Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.775.2018.1.JO
z 24 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2018 r. (data wpływu 14 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków w związku z projektem pn. „Przebudowa i rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 14 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków w związku z projektem pn. „Przebudowa i rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


Biblioteka będąca samorządową instytucją kultury nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.


Instytucja kultury została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).


Zadania te zasadniczo nie mają charakteru gospodarczego, tj. nie są wykonywane przez Bibliotekę za odpłatnością. Niemniej jednak, Biblioteka sporadycznie dokonuje wynajmu pomieszczeń użytkowych na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz sprzedaży gadżetów promocyjnych. Wartość sprzedaży z ww. tytułu nie przekracza jednak rokrocznie kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Równocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, iż nie wykonuje on czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy VAT.


Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury zamierza uzyskać pomoc finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje publiczne. Wniosek dotyczy projektu pn. „Przebudowa i rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej”.


Biblioteka jako wnioskodawca o fundusze unijne chcąc zaliczyć planowane koszty podatku VAT przewidzianej do realizacji ww. inwestycji – do kosztów kwalifikowanych projektu unijnego i tym samym chcąc otrzymać na nie dofinansowanie, musi wykazać, ze podatek VAT nie będzie mógł być przez wnioskodawcę odzyskany w całości lub w części, zarówno podczas realizacji inwestycji, ani po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji Biblioteka może zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizację inwestycji jako wydatek kwalifikowany projektu.


Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej. Planowane prace budowalne polegać będą na kompleksowej przebudowie budynku zarówno w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej.


Planowana inwestycja spowoduje stworzenie publicznego miejsca sprzyjającego aktywizacji życia społecznego, rozwoju rekreacyjno-kulturalnemu mieszkańców oraz zachowaniu lokalnej tożsamości


Projektowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach geodezyjnych stanowiących własność Ochotniczej Straży Pożarnej. Biblioteka posiada stosowną umowę użyczenia gruntu na okres min. 10 lat z możliwością jej przedłużenia na cel związany z działalnością kulturalną.


Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowaną inwestycją będą wystawione na Bibliotekę. Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy Bibliotece przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej?


Stanowisko Wnioskodawcy:


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.


Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.


Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenia podatku należnego.

Powyższa zasada wyklucza zatem w szczególności możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.


W konsekwencji należy uznać, że w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia VAT nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem. Zatem Bibliotece nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


W myśl przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).


Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.


Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


I tak, art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.


W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.


Z opisu sprawy wynika, że Biblioteka nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Biblioteka sporadycznie dokonuje wynajmu pomieszczeń użytkowych na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz sprzedaży gadżetów promocyjnych.


Biblioteka zamierza uzyskać pomoc finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje publiczne. Wniosek dotyczy projektu pn. „Przebudowa i rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej”.


Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej. Planowane prace budowalne polegać będą na kompleksowej przebudowie budynku zarówno w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej. Planowana inwestycja spowoduje stworzenie publicznego miejsca sprzyjającego aktywizacji życia społecznego, rozwoju rekreacyjno-kulturalnemu mieszkańcom oraz zachowaniu lokalnej tożsamości


Projektowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach geodezyjnych stanowiących własność Ochotniczej Straży Pożarnej. Biblioteka posiada stosowną umowę użyczenia gruntu na okres min. 10 lat z możliwością jej przedłużenia na cel związany z działalnością kulturalną.


Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowaną inwestycją będą wystawione na Bibliotekę. Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Bibliotece przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych na ww. projekt.


Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej”.


Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Jednocześnie tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy w analizowanej sprawie podatek VAT powinien być kosztem kwalifikowanym.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji