Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.494.2018.2.AO
z 9 października 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 3 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym o wniesienie opłaty w dniu 4 września 2018 r. na wezwanie Organu z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak sprawy 0114-KDIP1-1.4012.494.2018.1.AO (skutecznie doręczone 3 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia – jest prawidłowe,
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury. Niniejszy wniosek uzupełniony został poprzez wniesienie opłaty w dniu 4 września 2018 r. na wezwanie Organu z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak sprawy 0114-KDIP1-1.4012.494.2018.1.AO (data doręczenia 3 września 2018 r.).


We wniosku wspólnym złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
  sp. z o.o;
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:
  Pana Piotra S.


Przedstawiono następujący stan faktyczny:


Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.


Zainteresowany niebędący stroną postępowania (Usługodawca) jest osobą fizyczną prowadzącą zarejestrowaną działalność gospodarczą, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Usługodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługodawca jest też wspólnikiem w Spółce.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych (dalej „Usługi budowlane”). Klientami Spółki są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarzą: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i spółki kapitałowe (dalej: „Klienci”).


Świadczone przez Spółkę Usługi budowlane na rzecz Klientów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym w określonych przepisami uptu przypadkach podatnikiem z tytułu świadczonych usług mogą być Klienci (w szczególności zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia dla wybranych usług budowlanych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 uptu w związku z Załącznikiem nr 14 do uptu).


W celu należytego wykonania świadczonych Usług budowlanych, Spółka zawarła umowę o świadczenie usług z Usługodawcą. Usługi świadczone przez Usługodawcę dotyczą kompleksowo usług montażowych i wykończeniowych w ramach projektów realizowanych przez Spółkę i obejmują w szczególności:

 1. Wykonywanie suchej zabudowy
 2. Konstruowanie ścianek z profili aluminiowych
 3. Montaż płyt OSB
 4. Szpachlowanie ścian
 5. Malowanie metodą tradycyjną
 6. Malowanie metodą natryskową
 7. Kładzenie tynków strukturalnych
 8. Wykonywanie sufitów podwieszanych
 9. Montaż drzwi
 10. Montaż okuć drzwi
 11. Montaż wykładzin
 12. Montaż mebli
 13. Montaż sanitariatów
 14. Kładzenie płytek
 15. Tapetowanie
 16. Wykonywanie i montaż elementów stolarskich
 17. Przygotowywanie dokumentacji wykonawczej realizowanych prac


- dalej „Usługi”

Wszystkie powyższe usługi świadczone na rzecz Spółki przez Usługodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 uptu.


Z tytułu realizacji Usług Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana indywidualnie przez Spółkę i Usługodawcę dla poszczególnych realizowanych projektów.


Usługi są wykonywane przez Usługodawcę w miejscach i terminach ustalanych przez niego samego. Usługodawca ponadto nie jest związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych Usług, nie wiążą go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie podlega on jej kierownictwu.


Umowa pomiędzy Spółką a Usługodawcą przewiduje, że Usługodawca zabezpiecza Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje Spółce koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Usługodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

Usługodawca nie korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki w celu świadczenia Usług. Infrastruktura ta jest wykorzystywana przez pozostałych Wspólników do pełnienia funkcji członków zarządu Spółki, z tytułu której każdy z tych Wspólników otrzymuje odrębne wynagrodzenie.


Usługodawca nie jest związany ze Spółką zakazem konkurencji i może świadczyć Usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Usługodawca winien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki Usług i czy z tego tytułu ma obowiązek wystawiania faktur?
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury?

Stanowisko Zainteresowanych:


 1. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Usługodawca będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki Usług i będzie on miał obowiązek wystawiania faktur z właściwą stawką podatku VAT z tego tytułu.
 2. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury, na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 86 uptu.

Uzasadnienie


Uzasadnienie w zakresie pytania 1:


Odpłatne świadczenie usług


Zgodnie z art. 5 ust. 1 uptu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z kolei w świetle art. 8 ust. 1 uptu przez świadczenie usług, o którym mowa w art. o ust. 1pkt 1 uptu, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 uptu, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Artykuł 8 ust. 2a uptu stanowi, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.


Występowanie w charakterze podatnika


Z art. 15 ust. 1 uptu wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Działalność gospodarcza - o czym stanowi art. 15 ust. 2 uptu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Jak wynika z art .15 ust. 3 uptu za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art 15 ust. 3 pkt 1 uptu);
 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (art 15 ust. 3 pkt 3 uptu).


Na wstępie należy zauważyć, że w rozpatrywanej sprawie nie znajdą zastosowania art. 15 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 uptu, jako że Usługodawcę i Spółkę - w związku ze świadczeniem Usług - nie łączy żaden ze stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1-6 oraz art. 13 pkt 2 - 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności podstawą wykonywania przez Usługodawcę Usług nie jest umowa zlecenia, umowa o dzieło czy też którakolwiek z umów wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Mając na względzie powyższe przepisy, w ocenie Wnioskodawców, kluczowym zagadnieniem w rozpatrywanym stanie faktycznym jest odpowiedź na pytanie, czy Usługodawca wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 uptu. Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że Usługodawca prowadzi taką działalność.

Za takim stanowiskiem przemawiają następujące fakty:

 • Usługodawca wykonuje Usługi w miejscach i terminach ustalanych przez niego samego, a nie przez Spółkę, korzystając z własnych narzędzi i infrastruktury.
 • Usługodawca w żadnym przypadku nie jest związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych Usług, nie wiążą go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie podlega on jej kierownictwu.
 • Umowa pomiędzy Spółką a Usługodawcą przewiduje, że Usługodawca zabezpiecza Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje Spółce koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Wnioskodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich).
 • Usługodawca za wykonanie Usług nie otrzymuje stałego wynagrodzenia, ale wynagrodzenie to jest ustalane indywidualnie dla każdego realizowanego projektu.
 • Usługodawca może świadczyć Usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka (brak zakazu konkurencji).


Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w ocenie Wnioskodawców, Usługodawca winien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 uptu.


Obowiązek wystawiania faktur


Z art. 106b ust. 1 pkt 1 uptu wynika, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 uptu, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z kolei przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 uptu rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.


Jak zostało wskazane powyżej wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Spółki Usługi są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, stanowiąc odpłatne świadczenie usług. W konsekwencji - biorąc pod uwagę fakt, że Usługodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - jest on zobowiązany wystawiać faktury na rzecz Spółki dokumentujące odpłatne świadczenie Usług, zgodnie z przepisami uptu.


Uzasadnienie w zakresie pytania 2:


Zgodnie z art. 86 ust. 1 uptu, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


Co do zasady, kwotę podatku naliczonego - w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a uptu - stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a uptu, kwotę podatku naliczonego stanowi również kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.


Zważywszy, że Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a ponadto nabyte przez nią Usługi są przez nią wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z Usług świadczonych na jej rzecz przez Usługodawcę na zasadach wynikających z art. 86 uptu.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

 • prawidłowe w zakresie uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia,
 • nieprawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.


Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).


Stosownie do art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (…).


Jak stanowi art. 2 pkt 22 cyt. ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.


Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT i świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika podatku od towarów i usług.


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Działalność gospodarcza – zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ww. ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Należy zauważyć, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.


Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Dane, które powinna zawierać faktura, zostały wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, gdzie w punktach 12 – 14 oraz pkt 18 wymieniono:

 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

(…)

 • w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie".


Zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 1 ww. ustawy faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.


Zatem w sytuacji gdy podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, wówczas podatnik dokonujący dostaw lub świadczący usługę wystawia na rzecz tego nabywcy fakturę, która nie uwzględnia stawki i kwoty podatku oraz sumy sprzedaży netto. Faktura ta powinna być jednak opatrzona adnotacją „odwrotne obciążenie”.


Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany niebędący stroną postępowania (Usługodawca) jest osobą fizyczną prowadzącą zarejestrowaną działalność gospodarczą, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Usługodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługodawca jest też wspólnikiem w Spółce.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych. Klientami Spółki są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarzą: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i spółki kapitałowe. Świadczone przez Spółkę Usługi budowlane na rzecz Klientów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym w określonych przepisami uptu przypadkach podatnikiem z tytułu świadczonych usług mogą być Klienci (w szczególności zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia dla wybranych usług budowlanych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 uptu w związku z Załącznikiem nr 14 do uptu).

W celu należytego wykonania świadczonych Usług budowlanych, Spółka zawarła umowę o świadczenie usług z Usługodawcą. Usługi świadczone przez Usługodawcę dotyczą kompleksowo usług montażowych i wykończeniowych w ramach projektów realizowanych przez Spółkę i obejmują w szczególności: wykonywanie suchej zabudowy, konstruowanie ścianek z profili aluminiowych, montaż płyt OSB, szpachlowanie ścian, malowanie metodą tradycyjną, malowanie metodą natryskową, kładzenie tynków strukturalnych, wykonywanie sufitów podwieszanych, montaż drzwi, montaż okuć drzwi, montaż wykładzin, montaż mebli, montaż sanitariatów, kładzenie płytek, tapetowanie, wykonywanie i montaż elementów stolarskich i przygotowywanie dokumentacji wykonawczej realizowanych prac. Wszystkie powyższe usługi świadczone na rzecz Spółki przez Usługodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 uptu. Z tytułu realizacji Usług Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana indywidualnie przez Spółkę i Usługodawcę dla poszczególnych realizowanych projektów.

Usługi są wykonywane przez Usługodawcę w miejscach i terminach ustalanych przez niego samego. Usługodawca ponadto nie jest związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych Usług, nie wiążą go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie podlega on jej kierownictwu. Umowa pomiędzy Spółką a Usługodawcą przewiduje, że Usługodawca zabezpiecza Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje Spółce koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Usługodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy. Usługodawca nie korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki w celu świadczenia Usług. Infrastruktura ta jest wykorzystywana przez pozostałych Wspólników do pełnienia funkcji członków zarządu Spółki, z tytułu której każdy z tych Wspólników otrzymuje odrębne wynagrodzenie. Usługodawca nie jest związany ze Spółką zakazem konkurencji i może świadczyć Usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka.


Ad 1


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia.


W analizowanych okolicznościach Usługodawca jest osobą fizyczną prowadzącą zarejestrowaną działalność gospodarczą i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługodawca zawarł ze Spółką umowę dotyczącą kompleksowych usług montażowych i wykończeniowych w ramach projektów realizowanych przez Spółkę. Z tytułu realizacji tych usług Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie. Jak wskazał Wnioskodawca, usługi są wykonywane przez Usługodawcę w miejscach i terminach ustalanych przez niego samego. Usługodawca ponadto nie jest związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych Usług, nie wiążą go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie podlega on jej kierownictwu. Umowa pomiędzy Spółką a Usługodawcą przewiduje, że Usługodawca zabezpiecza Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje Spółce koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Usługodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy. Usługodawca nie korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki w celu świadczenia Usług. Ponadto Usługodawca nie jest związany ze Spółką zakazem konkurencji i może świadczyć Usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług wynikających z zawartej umowy Usługodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Postanowienia zawartej umowy wskazują, że Usługodawca wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Spółki, które stanowią - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem wykonywane przez Usługodawcę czynności na rzecz Spółki winny być udokumentowane poprzez wystawienie faktury zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.


Skoro wszystkie opisane we wniosku usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT faktura otrzymana przez Wnioskodawcę od Usługodawcy nie powinna zawierać kwoty podatku od towarów i usług, natomiast powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.


Ad 2


W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.


Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest więc związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.


Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 88 tej ustawy. W treści tej regulacji ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego oraz przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.


Jak stanowi art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.


Zatem w sytuacji, gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których na fakturze nie wykazuje się kwoty podatku, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tej fakturze w części dotyczącej tych czynności.


W konsekwencji, w analizowanych okolicznościach Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT. Jak wskazano w niniejszej interpretacji, faktura wystawiona przez Usługodawcę na rzecz Spółki nie powinna zawierać kwoty podatku od towarów i usług. Tym samym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury otrzymanej od Usługodawcy.

Niemniej jednak w niniejszej sprawie Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jak wskazano we wniosku, Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a ponadto nabyte przez nią Usługi są przez nią wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.


Zatem Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego jednak wynikającego ze złożonej deklaracji podatkowej. Należy wskazać, że w przypadku usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, ich nabywca ma obowiązek rozliczyć podatek należny. Przy czym, jak wynika z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT kwota podatku należnego stanowi kwotę podatku naliczonego. Zatem określony przez Wnioskodawcę, jako nabywcę usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, podatek należny stanowi jednocześnie podatek naliczony, który podlega odliczeniu.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające o prawie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez faktury należało uznać za nieprawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj