Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zbycie

 

zbycie 12732 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.423.2019.2.RR
     ∟określenie źródła przychodów z tytułu sprzedaży roszczeń do udziałów w nieruchomościach

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.336.2019.3.AWO
     ∟1. Czy od sprzedaży udziałów nabytych w spadku po X Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy? 2. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z nowych przepisów, zgodnie z którymi okres pięciu lat liczy się od nabycia przez spadkodawców?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.312.2019.2.ŁS
     ∟Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę mieszkania będzie źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.496.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.467.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wydatki związane ze zbyciem Przedsiębiorstwa poniesione przed dniem zbycia Przedsiębiorstwa, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.466.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wchodzące w skład zbywanego Przedsiębiorstwa środki pieniężne wyrażone w walucie obcej (innej niż PLN) podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu zbycia Przedsiębiorstwa, a jeśli tak, to w jaki sposób należy określić ich wartość w PLN

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.396.2019.2.MK
     ∟Odpłatne zbycie przez Zainteresowanych nieruchomości nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowej nieruchomości, minął okres dłuższy niż 5 lat. Tym samym z tego tytułu na Zainteresowanych nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.466.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.351.2019.1.ŁS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości – darowizna do majątku wspólnego.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.510.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.432.2019.1.AKR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze zamiany.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.320.2019.3.AK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży udziału w zabudowanej działce oraz sprzedaży udziału w działce niezabudowanej, połowy kwoty wydatkowanej z byłym mężem na zakup ww. udziałów. Możliwość zaliczenia spłaty 1/2 części kredytu, zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu, jako wydatku poniesionego na własne cele mieszkaniowe.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.402.2019.2.AK
     ∟Zwolnienie od podatku zbycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w działkach.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.313.2019.2.MD
     ∟Skoro wartość otrzymanego udziału w wysokości 1/3 we współwłasności lokalu użytkowego oraz w częściach wspólnych nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w ramach posiadanych dotychczas udziałów, to jak wskazano powyżej, przyjąć należy, że do nabycia przedmiotowego udziału doszło w 1995 r. w chwili otwarcia spadku po ojcu oraz w 2009 r. w momencie otwarcia spadku po babci. Jednocześnie wskazać należy, że jeśli w skład spadku po ojcu wchodził udział 1/12, a w skład spadku po babci udział 1/36 części w nieruchomości, to nabycie przez spadkodawców przedmiotowych udziałów nastąpiło przed ich śmiercią. W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowego udziału w lokalu wyodrębnionym po zniesieniu współwłasności nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.373.2019.1.JK3
     ∟skutki podatkowe przeniesienia własności nakładów na działce położonej na terenie ROD

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.368.2019.2.JK2
     ∟Sprzedaż nieruchomości w 2019 r. lub 2020 r. – nabycie w spadku.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.382.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe nabycia/zbycia wierzytelności.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.402.2019.1.TR
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego na wskazane i skonkretyzowane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cele mieszkaniowe, czyli na opisane we wniosku nabycie nowego lokalu mieszkalnego oraz na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego (działki budowlanej) w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.404.2019.1.PS
     ∟Zbycie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej – źródło przychodu.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.336.2019.1.MM
     ∟Wydatki poniesione - począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na: zakup działki budowlanej pod budowę domu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni w przyszłości zamierza realizować własne cele mieszkaniowe oraz spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonego na: - spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku X na mocy umowy kredytu mieszkaniowego na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej [tj. budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej oraz gruntu (udziału w gruncie) związanym z tym budynkiem], - sfinansowanie części nabycia tej nieruchomości z umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej z deweloperem oraz - wykończenie ww. budynku mieszkalnego (po nabyciu jego własności) uprawniają do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.424.2019.1.MZ
     ∟Jeżeli Wnioskodawca środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, nabytych w 2015 r. na podstawie umowy darowizny, przeznaczy na budowę budynku mieszkalnego (usytuowanego na działce stanowiącej jego własność), w okresie trzech lat, od dnia sprzedaży, wówczas w powyższej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów warunkujących uzyskanie przedmiotowego zwolnienia. Należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, w tym na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży. Skoro ww. przepis stanowi, że ulga w postaci zwolnienia od podatku uzyskanego ze sprzedaży przychodu warunkowana jest wydatkowaniem dającej się konkretnie określić wartości tego przychodu na określony cel, w określonym dwuletnim terminie, to nie można zastosować przedmiotowego zwolnienia jedynie w oparciu o przedstawioną przez podatnika argumentację dotyczącą budowy domu. Nabycie prawa do zwolnienia nie może bowiem spowodować wskazanie szacowanej wartości nakładów poniesionych na budowę domu. O zakresie bowiem zwolnienia podatkowego może decydować jedynie wartość efektywnie poniesionych nakładów.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.455.2019.2.PG
     ∟Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wniesienia aportem do spółki z o.o. Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.321.2019.2.ŁS
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – zwrot nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.402.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółki z siedzibą we Francji oraz skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w ramach programu motywacyjnego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.537.2019.1.MG
     ∟uznanie sprzedaży restauracji za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a w konsekwencji niepodleganie ustawie VAT ww. sprzedaży i brak konieczności udokumentowania fakturą tej sprzedaży

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.417.2019.3.EW
     ∟Sprzedaż udziału w prawach wieczystego użytkowania oraz prawie własności zabudowy oraz pozostałych praw.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.504.2019.1.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości i nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie wynajmowany, w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada też inny lokal mieszkalny, będzie korzystało z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.459.2019.1.EZ
     ∟W związku ze zbyciem w formie zamiany działki Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Powyższa czynność w świetle ustawy będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów, zatem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.407.2019.1.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.502.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości, tj. działki nr B powstałej po podziale działki nr X.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj