Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: źródło odnawialne

 

źródło odnawialne 270 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.467.2019.2.WB
     ∟- stawka podatku dla instalacji urządzeń wewnątrz lub na bryle budynków mieszkalnych oraz poza bryłą tych budynków; - ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług związanych z zakupem i montażem urządzeń OZE; - stwierdzenie, czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę netto czy brutto; - stawka podatku do otrzymanej dotacji; - prawo do odliczenia w całości podatku wynikającego z faktur wystawionych na rzecz Gminy przez Wykonawcę; - uznanie za element podstawy opodatkowania kosztu podatku VAT, którym jest obciążany mieszkaniec i wystawienia dodatkowej faktury w tym zakresie; - moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Gminy w odniesieniu do wykonanych usług.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.647.2019.1.KS
     ∟rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia, dokumentowanie za pomocą faktur wpłat mieszkańców, moment powstania obowiązku podatkowego, instalacje OZE

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.600.2019.1.KS
     ∟Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach Projektu.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.435.2019.2.EW
     ∟Sposób odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację inwestycji.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.622.2019.1.KS
     ∟rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia, dokumentowanie za pomocą faktur wpłat mieszkańców, moment powstania obowiązku podatkowego, instalacje OZE

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.409.2019.2.PM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu, podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku, opodatkowanie stawką 23% usługi montażu OZE na budynkach inne niż mieszkalne oraz 8% na budynkach mieszkalnych oraz prawa do odliczenia lub zwrotu VAT wynikającego z faktur.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.336.2019.5.MG
     ∟obowiązki płatnika

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.337.2019.2.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wkładów własnych mieszkańców jako wynagrodzenie za usługi świadczone przez Gminę na rzecz mieszkańców; stawki podatku VAT dla usług montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz fotowoltaicznych na rzecz uczestników Projektu; prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Projektu; ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu montażu Instalacji.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.525.2019.1.JB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez Uczestników na rzecz Gminy na poczet realizacji Inwestycji, pełnego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji, braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania przez Gminę prawa własności Instalacji na rzecz Uczestników bez dodatkowego wynagrodzenia po upływie tzw. okresu trwałości Inwestycji.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.388.2019.1.RD
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z wykonaniem instalacji OZE, mechanizmu odwrotnego obciążenia, dokumentowania fakturami wniesionego przez mieszkańca wkładu, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.452.2019.2.MJ
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę na/w budynkach mieszkalnych, stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wykonywanych poza bryłami budynków mieszkalnych, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych, tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.481.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.639.2019.2.RK
     ∟Opodatkowanie zaliczek otrzymanych od Mieszkańców w związku ze świadczonymi przez Gminę usługami oraz brak obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów oraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.368.2019.2.PM
     ∟- niepodleganie opodatkowaniu przekazania instalacji po okresie trwałości projektu; - brak możliwości zastosowania odwrotnego obciążenia do całości wykonywanych usług zaprojektowania, dostawy i montażu OZE.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.422.2019.2.JO
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży gwarancji pochodzenia

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.396.2019.2.EW
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz mieszkańców; stawka podatku dla usług montażu Instalacji na rzecz mieszkańców; prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości od wydatków związanych z realizacją Projektu na obszarze Gminy; opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację projektu.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.457.2019.1.OS
     ∟Okres rozliczeniowy.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.402.2019.2.AS
     ∟Prawo do odliczenia części podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.261.2019.4.ŁS
     ∟Obowiązki informacyjne – odnawialne źródła energii.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.542.2019.1.KS
     ∟rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia, dokumentowanie za pomocą faktur wpłat mieszkańców, moment powstania obowiązku podatkowego, instalacje OZE

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.436.2019.2.ALN
     ∟prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej, solarnej, kotła pelletowego i powietrznej pompy ciepła.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.429.2019.3.KS
     ∟Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach Projektu.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.393.2019.2.MR
     ∟- stawka podatku dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; - moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; - brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy; - brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji po upływie okresu trwania umowy.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.390.2019.2.AW
     ∟Podstawa opodatkowania oraz metoda "w stu" dla otrzymanej dotacji i wkładu własnego.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.346.2019.1.OA
     ∟Stawka podatku dla świadczonych usług montażu Instalacji na rzecz Mieszkańców, opodatkowania otrzymanych wpłat (zaliczek) od Mieszkańców, opodatkowania przekazania Instalacji na rzecz Mieszkańców do korzystania w okresie trwania umowy, jak i własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.473.2019.1.PG
     ∟Dokumentowanie i powstanie obowiązku podatkowego dla otrzymanej dotacji.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.471.2019.1.MR
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług nabywanych przez Wnioskodawcę od wykonawców, opodatkowania i dokumentowania fakturami całego wkładu mieszkańca oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.380.2019.2.MR
     ∟Prawo do pełnego obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj