Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPB3.4510.1.2017.1.MC
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2016 r. (data wpływu 2 stycznia 2017 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania czy:

 • koszty nabycia związane z transakcją nabycia udziałów/akcji stanowią koszty bezpośrednie i podlegają rozliczeniu w momencie sprzedażny udziałów/akcji – jest prawidłowe,
 • koszty planowania związane z transakcją nabycia udziałów/akcji stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 2 stycznia 2017r. r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów związanych z transakcja nabycia udziałów/akcji.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka Akcyjna (dalej: „P.”) spółka dominująca w Grupie Kapitałowej P. (dalej: „GK P.” lub „Grupa Kapitałowa”) utworzyła wraz ze spółkami zależnymi, w tym z P. T. SA (dalej: „Spółka”) Podatkową Grupę Kapitałową (dalej: „PGK”) w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), dalej: „Ustawa o CIT”).

PGK została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego (dalej: „umowa PGK”) i zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z umową PGK, spółką dominującą w ramach PGK jest P. Jednocześnie, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 1a ust. 3 pkt 4 Ustawy o CIT, P. jest wskazany w umowie PGK jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy o CIT oraz z przepisów Ordynacji podatkowej (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Spółka pełni funkcję lidera segmentu ciepła w GK P.. Realizując strategię GK P. w zakresie rozwoju działalności i wzmocnienia pozycji Grupy Kapitałowej w sektorze ciepłowniczym na rynku, Spółka nabyła udziały/akcje spółek prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła zarówno do odbiorców przemysłowych jak i indywidualnych (dalej: „Spółki ciepłownicze”). Spółka rozważa również nabycie kolejnych aktywów ciepłowniczych w przyszłości.

Należy wskazać, iż celem nabycia udziałów/akcji w Spółkach ciepłowniczych było wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki oraz poszerzenia źródła przychodów Spółki. Tym samym, Spółka nabyła udziały / akcje w ww. spółkach celem wykorzystywania ich w swojej działalności gospodarczej.


W związku z transakcją nabycia udziałów/akcji Spółek ciepłowniczych, Spółka poniosła szereg kosztów związanych z planowanym nabyciem udziałów / akcji (dalej: „Koszty planowania”), w tym w szczególności:

 • koszty doradztwa prawnego, inwestycyjnego, podatkowego i gospodarczego - np. wsparcie prawne w procesie akwizycji,
 • koszty audytu, w tym doradztwo w zakresie wyceny spółek, alokacji ceny nabycia do ujęcia w księgach wartości firmy,
 • koszty badania podmiotu, którego udziały albo akcje mają być nabywane pod kątem prawnym, podatkowym, finansowym, technicznym, środowiskowym (tzw. due diligence),
 • koszty przygotowania projekcji finansowych,
 • koszty wyjazdów (koszty usług hotelowych, biletów lotniczych) w sprawach dotyczących nabycia ww. udziałów/akcji,
 • koszty profesjonalnego wsparcia w zakresie negocjacji warunków nabycia udziałów/akcji,
 • koszty doradztwa związanego z pozyskaniem niezbędnych zezwoleń od organów administracji, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • inne opłaty np. dotyczące pełnomocnictw, opłaty sądowe, notarialne poświadczenie dokumentów.


Opisane wydatki zostały poniesione w celu określenia sytuacji prawnej, finansowej i podatkowej nabywanych Spółek ciepłowniczych, zdobycia wiedzy na temat sposobu ich funkcjonowania jak również właściwego ustrukturyzowania transakcji nabycia udziałów w tych podmiotach. Dzięki pracy wykonanej przez zewnętrznych doradców Spółka mogła należycie ocenić skutki ekonomiczne planowanego nabycia udziałów/akcji i dzięki temu zminimalizować ryzyka finansowe, prawne i podatkowe związane z tą transakcją.

Dodatkowo, Spółka poniosła wydatki związane bezpośrednio z nabyciem udziałów/akcji Spółek ciepłowniczych (dalej: „Koszty nabycia”), które swoim zakresem obejmowały:

 • koszty nabycia udziałów/akcji (cena nabycia udziałów/akcji),
 • koszty notarialne związane ze sporządzeniem umowy zakupu udziałów/akcji,
 • koszty podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • koszty rejestracji sprzedażny udziałów/akcji.


W związku z tym, że poniższe pytania dotyczą ustalenia dochodu/straty PGK jako podatnika CIT, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje P. jako spółka reprezentująca PGK (dalej: „Wnioskodawca”).


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy opisane w treści wniosku Koszty nabycia związane z transakcją nabycia udziałów/akcji Spółek ciepłowniczych stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów, podlegające rozliczeniu w momencie sprzedaży tych udziałów/akcji, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT?
 2. Czy opisane w treści wniosku Koszty planowania związane z transakcją nabycia udziałów / akcji Spółek ciepłowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ust. 4e ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W związku z tym, aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wydatek musi zostać rzeczywiście poniesiony,
 • wydatek musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • celem poniesienia wydatku powinno być osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek nie może stanowić kosztu wymienionego w art. 16 ust. 1, zawierającego enumeratywną listę wydatków, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.


Jak wskazano w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, warunkiem koniecznym do uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu tej ustawy jest istnienie związku między poniesionym wydatkiem a powstaniem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem dotychczasowych źródeł przychodów. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, dla uznania poniesionego wydatku za koszt uzyskania przychodu, należy każdorazowo ocenić, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realna szansa powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowanie albo zabezpieczenie źródła ich uzyskiwania, innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony.


Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, wskazać należy, iż zakup udziałów/akcji w Spółkach ciepłowniczych, poza realizacją strategii Grupy Kapitałowej, ma przede wszystkim na celu zwiększenie udziału Spółki w rynku ciepłowniczym w Polsce.


Wszystkie wydatki opisane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym, były niezbędne do dokonania nabycia udziałów/akcji i realizacji opisanej strategii GK P. oraz Spółki, przy czym Koszty planowania zostały poniesione na potrzeby przygotowania do transakcji oraz dokonania transakcji.


Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy spełniony zostanie podstawowy warunek niezbędny do uznania danych wydatków za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ww. ustawy. Transakcja nabycia udziałów/akcji spółek ciepłowniczych nakierowana jest bowiem na rozwój firmy jak i umacnianie swojej pozycji w branży. Tym samym, wydatki te stanowią koszty związane z całokształtem działalności Spółki i są ponoszone w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.


Ze względu na rodzaj związku z przychodami, kosztami podatkowymi mogą być zarówno koszty, które bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia przychodów jak i koszty, które jedynie w pośredni sposób mają wpływ na generowanie przychodów (w tym koszty, których poniesienie nie będzie skutkowało wzrostem przychodów, ale wpłynie na możliwość uzyskiwania przychodów w ogóle - zachowanie, zabezpieczenie źródła przychodów).


Ustawodawca, w obowiązujących przepisach ustawy o CIT nie zdefiniował charakteru związku, który decydowałby o kwalifikacji danego kosztu jako kosztu bezpośredniego lub pośredniego. W praktyce jednak organy podatkowe i sądy administracyjne zwracają uwagę na pewne okoliczności, które należy brać pod uwagę w przypadku dokonywania podatkowej kwalifikacji kosztów jako bezpośrednio lub pośrednio związane z przychodem:

 • czy koszt pojawiłby się także w sytuacji, gdy nie pojawi się u podatnika żaden przychód,
 • czy ewentualna zmiana wielkości danego kosztu (in plus lub in minus) wpłynie wprost na wysokość uzyskanego przychodu.

Zasadniczo, do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami należy zaliczyć wydatki, które są ściśle (bezpośrednio) związane z konkretnymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy w związku z charakterem prowadzonej działalności tj. konkretne koszty do których można przypisać konkretne przychody, np. koszty materiałów wykorzystywanych w trakcie realizacji budowy, koszty energii elektrycznej zużywanej na placu budowy, koszty podwykonawców świadczących usługi związane z realizacją danego projektu.

Natomiast pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika, brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Każdy z tych wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy, np. koszty ogólno-administracyjne, wydatki na reklamę, marketing, szkolenia pracowników, doradztwo, itp.


Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, „koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą”.

Równocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy, dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (tj. zaksięgowano) na podstawie otrzymanej przez podatnika faktury bądź innego dowodu, z wyłączeniem ujętych jako koszty rezerw lub biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.


Ad.1


Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez Spółkę Koszty nabycia opisane w stanie faktycznym, związane z nabyciem udziałów / akcji Spółek ciepłowniczych, stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów podlegające rozliczeniu w momencie sprzedaży tych udziałów / akcji, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

Jak to zostało wskazane powyżej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Równocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie akcji. Wydatki takie stanowią bowiem koszt podatkowy dopiero przy zbyciu objętych akcji. Wskazany przepis nie definiuje przy tym, jakie konkretnie wydatki należy uznać za "wydatki na objęcie akcji".

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie wykładnię literalną wspartą wykładnią celowościową tego przepisu, należy uznać, że za „wydatki na objęcie akcji” uznać należy samą cenę uiszczoną za akcje powiększoną o poniesione koszty, które w sposób oczywisty i bezpośredni warunkują skuteczne nabycie akcji. Za takim rozumieniem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT przemawia również fakt posłużenia się przez ustawodawcę sformułowaniem „wydatki na objęcie lub nabycie” udziałów lub akcji, a nie na przykład określeniem „wydatki poniesione w celu objęcia lub nabycia” udziałów lub akcji.

Warto również zauważyć, iż wskazany powyżej przepis jest umiejscowiony w art. 16 ustawy o CIT, zawierającym katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, a więc katalog wyjątków od ogólnej zasady uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodu. W konsekwencji, przepisy art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, a tym samym także pojęcie „wydatki na objęcie lub nabycie” udziałów lub akcji z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie powinny być interpretowane rozszerzająco, lecz w sposób ścisły.

Do wydatków na objęcie udziałów/akcji zaliczyć należy, w ocenie Wnioskodawcy, wyłącznie wydatki niezbędne i bezpośrednio związane z nabyciem udziałów takie jak opłaty notarialne, prowizję biura maklerskiego, podatek od czynności cywilnoprawnych, tj. Koszty nabycia opisane w stanie faktycznym. Tego typu koszty, zgodnie z przytoczonym art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dopiero przy zbyciu objętych wcześniej akcji.


Powyższe stanowisko potwierdzone zostało między innymi w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. (sygn. IBPBI/2/4510-349/15/IZ), w której organ wskazał, że „Do kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem udziałów należy zaliczyć: zapłatę ceny; opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno-prawnych, które będą kosztem uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów.


Podobne stanowisko potwierdzone zostało między innymi w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. ILPB3/4510-1-159/15-2/KS) w której organ wskazał, że „(...) koszty nabycia udziałów/akcji (cena nabycia udziałów/akcji), koszty notarialne związane ze sporządzeniem umowy zakupu udziałów/akcji, koszt podatku od czynności cywilnoprawnych, koszt prowizji biura maklerskiego, koszty rejestracji sprzedaży udziałów/akcji, jako wydatki na nabycie udziałów/akcji stanowią/mogą stanowić koszty uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze zbycia tych udziałów/akcji. Dopiero bowiem z chwilą sprzedaży udziałów/akcji wskazane wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (...)”.


Podejście takie zostało również potwierdzone przez sądy administracyjne w wydawanych orzeczeniach. Przykładowo w wyroku NSA z 7 kwietnia 2006 r. (II FSK 643/05), sąd wskazał, że: „Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów/akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów lub akcji. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, itp.).


Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez Spółkę Koszty nabycia opisane w stanie faktycznym, związane z nabyciem udziałów/akcji Spółek ciepłowniczych, stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów podlegające rozliczeniu w momencie sprzedaży tych udziałów/akcji, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.


Ad. 2


Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez Spółkę Koszty planowania opisane w stanie faktycznym, związane z nabyciem udziałów/akcji Spółek ciepłowniczych, stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT tj. w momencie ich poniesienia.


Z kolei Koszty planowania wymienione w opisie stanu faktycznego, jakie zostały/zostaną przeniesione przez Spółkę nie sposób uznać za „wydatki na objęcie akcji”, warunkujące w sposób bezpośredni zawarcie transakcji nabycia udziałów/akcji. Tego typu koszty mają bowiem inną charakterystykę - są to koszty niewątpliwie związane i niezbędne do podjęcia decyzji o nabyciu udziałów/akcji, tj. będące wydatkami o charakterze ogólnym, związane z nabyciem udziałów/akcji w sposób pośredni. W niniejszym stanie faktycznym, wydatki poniesione przez Spółkę w zakresie doradztwa prawnego inwestycyjnego, podatkowego i gospodarczego, w zakresie due diligence, usług finansowych zostały poniesione w celu określenia sytuacji prawnej, finansowej i podatkowej nabywanych podmiotów, uzyskania informacji na temat sposobu ich działania, jak również właściwego ustrukturyzowania transakcji nabycia udziałów/akcji w tych podmiotach. Skorzystanie przez Spółkę z ww. usług spowodowało, że Spółka miała możliwość należycie ocenić skutki ekonomiczne planowanego nabycia udziałów/akcji i dzięki temu zminimalizować ryzyka finansowe, prawne i podatkowe związane z tą transakcją. Jednocześnie należy zauważyć, że nabywane usługi umożliwią Spółce poznanie sytuacji rynkowej podmiotu, którego udziały/akcje nabywa. W szczególności dały sposobność poznania praktycznych problemów prawnych, finansowych, podatkowych, komercyjnych i operacyjnych, z jakimi na co dzień spotyka się ten podmiot.


Powyższe stanowisko potwierdzone zostało między innymi w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby skarbowej w Katowicach z dnia 18 czerwca 2015r. (sygn. IBPBI/2/4510-349/15/IZ), w której organ wskazał, że „Do kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem udziałów należy zaliczyć: zapłatę ceny, opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno-prawnych, które będą kosztem uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów. Pozostałe kategorie kosztów takich jak: koszty usług doradczych, prawnych, finansowych, koszty zakupu raportu due diligence i koszty delegacji stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów”.


Podobne podejście zostało zaprezentowane w innych interpretacjach organów podatkowych, w tym interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 sierpnia 2015 r. (sygn. IPPB3/4510-487/15- 2/AG), w której organ potwierdził, że kosztów usług doradztwa prawnego i podatkowego związanego z transakcją, kosztów analiz oraz wyceny nabywanych udziałów/akcji, a także kosztów badania „due diligence” podmiotów, których udziały/akcje są nabywane nie stanowią „wydatków na nabycie udziałów” i w konsekwencji stanowią koszty podatkowe w chwili ich poniesienia.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. ILPB3/4510-1-159/15-2/KS), w której organ wskazał, że ,,(...)koszty doradztwa prawnego, inwestycyjnego, podatkowego i gospodarczego, koszty audytu, koszty badania podmiotu, którego udziały albo akcje mają być nabywane pod kątem prawnym, podatkowym i finansowym (tzw. due diligence), koszty przygotowania projekcji finansowych, koszty wyjazdów (koszty usług hotelowych, biletów lotniczych) w sprawach dot nabycia ww. udziałów/akcji, koszty profesjonalnego wsparcia w zakresie negocjacji warunków nabycia udziałów/akcji stanowią/będą stanowić koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z działalnością gospodarczą Spółki i jako takie, powinny być potrącane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie ich poniesienia (...)”.

Podejście powyższe, znajduje zatem potwierdzenie w ugruntowanej linii interpretacyjnej i orzeczniczej, która znajduje swój początek w wyroku WSA w Warszawie z 14 kwietnia 2004 r. (III SA/Wa 2893/02) stwierdzono, że: „kosztów obsługi prawnej na etapie podejmowania decyzji o zakupie udziałów nie można traktować jako wydatków na nabycie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8. ponieważ pojecie wydatki na nabycie oznacza koszty bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów”.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Koszty planowania związane z nabyciem przez Spółkę udziałów/akcji w Spółkach ciepłowniczych, powinny być uznane za koszty pośrednio związane z działalnością gospodarczą Spółki i jako takie, powinny być potrącane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie ich poniesienia. Z kolei „datę poniesienia” uznać należy moment, o którym mowa w art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, z którego wynika, że jest to dzień na który ujęto wydatek w księgach rachunkowych jako koszt.


Powyższe stanowisko w zakresie pytania 1 jak i 2 znajduje również potwierdzenie w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych. Przykładowo w:

 • Interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2016 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPB-1-1/4510-189/15/EN);
 • Interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-619/13/MK);
 • Interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. 1PTPB3/423-230/13-2/GG);
 • Interpretacji indywidualnej z dnia 20 września 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-294/13-2/AO);
 • Interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-467/12/DK),
 • Interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z (sygn.. ILPB3/423-530/11-2/KS),
 • Interpretacji indywidualne z dnia 23 sierpnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-387/13-2/PK1), itp.

Podobny pogląd wyraził również NSA w wyroku z dnia 7 września 2004 r. (FSK 324/2004) oraz WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 8 stycznia 2013 r. (I SA/Gl 730/12).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41652 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj