Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Niemcy

 

Niemcy 1660 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM
     ∟Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników w pracowniczych planach kapitałowych.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.366.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika – opiekunki – diety, noclegi.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.11.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.239.2017.10.S.JM
     ∟Obowiązki płatnika – opiekunki – diety, noclegi

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.251.2019.2.ENB
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.324.2019.3.JK3
     ∟Świadczenia na rzecz zleceniobiorców.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.347.2019.1.AJ
     ∟Kwestia braku ukonstytuowania zakładu (Wnioskodawcy) na terytorium Polski oraz braku powstania obowiązku podatkowego w związku utworzeniem ośrodka badawczego w Polsce

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.236.2019.3.APA
     ∟ustalenie czy w odniesieniu do należności wypłaconych Podmiotom, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Polski, z tytułu zakupu biletów lotniczych zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 sierpnia 2017 r., a tym samym Wnioskodawca występował w charakterze płatnika zobowiązanego do naliczenia, poboru i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.251.2019.3.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania przez Spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia na rzecz kontrahentów zagranicznych z tytułu świadczenia usług inżynieryjnych

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2019.2.MM
     ∟Skoro Wnioskodawca jako pracodawca przewiduje, że okres zatrudnienia pracowników (na podstawie zawartych kontraktów) oraz przebywania na terytorium Niemiec będzie dłuższy łącznie niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, to uznać należy, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego przez tych pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną w Niemczech począwszy już od pierwszego dnia, w którym praca będzie przez nich tam wykonywana.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.209.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.307.2019.2.BG
     ∟czy Wnioskodawca będzie posiadał na terenie Niemiec zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 ust. 1-4 polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji, czy będzie zobowiązany do opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu świadczonych usług na terytorium Niemiec

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.286.2019.2.MR
     ∟Czy podatki powinny być płacone w Niemczech? Jeżeli tak, to jak Wnioskodawca może odzyskać podatki zapłacone w Polsce za lata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018?

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.232.2019.1.ENB
     ∟Opodatkowanie niemieckiej renty rodzinnej.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.226.2019.3.KK
     ∟Ustalenia miejsca opodatkowania dochodu w związku z realizacją kontraktów na terytorium Niemiec.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.291.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia kraju opodatkowania osiąganych przez spółkę dochodów z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług budowlanych na terytorium Niemiec.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.301.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy Pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę od Spółki niemieckiej stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez Spółkę niemiecką

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.291.2019.1.JM
     ∟obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenia dotyczącymi świadczenia usług opieki domowej wykonywanymi na terytorium Polski i Niemiec

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.262.2019.1.JK3
     ∟Skutki podatkowe finansowania wpłaty podstawowej z tytułu uczestnictwa pracowników w pracowniczych planach kapitałowych.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.337.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.273.2019.3.JN
     ∟Opodatkowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz osoby fizycznej z terytorium Niemiec oraz w zakresie opodatkowania sprzedaży dokonywanej na rzecz firmy z terytorium Niemiec.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.310.2019.3.AP
     ∟Rozliczenie usług budowlanych świadczonych na terytorium Niemiec przez Wnioskodawcę jako podwykonawcę polskiego podatnika.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.268.2019.1.BG
     ∟czy Pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę od Spółki X stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę X

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.223.2019.2.AK
     ∟Opodatkowanie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości położonych na terenie Niemiec, nabytych w drodze zapisu testamentowego.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.286.2019.3.AC
     ∟opodatkowanie u źródła wynagrodzenia wypłacanego z tytułu zakupu prawa do użytkowania oprogramowania komputerowego i obowiązek złożenia informacji IFT-1R

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.302.2019.1.MJ
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.154.2019.1.JC
     ∟Czy Wnioskodawca, działając jako płatnik, o którym mowa w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., powinien uwzględniać opisany powyżej: (1) niemiecki certyfikat rezydencji swojego kontrahenta, w którego treści wydający go urząd zaznaczył tiret „jest rezydentem Republiki Federalnej Niemiec”, (2) austriacki certyfikat rezydencji swojego kontrahenta - (w odniesieniu do płatności dokonanych na rzecz tych kontrahentów) w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania każdego z nich bez względu na sposób wypełnienia przez tych kontrahentów rubryki „czas naliczania (również czas przyszły, jeśli ma zastosowanie)” w Części I B (certyfikat niemiecki) i rubryki „data lub okres otrzymania przychodu” w Części II (certyfikat austriacki)?

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.140.2019.1.AW
     ∟Rozliczenia z tytułu współpracy z fundacją niemiecką – udziałowcem Spółki.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.323.2019.1.SR
     ∟Gdzie Wnioskodawca podlega opodatkowaniu z tytułu otrzymywanej przez Niego emerytury niemieckiej ‒ w Niemczech czy w Polsce?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj