Interpretacja Urzędu Skarbowego w Płocku
1419/UPO-415-148/05/RL
z 27 września 2005 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1419/UPO-415-148/05/RL
Data
2005.09.27Autor
Urząd Skarbowy w Płocku


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej


Słowa kluczowe
eksport towarów
kurs waluty
przychody w walutach obcych


Pytanie podatnika
Z jakiego dnia zastosować kurs średni NBP przy eksporcie towaru do obliczenia przychodu, czy z daty wystawienia faktury eksportowej (13.09.2005 r.), czy z daty dokumentu celnego SAD (14.09.2005 r.) czy może kurs z dokumentu celnego SAD?


P O S T A N O W I E N I E


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmi.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji jako - prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Przy eksporcie towarów Firma wystawiła w dniu 13 września 2005 r. fakturę eksportową, natomiast odprawa celna odbyła się w dniu 14 września 2005 r.

Przedmiot interpretacji: Podatnik zwrócił się z pytaniem z jakiego dnia zastosować kurs średni NBP przy eksporcie towaru do obliczenia przychodu, czy z daty wystawienia faktury eksportowej (13.09.2005 r.), czy z daty dokumentu celnego SAD (14.09.2005 r.) czy może kurs z dokumentu celnego SAD.

Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika do wyliczenia przychodu z tytułu eksportu towaru winien być zastosowany średni kurs NBP z daty wystawienia faktury eksportowej ( art. 14 pkt 1 - 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Stosownie do treści art. 14 ust. 1- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Art. 14 ust. 1a ww. ustawy określa przypadki, gdy przychód wyrażony jest w walutach obcych. W tym momencie przychody w walutach obcych przelicza się na złote według średnich kursów z dnia uzyskania przychodu ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

W myśl art. 14 ust. 1f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. jeżeli podatnik: 1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz 2) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, oraz 3) ewidencjonuję przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami - za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona; w przypadku gdy zdarzenia, o których mowa w ust. 1c, nastąpiły w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia. W związku z powyższym, przeliczając kwotę przychodu należnego wyrażoną w walucie obcej, należy przyjmować średni kurs waluty ogłaszany przez NBP z dnia wystawienia faktury lub z dnia, w którym faktura powinna być wystawiona albo z ostatniego dnia roku podatkowego. Zatem do wyliczenia przychodu, winien Pan zastosować średni kurs NBP z daty wystawienia faktury eksportowej - t.j. z dnia 13.09.2005 r.

Stąd postanowiono, jak w sentencji. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj