PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 22.09.2019

 

    Reset

59.11.Z
podklasa
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), taśm filmowych, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,
- sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,
- sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
- sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,
- działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sklasyfikowanej w 59.12.Z,
- nagrywania dźwięku i książek na taśmę, sklasyfikowanego w 59.20.Z,
- tworzenia i nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 60.2,
- obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,
- działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
- wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
- wykonywania napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanego w 82.99.Z,
- działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.
Interpretacje podatkowe:
- do PKD 59.11.Z (61)
klasa
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
grupa
Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
dział
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
Dział ten obejmuje:
- produkcję filmów na taśmie filmowej, wideo lub DVD przeznaczonych do projekcji w kinach lub telewizji,
- działalność pomocniczą związaną z produkcją filmów tj.: montaż, dubbingowanie itp.,
- dystrybucję filmów kinowych lub innych produkcji filmowych dla innych jednostek,
- zakup i sprzedaż praw do dystrybucji filmów i innych produkcji filmowych,
- wydawanie nut,
- nagrywanie dźwięku, tzn. produkcja oryginalnych wzorcowych nagrań dźwiękowych, wykonywane w studio lub innym miejscu oraz ich wydawanie, promowanie i dystrybucja.
J
sekcja
Informacja i komunikacja
Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.
Sekcja ta obejmuje:
- działalność wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania (odpowiednie podklasy działu 58),
- działalność związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych (odpowiednie podklasy działu 59),
- działalność radiofoniczną i telewizyjną (odpowiednie podklasy działu 60),
- telekomunikację (odpowiednie podklasy działu 61)
- działalność w zakresie technologii informatycznych (odpowiednie podklasy działu 62),
- pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (odpowiednie podklasy działu 63).
Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM.
Działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych, mieszczące się w odpowiednich podklasach działów 59, 60 i 61, odzwierciedlają różne etapy tych procesów.
Działalność związana z produkcją filmów, seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich podklasach działu 59. Natomiast stworzenie całego programu telewizyjnego obejmuje elementy z odpowiednich podklas działu 59 lub elementy (takie jak programy informacyjne "na żywo") z odpowiednich podklas działu 60.
Dział 60 obejmuje także nadawanie programów przez ich producenta. Nadawanie całego programu telewizyjnego przez osoby trzecie, tzn. bez wprowadzania zmian do programów, mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.
Transmisja programów może odbywać się przez stacje satelitarne lub sieć kablową i mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj