Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
0461-ITPP2.4512.138.2017.1.DM
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. (data wpływu 10 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z realizacji projektu „…” oraz braku prawa do obniżenia kwoty podatku w ramach korekty deklaracji – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 10 lutego 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z realizacji projektu „…” oraz braku prawa do obniżenia kwoty podatku w ramach korekty deklaracji.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.


Gmina Z. (dalej jako Gmina) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako VAT). Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania nałożone na nią ustawą o samorządzie gminnym, nie jest uznawana za podatnika, art. 15 ust. 6 ustawy VAT, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.


W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina dokonuje:


  1. czynności opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek, jak: najem lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, sprzedaży działek,
  2. czynności zwolnione z podatku VAT, jak: wynajem lokali mieszkalnych łącznie z kosztami dodatkowymi (opłatą mediów).


Gmina jest inwestorem zadania pn. „T.” (zwanego jako projekt). Na realizację ww. zadania Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ..., ze środków Unii Europejskiej, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne z RPO na lata 2014-2020. Przy składaniu wniosku przyjęto, że realizując projekt podatek VAT stanowił będzie koszt kwalifikowalny zadania, jeżeli Gmina nie ma możliwości w żaden inny sposób odzyskać go, co zobowiązana była udokumentować odpowiednim oświadczeniem. Jednocześnie Gmina zobowiązała się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części lub całości poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku, art. 91 ust. 7-8 podatku VAT. Realizowany przez Gminę projekt obejmuje roboty termomodernizacyjne i zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacji z tytułu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w następującym zakresie:


  • ocieplenie ścian nad ostatnią kondygnacją, termomodernizacja ścian piwnic i nadziemia,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace wykończeniowe i brukarskie na zewnątrz budynku,
  • modernizacja oświetlenia na LED i urządzeń elektrycznych,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej i wymienników powietrza dolotowo-wyciągowych z rekuperatorami ciepła,
  • modernizacja instalacji c.w.u. i usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania.


Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 16 listopada 2016 r., planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 20 listopada 2017 r.

Faktury dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki na projekt zostaną wystawione na Gminę. Dofinansowanie udzielone zostanie w formie refundacji części poniesionych na inwestycję wydatków. Przedmiot inwestycji, w którym funkcjonuje Szkoła Podstawowa w P.. oraz infrastruktura towarzysząca wykorzystywana na potrzeby prowadzenia działalności oświatowej, przekazane zostały decyzją w trwały zarząd Szkole Podstawowej w P.. na czas nieokreślony.

Nakłady poniesione na realizację inwestycji na podstawie dokumentu PT zostaną przekazane dla Szkoły Podstawowej w P.. i zwiększą wartość budynku szkoły.

Beneficjentem projektu jest Gmina. Zarządzaniem produktami powstałymi w wyniku realizacji projektu będzie zajmować się jednostka organizacyjna gminy - Szkoła Podstawowa w P.. W budynku „Szkoły Podstawowej w P.. znajduje się Szkoła Podstawowa”, która realizuje nieodpłatnie zadania publiczne Gminy z zakresu edukacji.

Do 31 grudnia 2016 r. Szkoła Podstawowa była odrębnym od Gminy, ale niezarejestrowanym podatnikiem VAT. Korzystała ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ustawy VAT.

Szkoła wykorzystuje swój budynek do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tzn. do świadczenia nieodpłatnie usług edukacyjnych w ramach zadań statutowych jednostki.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła na terenie Gminy centralizacja VAT.

Po zakończeniu projektu pn. „…” budynek będzie posiadał ogólne źródło ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej. W związku z uregulowaniem sposobu ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej koszty dodatkowe, w tym opłaty z tytułu energii elektrycznej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz cieplnej (c.o.), będą niższe.

Po centralizacji VAT od 1 stycznia 2017 r. nazwa podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży wpisywana będzie na fakturach następująco:

Sprzedawca – Gmina,

Wystawca - Szkoła Podstawowa w P..


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


  1. Czy Gminie, realizującej projekt pn. „…” jako Beneficjentowi, należy się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych zwrot podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji?
  2. Czy po centralizacji VAT w Gminie (mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) C-276/14 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt I FPS 4/15), Gmina po realizacji projektu pn. „…” ma możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, również w ramach korekty deklaracji, o której mowa w art. 86 ust. 13 i 13a oraz w trybie art. 91 ust. 7-8 ustawy o VAT)?


Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Nie ma prawa do ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „…”. Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Szkoła Podstawowa w P.., jako jednostka organizacyjna Gminy, w chwili obecnej nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, bowiem korzysta ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ustawy o VAT.

Gmina do 31 grudnia 2016 r. stosowała model rozliczeń, który wskazywał, iż rozlicza się odrębnie od swoich jednostek organizacyjnych.

Ad. 2. Uchwała z dnia 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13/NSA) uznała za konieczne wprowadzenie centralizacji podatku VAT w samorządach. Komunikat Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2016 r. określa termin, do którego należy dokonać centralizacji - do 1 stycznia 2017 r. Z powyższego wynika, że Szkoła Podstawowa w P.., zgodnie z wyrokiem NSA, nie może być traktowana jako odrębny podatnik od jednostki samorządu terytorialnego, która go utworzyła.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Realizacja przez Gminę projektu pn. „…” będzie związana z wykonywaniem zadań publicznoprawnych, tj. zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) obejmujących zadania z zakresu edukacji publicznej, a także utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Efektami realizacji projektu będzie zarządzać Szkoła Podstawowa - nieruchomość w trwałym zarządzie szkoły.

Powyższe oznacza, iż zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu pn. „…” będą związane z wykonywaniem czynności zwolnionych i niepodlegających podatkowi VAT. Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, również w ramach korekty deklaracji przy wykonywaniu ww. inwestycji.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, z których wynika m.in., że budynek, o którym mowa we wniosku podlegający termomodernizacji, nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.


Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41652 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj