Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP2/443-969/11-3/MR
z 20 września 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPP2/443-969/11-3/MR
Data
2011.09.20Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Zryczałtowany zwrot podatku

Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR

Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku


Słowa kluczowe
faktura
fundusz
kompensata
odliczenia od podatku
rolnik ryczałtowy


Istota interpretacji
Czy Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur RR?Wniosek ORD-IN 298 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.) uzupełnionym pismem sygnowanym datą 16 czerwca 2011 r. (data wpływu 18 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku z faktur VAT RR – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku z faktur VAT RR. W dniu 18 sierpnia 2011 r. wpłynęło pismo sygnowane datą 16 czerwca 2011 r. stanowiące kompletny wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie bydła i dostarczaniu skupionego bydła do zakładów dokonujących jego uboju. Dużą część skupu Zainteresowany prowadzi od rolników indywidualnych ryczałtowych. Zakup dokumentowany jest fakturami VAT RR. Na fakturze podany jest produkt skupowany, waga, cena jednostkowa bez podatku VAT, wartość produktu rolnego bez podatku, stawka VAT, kwota VAT i wartość produktu rolnego z podatkiem. Płatności dokonywane są w terminie 14 dni na rachunek bankowy rolnika. Zainteresowany płatności umniejsza o kwotę 0,1% tytułem opłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego. Skupione bydło tego samego dnia Wnioskodawca dostarcza do ubojni i wystawia faktury VAT. Przy płatnościach za te faktury ubojnia każdorazowo potrąca 0,1% należnej kwoty tytułem wpłat na fundusz promocji, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. Wnioskodawca uważa, że jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu kwot na ten fundusz.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy rozumowanie Wnioskodawcy jest słuszne, czy zachowuje on prawo do odliczenia podatku VAT z faktur RR w świetle przepisów o podatku VAT i ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszu promocji (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799)...

Zdaniem Wnioskodawcy, intencją Ustawodawcy jest, aby ciężar opłat ponosili producenci rolni. Ponadto, Zainteresowany uważa, że zgodnie z art. 116 ust. 9a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.): „Przez należność za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeśli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych)”, ma on prawo uważać, że należność za kupione bydło jest w całości zapłacona i Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur VAT RR. Nie zachowując prawa do potrącania płatności na Fundusz Promocji za faktury VAT RR, płatnikiem na ten fundusz będzie Wnioskodawca i opłaty są jego kosztem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Jak wynika z powyższych regulacji prawnych, podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Natomiast przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim – art. 2 pkt 20 ustawy.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy).

Ciężarem wejścia mechanizmu „zryczałtowanego zwrotu podatku” dla rolników ryczałtowych, obciążono przede wszystkim podmioty nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od tych rolników. Nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego jest zobowiązany doliczyć do ceny tych produktów kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

W myśl art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Ponadto, zgodnie art. 116 ust. 3 ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów rolnych albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.


Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana – art. 116 ust. 7 ustawy.

Przepis art. 116 ust. 8 ustawy stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Art. 116 ust. 9 ustawy wskazuje, iż przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.


Zgodnie z treścią art. 116 ust. 9a ustawy, przez należność za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

W myśl art. 116 ust. 9b ustawy, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie bydła i dostarczaniu skupionego bydła do zakładów dokonujących jego uboju. Dużą część skupu Zainteresowany prowadzi od rolników indywidualnych ryczałtowych. Zakup dokumentowany jest fakturami VAT RR. Na fakturze podany jest produkt skupowany, waga, cena jednostkowa bez podatku VAT, wartość produktu rolnego bez podatku, stawka VAT, kwota VAT i wartość produktu rolnego z podatkiem. Płatności dokonywane są w terminie 14 dni na rachunek bankowy rolnika. Zainteresowany płatności umniejsza o kwotę 0,1% tytułem opłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego. Skupione bydło tego samego dnia Wnioskodawca dostarcza do ubojni i wystawia faktury VAT. Przy płatnościach za te faktury ubojnia każdorazowo potrąca 0,1% należnej kwoty tytułem wpłat na fundusz promocji, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r.

Wskazana przez Wnioskodawcę ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 ze zm.), reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno -spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji” (art. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 2 ust. 1 cyt. ustawy, w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych tworzy się następujące fundusze promocji:

 1. Fundusz Promocji Mleka;
 2. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
 3. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
 4. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
 5. Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
 6. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
 7. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
 8. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
 9. Fundusz Promocji Ryb.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, realizując cele, o których mowa w ust. 1 Fundusz Promocji Mięsa Wołowego wspiera:

 1. działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zale¬tach, mięsa wołowego,
 2. działania mające na celu promocję spożycia mięsa wołowego oraz jego przetworów,
 3. udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mięsnego oraz produkcją lub przetwórstwem mięsa wołowego,
 4. badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wołowego oraz jego prze¬tworów,
 5. badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa wołowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu jego spożycia,
 6. szkolenia producentów i przetwórców mięsa wołowego,
 7. działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawi¬cieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami sta¬tutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa wołowego.


Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane, w wysokości 0,1 % wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

 1. świnie żywe,
 2. bydło i cielęta żywe,
 3. konie żywe,
 4. owce żywe,
 5. zboża,
 6. owoce i warzywa,
 7. drób żywy,
 8. ryby

– zwanych dalej „towarami”.

Jak stanowi art. 3 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są obowiązani:

 1. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła i cieląt,
 2. przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a.


Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 3 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a:

 1. naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia,
 2. potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji, które zawiera w szczególności:
  • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
  • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
  • kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nabywając bydło od rolników ryczałtowego, na fakturze VAT RR dokumentującej nabycie tych produktów, zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy, obowiązany jest wykazać m.in. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku oraz kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie.

Zainteresowany umniejsza płatności o kwotę 0,1% tytułem opłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, następnie skupione bydło dostarcza do ubojni, która potrąca również 0,1% na ww. Fundusz.

Wskazać należy, iż na podstawie przepisu art. 3 ust. 3 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego obowiązany jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła, tj. ubojnia. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca występuje jako pośrednik w przekazywaniu kwot na ten Fundusz.

Zauważyć jednak w tym miejscu należy, iż faktura VAT RR jest dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży towarów i winna potwierdzać nabycie przez Wnioskodawcę produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Na fakturze Zainteresowany winien wykazać kwotę należności za sprzedane mu przez rolnika ryczałtowego bydło w pełnej wysokości, tj. bez pomniejszania o wpłaty na Fundusze Promocji Mięsa Wołowego, gdyż w myśl ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, nie jest on podmiotem obowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.

Dlatego Wnioskodawca nie powinien pomniejszać płatności o wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego w fakturach z tytułu zbycia produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego na jego rzecz.

W świetle powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dla odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie jest istotne, kiedy wystawiono fakturę VAT RR, a jedynie kiedy (w którym okresie rozliczeniowym) wydano dyspozycję przekazania środków pieniężnych na konto rolnika ryczałtowego. Wskazać należy, że uiszczenie całej należności, będzie uprawniać podatnika do odliczenia zryczałtowanego zwrotu wypłacanego rolnikowi. Natomiast dokonanie zapłaty w części nie uprawnia do odliczenia (proporcjonalnej) części zryczałtowanego zwrotu w tej zapłacie.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR, w myśl art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie dokonał zapłaty całości należności za towary nabyte od rolników, gdyż pomniejsza on płatności o wpłatę na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, do poboru której w świetle ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych nie jest uprawniony. Tym samym, nie znajdzie zastosowania przepis art. 116 ust. 9a ustawy. Wobec powyższego, częściowe uiszczenie należności nie jest wystarczające dla odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj