Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-2.4012.323.2018.2.WH
z 8 sierpnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2018 r. (data wpływu 24 maja 2018 r.) uzupełnionym w dniu 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 18 czerwca 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 21 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

Wniosek uzupełniony został w dniu 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 18 czerwca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Złożenie przedmiotowego wniosku związane jest z pozyskaniem pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej na której posadowione są następujące budynki (numeracja i oznaczenia budynków zgodna z zapisami znajdującymi się w ewidencji gruntów i budynków):

 1. budynek nr 1 (bud. pomocniczy) - pozostałe budynki niemieszkalne (109) / - pow. zabudowy = 392 m2
 2. budynek nr 2 (bud. główny) - pozostałe budynki niemieszkalne (109) / - pow. zabudowy = 510 m2
 3. budynek nr 3 (pawilon B tzw. pawilon niebieski) - budynki mieszkalne (110)/- pow. zabudowy = 375 m2
 4. budynek nr 4 (pawilon C tzw. pawilon biały) - budynki mieszkalne (110)/ - pow. zabudowy = 385 m2
 5. budynek nr 5 (pawilon A tzw. pawilon żółty) – budynki mieszkalne (110)/- pow. zabudowy = 369 m2
 6. budynek nr 7 - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108)/ - pow. zabudowy = 77 m2
 7. budynek nr 8 - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) / - pow. zabudowy = 85 m2 Uwaga: budynki nr 7 i 8 stanowią funkcjonalnie jedną całość, - jest to budynek kotłowni (łączna pow. zabudowy = 162 m2)

Opis stanu prawnego:

Decyzją z dnia 16 grudnia, stwierdził nabycie przez Wnioskodawcę, z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 7 o pow. 13.075 m2, uregulowanej w księdze wieczystej. Przed wydaniem ww. decyzji właścicielem nieruchomości był Skarb Państwa reprezentowany przez Wnioskodawcę.


Wartość księgowa nieruchomości na dzień 31 grudnia 1999 r. wynosiła:

 • Budynek główny - 1.490.592 zł
 • Budynek pomocniczy - 2.036.997 zł
 • Pawilon A - 349.196 zł
 • Pawilon B - 323.987 zł
 • Pawilon C - 303.396 zł
 • Kotłownia - 417.224 zł
 • Grunt - 196.091 zł

Razem: 5.117.483 zł


Od dnia, kiedy właścicielem nieruchomości stał się Wnioskodawca w stosunku do obiektów trwale związanych z gruntem znajdujących się na nieruchomości będącej przedmiotem planowanej sprzedaży Wnioskodawca nie poniósł do dnia dzisiejszego wydatków na ich ulepszenie, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej ustalonej na dzień 31 grudnia 1999 r. (zarówno w stosunku do wartości całkowitej nieruchomości, jak również w stosunku do poszczególnych naniesień budynkowych).


W odpowiedzi na wezwanie Organu Wnioskodawca wskazał, że wykorzystuje (użytkuje), jako właściciel, grunt oraz wszystkie budynki znajdujące się na terenie nieruchomości położonej przy ul. …. od blisko 19 lat tj. od chwili podjęcia przez Wojewodę Decyzji z dnia 16 grudnia 1999 r.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowej zabudowanej wymienionymi budynkami, na której posadowione są następujące budynki tj. budynek pomocniczy o pow. netto: 956,77 m2 netto, budynek główny o pow. netto 859.82 m2 netto, pawilon B (tzw. pawilon niebieski) o pow. netto 318,10 m2 netto, pawilon C (tzw. pawilon biały) o pow. netto 318.10 m2 netto, pawilon A (tzw. pawilon żółty) o pow. netto 318,10 m2 netto oraz budynek tzw. kotłowni o pow. netto 171,70 m2 netto, - jednostka rejestrowa gruntów: G.193 o powierzchni 13.075 m2. dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:


Sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowej i zabudowanej budynkami:

 1. budynkiem nr 1 (bud. pomocniczy) - pozostałe budynki niemieszkalne (109) / - pow. zabudowy = 392 m2
 2. budynkiem nr 2 (bud. główny) - pozostałe budynki niemieszkalne (109) / - pow. zabudowy = 510 m2
 3. budynkiem nr 3 (pawilon B tzw. pawilon niebieski) - budynki mieszkalne (110) / - pow. zabudowy = 375 m2
 4. budynkiem nr 4 (pawilon C tzw. pawilon biały) - budynki mieszkalne (110)/ - pow. zabudowy = 385 m2
 5. budynkiem nr 5 (pawilon A tzw. pawilon żółty) - budynki mieszkalne (110)/- pow. zabudowy = 369 m2
 6. budynkiem nr 7 - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108)/ - pow. zabudowy = 77 m2
 7. budynkiem nr 8 - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) / - pow. zabudowy = 85 m2 (Uwaga : budynki: stanowią funkcjonalnie jedna całość, - jest to budynek kotłowni)

- podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług - zwanej dalej ustawą, (tj. Dz.U. 2017.1221 j.t.).


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. l ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. l.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. l i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno z treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.


Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.


Na mocy art. 43 ust. l pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży ale także umowę najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikowi - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt l0a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt l0a lit. b - zgodnie z zapisem art. 43 ustawy - nie stosuje się jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.


Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że dla rozstrzygnięcia czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy ważne jest czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy również zauważyć, iż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. l pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ponadto, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29 ust. 5 ustawy. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Podsumowanie:

 1. przedmiotowa nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży (w całości) służyła i nadal służy wyłącznie do realizacji czynności statutowych Wnioskodawcy pełniąc funkcję ośrodka kolonijno-szkoleniowego - stąd sposób wykorzystania nieruchomości zwolniony był od podatku VAT.
 2. nieruchomość nie była oddana do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy itp.). Jednakże ze względu na fakt iż jest to ośrodek kolonijno-szkoleniowy za wynajem pokoi gościnnych i sali szkoleniowej oraz za skierowania kolonijne (do 2012 r. włącznie) VAT należny, odprowadzany był do Urzędu Skarbowego. VAT na fakturach zakupu nie był i nie jest odliczany w deklaracji VAT obojętnie czy dotyczy to opłat za media, remontu czy modernizacji (wyjątek stanowi faktura za pranie pościeli, jeśli pranie pościeli dotyczy wynajmu pokoi pracownikom w celach prywatnych oraz faktury zakupu, które dotyczyły kolonii - do 2012 r. włącznie).
 3. Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z nabyciem, ulepszeniem, użytkowaniem nieruchomości będącej przedmiotem planowanej sprzedaży.
 4. W stosunku do obiektów znajdujących się na nieruchomości będącej przedmiotem planowanej sprzedaży Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ich ulepszenie, których wartość przekroczyłaby wartość 30% wartości początkowej tych obiektów.
 5. Żaden z obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości gruntowej nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

Biorąc pod uwagę istniejący stan prawny oraz przedstawione stanowisko w ocenie Wnioskodawcy zachodzą przesłanki do zwolnienia od podatku VAT czynności sprzedaży przedmiotowych budynków wraz z gruntem, na którym są posadowione.


W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca ostatecznie sformułował własne stanowisko w sprawie zgodnie z którym: „W ocenie Wnioskodawcy, opartej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221 j.t.) sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 13.075 m2, wraz ze wszystkimi naniesieniami tj. budynkami, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Tym samym analiza zwolnienia określonego przepisem art. 43 ust. 1 pkt l0a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest bezprzedmiotowa.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami zaś – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.


Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”.


Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady, posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających. W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy 2006/112/WE Rady oraz w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zwolnienie uregulowane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ma charakter zwolnienia fakultatywnego, gdyż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Przy czym podkreślić należy, że niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy – zgodnie z zapisem art. 43 ust 7a ustawy – nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną następującymi budynkami:

 1. budynek nr 1 (bud. pomocniczy),
 2. budynek nr 2 (bud. główny),
 3. budynek nr 3 (pawilon B tzw. pawilon niebieski),
 4. budynek nr 4 (pawilon C tzw. pawilon biały)
 5. budynek nr 5 (pawilon A tzw. pawilon żółty)
 6. budynek nr 7 bud /budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa,
 7. budynek nr 8 bud/budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, budynki nr 7 i 8 stanowią funkcjonalnie jedną całość, jest to budynek kotłowni.

Wskazaną nieruchomość Wnioskodawca nabył nieodpłatnie, z mocy prawa od Skarbu Państwa. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej tych obiektów (zarówno w stosunku do wartości całkowitej nieruchomości, jak również w stosunku do poszczególnych naniesień budynkowych). Wnioskodawca wykorzystuje (użytkuje) grunt oraz wszystkie budynki znajdujące się na terenie przedmiotowej nieruchomości zabudowanej od blisko 19 lat.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy transakcja sprzedaży będzie zwolniona z VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że planowana przez Wnioskodawcę czynność sprzedaży będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W analizowanym przypadku doszło do pierwszego zasiedlenia budynków. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą budynków minie okres dłuższy niż 2 lata. Mimo, że budynki nie były oddane do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu jak wskazał Wnioskodawca od blisko 19 lat do chwili obecnej są wykorzystywane przez Wnioskodawcę. Zatem skoro budynki były wykorzystywane przez Wnioskodawcę doszło do pierwszego zasiedlenia tych budynków. Wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, w sytuacji gdy nie były ponoszone wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości danego budynku, do powstania pierwszego zasiedlenia nie jest konieczne oddanie budynku do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Mając na uwadze, że budynki są użytkowane od blisko 19 lat od pierwszego zasiedlenia budynków do ich sprzedaży miną 2 lata.

Zatem w analizowanym przypadku spełnione są przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym sprzedaż budynków przez Wnioskodawcę będzie podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W konsekwencji zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy będzie miało również zastosowanie dla dostawy gruntu na którym budynki są posadowione, gdyż zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem sprzedaż całej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W konsekwencji z uwagi, że Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, tj. wskazał, że przedmiotowa sprzedaż będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stanowisko zostało uznane za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj