Interpretacje do przepisu
art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1611/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.706.2018.3.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.520.2018.2.KK
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.158.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.319.2018.1.DS
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z najmu

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.793.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach funkcji lidera.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.457.2018.2.JK
     ∟Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla sprzedaży działek.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.541.2018.2.KM
     ∟Uznanie przystąpienia do Umowy lub uczestnictwa w Umowie za świadczenie usługi przez Zainteresowanych, rozpoznanie importu usług przez Zainteresowanych w związku z płatnościami w ramach Umowy odsetek do Uczestników zarejestrowanych poza terytorium Polski, obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz obowiązek obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.350.2018.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości przez małżonków, wchodzącej do ich majątku wspólnego, po upływie 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta do majątku odrębnego jednego z małżonków.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.300.2018.2.AD
     ∟Na Spółce, której kapitał zostanie podwyższony poprzez wniesienie aportu niepieniężnego nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.655.2018.1.AD
     ∟Dotyczy uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku opodatkowania czynności ich zbycia oraz określenia podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.147.2018.1.MZA
     ∟ Cash pooling.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.471.2018.1.RK
     ∟Opodatkowania przychodów z najmu.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.571.2018.2.KM
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia działki.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.316.2018.1.KP
     ∟Czy w związku z tym, że wymienione we wniosku działki zostaną przekwalifikowane z rolnych na budowlane a następnie sprzedane ciążyć będzie na Zainteresowanych obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.345.2018.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku PCC przez spółkę jawną.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.421.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transferowaniem środków w ramach Systemu, w celu wyrównania ujemnych lub dodatnich sald rachunków podstawowych Uczestników Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; • sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w części dotyczącej ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.518.2018.2.KBR
     ∟W zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowania do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2018.2.PM
     ∟Czy zbycie Nieruchomości nie spowoduje po stronie Nabywcy powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.454.2018.2.IG
     ∟W świetle art. 5 ust. 1 ustawy, z perspektywy Zainteresowanych jako uczestników umowy zarządzania wspólną płynnością finansową, czynności wykonywane przez nich w ramach tej umowy, pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.509.2018.5.JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanie usług faktoringowych obejmujących swym zakresem również nabywanie Wierzytelności od Polskich Zbywców, stawka podatku dla świadczonych usług faktoringowych oraz podstawa opodatkowania z tytułu świadczonych usług faktoringowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.348.2018.2.EB
     ∟Wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.323.2018.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy wypłata drugiej transzy dywidendy (a także przyszłe dywidendy) będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku spełnienia przez Spółkę warunku określonego w art. 26 ust. 1 i 1c Ustawy o CIT, tj. udokumentowania miejsca siedziby Spółki szwajcarskiej 2 dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji oraz spełnienia warunku określonego w art. 26 ust. 1f Ustawy o CIT, tj. uzyskania od Spółki szwajcarskiej 2 pisemnego oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków opisanych w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o CIT, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od drugiej transzy dywidendy (a także od dywidend wypłacanych w przyszłości na rzecz Spółki szwajcarskiej 2)?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.146.2018.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży Działu Handlowego Spółki.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.500.2018.3.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokalu użytkowego i możliwości wyboru opcji opodatkowania przedmiotowej transakcji.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.302.2018.2.LB
     ∟Czy przyrzeczona umowa sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem do czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.499.2018.2.JO
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj