Interpretacje do przepisu
art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


461/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.404.2018.2.MO
     ∟Czy przeprowadzone dotychczas oraz planowane przez Spółkę w ramach Projektu prace stanowić będą działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o CIT?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.359.2018.1.MR
     ∟w zakresie: 1) zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe (Pytanie 1) – jest nieprawidłowe, 2) ustalenia czy koszt nabycia usług opisanych w stanie faktycznym stanowią wydatki na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r. (Pytanie 2) – jest nieprawidłowe, 3) ustalenia czy usługi informatyczne bezpośrednio wspierające prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność B+R stanowią usługi równorzędne, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r. – jest nieprawidłowe.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.402.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy zgodnie z art. 18d ust. 5a ustawy o CIT, koszty, które pierwotnie spełniały warunki do uznania ich za koszty kwalifikowane na cele kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, a które następczo należy uznać za zwrócone w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, w wyniku otrzymania dofinansowania, powinny być wyłączone z podstawy kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe w momencie uzyskania środków z tego dofinansowania

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.414.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych z projektu „nr I” jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d ust. 2a i 3 uCIT.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.462.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4) ponoszonych w ramach planowanych do realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d uCIT.

2018.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.73.2017.GTM
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.282.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.20 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2017.GTM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym P. jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ustawy o PDOP?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.405.2018.2.MST
     ∟Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty badań, analiz i ekspertyz zewnętrznych, a także koszty produkcji prototypów związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.280.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.18 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.82.2017.GTM
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.269.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP całości Kosztów Zatrudnienia poniesionych w 2017 r. na rzecz Pracowników B+R?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.284.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP całości Kosztów Zatrudnienia ponoszonych na rzecz Pracowników B+R?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.285.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP?

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.403.2018.1.APO
     ∟- Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego (winno być: oraz stanu faktycznego), prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - Czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz innych podmiotów usług, które obejmuje wykonywanie prac B+R, będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.289.2018.2.APO
     ∟Czy wynagrodzenia z narzutami ZUS poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wykonywanymi przez Pracowników czynnościami należącymi do Obszaru 1-5 stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy CIT?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.286.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2018.2.JS
     ∟1. Czy prace opisane w stanie faktycznym, wykonywane przez poszczególne zespoły zespołu B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z Ustawą o CIT i, czy koszty kwalifikowalne z nimi związane wskazane w art. 18d Ustawy o CIT mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową? 2. Czy kosztami kwalifikowanymi prowadzonej działalności B+R, podlegającymi odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, będą koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, ponoszone w ramach opisanej w stanie faktycznym działalności zespołu B+R, w postaci: a). dokonywanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b). nabycia materiałów, c). składników kosztów pracy zatrudnionych osób pracujących stale w ramach opisanych podzespołów zespołu B+R, których obowiązki są w całości tożsame z pracami wykonywanymi przez poszczególne podzespoły zaprezentowanymi w opisie stanu faktycznego, stanowiących koszty uzyskania przychodu takich jak wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, premie, dodatkowe świadczenia oraz składek na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, z wyłączeniem składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w całkowitym zakresie, w jakim rzeczywiście wykonują prace opisane w stanie faktycznym? 3. Czy momentem uznania kosztów za koszty kwalifikowane w celu ich odliczenia w ramach ulgi B+R będzie moment ich poniesienia, a więc kwalifikowalne będą te koszty które ujęto w księgach rachunkowych w danym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca chce skorzystać z odliczenia, o ile stanowią koszty uzyskania przychodu?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.262.2018.3.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.280.2018.2.MO
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.386.2018.1.AN
     ∟Czy poniesione Koszty Pracy Pracowników B+R można uznać za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust.2 pkt 1 ustawy o PDOP, w wysokości ustalonej z zastosowaniem Wskaźnika B+R, wynikającego z ewidencji prowadzonej przez Spółkę i czy wskaźnik ten można stosować do wszystkich składników Kosztów Pracy Pracowników B+R, stanowiących przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, takich jak w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, dodatki do wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia oraz do składek od ww. przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.366.2018.1.AN
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy: - prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane przez Spółkę do pierwszej i drugiej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o PDOP, - sposób rozliczenia zleconych Spółce prac na zasadzie koszt plus marża będzie uprawniał do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 18d ustawy o PDOP.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.387.2018.1.AN
     ∟Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOP umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o PDOP, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Spółkę.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.336.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzeń pracowników, oprogramowania, maszyn i urządzeń, w części w jakiej związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.321.2018.2.JKT
     ∟1. Czy działalność badawczo-rozwojowa Spółki w zakresie opracowywania nowych oraz ulepszania istniejących produktów - resorów pneumatycznych, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o PDOP, uprawniającą do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 1 będzie pozytywna, to czy ponoszone przez Spółkę Koszty R&D stanowią koszty kwalifikowane i mogą zostać odliczone przez Wnioskodawcę od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.364.2018.1.APO
     ∟Czy zgodnie z przepisami ustawy o PDOP, obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r., koszty Spółki z tytułu wynagrodzenia za Usługi B+R podlegać będą ograniczeniom wynikającym z art. 15e ustawy o PDOP, w przypadku przekroczenia przez nie limitów kwotowych, o których mowa w tym przepisie?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.257.2018.2.JS
     ∟Czy wykonywane przez Spółkę czynności w ramach Platformy, obejmującej tworzenie nowego produktu oraz prace nad dalszym jego rozwojem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, wskazanej w art. 4a pkt 26-28 updop, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wynikającej z art. 18d ust. 1 updop? Czy Spółka jest uprawniona, aby w zeznaniu za rok podatkowy, odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane dotyczące realizacji Platformy, które na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 1 updop zostały uznane za koszt uzyskania przychodów w kolejnych miesiącach tego roku, w których zostały poniesione, zgodnie z art. 18d ust. 8 updop?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.344.2018.1.BM
     ∟czy Wnioskodawca może odliczyć, zgodnie z art. 18 PDOP, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową wykonywaną na rzecz klientów (zleceniodawców i zamawiających) z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2018.2.AN
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uznaje, iż opisana w stanie faktycznym (winno być stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym) działalność w zakresie opracowywania nowych rozwiązań, produktów i technologii ich produkcji oraz rozwoju produktów, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41245 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj