Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4012.347.2018.1.MS
z 3 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2018 r. (data wpływu 28 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „…” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „…”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Szpital) jako jednostka finansów publicznych samorządu terytorialnego w sierpniu 2018 r. rozpoczął zadania inwestycyjne pn.: „…” w 85% finansowanego z funduszy unijnych (RPO ... 2014-2020). Zakup sprzętu medycznego do świadczenia usług zdrowotnych (VAT zwolniony), to zakup od którego Szpital nie odlicza podatku VAT naliczonego. Dofinansowanie obejmuje 85% wartości kosztów kwalifikowanych przy czym do kosztów kwalifikowanych zaliczono VAT. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych przez Wnioskodawcę usług medycznych. Realizacja projektu nie będzie generować przychodów innych niż z tytułu świadczenia usług zdrowotnych (nie wiąże się z najmem pomieszczeń). W ramach niniejszego projektu będą ponoszone wydatki - Wnioskodawca nie odlicza w inwestycji podatku naliczonego (nie ma możliwości jego odzyskania), gdyż świadczy usługi zwolnione zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, tj. usługi służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz ratowaniu życia. Jedyna działalność Wnioskodawcy objęta podatkiem to wynajem pomieszczeń o charakterze pomocniczym, refakturowanie kosztów mediów, wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej, badania kliniczne i inne medyczne nie podlegające zwolnieniu. Wdrażany projekt w żaden sposób z tą działalnością opodatkowaną nie jest związany. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego jest ściśle związany z działalnością medyczną Wnioskodawcy i świadczeniem usług hospitalizacji, działalności poradni przyszpitalnej oraz Izby Przyjęć. Wnioskodawca został zobowiązany do przedstawienia podstawy prawnej wskazującej na brak możliwości obniżenia podatku VAT należnego o VAT naliczony wystawionej przez Krajową Informację Podatkową. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i składa comiesięczne deklaracje VAT-7. Wskaźnik proporcji sprzedaży opodatkowanej za rok 2017 przy wyłączeniu najmu jako obrotu z tytułu pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości wynosi 0,55 czyli 1%. Zatem wysokość sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego określonego zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy nie przekracza 2%. W fakturach VAT dokumentujących zakupy i usługi związane z realizacją projektu jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zobowiązany został przez instytucję wdrażającą do przedstawienia podstawy prawnej wskazującej na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wystawionej przez Krajową Informację Podatkową, czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował przepisy ustawy o VAT nie obniżając podatku należnego o naliczony od zakupu inwestycyjnego opisanego powyżej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dotyczy podstawowej działalności Wnioskodawcy, czyli świadczenia usług zdrowotnych (VAT zwolniony) od których Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT naliczonego. Dofinansowanie obejmuje 85% wartości kosztów kwalifikowanych przy czym do kosztów kwalifikowanych zaliczono VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione. Jak wynika z okoliczności sprawy – nabywane przez Wnioskodawcę, w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „…” towary i usługi wykorzystywane będą do świadczenia usług zdrowotnych zwolnionych z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, tj. do usług służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz ratowaniu życia.

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego jest ściśle związany z działalnością medyczną Wnioskodawcy i świadczeniem usług hospitalizacji, działalności poradni przyszpitalnej oraz Izby Przyjęć. Realizacja projektu nie będzie generować przychodów innych niż z tytułu świadczenia tych usług. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych przez Wnioskodawcę usług medycznych.

W związku z tym, że efekty realizowanego projektu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności zwolnionych, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z jego realizacją.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „…” jest prawidłowe.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania. Zatem inne kwestie przedstawione we wniosku nieobjęte pytaniem, w szczególności dotyczące zasadności stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT do usług wykonywanych przez Wnioskodawcę, nie były przedmiotem oceny gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania jak również nie przedstawił własnego stanowiska adekwatnego do zadanego pytania.

Należy także zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w…, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj