Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP4/443-407/12/LG
z 17 grudnia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2012r. (data wpływu 21 września 2012r.), uzupełnionego pismem z dnia 17 października 2012r. (data wpływu 19 października 2012r.) oraz pismem z dnia 22 listopada 2012r. (data wpływu 27 listopada 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku nadania numeru NIP dla niepublicznego przedszkola utworzonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku nadania numeru NIP dla niepublicznego przedszkola utworzonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.

Ww. niosek został uzupełniony pismem z dnia 17 października 2012r. (data wpływu 19 października 2012r.) oraz pismem z dnia 22 listopada 2012r. (data wpływu 27 listopada 2012r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również „Spółka”). Jedyną faktycznie wykonywaną działalnością Spółki jest prowadzenie przedszkola niepublicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), którego jest organem założycielskim (dalej „Przedszkole”). Zgodnie z postanowieniami statutu Przedszkola organem prowadzącym jest Urząd Miasta … Wśród przedmiotów działalności gospodarczej wskazanych przez Wnioskodawcę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego znajduje się w szczególności pozycja obejmująca wychowywanie przedszkolne (PKD 85.10.Z) oraz pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.Z). Spółka wskazuje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego również inne przedmioty działalności gospodarczej, niemniej nie są one przez Wnioskodawcę wykonywane.

Spółka jest jednocześnie komplementariuszem spółki pod firmą X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, która to spółka zajmuje się produkcją przemysłową i świadczeniem usług niezwiązaną w jakikolwiek sposób z prowadzeniem przedszkola.

Działalność Przedszkola prowadzona jest w budynku wynajmowanym przez Wnioskodawcę od spółki pod firmą X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Spółka zatrudnia pracowników/zleceniobiorców, w stosunku do których jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy. Osoby te zatrudnione są wyłącznie przy prowadzeniu Przedszkola.

Wnioskodawca uzyskuje przychody wyłącznie z tytułu prowadzenia Przedszkola oraz z tytułu udziału w zysku spółki pod firmą X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Wnioskodawca posiada jeden numer identyfikacji podatkowej (dalej „NIP”), wskazany we wniosku. Przedszkole prowadzone przez Wnioskodawcę posiada własny nr Regon, niezależny od nr Regon Spółki.

Ponadto w piśmie z dnia 22 listopada 2012r. Wnioskodawca wskazał, że Przedszkole Niepubliczne „Y” w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, nie jest podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw oraz nie jest płatnikiem podatków oraz, że Przedszkole nie jest w jakikolwiek sposób wyodrębnione, tak organizacyjnie, księgowo czy administracyjnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej, której wyłącznym przedmiotem -oprócz uczestnictwa w spółce komandytowej w charakterze komplementariusza - jest prowadzenie niepublicznego Przedszkola w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, obliguje Spółkę do uzyskania nowego NIP dla Przedszkola, odrębnego od NIP nadanego Spółce?
 2. Czy Przedszkole powinno w przedstawionym stanie faktycznym uzyskać własny NIP?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 2 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie obliguje Spółki do występowania do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadanie odrębnego NIP dla Przedszkola, a Spółka może prowadzić Przedszkole pod dotychczasowym NIP. Przedszkole nie jest obowiązane do posiadania własnego NIP.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przez szkołę należy rozumieć także przedszkole. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. la, a więc także przedszkola niepublicznego, z mocy wyraźnej regulacji art. 83a ustawy o systemie oświaty nie jest jednak działalnością gospodarczą. Przedszkole nie posiada też odrębnej osobowości prawnej, niemniej art. 5f przedmiotowej ustawy, dodany przez art. 102 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 . o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011r. nr 139, poz. 814), z dniem 1 sierpnia 2012r. wprowadził obowiązek rejestracji m. in. niepublicznych przedszkoli w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej. Przepis ten stanowi bowiem, że publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), czyli - innymi słowy - nakłada na nie obowiązek uzyskania nr regon.

Zasady nadawania numerów identyfikacji podatkowej uregulowane zostały natomiast w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z postanowieniami art. 2 tej ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, jak również podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych. Podatnicy, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników przesądza natomiast, że zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Bezsprzecznie można zatem stwierdzić, że jeden podmiot obowiązany do posiadania NIP, niezależnie od tego jakie i ile płaci podatków, niezależnie od rodzajów prowadzonych działalności gospodarczych lub ilości przedsiębiorstw, może posiadać tylko jeden numer identyfikacji podatkowej. Potwierdzeniem powyższej tezy, a zarazem jej konsekwencją, jest regulacja zawarta w art. 8c ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgodnie z którą naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP m.in. w przypadku, gdy podmiotowi został już nadany NIP oraz unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu.

Jeżeli zatem Przedszkole, którego organem założycielskim jest Wnioskodawca i przez Wnioskodawcę prowadzone, stanowi jedną z form jego działania, z zastrzeżeniem, iż nie jest ono działalnością gospodarczą i nie może być w związku z tym traktowane jako przedsiębiorstwo Zlecającego, to nie ma podstaw, ani możliwości do wystąpienia przez Spółkę o nadanie nowego NIP w zakresie prowadzonego Przedszkola. Spółka, jako osoba prawna, może bowiem posiadać tylko jeden nr NIP, a tym samym Przedszkole, nie posiadające własnej osobowości prawnej, nie jest zobowiązane do posiadania własnego NIP.

Wystąpienie o osobny NIP dla prowadzonego przez Zlecającego przedszkola niepublicznego byłoby natomiast dopuszczalne tylko przy założeniu, że w zakresie prowadzonej działalności przedszkolnej, owo przedszkole stanowi samodzielny od Zlecającego podmiot, niezależną jednostkę organizacyjną, niewyposażoną jednakowoż w osobowość prawną. Warunkiem uzyskania NIP byłoby jednak wówczas spełnienie przez to przedszkole przesłanek, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji. Wymagałoby to więc wykazania, że jest ono jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która na podstawie odrębnych ustaw jest podatnikiem, płatnikiem podatków, bądź też płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Bez ziszczenia się co najmniej jednego z powyższych warunków nadanie NIP przedszkolu powinno być uznane za bezpodstawne.

W przypadku szkół i przedszkoli publicznych, prowadzonych przez gminy, dominuje stanowisko, że skoro w świetle przepisów art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnikami są jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek osobowych, to wobec powyższego zarówno szkoły, jak i przedszkola utworzone oraz prowadzone przez gminę, będące jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, winny posiadać numer identyfikacji podatkowej (por. informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego sygnatura: PF-II-005/33/HA/05, wydana przez Izbę Skarbową w Opolu). Sytuacja ta nie jest jednak w pełni analogiczna ze stanem faktycznym dotyczącym Wnioskodawcy i Wnioskodawca nie może się na nią powoływać.

Ponieważ rozważane zagadnienie nie było jak dotąd szerzej oceniane przez orzecznictwo i organy podatkowe, nie ma możliwości odwołania się do ukształtowanej i jednolitej wykładni przepisów wskazanych ustaw, w tym zwłaszcza w wydanych dotąd indywidualnych interpretacjach podatkowych. Mając na uwadze powyższe zasadnym wydaje się niniejszy wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego we wskazanym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1314), zwanej dalej ustawą, określa między innymi zasady ewidencji podatników, płatników, płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do ust. 2. wyżej wymienionego przepisu, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków. W myśl ust. 3 art. 2 ustawy obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy identyfikatorem podatkowym jest:

 1. numer PESEL - w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi objętymi rejestrami PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się do identyfikacji NIP nadanym innemu podmiotowi.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:

 1. w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej;
 2. w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników;
 3. w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

Z analizy wyżej powołanego art. 2 ust. 1 ustawy wynika, że obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego dotyczy podmiotów, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami lub płatnikami podatków bądź płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Mocą art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest organem założycielskim niepublicznego przedszkola w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które nie jest w jakikolwiek sposób wyodrębnione pod względem organizacyjnym, księgowym czy administracyjnym. Osoby pracujące w ww. przedszkolu (pracownicy, zleceniobiorcy) są zatrudnione przez Wnioskodawcę (Spółkę z o.o.), który to jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że Przedszkole nie jest podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw oraz nie jest płatnikiem podatków.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 82-84 i 89 stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

Analiza stanu faktycznego przedstawionego we wniosku w kontekście wyżej powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że utworzone przez Wnioskodawcę niepubliczne przedszkole stanowi jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jako spółkę z o.o., a organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta ...

Analiza stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku, z którego wynika, iż Przedszkole:

 • nie jest w jakikolwiek sposób wyodrębnione pod względem organizacyjnym, księgowym czy administracyjnym,
 • nie zatrudnia samodzielnie pracowników,
 • nie jest podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw,
 • nie jest płatnikiem podatków,
 • nie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy,
 • nie jest płatnikiem na ubezpieczenie społeczne

pozwala w kontekście wyżej powołanych przepisów na stwierdzenie, że utworzone przez Wnioskodawcę niepubliczne przedszkole nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowi jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jako spółkę z o.o., której organem prowadzącym to przedszkole jest Urząd Miasta ...

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że niepubliczne przedszkole działające w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, nie jest zobligowane do posiadania odrębnego własnego numeru identyfikacji podatkowej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41100 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj