Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP2/443-120/09-2/PW
z 12 marca 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP2/443-120/09-2/PW
Data
2009.03.12Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR


Słowa kluczowe
rolnik ryczałtowy
termin płatności
umowa kontraktacji


Istota interpretacji
Czy nadwyżki, o których mowa w umowach kontraktacyjnych należy traktować jako wykonywanie umowy kontraktacji mimo odrębnego uregulowania zasad płatności, czy też transakcje te należy oddzielić od zawartej umowy kontraktacji i traktować jako odrębny zakup ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z wymogami przy zakupie bez umowy kontraktacyjnej?Wniosek ORD-IN 113 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.02.2009r. (data wpływu 05.02.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminów płatności za produkty rolne określonych w umowie kontraktacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2009r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminów płatności za produkty rolne określonych w umowie kontraktacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest zakładem produkcyjnym, który swoją działalność prowadzi w oparciu o skup płodów rolnych od rolników. Zakup surowca odbywa się na podstawie zawartych umów kontraktacji (standardową umowę wraz z załącznikami dołączono do niniejszego pisma). Umowy kontraktacji zawarte z rolnikami określają asortyment, ilości zakontraktowane oraz terminy płatności. Przepis § 1 pkt 8 powołanej wyżej umowy określa możliwość przyjęcia nadwyżek ponad ilości zakontraktowane, a § 5 pkt 6 umowy określa terminy płatności za przyjęte nadwyżki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nadwyżki, o których mowa w umowach kontraktacyjnych należy traktować jako wykonywanie umowy kontraktacji mimo odrębnego uregulowania zasad płatności, czy też transakcje te należy oddzielić od zawartej umowy kontraktacji i traktować jako odrębny zakup ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z wymogami przy zakupie bez umowy kontraktacyjnej...

Zdaniem wnioskodawcy

Na podstawie art. 115 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabycia niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Na zasadach art. 116 ustawy o VAT nabywca produktów rolnych nabywa prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu nabywania produktów rolnych po spełnieniu warunków ustawowych.

Uważamy, że w opisanej wyżej sytuacji zakup nadwyżek w granicach określonych umową kontraktacyjną należy traktować w tym przypadku jako wykonanie umowy kontraktacji. Z uwagi na to, że taki zakup nadal dotyczy płodów rolnych od rolnika pochodzących z jego własnych upraw to spełnia on warunki określone w art. 116 ust. 6, mimo odrębnego sposobu rozliczeń.

Ilości ponad ilości zakontraktowane należy więc rozliczyć na zasadach analogicznych do zasad obowiązujących przy kontraktacji, a wiec w systemie szczególnej procedury określonej w rozdziale 2 ustawy (wystawienie faktury VAT RR, dokonanie zryczałtowanego zwrotu na rachunek rolnika i odliczenie podatku VAT naliczonego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty pod warunkiem, że:

  1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
  2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
  3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.


Stosownie do art. 116 ust. 7 ustawy o VAT za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Zgodnie z art. 116 ust. 8 tej ustawy warunek o którym mowa w ust. 6 pkt 2 dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotę należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

W myśl art. 116 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług przez należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8 rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne dokonane przez podatnika nabywającego te produkty pod warunkiem, że:

  1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty,
  2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.


Zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni prawa, przepisy o charakterze wyjątkowym muszą być interpretowane w sposób ścisły. Takim przepisem szczególnym, do przepisu art. 86 jest art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z którego wynika, że uprawnienie do zwiększenia podatku naliczonego i w konsekwencji do obniżenia podatku należnego przez podatnika – nabywcy produktów rolnych uzależniona jest od spełnienia ściśle określonych warunków, enumeratywnie wymienionych w punkach 1-3 art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, których treść nie budzi żadnych wątpliwości.

Skoro przepis art. 116 ust. 6 w/w ustawy wymienia jakie warunki należy spełniać, aby zryczałtowany zwrot podatku zwiększył u nabywcy produktów rolnych podatek naliczony, to warunków tych nie można modyfikować nawet dla potrzeb uproszczenia obrotu gospodarczego pomiędzy uczestnikami transakcji.

Z treści art. 116 ust. 6 pkt 2 i 3 oraz ust. 7-9 wynika, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego wyłącznie w wypadku zapłaty należności obejmującej również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku na rachunek bankowy rolnika w terminie wskazanym w przepisie, w warunkach zlecenia i realizacji dyspozycji zapłaty na rachunek bankowy rolnika, umieszczenia przewidzianych przepisem adnotacji na dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty. Zaś wyjątki od reguły zapłaty na rachunek bankowy zawarte w ust. 8 i 9 w/w ustawy mają charakter wyczerpujący – jest to katalog zamknięty.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym organ podatkowy potwierdza stanowisko wnioskującego, iż rozliczanie nadwyżek produktów rolnych ponad ilości umowne powinno być prowadzone w sposób analogiczny do innych produktów rolnych nabywanych przez Spółkę. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa tym samym u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednakże należy w tym miejscu zauważyć, że stanowisko tut. organu podatkowego opiera się tylko i wyłącznie na interpretacji przepisów prawa podatkowego – w tym wypadku, w szczególności przepisu art. 116 ust. 6 ustawy o VAT. Zawierane pomiędzy kontrahentami umowy, porozumienia itp. nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej, a rozwiązania kontraktowe z nich wynikające są jedynie sposobem na umówienie się stron co do efektu zdarzenia gospodarczego.

Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Dlatego też stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w przepisach art. 115 i 116 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji