Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-2.4010.442.2018.2.BG
z 7 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 października 2018 r. (data wpływu 25 października 2018 r.) uzupełnionym 20 grudnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w celu ustalenia co najmniej 2% udziału dochodu w przychodach za każdy rok podatkowy PGK (tzw. wskaźnika rentowności/dochodowości) wymaganego na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej po jej utworzeniu, należy uwzględniać wszystkie przychody i dochody osiągane przez Spółkę X Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki tworzące PGK uzyskane ze wszystkich źródeł ich przychodów (ze źródła „zyski kapitałowe” oraz z pozostałych źródeł), w tym także otrzymane dotacje z ARiMR oraz dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 październik 2018 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w celu ustalenia co najmniej 2% udziału dochodu w przychodach za każdy rok podatkowy PGK (tzw. wskaźnika rentowności/dochodowości) wymaganego na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej po jej utworzeniu, należy uwzględniać wszystkie przychody i dochody osiągane przez Spółkę X Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki tworzące PGK uzyskane ze wszystkich źródeł ich przychodów (ze źródła „zyski kapitałowe” oraz z pozostałych źródeł), w tym także otrzymane dotacje z ARiMR oraz dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 grudnia 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.442.2018.1.BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 20 grudnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka X Sp. z o.o. tworzy wraz z 8 podmiotami, tj. Spółką A Sp. z o.o., Spółką B Sp. z o.o., Spółką C Sp. z o.o., Spółką D Sp. z o.o., Spółką E Sp. z o.o., Spółką F Sp. z o.o., Spółką G Sp. z o.o. i Spółką H Sp. z o.o., - podatkową grupę kapitałową o nazwie PGK (dalej: „PGK”, „Grupa”, „Wnioskodawca”) w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej: „updop”).

Spółka X Sp. z o.o. jest spółką dominującą w Grupie, o której mowa w art. 1a ust. 2 pkt 2 lit. b updop, natomiast pozostałe spółki to podmioty zależne.

Spółka X Sp. z o.o. prowadzi działalność:

 • rolniczą w zakresie produkcji roślinnej, w ramach której świadczy usługi związane z uprawą roli, a także prowadzi handel towarami,
 • pozarolniczą, w tym świadczy usługi na rzecz spółek zależnych w zakresie wsparcia, np. usługi serwisowe, księgowe.

Podstawową działalnością spółek zależnych jest działalność rolnicza, z której przychody pozostają wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 updop.

Spółka X Sp. z o.o., pełni funkcję spółki holdingowej, w tym jest odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z kontrahentami w zakresie nabywania produktów niezbędnych do prowadzenia działalności rolnej przez spółki zależne oraz do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych przez ww. spółki.

PGK została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego 6 września 2017 r., która została zarejestrowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzją z 2017 r. PGK została utworzona na okres 3 lat podatkowych i rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2018 r.

Grupa jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a dla ustalenia dochodu lub straty podatkowej grupy kapitałowej, wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy muszą pierwotnie ustalić swój podatkowy wynik finansowy i w tym celu obliczyć dochód lub stratę według zasad wskazanych w art. 7 ust. 1-3 updop.

Spółka X z o.o. wraz ze spółkami zależnymi w związku z prowadzeniem działalności rolniczej korzystają w 2018 r. z różnych form wsparcia współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich i produkcji rolniczej, w tym gł. płatności (dopłat) w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do prowadzonych upraw rolniczych, takich jak:

 • Jednolita Płatność Obszarowa,
 • płatność za zazielenie,
 • płatność redystrybucyjna,
 • płatność do powierzchni upraw strączkowych na ziarno,
 • kwota zwrotu dyscypliny finansowej,
 • płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020),
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW),

przyznawanych na określony rok na podstawie decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wskazać w tym miejscu należy, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 2 czerwca 2017 r. dla Spółki X Sp. z o.o. interpretację indywidualną Znak: 0115-KDIT2-3.4010.43.2017.1.MJ, w której uznał za prawidłowe stanowisko, m.in. w zakresie możliwości korzystania po utworzeniu podatkowej grypy kapitałowej przez Spółkę X Sp. z o.o. oraz spółki zależne ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 36 updop.

Dodatkowo, jeden z członków PGK – Spółka A z o.o. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie do zakupu ciągnika dużej mocy, ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy oraz umywalki umożliwiającej uruchomienie plenerowej smażalni ryb na potrzeby różnicowania działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę A Sp. z o.o., w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Spółka A Sp. z o.o. otrzymała ww. dofinansowanie za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: „ARiMR”).

Ponadto Spółka A Sp. z o.o. wystąpiła do ARiMR z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” o którym mowa w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Celem jest uzyskanie środków finansowych na wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Spółka A Sp. z o.o. otrzymała wnioskowaną pomoc finansową.

Jednym z warunków koniecznych dla istnienia podatkowej grupy kapitałowej jest osiąganie za każdy rok podatkowy tzw. wskaźnika dochodowości, tj. udziału dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach - w wysokości co najmniej 2% (art. 1a ust. 2 pkt 4 updop). Przy ustalaniu powyższego wskaźnika należy uwzględnić zsumowaną wartość osiągniętych przez spółki tworzące PGK przychodów oraz dochodów, uzyskanych ze wszystkich źródeł ich przychodów (ze źródła „zyski kapitałowe” oraz z innych źródeł).

Wskazany warunek funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej został określony w ww. przepisie poprzez użycie terminów „przychody” oraz „dochody”, ale wskazać należy, że ustawodawca nie sprecyzował, czy należy przez to rozumieć wyłącznie przysporzenia podlegające opodatkowaniu. Tym samym istnieją uzasadnione wątpliwości, czy i w jakim zakresie uwzględniać otrzymywane od ARiMR środki oraz pomoc finansową z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w przy obliczaniu dochodu i przychodu na potrzeby prawidłowego obliczenia podatku dochodowego przez PGK.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w celu ustalenia co najmniej 2% udziału dochodu w przychodach za każdy rok podatkowy PGK (tzw. wskaźnika rentowności/dochodowości) wymaganego na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 4 updop dla utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej po jej utworzeniu, należy uwzględniać wszystkie przychody i dochody osiągane przez Spółkę X Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki tworzące PGK uzyskane ze wszystkich źródeł ich przychodów (ze źródła „zyski kapitałowe” oraz z pozostałych źródeł), w tym także otrzymane dotacje z ARiMR oraz dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020?

W ocenie Wnioskodawcy, poziom „rentowności”, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 updop, wylicza się na podstawie dochodów poszczególnych spółek tworzących PGK, ustalonych na podstawie art. 7 ust. 1-3 updop, z obu źródeł przychodów. Ustawodawca dokonując odesłań do poszczególnych przepisów nie zdecydował się na wyłączenie art. 7 ust. 3 ww. ustawy dla potrzeb funkcjonowania PGK. Tym samym zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 updop, przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

W konsekwencji w celu prawidłowego ustalenia udziału dochodu w przychodach Grupy, wymaganego na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 4 updop, do funkcjonowania i utrzymania statusu PGK po jej utworzeniu, należy uwzględnić przychody i dochody (z tzw. zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów) osiągane przez Spółkę X Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki tworzące podatkową grupę kapitałową, z wyjątkiem przychodów i dochodów osiąganych przez członków Grupy, które korzystają ze zwolnień przedmiotowych określonych w art. 17 updop. Oznacza to, że ustalając poziom rentowności rozumiany jako tzw. dochód podatkowy (licznik) do sumy przychodów podatkowych Grupy (mianownik) łącznie osiągniętych w danym roku podatkowym z tzw. zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów, mnożąc otrzymany wynik przez 100%, nie należy uwzględniać kwot otrzymanych dotacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tytułem dopłat bezpośrednich (obszarowych) czy też dofinansowań z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Tym samym otrzymywane w danym roku kwoty dopłat obszarowych i dofinansowań otrzymywanych za pośrednictwem ARiMR lub z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 są całkowicie obojętne przy obliczaniu dochodów podatkowych i przychodów podatkowych na potrzeby ustalenia ww. poziomu rentowności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Od 1 stycznia 2018 r. przepis art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej „updop”), stanowi, że podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli m.in. spełni warunek osiągniecia za każdy rok podatkowy udziału dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach – w wysokości co najmniej 2%. Zgodnie z art. 1a ust. 12 updop, w przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, podatkowa grupa kapitałowa traci status podatnika z ostatnim dniem roku podatkowego, w którym naruszyła ten warunek, z tym że spółka dominująca jest obowiązana do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za ten rok podatkowy.

Ponadto od 1 stycznia 2018 r., w wyniku zmiany art. 7 ust. 1 i 2 updop, przychody podatników tego podatku zostały podzielone na dwa źródła przychodów: zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów. W stosunku do każdego ze źródeł przychody i koszty ich uzyskania są przyporządkowywane oddzielnie.

W myśl art. 7 ust. 1 i 2 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Dodatkowo art. 7 ust. 3 pkt 1- 3 updop wskazuje, że przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

 1. przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;
 2. przychodów wymienionych w art. 21, art. 22 i art. 24b, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli są związane z działalnością zakładu;
  2a. straty poniesionej ze źródła przychodów;
 3. kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład.

Z wcześniej powołanego art. 7 ust. 3 pkt 1 updop wynika, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się dochodów pochodzących ze źródeł z których dochód nie podlega opodatkowaniu albo jest od podatku zwolniony. W art. 2 updop wymieniono przychody z których dochód nie podlega opodatkowaniu. I tak, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 updop, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto, w art. 17 updop zostały wymienione dochody wolne od podatku. Stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 1 updop, ani dochody których źródłem są przychody wymienione w art. 2 ust. 1 updop (w tym przychody z działalności rolniczej), ani dochody korzystające ze zwolnienia przedmiotowego (tj. wymienione w art. 17 ust. 1 updop) nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Ponadto zgodnie z art. 7a ust. 1-3 updop, w podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów.

Jeżeli za rok podatkowy suma strat poniesionych z danego źródła przychodów przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej przekracza sumę dochodów uzyskanych z tego źródła, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej poniesioną ze źródła przychodów. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3.

Straty, o której mowa w ust. 1, poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej. Z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy.

Z powyższych regulacji wynika, że od 1 stycznia 2018 r. w zakresie każdego ze źródeł przychodów podatnik (także podatkowa grupa kapitałowa) sumuje wszystkie przychody i koszty zaliczane do tego źródła. Jeżeli w wyniku tych obliczeń podatnik uzyska dochód podatkowy z obu źródeł, to przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym będzie dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Jeżeli w zakresie któregokolwiek ze źródeł koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów, to różnica będąca stratą z tego źródła przychodów nie będzie pomniejszała dochodu z drugiego ze źródeł, co wynika z art. 7 ust. 3 pkt 2a updop, do którego od 1 stycznia 2018 r. dodano zapis, że obliczając ogólny dochód nie uwzględnia się „straty poniesionej ze źródła przychodów”. Podstawą opodatkowania („ogólnym dochodem”) będzie w takim przypadku dochód ze źródła generującego dodatni wynik podatkowy.

Ponadto przy ustalaniu dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zarówno spółka dominująca jak i spółki zależne prowadzą działalność rolniczą, która na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 updop, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a otrzymane dotacje z ARiMR i uzyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego są wolne od podatku.

Do wyliczenia wskaźnika dochodowości PGK nie wlicza się dochodów wolnych od podatku (wskazanych przez Wnioskodawcę), jak również przychodów uzyskanych z działalności rolniczej.

W celu obliczenia właściwego udziału dochodów w przychodach, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 updop, dla podatkowej grupy kapitałowej, należy:

 1. Ustalić dochód z danego źródła przychodów podatkowej grupy kapitałowej zgodnie z art. 7a ust. 1 (zdanie pierwsze), który stanowi, że dochodem w podatkowych grupach kapitałowych ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów. Obliczenie powinno być dokonane w celu ustalenia dochodu z tzw. zysków kapitałowych oraz odrębnie w celu ustalenia dochodu z innych źródeł przychodów. W przypadku wystąpienia straty z danego źródła przychodów, zgodnie z art. 7a ust. 1 (zdanie drugie), nie będzie ona uwzględniania w dalszych obliczeniach wskaźnika dochodowości.
 2. Po dokonaniu ww. obliczeń na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. la ust. 2 pkt 4, należy zsumować dochód z zysków kapitałowych oraz dochód z innych źródeł przychodów. W przypadku wystąpienia straty z któregokolwiek źródła przychodów, straty tej nie uwzględnia się w sumie ogólnego dochodu, a podstawę opodatkowania (czyli sumę dochodów) w takim przypadku, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, będzie stanowić tylko dochód z tego źródła, z którego osiągnięto dochód. W przypadku wystąpienia straty z obu źródeł, dalsze obliczenia mające na celu ustalenie wskaźnika dochodowości są nieuzasadnione, gdyż z oczywistych względów (tj. brak dochodu) należy przyjąć, że podatkowa grupa kapitałowa nie spełni warunku, o którym mowa w art. la ust. 2 pkt 4 updop.
 3. Ostatecznie, w celu obliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. la ust. 2 pkt 4 ustawy, ustaloną w powyższy sposób sumę dochodów podatkowej grupy kapitałowej należy podzielić przez sumę jej przychodów, uzyskując w ten sposób wyrażony w postaci ułamka dziesiętnego procentowy udział dochodu podatkowej grupy kapitałowej w jej przychodach.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie sposobu obliczenia wskaźnika dochodowości PGK wymaganego na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 4 updop oraz wyłączenia z jego wyliczenia jedynie dochodów wolnych od podatku, (nie wyłączając przychodów uzyskiwanych przez Spółki z PGK z działalności rolniczej) należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Stosownie do art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj