Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


472/362692 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-681/15/MW
     ∟ustalenie, w którym momencie wydatki z tytułu wypłaconych Premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów (zdarzenie przyszłe)

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-680/15/MW
     ∟ustalenie, w którym momencie wydatki z tytułu wypłaconych Premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów (stan faktyczny)

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-818/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-817/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-814/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-813/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-295/15-2/AZ
     ∟Czy wypłacone w obowiązującym terminie na rzecz pracowników dodatkowe składniki wynagrodzenia takie jak Bonusy, ZCW i Profit share, stanowią koszty uzyskania przychodów tego roku, w którym dany składnik wynagrodzenia jest przyznawany i wypłacany?

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-348/15-2/AK
     ∟Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne.

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-551/15/BG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto wypłat dla pracowników, pochodzących z podziału wyniku finansowego

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-299/15/TS
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup pakietu medycznego dla pracownika oraz dla członków rodziny pracownika czy jego partnera/partnerki stanowią koszt uzyskania przychodów?

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-32/15/BK
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników (w tym związanych z podróżami służbowymi) oraz narzutów na te wynagrodzenia, niezwiązanych z wytworzeniem środka trwałego

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-253/15/PC
     ∟Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, wypłacone premie z dochodu po opodatkowaniu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy do pdop?

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-349/15-2/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-250/15/APO
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym, wypłacona pracownikom nagroda roczna oraz składki na ZUS, FP, FGŚP od tej nagrody stanowią koszty uzyskania przychodów w 2014 r.?

2015.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-383/14-4/15-S/KJ
     ∟Czy wydatki związane z wypłaconymi nagrodami dla pracowników, z wypracowanego zysku za rok poprzedni (zysku netto), stanowią koszt uzyskania przychodu?

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-59/12/15-S-1/AO
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji na dalsze wydobywanie rud miedzi, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-279/15-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie potrącalności kosztów uzyskania przychodów.

2015.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-59/12/15-S/AO
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji na dalsze wydobywanie rud miedzi, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?

2015.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-97/15/SK
     ∟w zakresie ustalenia momentu oraz sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków związanych z realizacją kontraktu długoterminowego.

2015.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-134/15-2/TO
     ∟1. W jakim zakresie Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia przychodów i kosztów związanych z przejętą od Spółki Dzielonej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa? 2. Kto i za jaki okres powinien rozpoznać koszt wynagrodzeń pracowników wypłaconych przez Wnioskodawcę, a dotyczących pracy w okresie, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła własność Spółki Dzielonej? 3. Czy w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego Wnioskodawca będzie zobowiązany ująć przychody i koszty związane z przejętą zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa sprzed dnia podziału?4. Czy Spółka będzie miała prawo do powiększenia kosztów uzyskania przychodów o kw...

2015.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-220/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-151/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozpoznała nagrodę roczną tzw. 14-tą pensję za 2014 rok jako koszt uzyskania przychodu 2014 roku?

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-106/15-3/AM
     ∟Czy momentem zakwalifikowania do kosztów podatkowych wynagrodzeń dotyczących umów zleceń osób zatrudnionych w celu realizacji wyżej wymienionej umowy jest miesiąc wypłaty tego wynagrodzenia?

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-63/15/MS
     ∟W jaki sposób dokonać podziału przychodów i kosztów podatkowych w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK i zakończeniem jej roku podatkowego, który to dzień może nastąpić również w trakcie miesiąca kalendarzowego?

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-210/15-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wypłaty zaległych ryczałtów za nocleg w związku z odbywanymi przez pracowników podróżami służbowymi.

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-193/15-4/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w części dotyczącej usług doradczych, usług prawnych oraz podobnych; w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w części dotyczącej usług doradczych, usług prawnych oraz podobnych; w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w części dotyczącej kosztów pracy (delegacji) kadry kierowniczej; oraz w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w części dotyczącej kosztów pracy (delegacji) kadry kierowniczej.

2015.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-202/15/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie dotyczącym kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę zawartej z akcjonariuszem

2015.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-120/15-3/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-317/15/KP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu należności wypłacanych pracownikowi z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-124/15-3/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 37476 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj