Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zapłata

 

zapłata 1452 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.382.2019.2.OA
     ∟Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu otrzymanej dotacji oraz stawki podatku właściwej dla opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD
     ∟Czy w świetle treści art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej istnieje możliwość dokonywania wpłaty z konta spółki jawnej na konto właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza kwotę 1 000 zł, a podatnik skutecznie wykaże, że wpłata pochodzi z jego środków?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-511/14/19-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci odsetek naliczonych po przejęciu długu zapłaconych w wyniku potrącenia z należną dywidendą.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.315.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy w wyniku umorzenia odsetek od nieterminowych zapłat za zobowiązania powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.322.2019.2.KBR
     ∟Skutki podatkowe związane z zawarciem umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi – split payment.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.285.2019.1.BM
     ∟czy dla celów stosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, a w ramach tego kalkulacji wielkości pomocy publicznej w formie takiego zwolnienia, które jest dostępne dla Spółki na podstawie Decyzji, za moment poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą należy rozumieć datę faktycznej i definitywnej (trwałej) zapłaty, w tym przed realizacją świadczenia, tj. uwzględnienie kosztów w rozliczeniu z zastosowaniem metody kasowej

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.466.2019.1.DM
     ∟Praw do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT-RR.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.259.2019.1.PC
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach Płatności częściowych, spełniające warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1713, dalej „Rozporządzenie o WNI”), stanowią (będą stanowić) wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty?

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.179.2019.2.AZE
     ∟konieczność rozpoznania przychodu podatkowego

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.191.2019.8.DR
     ∟Czy faktura VAT może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, tj. w ostatnim miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uwzględnienie jej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za ten okres?

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-499/15/19-S/EK
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty odstępnego, wypłaconej na rzecz dzierżawcy w związku z rozwiązaniem umowy.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.225.2019.2.RS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem minikoparki gąsienicowej i kompresora od kontrahentów z Niemiec.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.173.2019.1.JKT
     ∟czy wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach Płatności częściowych na nabycie/wytworzenie środków trwałych, spełniające warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórymi przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, stanowią (będą stanowić) wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.168.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości - umowa deweloperska.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.169.2019.2.MWJ
     ∟Możliwość uzyskania przez Wnioskodawcę statusu podatnika VAT czynnego w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności rolniczej żony Wnioskodawcy, Możliwość wystawiania przez Wnioskodawcę faktur VAT-RR dokumentujących nabycie produktów rolnych pochodzących z gospodarstwa rolnego żony, Prawo do dokonania odliczenia podatku VAT z wystawionych faktur VAT-RR

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.142.2019.1.MWJ
     ∟Prawo do podwyższenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty dla rolnika ryczałtowego.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.80.2019.2.AK
     ∟Prawo otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.167.2019.2.AK
     ∟Określenie przychodu z tytułu zapłaconych przez płatnika za Wnioskodawczynię składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.59.2019.3.PR
     ∟Obowiązek zapłaty podatku VAT i złożenia informacji VAT-23 w związku z nabyciem koparki kołowej.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.50.2019.1.MN
     ∟Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu zbycia udziałów powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów czy w momencie zwolnienia środków z depozytu notarialnego na rzecz Wnioskodawcy.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.48.2019.1.KK
     ∟Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu zbycia udziałów powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów czy w momencie zwolnienia środków z depozytu notarialnego na rzecz Wnioskodawcy.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.41.2019.2.KP
     ∟prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym oraz prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT-RR bez podania daty faktury VAT-RR

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.370.2018.2.HK
     ∟Kiedy w opisanym stanie faktycznym powstanie przychód z tytułu uzyskanego wynagrodzenia za usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.832.2018.1.AZ
     ∟Brak prawa do korekty nieodliczonego podatku naliczonego za sierpień 2014 r., wynikającego z faktury otrzymanej od firmy budowlanej, do czasu zakończenia się sporu sądowego.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.814.2018.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury – jako faktury spełniającej wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT; w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, podpisanych i odebranych w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną; w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR w sytuacji, zapłaty po uzgodnionym terminie oraz w zakresie prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z faktury/umowy z rolnikiem ryczałtowym.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.780.2018.1.KT
     ∟Rozliczenie transakcji na podstawie faktury wystawionej z tytułu otrzymania całości zapłaty na poczet eksportu bez konieczności wystawiania faktury końcowej oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania tej zapłaty.

2019.01.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.481.2018.2.APO
     ∟Czy zapłatę wydatków na nabycie nowych technologii poprzez potrącanie (kompensowanie) z należnościami (wierzytelnościami o charakterze pieniężnym) przysługującymi Spółce względem zbywcy nowych technologii należy traktować jako zapłatę, o której mowa w art. 18b ust. 4 ustawy o CIT?

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.648.2018.2.KT
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego w związku z otrzymaną pomocą finansową z tytułu wycofania z rynku niesprzedanych owoców - uznanie otrzymanego dofinansowania za zapłatę za dostarczone towary.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.687.2018.2.ICz
     ∟Termin powstania obowiązku podatkowego i terminu wystawiania faktur VAT z tytułu usługi najmu rusztowań.

2018.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.675.2018.1.KM
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktur VAT RR w sytuacji, gdy zapłata nastąpiła po 14. dniu. Brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktur VAT RR w sytuacji wystawienia za rolników ryczałtowych faktur VAT RR i duplikatów faktur VAT RR oraz wysłania do nich drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowanym tych faktur VAT RR, a także gdy płatność na podstawie zawiadomienia skierowanego do Spółki o podpisanej umowie cesji wierzytelności pomiędzy rolnikiem ryczałtowym a podmiotem trzecim dokonywana jest przez Spółkę na konto, którego właścicielem jest podmiot trzeci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41700 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj