Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP2/443-773/13-2/MR
z 8 listopada 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2013 r. (data wpływu 13 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy brak sprzeciwu i brak akceptacji odbioru noty korygującej, spełnia wymogi akceptacji, o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy brak sprzeciwu i brak akceptacji odbioru noty korygującej, spełnia wymogi akceptacji, o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zainteresowany nabywa towary i usługi związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie wskutek uchwały rady gminy właściwej dla miejscowości, gdzie znajduje się siedziba jego przedsiębiorstwa, doszło do zmiany nazwy ulic. Spowodowało to faktycznie zmianę danych adresowych miejsca prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Stąd też Zainteresowany był zobowiązany do dokonania określonych zmian danych m.in. w urzędzie skarbowym, czego dopełniono.

Powyższe powoduje również, że faktury VAT dokumentujące nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi (na potrzeby wykonywania czynności opodatkowanych) powinny być obecnie wystawiane na jego dane ze zmienionymi danymi adresowymi. Niestety nie wszyscy kontrahenci Zainteresowanego, od których nabywa towary i usługi zmienili dane właściwe do wystawiania na jego rzecz faktur VAT. Niektórzy z nich posiadają jeszcze dane sprzed uchwały rady gminy, o czym mowa powyżej.

W związku z powyższym zdarzają się sytuacje, w których Wnioskodawca otrzymuje faktury wystawione na „stare” dane, tj. nie uwzględniające w adresie prowadzonej przez niego działalności prawidłowej obecnie (po zmianie) nazwy ulicy. W związku z tym Zainteresowany ma zamiar wysłać do takich podmiotów przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej, noty korygujące, w ramach których wskazany będzie prawidłowy adres, który powinien widnieć na wystawionej fakturze. Wnioskodawca do noty ma zamiar dołączyć adnotację: „W przypadku braku akceptacji otrzymanej przez Państwa noty korygującej, proszę o kontakt pod wskazanym adresem, numerem telefonu lub e-mailem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania”. Przy tym Zainteresowany podaje swoje dane kontaktowe: adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres e-mailowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu i braku zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta Wnioskodawcy (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) należy uznać, że doszło do jej akceptacji, o której stanowi § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 ze zm.) – dalej jako rozporządzenie?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Z kolei, jak stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 ww. aktu wykonawczego faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Na tej podstawie należy stwierdzić, że pomyłka na fakturze dotycząca m.in. adresu nabywcy, czy sprzedawcy towaru/usługi może być poprawiona poprzez wystawienie przez nabywcę noty korygującej. Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia, nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Obecne brzmienie wskazanej regulacji zostało zmienione w porównaniu do tego sprzed dnia 1 stycznia 2013 r.

Otóż wówczas, w myśl § 15 ust. 2 rozporządzenia, nota korygująca była obowiązkowo przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z jej kopią. Dodatkowo dla zaistnienia efektu wywołanego doręczeniem noty korygującej kontrahentowi, koniecznym było uzyskanie pisemnego potwierdzenia jej (noty) akceptacji. § 15 ust. 4 stanowił bowiem, że jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej.

Obecnie brzmienie § 15 ust. 2 rozporządzenia to: „nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury”. Prawodawca nie nakazuje już zatem przesyłania noty korygującej do wystawcy faktury, ani dostarczania mu jej kopii. Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2013 r. uchylono § 15 ust. 4 rozporządzenia stanowiący o konieczności pisemnej akceptacji noty korygującej przez wystawcę faktury.

Należy zatem uznać, że obecnie wymogi co do wystawiana i akceptacji not korygujących zostały w znaczący sposób złagodzone. Prawodawca wymaga wyłącznie, aby taka nota została zaakceptowana przez wystawcę faktury. Pomija jednocześnie to, w jaki sposób miałaby zostać wyrażona taka akceptacja.

Biorąc pod uwagę wykładnię wewnętrzną, jak i wykładnię historyczną, przede wszystkim należy stwierdzić, że z pewnością w obecnym brzmieniu przepisów rozporządzenia akceptacja noty korygującej nie musi następować wyłącznie w formie pisemnej. Możliwe jest zatem akceptowanie not korygujących przez wystawcę faktury w dowolny sposób, tj. np. ustnie, przez podpis, przez wysłanie wiadomości mailowej, tekstowej, etc. Prawodawca nie wprowadza tu żadnego katalogu zamkniętego form akceptacji noty korygującej.

Dlatego należy też stwierdzić, że brak wyrażenia sprzeciwu (braku akceptacji) noty korygującej oznacza, że została ona zaakceptowana niejako w sposób dorozumiany. Oczywiście jednak w takim wypadku należałoby posiadać potwierdzenie otrzymania przez wystawcę faktury takiej noty korygującej, aby uznać, że miał on możliwość wyrażenia dla niej braku akceptacji. Taki sposób rozumienia wskazanych regulacji jest po pierwsze zgodny z językowym brzmieniem § 15 rozporządzenia. Realizuje cel, który prawodawca stawia dla tego rodzaju dokumentów korygujących de facto pisarskie pomyłki na fakturach VAT. Poza tym na takie rozumienie przedstawionych regulacji wskazuje wykładnia systemowa wewnętrzna pojmowana również w kontekście historycznym brzmienia tych przepisów. Prawodawca celowo złagodził tu (poprzez nadanie przepisom odpowiedniej treści znacząco różnej od poprzednio obowiązującego brzmienia) wymogi wystawiania not korygujących oraz sytuacji, w której wywołują one pożądany efekt. Nie istnieją zatem przeszkody, ani powodu, dla których należałoby uznać, że możliwa jest dorozumiana akceptacja noty korygującej.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy wskazać, że brak wyrażenia sprzeciwu (braku akceptacji) przez wystawcę faktury, który otrzyma od Wnioskodawcy notę korygującą nadaną listem poleconym, powoduje jego dorozumianą akceptację dla tej noty. Wystawca faktury ma świadomość (Zainteresowany zamieszcza określoną adnotację o skutkach braku reakcji na otrzymaną notę), że w przypadku niewyrażenia sprzeciwu (braku akceptacji) dla noty, w sposób dorozumiany ją zaakceptuje. Wnioskodawca ma również pewność – notę nadaje przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej – że wystawca faktury otrzymał od niego wysłaną do niego notę. Dlatego należy uznać, że taki sposób (niejako dorozumiany) akceptacji noty korygującej jest zgodny z regulacją § 15 ust. 2 rozporządzenia.

Dodatkowo w ocenie Zainteresowanego, do takiej dorozumianej akceptacji dochodziłoby nawet w sytuacji, w której wystawca faktury nie uzyskiwałby od Wnioskodawcy informacji, co do skutków wyrażenia przez niego braku akceptacji noty. W przypadku otrzymania przez niego noty korygującej i niewyrażenia braku jej akceptacji, nota taka powinna być uznana za zaakceptowaną. Prawodawca nie wskazuje na sposób, w jaki nota korygująca miałaby być zaakceptowana. Nie wskazuje, czy akceptacja ma nastąpić poprzez działania, czy poprzez zaniechanie tego działania. Stąd też Wnioskodawca uważa, że każdy brak wyrażenia sprzeciwu przez wystawcę faktury otrzymującego notę korygującą jest równoznaczny z jej akceptacją. Należy również zwrócić uwagę, że wystawca faktury zawsze zna dane kontrahenta – np. te wskazane na fakturze, z których może skorzystać w przypadku, w którym nie zaakceptowałby dostarczonej do niego noty korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

W oparciu o treść art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 106 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Wskazać należy, że ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury, w tym faktury korygujące, zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające ww. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r., poz. 1428). Rozporządzenie to wdraża dyrektywę Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą Dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1).

W myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. – fakturę wystawia:

 1. zarejestrowany podatnik VAT czynny,
 2. podatnik, o którym mowa w art. 16 ustawy, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Faktury mogą również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni – § 4 ust. 2 rozporządzenia.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia – brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. – faktura powinna zawierać:

 1. datę jej wystawienia,
 2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a,
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b,
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 10. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 12. stawkę podatku,
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 14. kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 15. kwotę należności ogółem.

W świetle § 15 ust. 1 rozporządzenia – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. – nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

W myśl § 15 ust. 2 rozporządzenia – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. – nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Stosownie do § 15 ust. 3 rozporządzenia – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. –nota korygująca powinna zawierać:

 1. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 2. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, jak również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 6;
 4. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Na podstawie § 15 ust. 5 rozporządzenia – noty korygujące powinny zawierać wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”.

Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących faktur korygujących (§ 15 ust. 6 rozporządzenia – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.).

Z powyższego wynika, że o prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują, tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w tym w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego (korekty), wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania. Niemniej jednak, opisane błędy winny być skorygowane w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy prawidłowo oznaczonymi podmiotami gospodarczymi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zainteresowany nabywa towary i usługi związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie wskutek uchwały rady gminy właściwej dla miejscowości, gdzie znajduje się siedziba jego przedsiębiorstwa, doszło do zmiany nazwy ulic. Spowodowało to faktycznie zmianę danych adresowych miejsca prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Stąd też Zainteresowany był zobowiązany do dokonania określonych zmian danych m.in. w urzędzie skarbowym, czego dopełniono. Powyższe powoduje również, że faktury VAT dokumentujące nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi (na potrzeby wykonywania czynności opodatkowanych) powinny być obecnie wystawiane na jego dane ze zmienionymi danymi adresowymi. Niestety nie wszyscy kontrahenci Zainteresowanego, od których nabywa towary i usługi zmienili dane właściwe do wystawiania na jego rzecz faktur VAT. Niektórzy z nich posiadają jeszcze dane sprzed uchwały rady gminy, o czym mowa powyżej. W związku z powyższym zdarzają się sytuacje, w których Wnioskodawca otrzymuje faktury wystawione na „stare” dane, tj. nie uwzględniające w adresie prowadzonej przez niego działalności prawidłowej obecnie (po zmianie) nazwy ulicy. W związku z tym Zainteresowany ma zamiar wysłać do takich podmiotów przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej, noty korygujące, w ramach których wskazany będzie prawidłowy adres, który powinien widnieć na wystawionej fakturze. Wnioskodawca do noty ma zamiar dołączyć adnotację: „W przypadku braku akceptacji otrzymanej przez Państwa noty korygującej, proszę o kontakt pod wskazanym adresem, numerem telefonu lub e-mailem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania”. Przy tym Zainteresowany podaje swoje dane kontaktowe: adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres e-mailowy.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu i braku zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta Wnioskodawcy (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) należy uznać, że doszło do jej akceptacji, o której stanowi § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2013 r. nie jest wymagane wysłanie do sprzedawcy oryginału i kopii noty korygującej w celu jej akceptacji. Ponadto przepisy nie stanowią ani o sposobie, ani o formie jej akceptacji. W szczególności nie zastrzegają już, aby wystawca faktury akceptował notę korygującą podpisem na przesłanym egzemplarzu. Sposób akceptacji jest zatem dowolny. Dlatego wystarczy, że sprzedawca prześle potwierdzenie np. e-mailem, jednocześnie wskazać należy, że nie jest wymagana akceptacja pisemna. Zatem sposób akceptacji odbioru noty korygującej pozostawiono w gestii stron.

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy podatkowe nie regulują stosunków cywilnoprawnych (zasad zawierania umów cywilnoprawnych, porozumień), ani nie mają wpływu na ich treść, w tym ustalenia dotyczące terminów płatności. Zgodnie z obowiązującą w prawodawstwie polskim zasadą swobody umów, strony transakcji mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. Organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów i przyjęte w nich ustalenia, w tym zasady ustalania terminów płatności, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w trakcie przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji postępowania podatkowego.

Zatem z uwagi na fakt, że Zainteresowany na nocie korygującej zamieszcza określoną adnotację o skutkach braku reakcji na otrzymaną notę, uznać należy, że wystawca faktury ma świadomość, że w przypadku niewyrażenia sprzeciwu (braku akceptacji) dla noty w sposób dorozumiany ją zaakceptuje. Sugeruje to zatem, że brak wyrażenia sprzeciwu lub brak zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta Wnioskodawcy (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) oznacza, że nota korygująca została zaakceptowana zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj