Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.514.2018.1.MW
z 7 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2018 r. (data wpływu 18 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Połączenia, w której spółką przejmującą będzie Spółka (podmiot tworzący PGK), a spółką przejmowaną spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 18 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Połączenia, w której spółką przejmującą będzie Spółka (podmiot tworzący PGK), a spółką przejmowaną spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.


We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.


Zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 a Ordynacji podatkowej, Spółka X (dalej „Wnioskodawca”), jako spółka planująca utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej „PGK”) w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., dalej „ustawa o CIT”) zwraca się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu PGK.

Wnioskodawca przystąpił do umowy o utworzeniu PGK (o której mowa w art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT), w której objął rolę spółki dominującej w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit b ustawy o CIT. Wnioskodawca przystąpił do umowy o utworzeniu PGK wraz ze spółkami zależnymi (dalej „Spółki zależne”), będącymi krajowymi spółkami akcyjnymi lub spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, w których posiada nie mniej niż 75% udziałów w ich kapitale podstawowym lub zakładowym (art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT), a ponadto w stosunku do których spełnione są warunki wyszczególnione w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a, c, d ustawy o CIT.


Umowa o utworzeniu PGK została zgłoszona do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i Wnioskodawca obecnie oczekuje na jej rejestrację, zgodnie z art. 1a ust. 4 ustawy o CIT.


Wnioskodawca oraz Spółki zależne (dalej łącznie: „Spółki” oraz z każda ze Spółek z osobna jako: „Spółka”) spełniają i będą spełniać wszystkie wymagania dotyczące powstania oraz utrzymania PGK zgodnie z art. 1a ust. 2 ustawy o CIT, tj.:

 1. w skład PGK wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną pozostające w związkach kapitałowych,
 2. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze Spółek będzie wyższy niż 500 000 zł,
 3. spółka dominująca (tj. Wnioskodawca) będzie w bezpośrednim posiadaniu przynajmniej 75% udziałów w kapitale zakładowym Spółek zależnych,
 4. Spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych podmiotów tworzących PGK,
 5. Spółki nie będą posiadać zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (na moment utworzenia PGK),
 6. PGK nie będzie rozszerzone o inne podmioty w trakcie jej istnienia,
 7. Spółki nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 8. Spółki nie będą z podmiotami o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, niewchodzącymi w skład PGK, ustalać warunków transakcji różniących się od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 9. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy swojego istnienia, dochodowość na poziomie co najmniej 2%.


Założenie PGK planowane jest począwszy od 1 stycznia 2019 r., na okres 3 lat podatkowych.


W związku z polityką inwestycyjną grupy kapitałowej Wnioskodawcy, może dochodzić do restrukturyzacji grupy kapitałowej, stosownie do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, rachunku ekonomicznego i oczekiwań rynku. W okresie istnienia PGK niektóre spółki wchodzące w skład PGK mogą dokonać transakcji połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm., dalej: „KSH”) z podmiotem pozostającym poza PGK (dalej „Połączenie”).

Spółką przejmującą, zależnie od wyżej wskazanych okoliczności gospodarczych, ekonomicznych i biznesowych, będzie mogła być Spółka (podmiot tworzący PGK), zaś spółką przejmowaną spółka spoza PGK (dalej: „Spółka przejmowana”). Spółką przejmowaną będzie podmiot powiązany ze Spółką przejmującą w ten sposób, że będą posiadać wspólnego udziałowca/akcjonariusza (Wnioskodawcę) lub że Spółka przejmująca będzie posiadać w Spółce przejmowanej udziały/akcje.

Zatem, w wyniku Połączenia może dojść do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, a akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać objęte przez Wnioskodawcę. W wyniku Połączenia w Spółce przejmującej nie dojdzie do zmiany w składzie jej akcjonariuszy lub udziałowców oraz poziomie udziału Wnioskodawcy w zakładowym Spółki Zależnej (zachowany zostanie warunek art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b-c w zw. z art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT).

Połączenie może obejmować przejęcie przez Spółkę, w której zgodnie z polityką Wnioskodawcy, do przejęcia dochodzić będzie wyłącznie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i nie zachodzić będą okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 13-16 ustawy o CIT.


Przejęcie, o którym mowa powyżej, nie wpłynie na zmianę statusu prawnego ani obniżenie przeciętnego kapitału zakładowego poniżej poziomu określonego przepisem art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy przeprowadzenie transakcji Połączenia, w której spółką przejmującą będzie Spółka (podmiot tworzący PGK), a spółką przejmowaną spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „CIT”), prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?


Zdaniem Wnioskodawcy, przeprowadzenie transakcji Połączenia, w której spółką przejmującą będzie Spółka (podmiot tworzący PGK), a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika CIT prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.


Brak utraty statusu PGK w przypadku przeprowadzenia transakcji Połączenia.


Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie transakcji Połączenia, w której to spółka przejmująca tworzy PGK, a Spółka przejmowana nie należy do PGK, nie skutkuje utratą statusu podatnika CIT przez PGK, a tym samym nie skutkuje zakończeniem roku podatkowego.


Łączenie spółek w świetle Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ordynacji Podatkowej.


Zgodnie z brzmieniem art. 491 § 1 KSH spółki kapitałowe mogą się łączyć ze sobą. Wśród dostępnych metod połączenia wymienia się m in. połączenie przez przejęcie. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, transakcja ta polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Potencjalnie działanie takie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której udział Wnioskodawcy w kapitale zakładowym spółki przejmującej spadłby poniżej wymaganych 75%.


Należy jednak podkreślić, że na gruncie opisywanego zdarzenia przyszłego możliwe są dwie sytuacje, tj.:

 1. Spółka przejmująca będzie posiadać 100% akcji/udziałów w Spółce przejmowanej i z tego powodu nie nastąpi wydanie udziałów/akcji Spółki przejmującej do innego podmiotu;
 2. Spółka przejmująca nie będzie posiadać udziałów / akcji w Spółce przejmowanej, ale Spółka przejmująca oraz Spółka przejmowana będą posiadały wspólnego udziałowca / akcjonariusza -wówczas dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej i wydania akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej Wnioskodawcy. Zatem, nie dojdzie do zmiany w strukturze udziałowców/akcjonariuszy Spółki przejmującej (Spółki tworzącej PGK).

Natomiast Spółka przejmowana, w dniu wykreślenia z rejestru, zostaje rozwiązana. Połączenie, zgodnie z art. 493 § 2 KSH, następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Skutkiem połączenia spółek kapitałowych jest sukcesja, tj. wstąpienie z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązku Spółki przejmowanej przez Spółkę przejmującą.

Jednocześnie, zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie z inną osobą prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu przejmowanego. Zasadę tę stosuje się także do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z powyższym, Spółka przejmie cały majątek spółki nienależącej do PGK oraz wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. Oznacza to, że Spółka przejmująca będzie kontynuowała działalność Spółki przejmowanej i w ramach tej kontynuacji będą przysługiwały jej, co do zasady, te same prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce przejmowanej. Jednocześnie ustanie byt prawny spółki przejmowanej, która zostanie wykreślona z właściwego rejestru.


PGK jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.


Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, tj. m.in. spółki kapitałowe (art. 1 ustawy o CIT). Jednocześnie, w świetle ustawy o CIT, podatkowa grupa kapitałowa traktowana jest jako odrębny podatnik. Podatkowa grupa kapitałowa w świetle ustawy to grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu PGK, zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym.


Warunki zawiązania oraz utrzymania statusu podatnika przez PGK.


Zgodnie z art. 1a i 7a ustawy o CIT aby PGK mogła uzyskać oraz utrzymać status podatnika CIT muszą zostać spełnione następujące warunki:


 1. Podmioty mogące tworzyć PGK.

W skład PGK muszą wchodzić co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne), których siedziba znajduje się na terytorium Polski (art. 1a ust. 1 w zw. z art. 1a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT).


Przeprowadzenie transakcji Połączenia nie zmieni charakteru prawnego spółki przejmującej biorącej udział w transakcji.


 1. Wymogi kapitałowe.

Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. w art. 1a ust. 2b ustawy o CIT, przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK, nie może być niższy niż 500 000 PLN, bez uwzględnienia tej części kapitału, jaka nie została na kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek/kredytów oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi udziałowcom/akcjonariuszom wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.


Przez przeprowadzenie transakcji Połączenia. Wnioskodawca nie zamierza doprowadzić do sytuacji, w której przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze Spółek (określony zgodnie z powyższymi regułami), będzie niższy niż 500 000 PLN.


 1. Struktura własnościowa.

Zgodnie z art. 1a ust 2 pkt 1 lit. b i c ustawy o CIT, jedna ze spółek, zwana spółką dominującą posiada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym spółek zależnych, natomiast spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK.

W przypadku, gdy spółką zależną jest spółka, wobec której stosowano przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, powyższa proporcja udziałów spółki dominującej odnosi się do tej części kapitału zakładowego spółki zależnej, która nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo nie stanowi rezerwy reprywatyzacyjnej mienia Skarbu Państwa.


Przez przeprowadzenie transakcji Połączenia, Wnioskodawca nie zamierza doprowadzić do sytuacji, w której Spółka X, jako podmiot dominujący, będzie posiadał mniej niż 75% udział w kapitale zakładowym Spółek zależnych.


 1. Brak zaległości podatkowych.

Zgodnie z art. 1a ust 2 pkt 1 lit. d ustawy o CIT, w spółkach tworzących PGK nie mogą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz podatku od niektórych instytucji finansowych). Z literalnego brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że warunek ten dotyczy jedynie okresu przed utworzeniem PGK. Dodatkowo, powyższy warunek uznaje się za spełniony także wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do PGK dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania (co wynika z art. 1a ust. 2a ustawy o CIT).

Wnioskodawca prowadzi politykę podatkową, zgodnie z którą reguluje swoje zobowiązania w terminie oraz stosuje przepisy prawa podatkowego w sposób minimalizujący ryzyko powstania zaległości podatkowych. Równocześnie w przypadku zidentyfikowania konieczności korekty rozliczenia podatkowego, reguluje ewentualną zaległość podatkową wraz z odsetkami, składając równocześnie korektę właściwej deklaracji podatkowej. Polityka taka zostanie także zaimplementowana w PGK.


 1. Brak możliwości przystąpienia kolejnych podmiotów do PGK.

Po rejestracji umowy o utworzenie PGK, nie może ona zostać rozszerzona o inne spółki ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących tę grupę, z wyjątkiem przejęcia spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową przez inną spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej, chyba że połączenie spółek tworzących podatkową grupę kapitałową prowadzi do zmniejszenia ich liczby poniżej dwóch (art. 1a ust. 6 ustawy o CIT).

PGK nie może zostać założona przez spółki, które uprzednio wchodziły w skład innej podatkowej grupy kapitałowej, a grupa ze względu na naruszenie warunków ustawowych utraciła status podatnika. W takiej sytuacji ponowne przystąpienie do PGK ww. spółek możliwe jest po upływie trzech lat podatkowych tych spółek, następujących po roku kalendarzowym, w którym uprzednio funkcjonująca podatkowa grupa kapitałowa utraciła swój status (lub roku, jeżeli utrata statusu podatnika przez PGK nastąpiła wskutek niezachowania progu rentowności 2%, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT).


W ocenie Wnioskodawcy, powyższy przepis wskazuje na:

 • brak możliwości powiększenia składu podmiotów tworzących PGK,
 • brak możliwości pomniejszenia składu podmiotów tworzący PGK.

Przez przeprowadzenie transakcji Połączenia, Wnioskodawca nie zamierza doprowadzić do sytuacji, w której w składzie PGK mogłaby się pojawić kolejna spółka, ani do sytuacji, w której skład PGK zostałby pomniejszony. Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, wyłączenie pozwalające na przejęcie spółki tworzącej PGK przez inną spółkę z tej PGK może mieć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy doszłoby do zmniejszenia liczby spółek tworzących PGK, co nie będzie miało miejsca w opisany zdarzeniu przyszłym (który dotyczy Połączenia spółki spoza PGK przez Spółkę tworzącą PGK). Skoro zatem Połączenie nie będzie prowadzić do jakikolwiek modyfikacji w składzie PGK, warunki określone w art. 1a ust. 6 ustawy oraz art. 1a ust. 13 ustawy o CIT należy uznać za spełnione.


 1. Stosowanie warunków rynkowych transakcji z podmiotami, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT.

Zgodnie z zapisami ustawy o CIT, po utworzeniu PGK, podmioty ją tworzące, w przypadku dokonania transakcji, o których mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, z podmiotami, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej, nie ustalają lub nie narzucają warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Wnioskodawca prowadzi politykę podatkową, zgodnie, z którą w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi stosuje zasady ustalania cen na poziomie odpowiadającym warunkom rynkowym. Polityka taka zostanie także zaimplementowana w PGK, w tym do transakcji Spółek tworzących PGK z podmiotami spoza PGK.


 1. Zwolnienia z CIT

Podmioty tworzące PGK, zgodnie z treścią ustawy o CIT nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie ustaw innych niż ustawa o CIT.


Zwolnienie takie nie ma zastosowania do Wnioskodawcy, jak również do żadnej ze Spółek zależnych.


 1. Dochodowość PGK

Jak wynika z art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, PGK uznawana jest za podatnika, jeśli osiąga za każdy rok podatkowy dochodowość (udział dochodu do opodatkowania w wartości przychodów podatkowych) określoną zgodnie z art. 7a ust. 1 na poziomie co najmniej 2%.


Przez przeprowadzenie transakcji Połączenia, Wnioskodawca nie przewiduje obniżenia dochodowości PGK poniżej 2%.


W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej opisanych warunków, PGK utraci CIT z dniem poprzedzającym dzień naruszenia danego warunku, a w przypadku nieosiągnięcia poziomu dochodowości w wysokości przynajmniej 2%, z ostatnim dniem roku podatkowego, w którym naruszyła ten warunek.


Istnienie PGK, a rozważana transakcja Połączenia


W ocenie Wnioskodawcy planowane Połączenie, przy powyżej opisanych uwarunkowaniach nie będzie skutkowało naruszeniem któregokolwiek z warunków uznania PGK za podatnika CIT.


W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie zapytania należy uznać za prawidłowe.


Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in.:

 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 10 sierpnia 2015 r., sygn. ITPB3/4510-244/15/MK;
 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 13 marca 2014 r., sygn. IPTPB3/423-503/13-3/IR;
 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r., sygn. ILPB3/423-13/14-5/ EK.


Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż otrzymał interpretację indywidualną, która potwierdza prawidłowość stanowiska analogicznego, jak zaprezentowane w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2017 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.120.2017.JC). Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż od momentu wystąpienia z ww. wnioskiem o interpretację doszło do zmian stanu prawnego w obszarze funkcjonowania PGK. Zmiany te nie wpływają, w ocenie Wnioskodawcy, na stanowisko przedstawiane w ww. interpretacji, jednakże mogą powodować, iż ze względów formalnych otrzymana przez Wnioskodawcę interpretacje nie będzie go chronić. Z tego powodu, Wnioskodawca zdecydował się na ponowne wystąpienie z analogicznym wnioskiem o interpretację.


Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Połączenia, w której spółką przejmującą będzie Spółka (podmiot tworzący PGK), a spółką przejmowaną spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK – jest prawidłowe.


Kwestie dotyczące podatkowej grupy kapitałowej reguluje art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z póź. zm., dalej: „updop”).


Zgodnie z art. 1a ust. 2 updop, podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  1. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 500.000 zł,
  2. jedna ze spółek, zwana dalej "spółką dominującą", posiada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej "spółkami zależnymi", która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  4. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 2. umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, zwana dalej "umową":
  1. została zawarta przez spółkę dominującą i spółki zależne, w formie aktu notarialnego, na okres co najmniej 3 lat podatkowych,
  2. została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;
 3. po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto:
  1. nie korzystają ze zwolnień podatkowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a oraz ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
  2. w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej, nie ustalają lub nie narzucają warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 (w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2019 r.);
 4. podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach - w wysokości co najmniej 2%.Zgodnie z art. 1a ust. 10 updop, w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień poprzedzający dzień wystąpienia tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 12, jest dniem, w którym następuje utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. Dzień wystąpienia zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest pierwszym dniem roku podatkowego spółek, które przed tym dniem tworzyły podatkową grupę kapitałową. Przepis art. 8 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 1a ust. 6, po rejestracji umowy podatkowa grupa kapitałowa nie może być rozszerzona o inne spółki ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących tę grupę, z wyjątkiem przejęcia spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową przez inną spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej, chyba że połączenie spółek tworzących podatkową grupę kapitałową prowadzi do zmniejszenia ich liczby poniżej dwóch.


Umowa, na podstawie, której utworzona została podatkowa grupa kapitałowa, może jednak ulegać zmianom, które to dokonywane powinny być również w formie aktu notarialnego.


Spółka dominująca obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4:

 1. zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową,
 2. zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego

- w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Zgodnie z art. art. 491 § 1 ustawy z 5 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z póź. zm., dalej: „ksh”), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.


Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).


Spółka przejmowana, w dniu wykreślenia z rejestru zostaje rozwiązana. Połączenie, zgodnie z art. 493 § 2 ksh, następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia).

Natomiast zasada sukcesji uniwersalnej wyrażona została w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 800 z póź. zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”). Zgodnie z art. 93 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna łącząca się przez przejęcie z inną osobą prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu przejmowanego.

Oznacza to, że Spółka przejmująca kontynuuje działalność Spółki przejmowanej i w ramach tej kontynuacji przysługują jej, co do zasady, te same prawa i obowiązki, które przysługiwały Spółce przejmowanej. Jednocześnie, ustaje byt prawny Spółki przejmowanej, która jest wykreślana z właściwego rejestru.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że połączenie spółki tworzącej PGK ze spółką spoza PGK, w ramach którego spółka tworząca PGK będzie spółką przejmującą, nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o ile połączenie to nie spowoduje naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 updop.


Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj