Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aktywa

 

aktywa 569 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.3.2018.1.APO
     ∟- Czy Spółka jest podatnikiem zależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów? - Czy Spółka jest podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów? - Jeżeli Spółka nie jest ani podatnikiem zależnym, ani podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, to czy na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów Spółki liczoną jako suma wartości aktywów, wynikającą z zestawienia obrotów i sald, ustalona na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, o całą kwotę 2 mld zł?

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.2.2018.1.AG
     ∟Nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika zależnego i współzależnego oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.777.2018.1.EK
     ∟Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. b usług wyceny aktywów Funduszu realizowanych na rzecz Funduszu.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.776.2018.1.EK
     ∟Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. b usług wyceny aktywów Funduszu realizowanych na rzecz Funduszu.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.593.2018.1.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, po cenie emisyjnej odbiegającej od przypadającej na certyfikat wartości aktywów netto funduszu.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.2.2018.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółki są podatnikami zależnymi lub współzależnymi wobec Akcjonariusza - podmiotu zagranicznego z siedzibą na terytorium Austrii - w rozumieniu art. 5 ust. 2 upnif, oraz jeżeli Spółki nie są podatnikami zależnymi ani współzależnymi w świetle art. 5 ust. 2 upnif, to czy każda ze Spółek ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów Spółki, liczoną jako suma wartości aktywów, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości o kwotę 2 mld zł.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.450.2018.2.MC
     ∟Ustalenie, czy w przedmiotowej sprawie czynność sprzedaży w ramach Transakcji nie będzie zbyciem przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast będzie stanowiła odpłatną sprzedaż aktywów i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT; ustalenie, czy transfer potencjału zysku, z którym związane jest powstrzymanie się Zbywcy od wykonywania określonych funkcji gospodarczych i za który otrzyma wynagrodzenie w formie exit fee będzie stanowił odpłatne świadczenie usług; prawo do odliczenia podatku VAT przez Nabywcę, wykazanego na fakturze/fakturach dokumentujących planowaną sprzedaż oraz związanego z nabyciem od Zbywcy usługi polegającej na powstrzymaniu się przez Niego z pełnienia określonych funkcji gospodarczych (exit fee), w związku z dokonaniem planowanej sprzedaży.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.295.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży aktywów spółki

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.1.2018.1.AG
     ∟Nieuznanie Spółek za podatników zależnych oraz współzależ-nych oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowa-nia podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.107.2018.2.JK
     ∟Opodatkowanie dostawy ruchomości i nieruchomości oraz prawo do odliczenia.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.71.2018.1.AS
     ∟Prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4016.1.2018.2.MS
     ∟W świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe wyemitowane przez Unię Europejską (obligacje o stałym kuponie odsetkowym) nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.75.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy opisana Transakcja sprzedaży Aktywów będzie stanowić zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i opodatkowania tej Transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych Aktywów.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.9.2018.2.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania sprzedaży przez Wnioskodawcę 1 Zbywanych Aktywów za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wskazania, czy czynność ta podlega opodatkowaniu; w zakresie opodatkowania dostawy Działki wraz z Budynkami i Naniesieniami oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości przez Wnioskodawcę 2.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.5.2017.1.MBD
     ∟Czy opisany wyżej sposób postępowania Spółki w zakresie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych jest prawidłowy?

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.4.2017.1.IZ
     ∟Czy opisany wyżej sposób postępowania Spółki w zakresie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych jest prawidłowy?

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4016.2.2017.1.MS
     ∟W świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe wyemitowane przez Bank Rozwoju Rady Europy nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4016.1.2017.1.MS
     ∟W odniesieniu do Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EISF) należy wskazać, że RP nie jest stroną umowy międzynarodowej dot. utworzenia EISF. Brak jest zatem podstawy prawnej wynikającej z umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, dla specjalnego traktowania pod względem podatkowym w Polsce zobowiązań i papierów wartościowych emitowanych przez EISF. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że w świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.368.2017.1.JF
     ∟Wydzielane składniki przedsiębiorstwa dotyczące Nieruchomości N oraz pozostające w spółce wydzielonej aktywa i zobowiązania/prawa i obowiązki odnoszące się do Nieruchomości M nie stanowią jego zorganizowanych części, wspólnik Spółki dzielonej (Wnioskodawca) w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie będzie zobowiązany rozpoznać przychód, w wysokości wartości emisyjnej udziałów spółki przejmującej wydzielonych ww. wspólnikowi (Wnioskodawcy) ustalonej na dzień podziału.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.626.2017.2.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym oddanie przez Finansującego środków trwałych do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki na podstawie Umowy zawierającej Opcję wykupu będzie stanowiło dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy oraz stwierdzenia, czy po otrzymaniu od Finansującego faktury potwierdzającej dokonanie dostawy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przyjęciem środków trwałych do korzystania na podstawie Umowy.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.232.2017.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy do tej części opłaty, która proporcjonalnie stanowi spłatę aktywów innych niż środki trwałe, czy wartości niematerialne i prawne, Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wydatkom poniesionym na ich nabycie oraz momentu poniesienia ww. kosztu

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.5.2017.1.AG
     ∟W zakresie obowiązku składania deklaracji podatkowej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz obliczania i wpłacania podatku.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.732.2017.1.RS
     ∟W zakresie uznania za świadczenie usług oddania aktywów na podstawie umowy leasingu oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.544.2017.1.KBR
     ∟Z uwagi na powołane przepisy prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy należy stwierdzić, że w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania przez Nabywcę – czynnego podatnika podatku VAT - czynności opodatkowanych, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. Aktywów wynikających z faktur VAT z wykazaną kwotą podatku, wystawionych przez Zbywającego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.226.2017.1.AJ
     ∟CIT - w zakresie metodologii opodatkowania dochodów Wnioskodawcy generowanych w wyniku wykorzystania aktywów tworzących poszczególne majątki odrębne (fundusze).

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.412.2017.1.EW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy oddanie Aktywów przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego tej czynności.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.412.2017.2.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dofinansowania ze środków UE w ramach realizacji projektu pn.: (…).

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.466.2017.2.WN
     ∟obowiązek wykazania podatku należnego z tytułu transakcji leasingu przedsiębiorstwa oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu przejęcia do używania przedsiębiorstwa od leasingodawcy

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.276.2017.1.MPE
     ∟w zakresie opodatkowania usług przechowywania aktywów funduszy, prowadzenia rejestru aktywów funduszy, prowadzeniu rachunków pieniężnych funduszy oraz świadczeniu przez Wnioskodawcę pozostałych usług, składających się na pełnienie funkcji depozytariusza

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.3.2017.1.AZ
     ∟w zakresie nie uznania Wnioskodawcy za podatnika zależnego wobec Akcjonariusza oraz możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj