Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: koszt

 

koszt 6914 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.292.2019.2.KK
     ∟Ustalenie czy w odniesieniu do wydatków na nabycie od podmiotu powiązanego usług inżynieryjnych oraz kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od licencji/praw własności intelektualnej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z przepisów art. 15e ust. 1

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.378.2019.2.MJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni wystawiając fakturę za świadczone usługi z indywidualnej działalności gospodarczej dla spółki jawnej, w której jest jednym ze wspólników, będzie mogła w proporcji do posiadanych udziałów uwzględnić koszt z niej wynikający w rozliczeniu swojego podatku w spółce jawnej?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR
     ∟czy wpłata na ZFŚS pochodząca ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, które pochodzą z wypracowanego zysku netto, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.651.2019.1.KT
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku przez Gminę od wydatków związanych z realizacją projektu dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.345.2019.2.ANK
     ∟Czy dokonywane w ramach systemu cash pooling transfery środków pieniężnych celem kumulacji sald (w części niedotyczącej odsetek) będą neutralne podatkowo (tj. nie będą skutkowały powstaniem po stronie Wnioskodawcy ani przychodu ani kosztu podatkowego), a przychody i koszty będą powstawały w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z ww. transferem?

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.577.2019.2.IK
     ∟określenia podstawy opodatkowania w sytuacji ustalenia ceny poniżej wartości rynkowej towaru

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.329.2019.2.AS
     ∟zastosowanie przepisów o cenach transferowych i kwalifikacji prawnopodatkowej kosztów uzyskania przychodów w związku z wprowadzeniem do oferty Spółki Produktu w modelu ubezpieczenia grupowego, umożliwiającego dostęp do dodatkowych usług

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.371.2019.2.RMA
     ∟Sposób dokonywania rozliczeń w związku z organizowaną loterią

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.635.2019.1.KT
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku przez Parafię od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie elewacji kościoła.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.234.2019.1.TW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z użytkowaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.327.2019.2.AA
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.325.2019.2.ANK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat nagród z zysku netto oraz dokonania korekty zeznania podatkowego za lata 2013-2017.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.291.2019.1.MU
     ∟Obowiązek płatnika.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.282.2019.2.KK
     ∟Czy powinny zostać zaliczone do wartości początkowej środków trwałych powstających w ramach realizacji inwestycji wydatki z tytułu: - usług doradczych, - usług w zakresie przygotowania projektu budowalnego, - usług prawnych, - usług związanych z zagospodarowaniem terenu, - służbowych telefonów komórkowych pracowników, - wynagrodzeń dyrektorów, kierowników projektów, pracowników technicznych, - samochodów służbowych, - kosztów finansowych, - ubezpieczenia projektu na okres budowy, - szkoleń, - opłat aranżacyjnych oraz commitment fee.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.387.2019.1.AR
     ∟Czy poniesiona przez Wnioskodawcę kara umowna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-164/16-9/S/MJ
     ∟Stosowanie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.338.2019.1.MD
     ∟Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, iż udział pracowników w wycieczce krajowej, mającej charakter dobrowolny i dostępny dla wszystkich uprawnionych, dofinansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, która ma na celu integrację pracowników oraz umożliwienie aktywnego wypoczynku, co pozytywnie wpłynie na wzajemne relacje i efektywność pracy, nie będzie stanowić dla pracowników przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracowników nie powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś na pracodawcy – w tym zakresie – nie będą ciążyć obowiązki płatnika. W tym stanie rzeczy skoro koszt udziału pracowników w wycieczce sfinansowanej w części przez Wnioskodawczynię ze środków ZFŚS, nie generuje u pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza to możliwość zastosowania względem tego świadczenia zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.568.2019.1.IG
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku przez Gminę od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.422.2019.2.KB
     ∟Sposób dokumentowania zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych, zakupu usługi hotelowej, kosztów parkingu samochodu, kosztów przejazdu pracownika prywatnym samochodem oraz kosztów diety pracownika.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.355.2019.1.AS
     ∟Określenie skutków podatkowych uzyskania decyzji w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi (porozumienie APA) dla Spółki jako podatnika wymienionego w decyzji w sprawie porozumienia, nie będącego wnioskodawcą porozumienia APA

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-469/15/19-S/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw do emisji CO2 zakupione na wolnym rynku.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.324.2019.2.WM
     ∟Czy w przypadku gdy wydatki związane z wynajęciem urządzeń vendingowych, będą spełniać kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, to wtedy będą stanowić koszty podatkowe w dacie ich poniesienia? Czy zawarcie przez Wnioskodawcę umowy najmu na opisanych wcześniej zasadach może spełniać warunki umowy leasingu, w sytuacji gdy nie spełniono łącznie wszystkich warunków dla niej określonych? Czy późniejszy zakup po okresie najmu urządzenia jako składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością, będącego uprzednio przedmiotem najmu stanowi koszt uzyskania przychodu w wartości określonej w fakturze sprzedaży tego urządzenia? Czy ponoszone koszty zakupu produktów do sporządzania napojów, a również gotowych towarów będących przedmiotem sprzedaży w tych automatach oraz koszty związane z dostarczeniem tychże produktów w miejsce lokalizacji, a także inne pozostałe opłaty związane z użytkowaniem wynajmowanych urządzeń (np. opłaty za ustawienie automatu, zużyte media, serwis, obsługa, ubezpieczenie od aktów wandalizmu itp.) są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.372.2019.1.JF
     ∟Zastosowanie stawki podatku dla usługi organizacji loterii oraz ustalenie podstawy opodatkowania.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.351.2019.2.MG
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odsetek oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za prowadzenie procesu sądowego przeciwko Ubezpieczycielowi

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.227.2019.1.GM
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.420.2017.9.JK3
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-291/16-10/S/MJ
     ∟Czy wszelkie koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z organizacją procesu przymusowego wykupu akcji, a w szczególności wyceny akcji przez biegłego, organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, publikacji wymaganych prawem ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz obsługi procesu przymusowego wykupu przez instytucję finansową, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu Spółki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.348.2019.1.MK
     ∟Sfinansowanie zakupu wyposażenia i innych wydatków firmowych (tj. na nabycie składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, które nie zostaną zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych) ze środków przyznanych Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, mimo że przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.317.2019.2.TR
     ∟Do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawnia Zainteresowaną wydatkowanie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie wyłącznie budynku mieszkalnego, który zapewnia jej tzw. „dach nad głową” oraz na planowany remont tegoż budynku, czyli na cele mieszkaniowe wskazane odpowiednio w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit a) i lit. d) tejże ustawy.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.475.2019.1.DJD
     ∟Określenie sposobu ustalenia dochodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wypłacanego w transzach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj