Interpretacje do przepisu
art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


127/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.365.2018.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości, po upływie 5 lat od końca roku, w którym doszło do otwarcia spadku.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.350.2018.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości przez małżonków, wchodzącej do ich majątku wspólnego, po upływie 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta do majątku odrębnego jednego z małżonków.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.343.2018.2.PW
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę w związku z działem spadku, jako wydatek na cel mieszkaniowy związany z nabyciem udziału w tej nieruchomości.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.322.2018.2.TR
     ∟Wartość pomocy udzielonej Uczestnikom projektu – tj. doktorantkom i doktorantom – w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w postaci świadczeń finansowych (stypendiów naukowych oraz stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania), jest wolna od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.337.2018.2.MKA
     ∟Ulga prorodzinna – oboje rodzice wykonują władze rodzicielską.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.317.2018.2.TR
     ∟Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży w kwietniu 2018 r. lokalu mieszkalnego na zakup w dniu 1 czerwca 2018 r. lokalu pensjonatowego – spełniającego warunki lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali – który to lokal będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany na zaspokojenie tylko ich własnych potrzeb mieszkaniowych, uprawnia Zainteresowanego do zastosowania zwolnienia, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży po 1 czerwca 2018 r. drugiego lokalu mieszkalnego na spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych od osób fizycznych na sfinansowanie zakupu ww. lokalu nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej, ponieważ nie został spełniony ustawowy warunek dotyczący podmiotu udzielającego pożyczki, określony w dotyczącym m.in. takiej pożyczki art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) tejże ustawy.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.309.2018.2.MKA
     ∟Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cudzą nieruchomość.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.297.2018.2.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze podziału majątku wspólnego małżonków.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.276.2018.2.TR
     ∟Zainteresowana spełnia warunki zawarte w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego uzyskany przez nią dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji jest wolny od podatku dochodowego, na podstawie w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.294.2018.2.MKA
     ∟Ulga mieszkaniowa – nabycie nieruchomości z majątku odrębnego małżonka.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.228.2018.2.TR
     ∟Ulga rehabilitacyjna.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.211.2018.2.TR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.230.2018.3.MKA
     ∟Opodatkowanie kwoty otrzymanej w wyniku działu spadku – kwota spłaty oraz odsetki.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.224.2018.2.TR
     ∟Skoro Wnioskodawczyni nie złożyła w urzędzie skarbowym w wymaganym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to analizowane zwolnienie Zainteresowanej nie przysługuje.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.188.2018.2.MKA
     ∟Dział spadku poprzez sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.208.2018.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.256.2018.1.MKA
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na nabycie udziału w nieruchomości oraz spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości na współwłasność.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.192.2018.2.MKA
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w walucie obcej.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.255.2018.1.MKA
     ∟Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości na współwłasność.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.190.2018.2.TR
     ∟Wydatki poniesione przez Zainteresowanego na montaż (instalację) i przyłączenie przez instalatorów pieca gazowego stanowią wydatki na przystosowanie mieszkania, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawcy. Zatem, wydatki te można uznać za wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, które podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.166.2018.2.TR
     ∟Skoro w stosunku do małoletnich dzieci tylko Wnioskodawczyni wykonywała przedmiotowym okresie władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, to Zainteresowanej przysługuje wyłączne prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej, wnikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.160.2018.2.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia – ustalenie przychodu.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.135.2018.2.TR
     ∟Wydatku poniesionego na przedmiotowy zabieg operacyjny (operację) nie można zakwalifikować jako wydatku na zabieg rehabilitacyjny; jest to bowiem zabieg medyczny, a zatem inny niż rehabilitacyjny. Tego rodzaju wydatki nie zostały natomiast wymienione – jako podlegające odliczeniu – w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego nie uprawniają do dokonania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.111.2018.2.TR
     ∟Zainteresowanej nie przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości kosztu zakupu 1/2 części prawa własności nieruchomości w roku 19xx r. – działki gruntu nr 1327/207 o powierzchni 643 m2 wraz z wybudowanym na tej działce domem mieszkalnym z przynależnościami, gdyż koszt taki nie został dopuszczony treścią mającego zastosowanie w sprawie art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.130.2018.2.TR
     ∟Otrzymana przez Zainteresowaną kwota pieniężna stanowi dla niej przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód nie korzysta ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.115.2018.2.TR
     ∟W odniesieniu do środków otrzymywanych przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, należy stwierdzić, że środki te nie mogą także korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, ponieważ nie stanowią żadnej kategorii świadczeń w nim wymienionych. Reasumując: środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego nie korzystają z żadnego ze zwolnień od podatku, ponieważ nie spełniają przesłanek uprawniających do zastosowania tychże zwolnień. W konsekwencji, rzeczone środki stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.134.2018.2.MKA
     ∟Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z Holandii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.178.2018.2.PW
     ∟Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego ze współkredytobiorcami.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.132.2018.2.MKA
     ∟Ulga prorodzinna.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.13.2018.1.MZ
     ∟Czy nabywca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia przedmiotu sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj