Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-3.4012.642.2018.2.MK
z 4 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2018 r. (data wpływu 26 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu 3 grudnia 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 21 listopada 2018 r. nr 0114- KDIP1- 3.4012.642.2018.1.MK (doręczone Stronie w dniu 27 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT na rachunek usługobiorcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 26 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT na rachunek usługobiorcy. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu 3 grudnia 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 21 listopada 2018 r. nr 0114- KDIP1- 3.4012.642.2018.1.MK


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


Opisywane przewidywane zdarzenie przyszłe dotyczy planowanych transakcji usługobiorcy z osobą fizyczną (dalej: „usługodawca”), która jest jednocześnie jednym ze wspólników w spółce cywilnej.
Usługobiorca w przeszłości złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Następnie usługobiorca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Usługobiorca przed podpisaniem z usługodawcą jakiejkolwiek umowy dotyczącej świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług związanych z chowem i hodowlą ryb lub roślin akwariowych, złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a w związku z tym w ocenie wnioskodawcy, usługobiorca będzie łączyć dwa statusy, tj. odnośnie działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a odnośnie pozostałej działalności, tj. innej niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, usługobiorca nabywając od usługodawcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., świadczącego je jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., będzie dokonywał ww. zakupów jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, gdyż zakupy nie będą dokonane dla działalności rolniczej usługobiorcy, ponieważ chowu i hodowli tych ryb lub roślin akwariowych dokona usługodawca, a usługobiorca po wykonaniu ww. usług przez usługodawcę dla usługobiorcy i niekontynuowaniu ich dalej, nie będzie przechowywał ww. ryb i roślin akwariowych odnośnie, których zostaną wykonane ww. usługi (nawet przez 1 tydzień), a w związku z tym będzie jedynie mógł dokonać ich sprzedaży traktując je jako towary handlowe niepochodzące z działalności rolniczej usługobiorcy, bez możliwości zastosowania przez usługobiorcę do ww. sprzedaży ww. ryb lub roślin akwariowych, zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

Usługobiorca w okresie możliwości stosowania przez usługobiorcę, uzyskanej w związku z niniejszym wnioskiem interpretacji indywidualnej lub interpretacji indywidualnych, nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm., dalej: „u.o.r.”), gdyż jego przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie wyniosą co najmniej równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro.

W dniu podpisania umowy pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą i rozpoczęcia świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługobiorca nie będzie posiadał doświadczenia w gospodarstwie rolnym lub leśnym lub rybackim oraz nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu, ale powyższe na przestrzeni czasu może się zmienić.

Usługodawca w przeszłości złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Następnie usługodawca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym ponownie wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

Następnie usługodawca złożył w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskazał, że będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. oraz wskazał, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, usługodawca świadcząc dla usługobiorcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie je świadczył jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

Natomiast w późniejszym okresie, tj. przed dokonaniem przez usługodawcę jakiejkolwiek sprzedaży niezwiązanej z działalnością rolniczą usługodawcy, tj. związanej z inną działalnością niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., usługodawca złoży w urzędzie skarbowym wypełniony VAT-R, w którym wskaże, że rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113

ust. 1 lub 9 u.p.t.u. oraz wskaże, iż będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a w związku z tym w ocenie wnioskodawcy, usługodawca będzie łączyć dwa statusy, tj. odnośnie działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., a odnośnie pozostałej działalności, tj. innej niż, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, usługodawca świadcząc dla usługobiorcy usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u., objęte załącznikiem nr 2 do u.p.t.u., wykonywane przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 u.p.t.u., będzie je świadczył jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.p.t.u., korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

Usługodawca w okresie możliwości stosowania przez usługobiorcę, uzyskanej w związku z niniejszym wnioskiem interpretacji indywidualnej lub interpretacji indywidualnych, nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r., gdyż jego przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie wyniosą co najmniej równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro.

W dniu podpisania umowy pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą i rozpoczęcia świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługodawca nie będzie posiadał doświadczenia w gospodarstwie rolnym lub leśnym lub rybackim oraz nie będzie posiadał gospodarstwa rolnego lub leśnego lub gruntu, ale powyższe na przestrzeni czasu będzie mogło się zmienić.

Usługobiorca podpisze z usługodawcą umowę chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (dalej: „umowa”) na czas nieokreślony, polegającą na świadczeniu przez usługodawcę dla usługobiorcy „usług kompleksowego chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) w zbiornikach wodnych (akwariach) oraz gwarantowania (zapewnienia) nowych ryb lub roślin akwariowych w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych” (dalej także, jako: „usługi” lub „przedmiot umowy”), do momentu zwrotu ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy przez usługodawcę po wyświadczeniu usług.


W czasie trwania umowy usługobiorca będzie powierzał usługodawcy, ryby lub rośliny akwariowe do świadczenia usług odnośnie powierzonych ryb lub roślin akwariowych, a usługodawca w ramach świadczenia usług - przedmiotu umowy będzie:

 1. organizował, prowadził i podtrzymywał chów i hodowlę ryb lub roślin akwariowych w zbiornikach wodnych (akwariach),
 2. obserwował ryby lub roślin akwariowe w zbiornikach wodnych (akwariach),
 3. opiekował się nad rybami lub roślinami akwariowymi w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. dbanie o ryby lub rośliny akwariowe poprzez zapewnianie rybom lub roślinom akwariowym dobrych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym będzie możliwy pełny rozwój ryb lub roślin akwariowych, w tym uzyskania pożądanych przez usługobiorcę i usługodawcę cech ryb lub roślin akwariowych,
 4. w przypadku zgonu lub choroby poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej zapewnić niezwłocznie i nieodpłatnie usługobiorcy (na własność usługobiorcy) nową rybę lub roślinę akwariową w miejsce zdechłej lub chorej ryby lub rośliny akwariowej, tyle krotnie w okresie świadczenia usług, ile będzie to konieczne dla kontynuowania świadczenia usług.

W ramach świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług, usługodawca będzie wykonywał np. takie konkretne czynności, jak: karmienie ryb akwariowych, oświetlanie zbiorników wodnych (akwariów), ogrzewanie zbiorników wodnych (akwariów), napowietrzanie zbiorników wodnych (akwariów), napełnianie zbiorników wodnych (akwariów) odpowiednią wodą, czyszczenie roślin akwariowych, nawożenie roślin akwariowych, zwalczanie glonów, odmulanie biologiczne, usuwanie fosforanów, zwalczanie ślimaków, korektę ph i twardości wody, usuwanie azotanów i amoniaku, przenoszenie do zbiorników wodnych (akwariów), sadzenie i przesadzanie roślin akwariowych, czyszczenie zbiorników wodnych (akwariów), tj. czyszczenie szyb zbiornikach wodnych (akwariach), czyszczenie podłoży w zbiornikach wodnych (akwariach), uzdatnianie wody w zbiornikach wodnych (akwariach), podmiana/wymiana wody w zbiornikach wodnych (akwariach), wymiana podłoży w zbiornikach wodnych (akwariach), tj. wymiana piasku lub żwirku, wyłapywanie chorych ryb i roślin akwariowych, aplikowanie lekarstw w razie chorób ryb akwariowych, obserwowanie ryb lub roślin akwariowych, selekcja ryb i roślin akwariowych, dobór osobników ryb akwariowych do kojarzenia, łączenie ryb akwariowych w celu ich rozmnożenia, aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i przez usługodawcę ilość tych ryb akwariowych, ale także w celu uzyskania takich cech tych ryb akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, rozmnażanie rośliny akwariowych w taki sposób aby uzyskać pożądaną przez usługobiorcę i usługodawcę ilość tych roślin, ale także w celu uzyskania takich cech tych roślin akwariowych, które będą chcieli uzyskać usługobiorca jak i usługodawca, wymiany na nowe ryby lub rośliny akwariowe w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych, itp.


Usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorcy objęte umową będą mieścić w PKWiU 2008 r. pod symbolem 03.00.72.0 - Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych.


W dniu podpisania umowy usługodawca i usługobiorca nie będą posiadać doświadczenia w chowie i hodowli ryb lub roślin akwariowych, a wiedzę i doświadczenie w tym zakresie będą zdobywać stopniowo w trakcie świadczenia usług.


Po podpisaniu umowy usługodawca sporządzi w dwóch egzemplarzach, jako osobny dokument oświadczenie o treści, cyt.: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”, którego jeden oryginalny egzemplarz przekaże usługobiorcy. Oświadczenie będzie zawierać: imię i nazwisko usługodawcy i nazwę usługobiorcy, tj. spółka cywilna oraz adresy usługobiorcy i usługodawcy, numery identyfikacji podatkowej usługobiorcy i usługodawcy, numer dowodu osobistego usługodawcy, datę jego wydania i nazwę organu, który go wydał, oraz datę zawarcia umowy i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis usługodawcy.

Czynności objęte umową nie będą wykonywane przez usługodawcę dla usługobiorcy od razu po podpisaniu umowy, lecz świadczenie usług będzie rozpoczęte po pewnym czasie oraz, np. w jednym zbiorniku wodnym (akwarium) i w razie woli i decyzji usługobiorcy z usługodawcą stopniowo powiększane w czasie o kolejny zbiornik wodny (akwarium) lub o kolejne zbiorniki wodne (akwaria).

Świadczenie usług, będzie wykonywane przez usługodawcę w zbiorniku wodnym (akwarium) o pojemności od 10 litrów do 1.000 litrów lub w zbiornikach wodnych (akwariach) o pojemności (każdego z nich z osobna) od 10 litrów do 1.000 litrów, powyższe zbiorniki wodne (akwaria) będą posiadać klasyczne prostokątne kształty i będą wykonane przez profesjonalnych producentów zajmujących się produkcją akwariów i będą one wykonane ze szkła odpowiedniej jakości i grubości dobranej przez producenta proporcjonalnie do objętości zbiornika wodnego (akwarium), a krawędzie tych zbiorników wodnych (akwariów) będą klejone specjalnym klejem lub silikonem akwarystycznym, który będzie nietoksyczny dla ryb akwariowych nie będą powiadać obramowań (wzmocnień) z kątowników stalowych lub aluminiowych. W nielicznych przypadkach powyższe zbiorniki wodne (akwaria) będą miały kształt kuli, a w związku z tym w takich przypadkach takie zbiorniki wodne (akwaria) nie będą posiadać klasycznych prostokątnych kształtów i będą wykonane przez profesjonalnych producentów zajmujących się produkcją akwariów i będą one wykonane ze szkła odpowiedniej jakości i grubości dobranej przez producenta proporcjonalnie do objętości zbiornika wodnego (akwarium) i nie będą posiadać krawędzi klejonych specjalnym klejem lub silikonem akwarystycznym, nietoksycznym dla ryb akwariowych i nie będą posiadać obramowań (wzmocnień) z kątowników stalowych lub aluminiowych.


Zbiornik wodny (akwarium) lub zbiorniki wodne (akwaria), w których będą świadczone usługi w trakcie świadczenia w nich usług będą własnością usługobiorcy.


Zbiorniki wodne (akwaria) będą w trakcie świadczenia usług usytuowane w różnych budynkach lub w pomieszczeniach, w tym, np. będą usytuowane w budynkach mieszkalnych, np. w mieszkaniu, w którym wspólnik usługobiorcy będzie mieszkać lub w siedzibie usługobiorcy lub w mieszkaniu, w którym będzie mieszkać usługodawca.

Usługodawca będzie nabywał od swoich kontrahentów: towary, produkty, materiały, preparaty, sprzęt itd., niezbędne do świadczenia usług, np. takie jak: ryby akwariowe, rośliny akwariowe, zbiorniki wodne (akwaria), pokarm dla ryb, piasek, żwirek, lekarstwa dla ryb akwariowych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla roślin akwariowych, preparaty do zwalczania glonów, preparaty do odmulania biologicznego, preparaty do usuwania fosforanów, preparaty do zwalczania ślimaków, preparaty dla korekty ph i twardości wody, preparaty do usuwania azotanów i amoniaku, pompki i urządzenia do napowietrzania zbiorników wodnych (akwariów) i ich elementy, urządzenia filtrujące do filtrowania wody w zbiorników wodnych (akwariów) i ich elementy, urządzenia do oświetlania zbiorników wodnych (akwariów) i ich elementy, grzałki do zapewnienia odpowiedniej temperatury w zbiornikach wodnych (akwariach), siatki do odławiania ryb, odkurzacze do czyszczenia podłoża, kotniki dla ryb, termometry, rurki, wężyki, złączki, itd.

Po wykonaniu przez usługodawcę dla usługodawcy usług odnośnie konkretnych ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy i niekontynuowaniu przez usługodawcę dla usługodawcy nowych usług odnośnie tych konkretnych ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy, usługodawca będzie zwracał usługobiorcy te konkretne ryby lub rośliny akwariowe.

Świadczenie usług będzie podzielone na okresy wskazane w dokumentach potwierdzających nabycie usług, a później także po wykonaniu usług wskazane w fakturach VAT RR i będzie trwało „podstawowy okres” lub „podstawowe okresy” lub wielokrotność „podstawowych okresów”, poprzez podanie w dokumentach potwierdzających nabycie usług i po wykonaniu usług w fakturach VAT RR zapisu „podstawowy okres” lub ilości „podstawowych okresów”, np. „dwa podstawowe okresy”, np. „trzy podstawowe okresy”, itd., a odnośnie usług dotyczących roślin akwariowych poszczególny „podstawowy okres” będzie trwał 31 dni, a w związku z powyższym, np. „dwa podstawowe okresy” będą trwały 62 dni (2 x 31 = 62), a np. „ trzy podstawowe okresy” będą trwały 93 dni (3 x 31 = 93), itd., a odnośnie usług dotyczących ryb akwariowych poszczególny „podstawowy okres” będzie trwał 62 dni, a w związku z powyższym, np. „dwa podstawowe okresy” będą trwały 124 dni (2 x 62 = 124), a np. „trzypodstawowe okresy” będą trwały 186 dni (3 x 62 = 186), itd. Wynagrodzenie przysługujące usługodawcy od usługobiorcy za jeden poszczególny dzień świadczenia usług odnośnie poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej (bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), będzie obliczane/kalkulowane w oparciu o ceny netto ostatniej nabytej przez usługobiorcę lub usługodawcę w sklepie akwarystycznym lub zoologicznym lub hurtowni akwarystycznej lub zoologicznej itp., ryby lub rośliny akwariowej tego samego gatunku jak ryba lub roślina akwariowa objęta dokumentem potwierdzającym nabycie usług, a później po wykonaniu usług także fakturą VAT RR i będzie wynosić 1/31 ceny netto ostatniej nabytej w sklepie akwarystycznym lub zoologicznym lub hurtowni akwarystycznej lub zoologicznej ryby lub rośliny akwariowej tego gatunku jak ryba lub roślina akwariowa objęte świadczoną usługą, zaokrąglona do pełnych groszy, a do tej kwoty będzie doliczana kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, także zaokrąglona do pełnych groszy, tj. jeżeli cena netto ostatniej nabytej w sklepie akwarystycznym lub zoologicznym lub hurtowni akwarystycznej lub zoologicznej itp., ryby lub rośliny akwariowej tego samego gatunku jak ryba lub roślina akwariowa objęta świadczoną usługą będzie wynosić, np. 1,- zł to wynagrodzenie za jeden poszczególny dzień świadczenia usług odnośnie poszczególnej ryby lub rośliny akwariowej tego samego gatunku będzie wynosić 3 grosze (1 zł : 31 = 0,032 zł) zaokrąglone do pełnych groszy, plus kwota zryczałtowanego zwrotu podatku także zaokrąglona do pełnych groszy.

Nabywane przez usługobiorcę od usługodawcy usługi będą wykorzystywane przez usługobiorcę do działalności opodatkowanej, gdyż po tym jak usługobiorca podejmie decyzję o sprzedaży całej hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) lub poszczególnych ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy), ww. transakcje sprzedaży, zostaną dokonane przez usługobiorcę jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego i zostaną opodatkowane przy zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku VAT należnego, gdyż usługobiorca będzie dokonywać sprzedaży produktów rolnych, tj. ryb lub roślin akwariowych, które nie będą pochodzić z jego własnej działalności rolniczej, ponieważ chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych dla usługobiorcy dokona usługodawca, a usługobiorca po wykonaniu w. usług przez usługodawcę dla usługobiorcy i niekontynuowaniu ich dalej, nie będzie przechowywał ww. ryb i roślin akwariowych, odnośnie których zostaną wykonane ww. usługi (nawet przez 1 tydzień), a w związku z tym będzie jedynie mógł dokonać ich sprzedaży traktując je jako towary handlowe niepochodzące z działalności rolniczej usługobiorcy, bez możliwości zastosowania przez usługobiorcę do ww. sprzedaży ww. ryb lub roślin akwariowych, zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.

W trakcie (okresie) świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy odnośnie jego konkretnych ryb lub roślin akwariowych, usługobiorca nie będzie posiadać kontrahentów na zakup od usługobiorcy tych jego konkretnych ryb lub roślin akwariowych, odnośnie których w tym okresie będą świadczone usługi i nie będzie w tym okresie tych ryb lub roślin akwariowych sprzedawał.

Usługobiorca z tytułu świadczenia usług przez usługodawcę dla usługobiorcy będzie dokonywać wpłat zaliczek (przedpłat) obejmujących także kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, na rachunek bankowy usługodawcy, a ww. zaliczki (przedpłaty) będą wpłacane wielokrotnie przez usługobiorcę na rachunek bankowy usługodawcy w okresie trwania umowy, niezależnie czy wcześniejsze zaliczki (przedpłaty) zostaną już zagospodarowane, tj. niezależnie czy usługi, odnośnie których usługobiorca wcześniej wpłaci zaliczki (przedpłaty), zostaną już wykonane.


Po dokonaniu wpłat zaliczek (przedpłat) przez usługobiorcę na rachunek bankowy usługodawcy z tytułu świadczenia przez usługodawcę dla usługobiorcy usług, usługobiorca będzie wystawiać usługodawcy w trakcie trwania umowy szczegółowe dokumenty potwierdzające nabycie usług (dalej: „dokumenty potwierdzające nabycie usług”), zawierające między innymi dane:

 1. okres trwania świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług, np. „podstawowy okres” lub wielokrotność „podstawowego okresu”, np. „dwa podstawowe okresy”, itd.;
 2. numer i datę umowy, do której sporządzono dokument potwierdzający nabycie usług;
 3. nazwę usługobiorcy, tj. spółka cywilna;
 4. adres usługobiorcy;
 5. imię i nazwisko usługodawcy;
 6. adres usługodawcy;
 7. numer identyfikacji podatkowej usługobiorcy;
 8. numer identyfikacji podatkowej usługodawcy;
 9. numer dowodu osobistego usługodawcy, datę jego wydania i nazwę organu, który go wydał;
 10. datę rozpoczęcia świadczenia usług, objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 11. datę zakończenia świadczenia usług, objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 12. datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy usługodawcy zaliczki (przedpłaty) lub daty dokonanych wpłat na rachunek bankowy usługodawcy zaliczek (przedpłat) objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 13. datę wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie usług;
 14. numer kolejny dokumentu potwierdzającego nabycie usług;
 15. nazwę gatunku ryb lub roślin akwariowych, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 16. ilość ryb lub roślin akwariowych, np. „dziesięć” i jednostkę miary, tj. „sztuk”, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 17. oznaczenie (opis) klasy świadczonych usług, np. „klasa pierwsza”,
 18. oznaczenie (opis) jakości świadczonych usług, np. „jakość bardzo dobra”,
 19. wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 20. wartość świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 21. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 22. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług;
 23. wartość świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług wraz
  z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 24. kwotę należności ogółem dotyczącą usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 25. czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia po stronie usługobiorcy lub czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia po stronie usługobiorcy i czytelny podpis osoby uprawnionej do otrzymania po stronie usługodawcy dokumentu potwierdzającego nabycie usług lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób (po stronie usługobiorcy i usługodawcy i odbiorcy dokumentu potwierdzającego nabycie usług może wystąpić
  ta sama osoba lub mogą wystąpić te same osoby);
 26. dane identyfikujące przelewy bankowe, np. takie jak: data przelewu, oznaczenie przelewu i kwota przelewu lub wyciągi bankowe, np. takie jak: data wyciągu bankowego, oznaczenie wyciągu bankowego lub potwierdzenia wykonania operacji bankowych, np. takie jak: data potwierdzenia wykonania operacji bankowej, oznaczenie potwierdzenia wykonania operacji bankowej, kwota potwierdzenia wykonania operacji bankowej, potwierdzające dokonanie przez usługobiorcę wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, itp.


Usługobiorca będzie ujmować kwoty wpłacanych zaliczek (przedpłat) przez usługobiorcę na rachunek bankowy usługodawcy za świadczenie usług, w ewidencjach lub w ewidencjach korekt, tj. będzie ujmować między innymi: wartości świadczonych usług bez kwot zryczałtowanych zwrotów podatku, kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, wartości świadczonych usług wraz z kwotami zryczałtowanych zwrotów podatku oraz będzie wykazywać stosowne kwoty w deklaracjach dla podatku VAT lub w korektach deklaracji dla podatku VAT za okresy rozliczeniowe, w których usługobiorca dokona wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, w pozycjach dotyczących podatku VAT naliczonego ww. kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku.

Ponieważ zryczałtowane zwroty podatku wypłacane usługodawcy przez usługobiorcę, będą zwiększać u usługobiorcy kwoty podatku VAT naliczonego za okresy rozliczeniowe, w których zostaną dokonane przez usługobiorcę poszczególne wpłaty zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługobiorcę dla usługobiorcy, kwoty VAT naliczonego będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty przez usługobiorcę na rachunek bankowy urzędu skarbowego, a w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego lub braku podatku VAT należnego usługobiorca jeżeli zechce będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone) na rachunek bankowy usługobiorcy lub o stwierdzenie nadpłat w podatku VAT lub o zwroty kwot nadpłat w podatku VAT, na rachunek bankowy usługobiorcy.


W pierwszych dniach po upływie okresów wskazanych w poszczególnych dokumentach potwierdzających nabycie usług, tj. po upływie „podstawowego okresu” lub po upływie wielokrotności „podstawowego okresu”, odnośnie których usługobiorca wcześniej wpłaci zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług przez usługodawcę dla usługobiorcy, usługobiorca do poszczególnych dokumentów potwierdzających nabycie usług będzie wystawiać i wydawać usługodawcy faktury VAT RR, zawierające między innymi dane:

 1. numer kolejny dokumentu potwierdzającego nabycie usług, do którego została wystawiona faktura VAT RR;
 2. data wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie usług, do którego została wystawiona faktura VAT RR;
 3. okres trwania świadczenia usług objętych fakturą VAT RR, np. „podstawowy okres” lub wielokrotność „podstawowego okresu”, np. „dwa podstawowe okresy” itd.;
 4. numer i datę umowy, do której sporządzono fakturę VAT RR;
 5. nazwę usługobiorcy, tj. spółka cywilna;
 6. adres usługobiorcy;
 7. imię i nazwisko usługodawcy;
 8. adres usługodawcy;
 9. numer identyfikacji podatkowej usługobiorcy;
 10. numer identyfikacji podatkowej usługodawcy;
 11. numer dowodu osobistego usługodawcy, datę jego wydania i nazwę organu, który go wydał;
 12. datę rozpoczęcia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR;
 13. datę zakończenia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR;
 14. datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy usługodawcy zaliczki (przedpłaty) lub daty dokonanych wpłat na rachunek bankowy usługodawcy zaliczek (przedpłat);
 15. datę wystawienia faktury VAT RR;
 16. numer kolejny faktury VAT RR:
 17. nazwę gatunku ryb lub roślin akwariowych, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR;
 18. ilość ryb lub roślin akwariowych, np. „dziesięć” i jednostkę miary, tj. „sztuk”, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR;
 19. oznaczenie (opis) klasy świadczonych usług, np. „klasa pierwsza”;
 20. oznaczenie (opis) jakości świadczonych usług, np. „jakość bardzo dobra”;
 21. wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 22. wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 23. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 24. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości świadczenia usług objętych fakturą VAT RR:
 25. wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 26. kwotę należności ogółem dotyczącą usług objętych fakturą VAT RR wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 27. czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia po stronie usługobiorcy lub czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia po stronie usługobiorcy i czytelny podpis osoby uprawnionej do otrzymania po stronie usługodawcy faktury VAT RR lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób (po stronie usługobiorcy i usługodawcy i odbiorcy faktury VAT RR może wystąpić ta sama osoba lub mogą wystąpić te same osoby);
 28. dane identyfikujące przelewy bankowe, np. takie jak: data przelewu, oznaczenie przelewu i kwota przelewu lub wyciągi bankowe, np. takie jak: data wyciągu bankowego, oznaczenie wyciągu bankowego lub potwierdzenia wykonania operacji bankowych, np. takie jak: data potwierdzenia wykonania operacji bankowej, oznaczenie potwierdzenia wykonania operacji bankowej, kwota potwierdzenia wykonania operacji bankowej, potwierdzające dokonanie przez usługobiorcę wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, itp.;
 29. oświadczenie usługodawcy w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.


W związku z planowanymi transakcjami i czynnościami opisanymi w wniosku, od których uzależnione będzie zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, osiągnięcie oczekiwanych przez:

 1. usługodawcę głównych korzyści, takich jak:
  1. zyskanie od usługobiorcy wynagrodzenia za usługi wskazane w wniosku,
  2. uzyskanie od usługobiorcy zryczałtowanego zwrotu podatku zgodnie z art. 115 ust. 1 u.p.t.u., z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla świadczonych usług, gdyż usługodawca jako rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.t.u. będzie pozbawiony prawa odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabywania środków produkcji potrzebnych dla świadczenia usług rolniczych, o których mowa w art. 2 pkt 21 u.p.t.u.,
 2. usługobiorcę główne korzyści, takich jak:
  1. nabycie od usługobiorcy usług wskazanych w wniosku, tj. usług kompleksowego chowu
   i hodowli ryb lub roślin akwariowych (będących własnością usługobiorcy) w zbiornikach wodnych (akwariach) oraz gwarantowania (zapewnienia) nowych ryb lub roślin akwariowych w miejsce zdechłych lub chorych ryb lub roślin akwariowych, w okresie świadczenia usług tyle razy ile będzie to niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, tj. tyle razy ile razy wystąpi zgon lub choroba poszczególnych ryb lub roślin akwariowych, do momentu zwrotu ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy przez usługodawcę po wyświadczeniu usług,
  2. zwiększenie zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. kwoty podatku VAT naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., w rozliczeniu za okresy rozliczeniowe, w których usługobiorca będzie dokonywał wpłat zaliczek na rachunek bankowy usługodawcy na świadczenie usług i w konsekwencji kwoty podatku VAT naliczonego będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty przez usługobiorcę na rachunek bankowy urzędu skarbowego, a w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego lub braku podatku VAT należnego usługobiorca jeżeli zechce będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone) na rachunek bankowy usługobiorcy lub o stwierdzenie nadpłat
   w podatku VAT lub o zwroty kwot nadpłat w podatku VAT, na rachunek bankowy usługobiorcy.

Wartość rynkowa lub nominalna przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego na dzień złożenia wniosku oraz w obecnym roku nie wynosi i w przyszłych najbliższych poszczególnych latach nie będzie wynosić łącznie co najmniej 10.000.000, zł.


Usługodawca będący osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bierze i będzie brał udział bezpośrednio w zarządzaniu usługobiorcy, tj. spółką cywilną położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jej kontroli, gdyż usługodawca jest jednym z wspólników ww. Spółki, ponieważ posiada i będzie w niej posiadał bezpośrednio udział nie mniejszy niż 25%.

Transakcje i czynności objęte zdarzeniem przyszłym opisanym w wniosku będą oparte tak jak zostało przedstawione w wyczerpującym przedstawieniu zdarzenia przyszłego w wniosku na podpisanej umowie zawartej między usługobiorcą a usługodawcą. W związku z tym te transakcje i czynności oparte na ww. umowie będą dokonywane wyłącznie między usługodawcą a usługobiorcą. Powyższe jednak nie wyklucza, aby usługobiorca po pewnym czasie, w tym nawet po dłuższym czasie podpisał podobne umowy z innymi podmiotami - kontrahentami i na podstawie tych umów będą mogły być dokonywane takie same transakcje i czynności przez inne podmioty - kontrahentów dla usługobiorcy.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w odpowiedzi na wezwanie):


Z uwagi na to, że kwoty podatku VAT naliczonego, powstające w związku z wypłacaniem przez usługobiorcę dla usługodawcy (rolnika ryczałtowego) zryczałtowanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u. będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego i powodować w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego, iż usługobiorca jeżeli zechce będzie występował do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone, tj. 60 dniowe, a po 12 miesiącach od zarejestrowania jako podatnik VAT czynny 25 dniowe) na rachunek bankowy usługobiorcy, czy w związku z powyższym usługobiorcy będą przysługiwały od naczelnika urzędu skarbowego zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone, tj. 60 dniowe, a po 12 miesiącach od zarejestrowania jako podatnik VAT czynny 25 dniowe) na rachunek bankowy usługobiorcy?


Zdaniem Wnioskodawcy:


Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


W myśl pkt 3 ust. 2 art. 86 u.p.t.u., kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.


Z art. 116 ust. 6 u.p.t.u., wynika, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Przepis art. 118 u.p.t.u., stanowi, że przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.


Jak stanowi art. 87 ust. 1 u.p.t.u., w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z ust. 2 art. 87 u.p.t.u., zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Z ust. 2a art. 87 u.p.t.u., wynika, że w przypadku wydłużenia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 zdanie pierwsze, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

W ust. 2b art. 87 u.p.t.u., zostało wskazane, że weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Zgodnie ust. 2c art. 87 u.p.t.u., Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

W myśl ust. 5a art. 87 u.p.t.u., w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.


Jak stanowi ust. 6 art. 87 u.p.t.u., na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:
  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  2. faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,
 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3,
  - przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.


Należy zwrócić uwagę, że w identycznie opisanym zdarzeniu przyszłym, ale odnośnie innego pytania w wydanej interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT z dnia 8 października 2018 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej uznano, iż kwoty podatku VAT naliczonego, powstające w związku z wypłacaniem przez usługobiorcę dla usługodawcy (rolnika ryczałtowego) zryczałtowanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u., będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty przez usługobiorcę na rachunek bankowy urzędu skarbowego lub w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego usługobiorca będzie mógł występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone, tj. 60 dniowe, a po 12 miesiącach od zarejestrowania jako podatnik VAT czynny 25 dniowe) na rachunek bankowy usługobiorcy lub o stwierdzenie nadpłat w podatku VAT lub o zwroty kwot nadpłat w podatku VAT na rachunek bankowy usługobiorcy.

Z uwagi na to, że kwoty podatku VAT naliczonego, powstające w związku z wypłacaniem przez usługobiorcę dla usługodawcy (rolnika ryczałtowego) zryczałtowanych zwrotów podatku, o którym mowa w art. 115 u.p.t.u., będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego i powodować w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego, iż usługobiorca jeżeli zechce będzie występował do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone, tj. 60 dniowe, a po 12 miesiącach od zarejestrowania jako podatnik VAT czynny 25 dniowe) na rachunek bankowy usługobiorcy, a w związku z powyższym usługobiorcy będą przysługiwały od naczelnika urzędu skarbowego zwroty ww. kwot podatku VAT (w tym o zwroty przyspieszone, tj. 60 dniowe, a po 12 miesiącach od zarejestrowania jako podatnik VAT czynny 25 dniowe) na rachunek bankowy usługobiorcy.


Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.


W świetle art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z treści art. 115 ust. 1 ustawy wynika, że rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.


W myśl art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Z art. 118 ustawy wynika, że przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatnika podatku, którzy rozliczają ten podatek.


Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 87 ust. 2 ustawy, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.


Stosownie do art. 87 ust. 6 ustawy, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:
  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  2. faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,
  3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,
 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3
  - przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.


Z powołanego przepisu wynika, że zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji podatkowej ma miejsce wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich warunków wymienionych w art. 87 ust. 6 ustawy. Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych warunków nie pozwala na zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W przypadku prawa do zwrotu podatku VAT naliczonego zwrócić uwagę należy na ograniczenie terminów dokonywanych zwrotów wynikających z art. 87 ust. 5a ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca, zamierza zawrzeć umowę z osobą fizyczną, której przedmiotem będzie hodowla ryb lub roślin akwariowych. Wnioskodawca wskazuje, że usługa nabywana przez usługobiorcę będzie usługą rolniczą, o której mowa w art. 2 pkt 21 ustawy, objętą załącznikiem nr 2 do ustawy, wykonywaną przez usługodawcę w ramach jego działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy, świadczoną przez rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy, korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Poza tym wskazano, że usługobiorca jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT będzie dokonywał wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy z tytułu nabycia ww. usług, a dokonywane wpłaty zaliczek (przedpłat) będą obejmowały kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku oraz na potwierdzenie ww. usług będzie wystawiać i wydawać usługodawcy faktury VAT RR. Usługobiorca będzie ujmować kwoty wpłacanych zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy w ewidencjach lub w ewidencjach korekt, tj. będzie ujmować między innymi: wartości świadczonych usług bez kwot zryczałtowanych zwrotów podatku, kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, wartości świadczonych usług wraz z kwotami zryczałtowanych zwrotów podatku oraz będzie wykazywać stosowne kwoty w deklaracjach dla podatku VAT lub w korektach deklaracji dla podatku VAT za okresy rozliczeniowe dokonania wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, w pozycjach dotyczących podatku VAT naliczonego ww. kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku. Jak wskazano w złożonym wniosku – zryczałtowane zwroty podatku wypłacane usługodawcy przez usługobiorcę, będą zwiększać kwoty podatku VAT naliczonego za okresy rozliczeniowe, w których zostaną dokonane poszczególne wpłaty zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy, a kwoty podatku VAT naliczonego będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego, a w przypadku nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego lub braku podatku VAT należnego Usługobiorca jeżeli zechce będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o zwroty ww. kwot podatku VAT na rachunek bankowy usługobiorcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zwrotu kwot podatku VAT (w tym zwroty przyspieszone, tj. 60 dniowe, a po 12 miesiącach od zarejestrowania jako podatnik VAT czynny - 25 dniowe) od naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy usługobiorcy.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy (usługobiorcy) wskazać należy, że skoro będzie dokonywać wpłat zaliczek (przedpłat) na rachunek bankowy usługodawcy (rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia) z tytułu nabycia usług hodowli ryb lub roślin akwariowych, a dokonywane zaliczki (przedpłaty) będą obejmowały kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku, z kolei zryczałtowane zwroty podatku wypłacane usługodawcy przez usługobiorcę, będą zwiększać u usługobiorcy kwoty podatku VAT naliczonego za okresy rozliczeniowe, w których zostaną dokonane oraz kwoty podatku VAT naliczonego będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty, to spełnione zostaną przesłanki do zastosowania art. 87 ust. 1 ustawy. Zatem usługobiorca nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W rozpatrywanej sprawie kwoty zryczałtowanych zwrotów podatku VAT będą zwiększać kwoty podatku naliczonego, a te z kolei będą zmniejszać kwoty podatku VAT należnego do zapłaty. Z tego wynika, że usługobiorca w deklaracjach w danym okresie rozliczeniowym będzie wykazywał czynności opodatkowane. Jednakże w przypadku braku wykazania w deklaracji podatkowej czynności opodatkowanych w Polsce (usługobiorca nie wskazuje we wniosku, że będzie realizować dostawę towarów lub świadczeniu usług poza terytorium kraju) zastosowanie znajdzie art. 87 ust. 5a ustawy i usługobiorcy będzie przysługiwać, na Jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W konsekwencji Wnioskodawca (usługobiorca) będzie miał prawo do wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot w terminie 60 dni od dnia złożenia przez usługobiorcę deklaracji na rachunek bankowy usługobiorcy prowadzonym w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.


W przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w art. 87 ust. 6 i 6a ustawy usługobiorca będzie posiadał również prawo do wystąpienia o ww. zwrot w terminie 25 dni od złożenia deklaracji podatkowej.


Przy czym należy zwrócić uwagę na to, że prawo do wystąpienia o zwrot w terminie 25 dni od złożenia rozliczenia przysługuje po łącznym spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 87 ust. 6 i 6a ustawy. W takim przypadku upłynięcie 12 miesięcy od rejestracji jako podatnik VAT czynny jest jednym z warunków wystąpienia o taki zwrot. Dopiero po spełnieniu pozostałych warunków usługobiorca nabędzie to prawo.

Wobec tego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że będą Mu przysługiwały od naczelnika urzędu skarbowego zwroty kwot podatku VAT naliczonego w terminie 60 dni od złożenia deklaracji VAT, a po 12 miesiącach od zarejestrowania jako podatnik VAT czynny (przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 87 ust. 6 i ust. 6a ustawy) w terminie 25 dni na rachunek bankowy usługobiorcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Jednocześnie tut. Organ uznaje za oczywistą omyłkę stwierdzenia użyte w opisie zdarzenia przyszłego dotyczące wykonania usług przez Usługodawcę dla Usługodawcy odnośnie konkretnych ryb lub roślin akwariowych usługobiorcy i niekontynuowaniu przez Usługodawcę dla Usługodawcy nowych usług (str. 5 niniejszej interpretacji) oraz dotyczące świadczenia usług przez Usługobiorcę dla Usługobiorcy (str. 8 niniejszej interpretacji), a także nabycia usług przez Usługobiorcę od Usługobiorcy (str. 9 niniejszej interpretacji) i przyjął, że odnoszą się one do świadczenia usług przez Usługodawcę dla Usługobiorcy oraz nabycia usług przez Usługobiorcę od Usługodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Stosownie do § 2 ww. artykułu przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj