie będzie musiała się wyposażyć w żadne dodatkowe składniki majątku, aby rozpocząć działalność, a co za tym idzie można uznać, bez wątpliwości, że stanowią one zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Potwierdzenie prawidłowości prezentowanej tezy odnaleźć można również w wyroku WSA z 25 listopada 2015 roku (sygnatura: I SA/Sz 1517/14). W tezie wyroku możemy przeczytać:

 1. Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza, natomiast wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.
 2. Aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Jak zostało to wykazane wyżej umożliwią spółce otrzymującej aport podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności uzupełniania zaplecza składników o inne elementy.

Podobnie orzekł też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 maja 2012 roku (sygnatura: I FSK 1223/11). Sąd zauważył: Za całkowicie prawidłowy uznać należy wniosek, że użyte w art. 6 ust. 1 u.p.t.u. pojęcie „przedsiębiorstwo” obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu.

Mając na uwadze powołane orzeczenia, które stanowią jedynie fragment ugruntowanej linii orzecznictwa, na tle opisanego stanu faktycznego uznać należy, że aport, którego zamierza dokonać Spółka będzie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, skutkiem czego zostanie wyłączony spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • uznania zespołu składników majątkowych w postaci pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjnej obsługi za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania – jest prawidłowe,
 • uznania zespołu składników majątkowych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Natomiast, w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

W ocenie Organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zamierza założyć spółkę kapitałową i wnieść do założonej spółki zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, a także pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjnej obsługi. Z chwilą aportu do nowej spółki przejdą również pracownicy, którzy na dzień dzisiejszy są zatrudnieni w Spółce, w pionie obsługującym wspólnoty. W zamian za aport Spółka obejmie udziały w nowoutworzonej spółce. Aport zostanie wyceniony z uwzględnieniem wartości rynkowej poszczególnych składników. Poza opisanymi składnikami w ramach aportu zostaną wniesione również należności wynikające z faktur wystawionych dla wspólnot mieszkaniowych za czynności związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych oraz zobowiązania wynikające z wynagrodzeń dla pracowników obsługujących wspólnoty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania, czy opisany przez niego zespól składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie dochodzi do zbycia dwóch odrębnych od siebie „zespołów składników materialnych i niematerialnych”. W opisie sprawy jednoznacznie wskazano, że zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nie wchodzi aktualnie oraz na dzień wniesienia aportu w strukturę pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych. Nie stanowią jednego obszaru działalności Spółki. Zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nie jest w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy „majątkiem” przypisanym do pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych.

A zatem w rozpatrywanej sprawie należy dokonać rozstrzygnięcia czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa osobno dla zbycia pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjnej obsługi oraz osobno dla zespołu składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Jak już wyjaśniono zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest tylko sumą jego składników, lecz ich zorganizowanym zespołem. Aby uznać dany zespół składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Pion zajmujący się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjną obsługą jest w istniejącym przedsiębiorstwie, w schemacie organizacyjnym wyodrębnionym organizacyjnie pionem. W istniejącym przedsiębiorstwie wyodrębniony jest funkcjonalnie poprzez:

 • dysponuje wszystkimi aktywami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo w działalności z zakresu obsługi wspólnot mieszkaniowych będą to w szczególności prawo do umów zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi , wyposażenie pomieszczeń biurowych (szafki, biurka), sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, bazy danych, drukarki i kopiarki telefony stacjonarne i komórkowe (składniki materialne umożliwią realizację wszystkich czynności z zakresu obsługi wspólnot mieszkaniowych).
 • do pionu przypisany jest zespół pracowników merytorycznych odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności wspólnot mieszkaniowych.

Ww. pion w istniejącym przedsiębiorstwie jest wyodrębniony również finansowo tzn. jest prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych, która pozwala/pozwoli w ramach prowadzonej działalności na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto Wnioskodawca wyraźnie zaznaczył, że część przedsiębiorstwa zajmująca się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjnej obsługi, która zostanie wniesiona aportem do nowo utworzonej spółki kapitałowej, stanowi zespół funkcjonalnie ze sobą połączonych składników materialnych i niematerialnych, który na dzień dokonania tego aportu będzie w stanie funkcjonować na rynku jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Na bazie nabytego zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych nabywca części przedsiębiorstwa będzie prowadzić dotychczasową działalność gospodarczą.

Na podstawie powołanych przepisów prawa w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjną obsługą jest w istniejącym przedsiębiorstwie – jak wynika z okoliczności sprawy – wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie oraz zawiera elementy wystarczające dla kontynuacji działalności. Na bazie nabytego zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych nabywca części przedsiębiorstwa będzie prowadzić dotychczasową działalność gospodarczą.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku zespół składników majątku w postaci pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjną obsługą, który ma być przedmiotem aportu, spełnia warunki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zdefiniowaną w art. 2 pkt 27e ustawy. Konsekwentnie, sprzedaż ww. składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa – na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy – nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiotem zbycia będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa spełniająca kryteria określone w art. 2 pkt 27e ustawy VAT i do czynności tej na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepisy ustawy VAT nie będą miały zastosowania, jest prawidłowe.

Odmienna sytuacja będzie miała miejsce odnośnie zbycia zespołu składników majątkowych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.

W opisie sprawy Wnioskodawca wyraźnie zaznaczył, że zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, nie będzie posiadał swojego miejsca w schemacie organizacyjnym w przedsiębiorstwie, nie będzie wyodrębniony funkcjonalnie ani finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie oraz nie będzie w stanie funkcjonować na rynku jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że nie zostały spełnione przesłanki do uznania przedmiotowego zespołu składników w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wskazany przez Wnioskodawcę zespół składników, nie będzie posiadał samodzielności gospodarczej i nie będzie realizował jej w praktyce. Tym samym, zespół ten nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Opisane składniki majątkowe stanowią jedynie sumę tych składników, brak im jednak w stopniu dostatecznym cech „zorganizowania”.

Mając na względzie wykładnię powołanych wyżej przepisów oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że będące przedmiotem transakcji zespół składników majątku w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nie stanowi zorganizowanej jego części, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Tym samym, ww. czynność nie będzie objęta dyspozycją art. 6 pkt 1 ustawy.

Powyższe oznacza zatem, że zbycie opisanych aktywów stanowi odpłatną dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • uznania zespołu składników majątkowych w postaci pionu zajmującego się obsługą wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ksiąg wspólnot i ich techniczno-organizacyjnej obsługi za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania – jest prawidłowe,
 • uznania zespołu składników majątkowych w postaci niezabudowanej działki gruntu, dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych na tej działce wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania – jest nieprawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Tym samym w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienne zdarzenie przyszłe, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do, , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41799 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj