Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP4.4012.798.2018.2.MP
z 7 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2018 r. (data wpływu 3 grudnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 27 grudnia 2018 r. (data wpływu 28 grudnia 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 14 grudnia 2018 r. (doręczone 19 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na potrzeby realizacji projektu : Podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji w zakresie informatyki, księgowości oraz przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy razem” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 3 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na potrzeby realizacji projektu : Podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji w zakresie informatyki, księgowości oraz przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy razem”.


Wniosek uzupełniono w dniu 27 grudnia 2018 r. (data wpływu 28 grudnia 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 14 grudnia 2018 r. (doręczone 19 grudnia 2018 r.).


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny :


T. realizuje projekt pn. Podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji w zakresie informatyki, księgowości oraz przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy razem”. Projekt realizowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie kursów w zakresie informatyki, przedsiębiorczości i księgowości dla 30 osób z terenu Powiatu W.


W ramach operacji zostaną przeprowadzone kursy z informatyki, księgowości i przedsiębiorczości.


T. nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Dotacja przekazana będzie na podstawie „Wniosku o Płatność”.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 grudnia 2018 r. (data wpływu 28 grudnia 2018 r.) wskazano, że kursy organizowane przez T. w zakresie informatyki, księgowości oraz przedsiębiorczości były kursami bezpłatnymi dla uczestników Projektu realizowanymi w zakresie Projektu p.n. „Podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji w zakresie informatyki, księgowości oraz przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Projekt realizowany był na podstawie umowy podpisanej przez Barbarę N. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą T. z Województwem, z siedzibą w W., reprezentowanym przez Zarząd Województwa - w dniu 10 sierpnia 2018 r.


Osoby korzystające z kursów w Projekcie nie ponosiły jakichkolwiek opłat z tytułu uczestnictwa w Projekcie. Rekrutacja Uczestników odbywała się na podstawie Regulaminu, w którym był zapis, że kursy są bezpłatne, uczestnik nie ponosi żadnych opłat.


W związku z organizacją ww. kursów T. poniosło koszty zakupu towarów, które nie były wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych. Wszystkie zakupione towary, czyli nośniki Pendrive przekazano zgodnie z założeniami Projektu bezpłatnie Uczestnikom tego Projektu, artykuły spożywcze - ciasta, ciastka, słodycze i napoje (woda, soki, kawa, herbata) wykorzystano bezpłatnie w trakcie realizacji Projektu przez jego Uczestników.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy T. ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją Projektu ?


Stanowisko Wnioskodawcy:


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną.


W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał, tym samym nie będzie spełniony warunek dający prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku Projektem.


T. stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.


Zauważyć należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).


Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.


Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.


W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. Podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji w zakresie informatyki, księgowości oraz przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy razem”. Projekt realizowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie kursów w zakresie informatyki, przedsiębiorczości i księgowości dla 30 osób z terenu Powiatu.

Kursy organizowane przez Centrum Edukacyjne w zakresie informatyki, księgowości oraz przedsiębiorczości były kursami bezpłatnymi dla uczestników Projektu, osoby korzystające z kursów nie ponosiły jakichkolwiek opłat z tytułu uczestnictwa w Projekcie. Rekrutacja Uczestników odbywała się na podstawie Regulaminu, w którym był zapis, że kursy są bezpłatne, uczestnik nie ponosi żadnych opłat.


Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż.


W związku z organizacją ww. kursów T. poniosło koszty zakupu towarów, które nie były wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych. Wszystkie zakupione towary, czyli nośniki Pendrive przekazano zgodnie z założeniami Projektu bezpłatnie Uczestnikom tego Projektu, artykuły spożywcze - ciasta, ciastka, słodycze i napoje (woda, soki, kawa, herbata) wykorzystano bezpłatnie w trakcie realizacji Projektu przez jego Uczestników.


Na tle przedstawionych okoliczności sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację opisanego Projektu.


Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych.


W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją Projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.


Z powyższych względów, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją Projektu pn. Podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji w zakresie informatyki, księgowości oraz przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy razem”. Brak jest również prawa do zwrotu różnicy podatku, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686, z późn. zm.) normuje przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.


Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.


W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.


Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.


Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego.


Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj