Interpretacja Ministra Finansów
PL-LM.8301.6.2015
z 23 listopada 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA OGÓLNA


Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), uwzględniając ukształtowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny linię orzeczniczą dotyczącą zakresu wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, z późn. zm.), przekazuję następujące wyjaśnienia.


Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie precyzują zakresu wyłączenia z opodatkowania czynności w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami, odwołując się jedynie ogólnie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Wątpliwości więc budzi stosowanie przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do czynności dokonywanych na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z późn. zm.). W świetle tego przepisu Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym.

W dotychczasowych interpretacjach organów podatkowych prezentowane jest stanowisko zgodnie z którym umowa sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, np. w wyroku z dnia 11 lutego 2015 r. sygn. akt II FSK 3580/14 Sąd stwierdził, iż art. 40a ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1 (a więc dokonywanej przez Lasy Państwowe sprzedaży nieprzydatnych im nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie), następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami; z kolei art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera przepisy określające sposób ustalania ceny nieruchomości. Niewątpliwie zatem art. 40a ust. 2 ustawy o lasach jest zawartym w innej ustawie, niż ustawa o gospodarce nieruchomościami, przepisem dotyczącym gospodarki nieruchomościami; skoro stanowi materialnoprawną podstawę sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz ustalenia ceny sprzedaży (wraz ze wskazanym w odesłaniu przepisem ustawy o gospodarce nieruchomościami), jest przepisem o gospodarce nieruchomościami w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. g) p.c.c.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2015 r. sygn. akt: II FSK 135/15, II FSK 430/15, II FSK 1547/15, z dnia 5 sierpnia 2015 r. sygn. akt: II FSK 32/15, II FSK 4079/14, oraz z dnia 21 sierpnia 2015 r. sygn. akt II FSK 4055/14.

W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne dokonane na podstawie art. 40a ustawy o lasach.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41538 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj