Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kontrahent zagraniczny

 

kontrahent zagraniczny 869 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.370.2019.2.MZA
     ∟Obowiązek poboru i odprowadzenia podatku u źródła w związku zapłatą wynagrodzenia kontrahentom zagranicznym za korzystanie ze specjalistycznego sprzętu budowalnego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.418.2019.1.EN
     ∟w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia na złote polskie kwot należności wypłacanych przez Wnioskodawcę na rzecz nierezydentów w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.366.2019.2.EN
     ∟w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia na złote polskie kwot należności wypłacanych przez Wnioskodawcę na rzecz nierezydentów w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.387.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.383.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.344.2019.1.JF
     ∟W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) z tytułu wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania na rzecz zagranicznego kontrahenta.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.313.2019.1.AG
     ∟ustalenie kursu do przeliczenia na PLN kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK
     ∟Tryb zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop – w przypadku płatności, co których na podstawie rozporządzenia MF zostało bezterminowo wyłączone stosowanie art. 26 ust. 2e updop

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK
     ∟Trybu zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop w przypadku płatności za usługi niematerialne.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.96.2018.6.AZE
     ∟obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat za usługi wykonywane przez Licencjodawcę

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.162.2019.1.DM
     ∟Miejsce świadczenia usługi magazynowania na rzecz kontrahenta zagranicznego w miejscu położenia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi magazynowania przez kontrahenta.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.132.2019.2.AP
     ∟Zwolnienie od podatku czynności polegającej na udzieleniu pożyczki.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.109.2019.1.MW
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu nabycia na portalach stockowych lub od agencji fotograficznych prawa do używania zdjęć, grafik i czcionek, na własny użytek, a także dla celów komercyjnych i odsprzedaży publikacji zawierających użyte materiały przy uwzględnieniu posiadania/nie posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podmiotów, od których nabył przedmiotowe materiały.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.71.2019.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na sfinansowanie podatku „u źródła”.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.36.2019.2.AP
     ∟Brak obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanego przez Wnioskodawcę towaru z montażem.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.5.2019.1.RM
     ∟Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego, który nie posiada numeru VAT-UE ale jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju swojej siedziby.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.84.2019.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.103.2019.1.KS
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz podmiotu - nierezydenta polskiego z tytułu usług pośrednictwa handlowego.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.43.2019.1.KS
     ∟Określenie miejsca świadczenia usługi ochrony mienia dla kontrahenta zagranicznego.

2019.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.6.2019.2.DM
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na projektowaniu, wytwarzaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu oprogramowania.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.310.2018.2.MAZ
     ∟Uznanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wykazywanego w deklaracji VAT-7 mimo, że kontrahent unijny nie posłużył się numerem identyfikacyjnym VAT.

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.521.2018.1.MR
     ∟W zakresie obowiązku poboru i zapłaty podatku u źródła oraz braku obowiązku gromadzenia certyfikatów rezydencji zagranicznych kontrahentów: • od płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów za Dostępy (Pytanie 1) - jest prawidłowe; • w przypadku nabywania Dostępów z licencją użytkowania końcowego, (Pytanie 2) – jest prawidłowe.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.402.2018.2.JC
     ∟Czy w przypadku braku certyfikatu rezydencji podatkowej od wypłaconego firmie projektowej z Wielkiej Brytanii wynagrodzenia za projekty łodzi i tantiemy Spółka jest zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%? Czy w przypadku dostarczenia przez firmę projektową z Wielkiej Brytanii certyfikatu rezydencji, wynagrodzenie za projekty łodzi i za tantiemy nie będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła?

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.261.2018.1.MS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.485.2018.2.MD
     ∟skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.630.2018.2.AJB
     ∟stawki podatku VAT dla dostaw dokonywanych na rzecz kontrahenta niemieckiego niezarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na dzień ww. dostaw, korekty podatku należnego z 23% na 0% z tytułu ww. dostaw na rzecz kontrahenta niemieckiego w związku z rejestracją wsteczną

2018.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.585.2018.1.PR
     ∟Wystawianie przez nabywców faktur w imieniu i na rzecz Spółki w przypadku stosowania procedury tzw. milczącej akceptacji.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.348.2018.4.AS
     ∟Ustalenie momentu uzyskania przychodów w określonych przypadkach dokonywania korekty stawek za świadczone usługi oraz momentu uzyskania dodatkowego przychodu z tytułu opłaty gwarancyjnej za gotowość świadczenia usługi przesyłu zapasów interwencyjnych ropy naftowej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.340.2018.1.JC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym z tytułu wypłaty wynagrodzenia za Licencję na korzystanie z programu komputerowego przez Wnioskodawcę na rzecz spółki amerykańskiej, Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do: a. potrącenia podatku u źródła (withholding tax), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, z uwzględnieniem postanowień art. 13 Umowy UPO, albo b. uzależnienia niepobrania podatku od udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji, oraz c. wykonania innych obowiązków płatnika podatku, o których mowa w art. 26 ust. 1, ust. 3, ust. 3a i ust. 3d Ustawy o CIT

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.258.2018.2.JC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika posługującego się certyfikatem rezydencji pobranym ze strony internetowej kontrahenta –oraz wysłanym do Spółki drogą elektroniczną.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj