Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3637/362692 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-714/15/MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na gruncie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z kredytem zaciągniętym przez Wnioskodawcę oraz Spółkę przejętą, której następcą prawnym jest Wnioskodawca, w szczególności w odniesieniu do prowizji bankowych Wnioskodawca, a do dnia połączenia także Spółka przejęta, której następcą prawnym jest Wnioskodawca, powinni byli postępować tak samo jak to czynili w odniesieniu do tych wydatków w ujęciu rachunkowym, tj. zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów w czasie, proporcjonalnie ...

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-853/15/MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na gruncie art. 15 ust. 4d i 4e UPDOP, w odniesieniu do momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z kredytem zaciągniętym przez Wnioskodawcę oraz Spółkę przejętą, której następcą prawnym jest Wnioskodawca, w szczególności w odniesieniu do prowizji bankowych w odniesieniu do przyszłych okresów Wnioskodawca powinien postępować tak samo jak to będzie czynił w odniesieniu do tych wydatków w ujęciu rachunkowym, tj. zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy kredytu?

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-680/15/MW
     ∟ustalenie, w którym momencie wydatki z tytułu wypłaconych Premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów (stan faktyczny)

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-681/15/MW
     ∟ustalenie, w którym momencie wydatki z tytułu wypłaconych Premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów (zdarzenie przyszłe)

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/15/MW
     ∟ustalenie: - czy wydatki ponoszone przez Farmę Wiatrową B na modernizację istniejących odcinków dróg publicznych, które zapewniają prawidłową komunikacją farmy wiatrowej z siecią istniejących dróg publicznych, mogą zostać rozpoznane przez Spółkę, jako jej podatkowe koszty uzyskania przychodów;- w jakim momencie wydatki na modernizację istniejących odcinków dróg publicznych, które zapewniają prawidłową komunikację farmy wiatrowej z siecią istniejących dróg publicznych, powinny być rozpoznane, jako podatkowy koszt uzyskania przychodów Spółki

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-878/15/MW
     ∟Ustalenie:- czy wydatki ponoszone przez Farmę Wiatrową B na modernizację istniejących odcinków dróg publicznych, które zapewniać będą prawidłową komunikacją farmy wiatrowej z siecią istniejących dróg publicznych, mogą zostać rozpoznane przez Spółkę, jako jej podatkowe koszty uzyskania przychodów;- w jakim momencie wydatki na modernizację istniejących odcinków dróg publicznych, które zapewniać będą prawidłową komunikację farmy wiatrowej z siecią istniejących dróg publicznych, powinny być rozpoznane, jako podatkowy koszt uzyskania przychodów Spółki

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-316/15-2/AZ
     ∟Czy ponoszone przez SKom, określone powyżej Koszty, dotyczące przedmiotowego projektu nieruchomościowego stanowić będą dla H. koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodami ze sprzedaży przez SKom lokali i zbywanych wraz z nimi praw do korzystania z miejsc postojowych (w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zysku SKom) i w konsekwencji, będą potrącalne zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-813/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-814/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-815/15/AP
     ∟Czy Spolka prawidlowo dokonuje zarachowan kosztow tj. odnoszac do miedzyokresowych rozliczen kosztow, by w niedalekiej przyszlosci (2016/2017) dokonywac ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakonczenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-816/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-817/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-818/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-239/15-4/AZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychód ze spłacanego przez klienta w racie leasingowej ubezpieczenia (część kapitałowa oraz odsetki) powinien być rozpoznawany tak jak przychód z raty leasingowej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, stosownie do art. 12 ust. 3c ustawy o PDOP? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym składka z tytułu ubezpieczenia należna zakładowi ubezpieczeń stanowi dla Spółki bezpośredni koszt uzyskania przychodów rozliczany w czasie proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów ze spłacanych przez klienta w racie leasingowej ubezpieczeń?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-240/15-4/AZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki - w tak przedstawionym stanie przyszłym - zgodnie z którym przychód ze spłacanego przez klienta ubezpieczenia w ratach (część kapitałowa i odsetki) powinien być rozpoznawany w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, stosownie do art. 12 ust. 3c ustawy o PDOP), określonego w umowie lub na fakturze?Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki - w tak przedstawionym stanie przyszłym - zgodnie z którym składka z tytułu ubezpieczenia należna zakładowi ubezpieczeń stanowi dla Spółki bezpośredni koszt uzyskania przychodów rozliczany w czasie proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów z ubezpieczeń spłacanych przez klienta w ratach?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-696/15/SK
     ∟w zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów poniesionych z tytułu zapłaty opłaty zastępczej po zakończeniu danego roku, ale przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za rok za jaki następuje zapłata (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8).

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-697/15/SK
     ∟w zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów poniesionych z tytułu zapłaty opłaty zastępczej po zakończeniu danego roku i po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego za rok za jaki następuje zapłata (pytanie oznaczone we wniosku Nr 9).

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-248/15-2/AZ
     ∟Czy ustanowienie odrebnej wlasnosci lokalu uzytkowego (biurowego) mieszczacego sie na V pietrze budynku, celem pozniejszej jego odsprzedazy, stanowi odlaczenie czesci skladowej peryferyjnej srodka trwalego, co w konsekwencji powoduje koniecznosc zmniejszenia przez spolke wartosci poczatkowej srodka trwalego w postaci nieruchomosci. Czy prawidlowe jest stanowisko spolki, ze (i) przychod podatkowy z tytulu zbycia nieruchomosci w postaci wyodrebnionego lokalu biurowego powstanie w dacie przeniesienia prawa wlasnosci, tj. w dacie podpisania przez strony umowy przeniesienia wlasnosci nieruchomosci w formie aktu notarialnego, a nie z chwila otrzymania zaliczki wynikajacej z umowy przedwstepnej i p...

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-348/15-2/AK
     ∟Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne.

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-974/15-2/RS
     ∟1. Czy koszty ponoszone przez Spolke w zwiazku ze swiadczeniem uslug wynagradzanych na zasadzie ?koszt plus?, ktore sa ksiegowane jako koszty na podstawie dokumentow, wskazujacych ich ostateczna wysokosc (faktury, rachunki itp.) i ktore wplywaja na wysokosc tego wynagrodzenia naleznego Spolce za dany rok (sa uwzglednione w bazie kosztow stanowiacych postawe kalkulacji tego wynagrodzenia) stanowia koszty bezposrednio zwiazane z przychodem z tytulu swiadczenia tych uslug i w zwiazku z tym powinny zostac uznane za koszty podatkowe roku, w ktorym Spolka rozpoznala jako przychod podatkowy wynagrodzenie, ktore koszty te wygenerowaly?2. Czy koszty ponoszone przez Spolke w zwiazku ze swiadczeniem us...

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-514/15/PS
     ∟Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym za prawidłowe należy uznać dokonanie korekt (rozliczenia) kosztów uzyskania przychodu w miesiącu otrzymania, potwierdzenia i odesłania wystawcom faktur korygujących?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-383/15/AB
     ∟sposobu rozliczania kosztów bezpośrednio związanych z przychodami uzyskanymi w latach poprzednich.

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-433/15/JKT
     ∟1. Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Amerykańskiej (Administratora Planu) z tytułu kosztów związanych z administracją Planu oraz kosztów odpowiadających wartości przyznanej pracownikowi Nagrody na podstawie Planu, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów?2. Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Amerykańskiej z tytułu kosztów związanych z administracją Planu oraz kosztów odpowiadających wartości przyznanej pracownikowi Nagrody na podstawie Planu, stanowią koszt pośredni działalności Wnioskodawcy, który jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia (zaksięgowania) tych wydatków w księgach Spó...

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-373/15/PC
     ∟Czy w sytuacji, w ktorej zaplata lub kapitalizacja odsetek z tytulu zaciagnietej przez Akcjonariusza Pozyczki nastapi przed lub po okresie posiadania przez PGK statusu podatnika CIT, odsetki te beda stanowic dla Akcjonariusza koszty uzyskania przychodow w momencie ich zaplaty lub kapitalizacji, ktore to koszty powinny zostac uwzglednione w zeznaniu podatkowym Akcjonariusza?

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-374/15/PC
     ∟Czy w sytuacji, w której zapłata lub kapitalizacja odsetek z tytułu zaciągniętej przez Akcjonariusza Pożyczki nastąpi w okresie posiadania przez PGK statusu podatnika CIT, odsetki te będą stanowić dla Akcjonariusza koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, które to koszty – jako element składowy dochodu albo straty Akcjonariusza będącego jedną ze spółek tworzących PGK – powinny zostać uwzględnione w zeznaniu podatkowym PGK?

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-638/15/BG
     ∟czy w przypadku nadwykonań świadczeń zdrowotnych nieratujących życia w zakresie umów z NFZ oraz umów ze szpitalami (podwykonawstwo), wydatki z nimi związane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, a tym samym podlegają potrąceniu w dniu poniesienia

2015.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-639/15/BG
     ∟czy w przypadku nadwykonań świadczeń zdrowotnych nieratujących życia w zakresie umów z NFZ oraz umów ze szpitalami (podwykonawstwo), wydatki z nimi związane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, a tym samym podlegają potrąceniu w dniu poniesienia

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-433/15/JW
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup praw do emisji CO2 stanowi koszt podatkowy w momencie zakupu (otrzymania faktury) i ujęcia na koncie wartości niematerialnych i prawnych czy w momencie rozliczenia tych praw w powiązaniu z osiągniętym przychodem i dokonania odpisów amortyzacyjnych tych praw?

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-76/11-13/15-S/PM
     ∟rozpoznanie w czasie dla celów podatkowych wydatków stanowiących pośrednie koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 4 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczą one okresu o definitywnie ustalonej długości, która nie musi pokrywać się z długością okresu, w jakim wydatki te są rozliczane dla celów bilansowych?

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-76/11-12/15-S/PM
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przeprowadzeniem napraw okresowych i remontów maszyn i urządzeń niemających charakteru ulepszenia istniejących środków trwałych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 37457 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj