Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-2.4012.847.2018.1.SR
z 24 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2018 r. (data wpływu 28 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej przekazanie aportem przez Gminę sieci kanalizacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej przekazanie aportem przez Gminę sieci kanalizacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo … Sp. z o.o. zwane dalej Sp. z o.o. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową z dnia 21 sierpnia 2018 r. z Gminą (właścicielem 100% udziałów) wykonała część sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. L. oraz P. w B. Szczegółowy zakres robót zawierała dokumentacja budowlana oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Po wykonaniu przedmiotu umowy Sp. z o.o. wystawiła Gminie FV na kwotę … tys. zł brutto, w tym: netto … zł, podatek VAT należny 23% – … zł. Powyższe wynagrodzenie będzie zapłacone przez Gminę z zastosowaniem mechanizmu „podzielonej płatności” w określonym w umowie terminie. Gmina jest również zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wybudowaną inwestycję, Gmina zamierza wnieść aportem do Sp. z o.o. Aport, którego zamierza dokonać Gmina będzie polegał na dostawie infrastruktury (sieci kanalizacyjnej) do Sp. z o.o. w zamian za udziały w jej kapitale zakładowym. Na kapitał zakładowy spółki zostanie przekazana cała wartość przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość wydanych udziałów będzie odpowiadała wartości rynkowej aportu z dnia podwyższenia kapitału zakładowego.

Sieć kanalizacyjna, której dotyczy wniosek będzie wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej. Przed wniesieniem aportem przez Gminę do Spółki, infrastruktura ta nie była wykorzystywana do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dopiero w momencie dokonania aportu, nastąpi oddanie sieci kanalizacyjnej do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy budowli po jej wybudowaniu. Dlatego też, w tej sytuacji nastąpi pierwsze zasiedlenie budowli po jej wybudowaniu, co oznacza iż nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W świetle powołanych wyżej regulacji planowany aport do spółki nie będzie korzystał ze zwolnienia, tylko będzie opodatkowany 23% podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Sp. z o.o. będzie miała prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej przekazanie aportem przez Gminę przedmiotowej inwestycji?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Aport przedmiotowej części sieci kanalizacji sanitarnej wniesiony przez Gminę do Sp. z o.o. będzie stanowił dostawę opodatkowaną stawką 23% i Spółka będzie miała prawo odliczyć 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Gminę. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje Sp. z o.o. zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nabycie przedmiotowej sieci kanalizacyjnej będzie wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza wnieść aportem do Sp. z o.o. wybudowaną inwestycję. Aport, którego zamierza dokonać Gmina będzie polegał na dostawie infrastruktury (sieci kanalizacyjnej) do Sp. z o.o. w zamian za udziały w jej kapitale zakładowym. Na kapitał zakładowy spółki zostanie przekazana cała wartość przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość wydanych udziałów będzie odpowiadała wartości rynkowej aportu z dnia podwyższenia kapitału zakładowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej przekazanie aportem przez Gminę przedmiotowej inwestycji.

Jak wskazano powyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić również, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy, w szczególności art. 88 ust. 3a ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz ww. przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie będą spełnione przesłanki warunkujące prawo do odliczenia wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyta w ramach aportu sieć kanalizacyjna – jak jednoznacznie wskazał Wnioskodawca – będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie nie wystąpi także przesłanka negatywna wykluczająca możliwość obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego wykazanego w fakturze, wymieniona w art. 88 ust. 3a pkt 2. Jak wynika bowiem z informacji przedstawionych we wniosku – planowany aport do spółki będzie opodatkowany 23% podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej przekazanie aportem przez Gminę sieci kanalizacyjnej. Końcowo należy wskazać, że odliczenie takie będzie zasadne, jeżeli nie wystąpią przesłanki negatywne zawarte w art. 88 ustawy (inne niż określona w ust. 3a pkt 2 tego artykułu).

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego (zdarzeniu przyszłym), bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W szczególności niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania stawką 23% transakcji wniesienia aportem ww. sieci kanalizacyjnej do spółki, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Stwierdzenie to przyjęto jako element opisu zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41807 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj