Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP2/443-299/10-2/AK
z 16 kwietnia 2010 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPP2/443-299/10-2/AK
Data
2010.04.16Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Zryczałtowany zwrot podatku

Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR

Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku


Słowa kluczowe
faktura VAT
fundusz
kompensata
rolnik ryczałtowy


Istota interpretacji
Czy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne?Wniosek ORD-IN 408 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2010 r. (data wpływu 1 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuje od rolników ryczałtowych na faktury RR owoce i warzywa. Nabycia produktów rolnych związane są z dostawą opodatkowaną. Zapłata należności wynikającej z faktur RR następuje na rachunek bankowy rolnika w terminie określonym na fakturze (termin 14-dniowy lub dłuższy termin wynikający z zawartej umowy z rolnikiem). W dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaje podany numer i data wystawienia faktury. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2009 Nr 97, poz. 799), przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT skupujący owoce i warzywa od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży jest obowiązany naliczyć, pobrać i przekazać wpłatę na odpowiedni fundusz promocji w wysokości 0,1% wartości netto zakupionych produktów rolnych na podstawie faktury RR. Spółka będzie dokonywała zapłaty należności za dostarczone produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego pomniejszając o kwotę wpłaty na fundusz promocji. W sytuacji gdy zapłata nastąpi w terminie i na dokumencie zapłaty nie wystąpią błędy formalne Spółka zwiększy podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne...

Wnioskodawca uważa, iż przysługuje mu prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne. Potrącenia na fundusze promocji wynikają z ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Pobrane kwoty stanowią należności, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7:

 1. suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika
  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 2. w przypadku importu towarów – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 5. kwota podatku należnego z tytułu importu towarów – w przypadkach, o których mowa w art. 33a.

Jak wynika z treści art. 115 ust. 1 ustawy, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.


W myśl przepisu art. 116 ust. 7 ustawy, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Przepis art. 116 ust. 8 ustawy stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.


Zgodnie natomiast z art. 116 ust. 9a ustawy, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, Wnioskodawca nabywając warzywa i owoce od rolnika ryczałtowego, wystawia „Fakturę VAT RR” (zgodnie z art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług). Nabycie produktów rolnych związane jest z dostawą opodatkowaną. Zapłata należności wynikającej z faktur RR następuje na rachunek bankowy rolnika w terminie określonym na fakturze (termin 14-dniowy lub dłuższy termin wynikający z zawartej umowy z rolnikiem), w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaje podany numer i data wystawienia faktury. Jak wskazał Zainteresowany zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT skupujący owoce i warzywa od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży jest obowiązany naliczyć, pobrać i przekazać wpłatę na odpowiedni fundusz promocji w wysokości 0,1% wartości netto zakupionych produktów rolnych na podstawie faktury RR. Spółka będzie dokonywała zapłaty należności za dostarczone produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego pomniejszając o kwotę wpłaty na fundusz promocji. W sytuacji gdy zapłata nastąpi w terminie i na dokumencie zapłaty nie wystąpią błędy formalne Spółka zwiększy podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne.

Wskazana przez Wnioskodawcę ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji” (art. 1 cyt. ustawy). W myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy, w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych tworzy się następujące fundusze promocji:

 1. Fundusz Promocji Mleka;
 2. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
 3. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
 4. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
 5. Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
 6. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
 7. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
 8. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
 9. Fundusz Promocji Ryb.

Zgodnie z ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, realizując cele, o których mowa w ust. 1 Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wspiera:

 1. działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
 2. działania mające na celu promocję spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów, w szczególności przez dzieci i młodzież,
 3. udział w wystawach i targach związanych z produkcją owoców lub warzyw oraz ich przetworów lub przetwórstwem owoców lub warzyw,
 4. badania rynkowe dotyczące spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
 5. badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości owoców lub warzyw oraz ich przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
 6. szkolenia producentów i przetwórców owoców lub warzyw,
 7. działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku owoców lub warzyw.


Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

 1. świnie żywe,
 2. bydło i cielęta żywe,
 3. konie żywe,
 4. owce żywe,
 5. zboża,
 6. owoce i warzywa,
 7. drób żywy,
 8. ryby

    –zwanych dalej „towarami”.

Jak stanowi art. 3 ust. 3 pkt 6 tej ustawy do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:

 1. skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży,
 2. wytwarzają owoce i warzywa;


Na mocy art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl ust. 5 pkt 1 cyt. wyżej artykułu, podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a:

 1. naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia,
 2. potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji, które zawiera w szczególności:
  1. nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
  2. określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
  3. kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.

Odnosząc opisane zdarzenie przyszłe do powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, iż należne wpłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw są należnościami za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT, bowiem stanowią one potrącenia wynikające z innych ustaw, w przedmiotowym przypadku, przywołanej powyżej ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

W świetle powyższego pomniejszenie zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za produkty rolne, obejmującej również kwotę zryczałtowanego zwrotu, o kwotę uprzednio naliczonej wpłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych, do której naliczenia i pobrania zobowiązany jest Wnioskodawca, nie powoduje utraty prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, który stanowi u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonano pomniejszonej zapłaty, o ile oczywiście wszystkie inne warunki wynikające z ustawy o VAT, w szczególności z art. 116 ustawy, będą przez Wnioskodawcę spełnione.

Biorąc po uwagę opis sprawy oraz analizę powołanych przepisów stwierdzić należy, że Spółce będzie przysługiwało prawo zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41810 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj