Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPP1.4512.21.2017.2.MG
z 21 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2017 r. (data wpływu 5 stycznia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 13 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 13 lutego 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. W dniu 31 lipca 2012 r. Zainteresowany zawarł umowę o roboty budowlane z Gminą ….na wybudowanie Centrum Edukacyjno-Sportowego Gminy …. Zgodnie z treścią umowy przedmiotem inwestycji był budynek sportowo-oświatowy niepodpiwniczony.

Łącznie obiekt o powierzchni zabudowy 2152,89 m2 w układzie:

 • hala sportowa,
 • zaplecze socjalno-sanitarno-szatniowe,
 • cześć dydaktyczna,
 • łącznik ze szkołą podstawową im. ….,
 • boisko sportowe.

Umowa przewidywała również kapitalny remont budynku Szkoły Podstawowej im. … obejmujący: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymianę pokrycia dachowego, remont wewnętrznych instalacji C.O., wodno-kanalizacyjnych oraz dostawę i montaż wyposażenia budynku szkolnego, hali sportowej, siłowni (zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik do umowy).

W dniu 19 marca 2015 r. Wnioskodawca wystawił dla Gminy … fakturę nr …. za roboty budowlane. Faktura dotyczyła usługi budowy Centrum Edukacyjno-Sportowego, jednakże obejmowała ona dodatkowe prace, nieujęte w dokumentacji umowy z dnia 31 lipca 2012 r.

Konieczność wykonania prac poprzedzona była złożonymi przez Wnioskodawcę protokołami konieczność wykonania dodatkowych robót potwierdzonych wpisem przed rozpoczęciem do dziennika budowy przez kierownika budowy i po ich wykonaniu potwierdzona również wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego reprezentującego Gminę …..

Ponieważ gmina nie dokonała zapłaty za przedmiotową fakturę, Zainteresowany dokonał korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn zm.).

W niniejszym stanie faktycznym zostały spełnione następujące warunki:

 • Wnioskodawca dokonał korekty w miesiącu, w którym przypadał 150 dzień od dnia upływu terminu płatności wierzytelności;
 • do dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której Zainteresowany dokonał korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku wierzytelność wynikająca z przedmiotowej faktury nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie;
 • gmina w momencie wykonania usługi była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny niebędący w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (stan prawny na 2015 r.);
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której Wnioskodawca dokonał korekty zarówno Zainteresowany jak i gmina byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, Gmina nie była w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Pomieszczenia w Centrum Edukacyjno-Sportowym są wykorzystywane przez jednostkę budżetową Gminy …. – Zespół Szkół ….. Z uwagi na charakter jednostki budżetowej, pomieszczenia Centrum Edukacyjno-Sportowego są wykorzystywane do celów edukacyjnych gminy, jednak są one również wynajmowane na zasadzie umów cywilnych przez ww. jednostkę budżetową.

W dniu złożenia wniosku, tj. 4 stycznia 2017 r. elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem nie były przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej. Postępowania takie nie toczą się również na dzień obecny. Sprawa będąca przedmiotem wniosku nie została rozstrzygnięta decyzją lub postanowieniem organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Faktura została wystawiona 19 marca 2015 r. z terminem płatności 7 dni, który upłynął 26 marca 2015 r. Dnia 23 sierpnia 2015 r. upłynął 150 dzień terminu płatności. Korekta deklaracji oraz podstawy opodatkowania została dokonana w deklaracji za miesiąc sierpień 2015 r. Dłużnik na dzień wykonania usługi nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978,1259,1512,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). Dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której została dokonana korekta podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978,1259,1512,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). Nie istnieje między Wnioskodawcą a dłużnikiem związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowym było dokonanie na podstawie art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wynikających z faktury wystawionej dla Gminy ….?

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie korekty podatku należnego z przedmiotowej faktury było prawidłowe i zgodne z art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm., dalej uptu).

Zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 1 uptu korekta podatku należnego przysługuje w sytuacji, gdy dostawa towaru lub świadczenie usług są dokonywane na rzecz podatnika, o który mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. W myśl art. 15 ust. 1 uptu podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 tego przepisu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zdefiniowana w art. 15 ust. 2 uptu obejmuje m. in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednostka budżetowa Gminy …. wykorzystuje pomieszczenia Centrum Edukacyjno-Sportowego m. in. do działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 uptu. Pomieszczenia centrum są bowiem wynajmowane na zasadach umów cywilno-prawnych. Ponadto na terenie szkoły znajduje się stołówka, w której świadczone są usługi stołówkowe. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 dotyczącego statusu samorządowej jednostki budżetowej na gruncie VAT, jednostki budżetowe gminy nie są odrębnymi podatnikami podatku VAT. Zatem Gmina …., działając poprzez swoją jednostkę budżetową, wykorzystuje Centrum Edukacyjno-Sportowe w działalności gospodarczej.

Prawidłowość dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a uptu z faktury wystawionej dla jednostki samorządu potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2015 r. nr ILPP2/4512-1-727/15-2/MN. W interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził prawo do skorygowania podatku należnego na podstawie art. 89a uptu z faktury dokumentującej świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Reasumując, w niniejszej sytuacji Wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki określone w art. 89a uptu uprawniające do dokonania korekty podatku należnego z faktury wystawionej dla Gminy …., tj.:

 1. nieściągalność wierzytelności wynikającej z faktury została uprawdopodobniona tj. wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze;
 2. świadczenie usług zostało dokonane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 uptu, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której Wnioskodawca dokonał korekty:
  • wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynny,
  • dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 4. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
 5. korekta podatku oraz podstawy opodatkowania nastąpiła w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, do dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Tym samym korekta podatku należnego została dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i była prawidłowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Natomiast nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy).

Na podstawie ust. 2 powyższego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. (uchylony)
 3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 4. (uchylony)
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
 6. (uchylony).

W myśl art. 89a ust. 3 ustawy, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 89a ust. 5 ustawy, wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

W myśl natomiast art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.

Wskazać jednakże należy, że na mocy art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 605) z dniem 1 lipca 2015 r. uchylono art. 89a ust. 7 ustawy.

Na mocy art. 5 ww. ustawy zmieniającej, do wierzytelności powstałych przed dniem 1 lipca 2015 r., których nieściągalność zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 r., mogą mieć zastosowanie przepisy art. 89a i art. 89b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. W dniu 31 lipca 2012 r. Zainteresowany zawarł umowę o roboty budowlane na wybudowanie Centrum Edukacyjno-Sportowego Gminy ….. Umowa przewidywała również kapitalny remont budynku Szkoły Podstawowej im. …. obejmujący: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymianę pokrycia dachowego, remont wewnętrznych instalacji C.O., wodno-kanalizacyjnych oraz dostawę i montaż wyposażenia budynku szkolnego, hali sportowej, siłowni (zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik do umowy). Faktura została wystawiona 19 marca 2015 r. z terminem płatności 7 dni, który upłynął 26 marca 2015 r. Dnia 23 sierpnia 2015 r. upłynął 150 dzień terminu płatności. Korekta deklaracji oraz podstawy opodatkowania została dokonana w deklaracji za miesiąc sierpień 2015 r. Gmina nie dokonała zapłaty za przedmiotową fakturę.

W niniejszym stanie faktycznym zostały spełnione następujące warunki:

 • do dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której Zainteresowany dokonał korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku wierzytelność wynikająca z przedmiotowej faktury nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie;
 • gmina w momencie wykonania usługi była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny niebędący w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (stan prawny na 2015 r.);
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której Wnioskodawca dokonał korekty zarówno Zainteresowany jak i gmina byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, Gmina nie była w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Powołane wyżej przepisy art. 89a ustawy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez podatnika korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji, gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Należy także zauważyć, że tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego.

Mając na uwadze okoliczności sprawy przedstawione przez Wnioskodawcę oraz przepisy prawa obowiązujące w zakresie tzw. „ulgi za złe długi”, należy wskazać, iż skoro jak wskazał Wnioskodawca zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 89a ust. 2 ustawy, to Zainteresowany miał prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, w przypadku braku zapłaty za wykonane usługi udokumentowane faktura z dnia 19 marca 2015r.

Wskazać należy, że Wnioskodawca może dokonać korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. Oznacza to, że korekta musi być dokonana w konkretnej deklaracji, tj. w deklaracji za okres w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze. Ponadto, Wnioskodawca obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika (art. 89a ust. 5 ustawy).

Reasumując, Wnioskodawca prawidłowo dokonał, na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wynikających z faktury wystawionej dla Gminy …..

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14n mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną.

Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego …., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj